Nawigacja

Umowa o dzie­ło to pod­sta­wo­wy oręż fre­elan­ce­ra. Grafika, tek­st, wi­deo, stro­na in­ter­ne­to­wa, iden­ty­fi­ka­cja wi­zu­al­na, lo­go – to tyl­ko nie­któ­re przy­kła­dy za­mó­wień re­ali­zo­wa­ny­ch na pod­sta­wie umo­wy o dzie­ło.

Jeśli po­trze­bu­je­sz umo­wy o dzie­ło, ma­sz kil­ka opcji:

Jak słusz­nie się do­my­śla­sz, ja przy­go­to­wu­ję in­dy­wi­du­al­ne umo­wy oraz sprze­da­ję spraw­dzo­ne wzo­ry. Nie o tym jed­nak ma być ten ar­ty­kuł.

Dzisiaj po­ka­żę ci jak umo­wę o dzie­ło przy­go­to­wać sa­mo­dziel­nie krok po kro­ku. Omówię wszyst­kie naj­waż­niej­sze po­sta­no­wie­nia, któ­re w umo­wie po­win­ny się zna­leźć.

Gotowy?

#1: Nazwa umowy

Każda umo­wa za­czy­na się od wska­za­nia jej na­zwy.

Tutaj nie ma więk­szej fi­lo­zo­fii. Przygotowujesz umo­wę o dzie­ło, więc w ta­ki spo­sób ją na­zy­wa­sz.

#2: Data zawarcia umowy

Data za­war­cia umo­wy to też ni­by pro­sta spra­wa. Komplikuje się jed­nak, gdy za­wie­ra­sz umo­wę ko­re­spon­den­cyj­nie (wy­mie­nia­jąc pod­pi­sa­ne eg­zem­pla­rze umo­wy pocz­tą). Ty pod­pi­su­je­sz umo­wę w in­nym dniu i dru­ga stro­na pod­pi­su­je ją w in­nym dniu.

Co zro­bić w ta­kiej sy­tu­acji? Zamiast sfor­mu­ło­wa­niem „umo­wa za­war­ta w dniu ……….”, mo­że­sz po­słu­żyć się okre­śle­niem „umo­wa spo­rzą­dzo­na w dniu ……….”. W ten spo­sób bę­dzie­sz pre­cy­zyj­ny. To jesz­cze jed­nak nie ko­niec.

Jeśli chce­sz mieć pew­no­ść, w ja­kiej da­cie umo­wa zo­sta­ła za­war­ta, to pod­pi­su­jąc umo­wę, obok swo­je­go pod­pi­su na­nieś rów­nież da­tę zło­że­nia pod­pi­su. Wymagaj te­go sa­me­go od dru­giej stro­ny. Wtedy ma­sz pew­no­ść, kie­dy rze­czy­wi­ście dru­ga stro­na umo­wę pod­pi­sa­ła. To rów­nież jed­nak jesz­cze nie ko­niec.

Do za­war­cia umo­wy po­trzeb­ne je­st zło­że­nie zgod­ny­ch oświad­czeń wo­li przez obie stro­ny umo­wy. Tutaj po­ja­wia nam się art. 61 ko­dek­su cy­wil­ne­go.

Art. 61 ko­dek­su cy­wil­ne­go

§ 1. Oświadczenie wo­li, któ­re ma być zło­żo­ne in­nej oso­bie, je­st zło­żo­ne z chwi­lą, gdy do­szło do niej w ta­ki spo­sób, że mo­gła za­po­znać się z je­go tre­ścią.

§ 2. Oświadczenie wo­li wy­ra­żo­ne w po­sta­ci elek­tro­nicz­nej je­st zło­żo­ne in­nej oso­bie z chwi­lą, gdy wpro­wa­dzo­no je do środ­ka ko­mu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej w ta­ki spo­sób, że­by oso­ba ta mo­gła za­po­znać się z je­go tre­ścią.

Z przy­to­czo­ne­go prze­pi­su wy­ni­ka, że je­śli wy­sy­ła­sz umo­wę do klien­ta w ce­lu jej pod­pi­su i ode­sła­nia, to chwi­lą za­war­cia je­st chwi­la do­rę­cze­nia ci prze­sył­ki z pod­pi­sa­ną przez klien­ta umo­wą.

Dlatego, je­śli chce­sz mieć pew­no­ść co do chwi­li za­war­cia umo­wy, ko­re­spon­den­cję z klien­tem pro­wa­dź przy wy­ko­rzy­sta­niu li­stów po­le­co­ny­ch wy­sy­ła­ny­ch za po­twier­dze­niem od­bio­ru.

Powiesz pew­nie, że prze­sa­dzam i teo­re­ty­zu­je. Masz tro­chę ra­cji. Najczęściej bo­wiem stro­ny wska­zu­ją w umo­wie ja­kąś da­tę za­war­cia umo­wy i jej się trzy­ma­ją, mi­mo, że prze­pi­sy pra­wa wska­zu­ją na in­ną da­tę zgod­nie z tym, co opi­sa­łem po­wy­żej.

Decyzja po­stę­po­wa­nia od­no­śnie da­ty za­wsze na­le­ży do cie­bie. W więk­szo­ści przy­pad­ków, „fik­cyj­na” da­ta wska­za­na w umo­wie ja­ko da­ta za­war­cia nie na­ro­bi ci pro­ble­mów, ale mo­gą zda­rzyć się sy­tu­acje, gdy dru­ga stro­na po­sta­no­wi wy­ko­rzy­stać ar­gu­men­ty zwią­za­ne z rze­czy­wi­stą da­tą za­war­cia umo­wy. Np. wte­dy, gdy czas na pod­ję­cie ja­kiś dzia­łań bę­dzie li­czo­ny od chwi­li za­war­cia umo­wy.

#3: Miejsce zawarcia umowy

Miejsce za­war­cia umo­wy po­da­je­sz tyl­ko wte­dy, gdy umo­wa za­wie­ra­na je­st przy jed­no­cze­snej obec­no­ści stron w jed­nym miej­scu. Czyli je­śli spo­ty­ka­sz się z klien­tem na ży­wo w ce­lu pod­pi­sa­nia umo­wy.

Jeśli umo­wę pod­pi­su­je­sz ko­re­spon­den­cyj­nie, to po pro­stu po­miń miej­sce za­war­cia umo­wy. Chyba, że za­wie­ra­sz umo­wę ko­re­spon­den­cyj­nie z oso­bą z te­go sa­me­go mia­sta.

#4: Strony umowy

Określenie stron umo­wy wy­da­je się pro­ste, ale wca­le ta­kie nie je­st.

Uważaj, by nie po­peł­nić naj­po­pu­lar­niej­sze­go błę­du. Nie wska­zuj ja­ko stro­ny umo­wy in­dy­wi­du­al­nej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej pro­wa­dzo­nej przez oso­bę fi­zycz­ną.

Działalność go­spo­dar­cza oso­by fi­zycz­nej nie ma oso­bo­wo­ści praw­nej. Nie je­st to spół­ka, któ­ra mo­że wy­stę­po­wać na ryn­ku sa­mo­dziel­nie.

Osoba fi­zycz­na pro­wa­dzą­ca dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą za­wsze wy­stę­pu­je ja­ko oso­ba fi­zycz­na, z imie­nia i na­zwi­ska.

Przykład błęd­ne­go okre­śle­nia stro­ny umo­wy

Agencja kre­atyw­na XYZ z sie­dzi­bą w Krakowie (91-256), ul. Michałowa 24/5, NIP: 914-563-25-78.

Przykład pra­wi­dło­we­go okre­śle­nia stro­ny umo­wy

Jan Kowalski, pro­wa­dzą­cy dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą pod fir­mą „Agencja kre­atyw­na XYZ Jak Kowalski” z sie­dzi­bą w Krakowie (91-256), ul. Michałowa 24/5, NIP: 914-563-25-78.

Indywidualny przed­się­bior­ca nie mo­że być rów­nież wska­zy­wa­ny ja­ko re­pre­zen­tu­ją­cy sam sie­bie. Błędne je­st na­stę­pu­ją­ce wska­za­nie stro­ny umo­wy: Agencja kre­atyw­na XYZ re­pre­zen­to­wa­na przez Jana Kowalskiego – wła­ści­cie­la.

Dodatkowo, je­śli stro­ną umo­wy je­st oso­ba fi­zycz­na, to opró­cz da­ny­ch do­ty­czą­cy­ch dzia­łal­no­ści, za­dbaj rów­nież, by po­sia­dać jej ad­res za­miesz­ka­nia i nu­mer PESEL.

Dane te przy­da­dzą się w ra­zie ko­niecz­no­ści do­cho­dze­nia rosz­czeń na dro­dze są­do­wej.

Przykład peł­ne­go okre­śle­nia stro­ny umo­wy

Jan Kowalski, za­miesz­ka­ły w Krakowie (95-160), ul. Bracka 126 m. 4, PESEL: 79120615675, pro­wa­dzą­cy dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą pod fir­mą „Agencja kre­atyw­na XYZ Jak Kowalski” z sie­dzi­bą w Krakowie (91-256), ul. Michałowa 24/5, NIP: 914-563-25-78.

Jeśli stro­ną umo­wy je­st spół­ka, a nie oso­ba fi­zycz­na pro­wa­dzą­ca dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą, za­dbaj o to, by umo­wę pod­pi­sa­ła oso­ba upraw­nio­na do re­pre­zen­ta­cji spół­ki.

Osoby upraw­nio­ne do re­pre­zen­ta­cji spół­ki mo­że­sz zna­leźć w KRS, wy­szu­ku­jąc da­ną spół­kę i prze­glą­da­jąc jej wpis.

Jeśli oso­ba wska­za­na w umo­wie ja­ko re­pre­zen­tu­ją­ca spół­kę nie znaj­du­je się w KRS, to wy­ma­gaj, by oso­ba pod­pi­su­ją­ca umo­wę oka­za­ła peł­no­moc­nic­two do za­war­cia umo­wy. Najlepiej, że­by to peł­no­moc­nic­two zo­sta­ło do­łą­czo­ne do umo­wy ja­ko za­łącz­nik.

Przykład peł­ne­go okre­śle­nia spół­ki

XYZ Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Łodzi (93-564), ul. Jałowa 45/7, wpi­sa­na do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nu­me­rem 0000064323, któ­rej ak­ta re­je­stro­we prze­cho­wu­je Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 982-056-98-56, ka­pi­tał za­kła­do­wy: 50 000,00 zł,

re­pre­zen­to­wa­na przez:

Krzysztofa Mączyńskiego – Prezesa Zarządu, upraw­nio­ne­go do sa­mo­dziel­nej re­pre­zen­ta­cji spół­ki zgod­nie z od­pi­sem KRS z dnia ………. (od­pis KRS sta­no­wi za­łącz­nik nr ………. do umo­wy.

Jeśli wkła­da­sz już wy­si­łek w na­le­ży­te opi­sa­nie stron umo­wy, okre­śl rów­nież, jak stro­ny bę­dą okre­śla­ne w dal­szej czę­ści umo­wy. W przy­pad­ku umo­wy o dzie­ło, naj­ła­twiej po­słu­gi­wać się okre­śle­nia­mi Zamawiający i Wykonawca.

#5: Przedmiot umowy

Mamy już za so­bą na­zwę, da­tę i miej­sce za­war­cia oraz stro­ny umo­wy, czy­li aspek­ty for­mal­ne. Przechodzimy te­raz do kon­kre­tów. Na pierw­szy ogień idzie przed­miot umo­wy, czy­li klu­czo­we po­sta­no­wie­nie okre­śla­ją­ce, o co w tej umo­wie cho­dzi.

W umo­wa­ch przy­go­to­wy­wa­ny­ch dla klien­tów, za­wsze sta­ram się być jak naj­bli­żej usta­wy. Kodeks cy­wil­ny za­wie­ra de­fi­ni­cje wie­lu umów i war­to ich się trzy­mać. Definicja umo­wy  o dzie­ło znaj­du­je się w art. 627.

Art. 627 ko­dek­su cy­wil­ne­go

Przez umo­wę o dzie­ło przyj­mu­ją­cy za­mó­wie­nie zo­bo­wią­zu­je się do wy­ko­na­nia ozna­czo­ne­go dzie­ła, a za­ma­wia­ją­cy do za­pła­ty wy­na­gro­dze­nia.

Definicja umo­wy o dzie­ło je­st pro­sta i kla­row­na. Wykorzystaj ją, przy opi­sy­wa­niu przed­mio­tu umo­wy.

Przykład opi­sa­nia przed­mio­tu umo­wy

Wykonawca zo­bo­wią­zu­je się do wy­ko­na­nia dzie­ła w po­sta­ci ………., a Zamawiający do za­pła­ty wy­na­gro­dze­nia zgod­nie z po­sta­no­wie­nia­mi § …. umo­wy.

Nie mu­si­sz bar­dzo szcze­gó­ło­wo opi­sy­wać dzie­ła, któ­ra ma zo­stać wy­ko­na­ne. Możesz wska­zać, że je­st nim np. iden­ty­fi­ka­cja wi­zu­al­na fir­my, a na­stęp­nie do­dać po­sta­no­wie­nie, że do­kład­na spe­cy­fi­ka­cja dzie­ła sta­no­wi za­łącz­nik do umo­wy.

Posługiwanie się za­łącz­ni­ka­mi to do­bry spo­sób, by nie prze­ła­do­wy­wać umo­wy tech­nicz­ny­mi szcze­gó­ła­mi. Zawsze przy­dat­ne są dwa za­łącz­ni­ki:

 • spe­cy­fi­ka­cja dzie­ła,
 • har­mo­no­gram pra­cy nad dzie­łem.

Dzięki wy­ko­rzy­sta­niu ty­ch dwó­ch za­łącz­ni­ków, two­ja umo­wa bę­dzie ja­sna, pro­sta i czy­tel­na, a jed­no­cze­śnie nie za­brak­nie w niej istot­ny­ch szcze­gó­łów współ­pra­cy, któ­re znaj­dą się w za­łącz­ni­ka­ch.

#6: Obowiązki stron

Podstawowe zo­bo­wią­za­nia stron wy­ni­ka­ją z przed­mio­tu umo­wy:

 • wy­ko­naw­ca ma wy­ko­nać dzie­ło,
 • za­ma­wia­ją­cy ma za­pła­cić wy­na­gro­dze­nie.

W umo­wie o dzie­ło po­ja­wia­ją się jed­nak jesz­cze do­dat­ko­we obo­wiąz­ki.

Po stro­nie wy­ko­naw­cy bę­dzie to naj­czę­ściej zo­bo­wią­za­nie do wy­ko­na­nia dzie­ła w spo­sób rze­tel­ny, pro­fe­sjo­nal­ny, zgod­ny ze spe­cy­fi­ka­cją oraz przy uży­ciu wła­sny­ch na­rzę­dzi i wła­sne­go opro­gra­mo­wa­nia.

Po stro­nie za­ma­wia­ją­ce­go po­ja­wi się na­to­mia­st zo­bo­wią­za­nie do do­star­cze­nia wy­ko­naw­cy okre­ślo­ny­ch ma­te­ria­łów po­trzeb­ny­ch do wy­ko­na­nia dzie­ła, np. tek­stów na stro­nę in­ter­ne­to­wą oraz do bie­żą­cej współ­pra­cy z wy­ko­naw­cą w to­ku re­ali­za­cji umo­wy.

Przykład po­sta­no­wie­nia umow­ne­go

Zamawiający zo­bo­wią­zu­je się do współ­dzia­ła­nia z Wykonawcą w za­kre­sie nie­zbęd­nym do na­le­ży­te­go wy­ko­na­nia umo­wy, a w szcze­gól­no­ści do bie­żą­ce­go prze­sy­ła­nia do­dat­ko­wy­ch ma­te­ria­łów – przede wszyst­kim zdjęć, tek­stów i pli­ków źró­dło­wy­ch – oraz in­ny­ch in­for­ma­cji nie­zbęd­ny­ch do wy­ko­na­nia dzie­ła.

Często nie­do­peł­nie­nie obo­wiąz­ków ob­wa­ro­wa­ne je­st okre­ślo­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi. Np. je­śli za­ma­wia­ją­cy nie współ­pra­cu­je przy wy­ko­ny­wa­niu dzie­ła, to wy­ko­naw­ca mo­że go we­zwać do współ­dzia­ła­nia, a je­śli nie przy­nie­sie to re­zul­ta­tu, od umo­wy od­stą­pić.

Generalnie, je­śli for­mu­łu­je­sz ja­kieś obo­wiąz­ki w umo­wie, to za­wsze sta­raj się wpro­wa­dzić ja­kąś sank­cję za nie­wy­wią­za­nie się z ty­ch obo­wiąz­ków.

Wybiegaj w przy­szło­ść, za­sta­na­wiaj się, co mo­że pój­ść nie tak i wpro­wa­dzaj do umo­wy po­sta­no­wie­nia na ten wy­pa­dek. Same obo­wiąz­ki, bez kon­se­kwen­cji ich na­ru­sze­nia, to tyl­ko pu­ste sło­wa.

#7: Akceptacje w toku wykonywania dzieła

Jeśli dzie­ło ma­sz wy­ko­nać czę­ścia­mi, ure­gu­luj w umo­wie kwe­stię do­ko­ny­wa­nia ak­cep­ta­cji po­szcze­gól­ny­ch eta­pów pra­cy przez za­ma­wia­ją­ce­go.

W umo­wie po­win­no zo­stać prze­wi­dzia­ne:

 • kto bę­dzie do­ko­ny­wał ak­cep­ta­cji,
 • w ja­ki spo­sób bę­dzie do­ko­ny­wał ak­cep­ta­cji,
 • w ja­kim ter­mi­nie,
 • ja­kie bę­dą kon­se­kwen­cje bra­ku ak­cep­ta­cji w okre­ślo­nym ter­mi­nie.

Przykłady po­sta­no­wień umow­ny­ch

Wszelkie ak­cep­ta­cje w to­ku re­ali­za­cji umo­wy bę­dą do­ko­ny­wa­ne przez Zamawiającego za po­śred­nic­twem wia­do­mo­ści e-mail wy­sła­nej z ad­re­su …..@….. na ad­res …..@……

Zamawiający upo­waż­nia pa­nią Janinę Kowalską, ko­or­dy­na­tor­kę pro­jek­tu XYZ, do do­ko­ny­wa­nia ak­cep­ta­cji w imie­niu Zamawiającego.

Zamawiający ma 3 dni ro­bo­cze od chwi­li przed­sta­wie­nia mu przez Wykonawcę okre­ślo­nej czę­ści dzie­ła na zgło­sze­nie ewen­tu­al­ny­ch po­pra­wek do przed­sta­wio­nej mu czę­ści dzie­ła. Jeśli Zamawiający nie zgło­si żad­ny­ch po­pra­wek we wska­za­nym po­wy­żej ter­mi­nie, uwa­ża się, że do­ko­nał ak­cep­ta­cji przed­sta­wio­nej mu czę­ści dzie­ła.

#8: Przekazanie dzieła

Bardzo waż­nym ele­men­tem umo­wy o dzie­ło je­st wska­za­nie ter­mi­nu i spo­so­bu prze­ka­za­nia dzie­ła.

Najlepiej, gdy ter­min prze­ka­za­nia dzie­ła okre­śli­sz kon­kret­ną da­tą. Dzięki te­mu unik­nie­sz ewen­tu­al­ny­ch wąt­pli­wo­ści, w ja­ki spo­sób ta­ki ter­min li­czyć.

W two­im in­te­re­sie je­st, by prze­wi­dzieć oko­licz­no­ści, ja­kie po­zwo­lą ci na nie­do­trzy­ma­nie ter­mi­nu, np. brak na­le­ży­tej współ­pra­cy ze stro­ny za­ma­wia­ją­ce­go, nie­prze­sy­ła­nie do­dat­ko­wy­ch ma­te­ria­łów w ter­mi­nie.

Dzięki te­mu, za­bez­pie­czy­sz się na wy­pa­dek klien­tów, któ­rzy ty­go­dnia­mi zwle­ka­ją z do­star­cze­niem ci ma­te­ria­łów, a po­tem żą­da­ją na­tych­mia­sto­wej re­ali­za­cji.

Jeśli je­steś w sta­nie wy­ne­go­cjo­wać ta­kie wa­run­ki z klien­tem, mo­że­sz prze­ka­za­nie dzie­ła uza­leż­nić od za­pła­ty ca­ło­ści wy­na­gro­dze­nia. Np. gdy wy­ko­nu­je­sz stro­nę in­ter­ne­to­wą, mo­że­sz ją po­ka­zać po­glą­do­wo na swo­im ser­we­rze, a do­pie­ro po otrzy­ma­niu ca­ło­ści za­pła­ty wdro­żyć ją na ser­we­rze Zamawiającego.

Pamiętaj, by pre­cy­zyj­nie opi­sać, w ja­ki spo­sób dzie­ło zo­sta­nie prze­ka­za­ne. Czy to bę­dzie wy­sył­ka ma­ilem, wgra­nie na ser­wer, do­star­cze­nie dru­ko­wa­ny­ch ma­te­ria­łów, czy jesz­cze ja­kiś in­ny spo­sób.

Przykład po­sta­no­wie­nia umow­ne­go

Po za­pła­cie przez Zamawiającego ca­ło­ści wy­na­gro­dze­nia za wy­ko­na­nie dzie­ła, Wykonawca prze­ka­że Zamawiającemu dzie­ło w po­sta­ci pli­ku elek­tro­nicz­ne­go, wy­sy­ła­jąc plik na ad­res e-mail …..@……

Generalnie, im bar­dziej je­steś do­kład­ny w for­mu­ło­wa­niu po­sta­no­wień umo­wy, tym le­piej dla cie­bie. Nie ma nic gor­sze­go niż ogól­ne umo­wy, któ­re ge­ne­ru­ją spór co do każ­de­go szcze­gó­łu współ­pra­cy.

#9: Prawa autorskie

Umowa o dzie­ło to naj­czę­ściej umo­wa z prze­ka­za­niem praw au­tor­ski­ch. Tutaj też po­le­cam ci zwró­cić uwa­gę na kil­ka szcze­gó­łów.

Po pierw­sze, uwa­żaj na oświad­cze­nie do­ty­czą­ce przy­słu­gi­wa­nia ci do dzie­ła peł­ni au­tor­ski­ch praw ma­jąt­ko­wy­ch. Uważaj szcze­gól­nie wte­dy, gdy w dzie­le ma­sz za­miar uży­wać ma­te­ria­łów ze stoc­ków.

W sto­sun­ku do ta­ki­ch ma­te­ria­łów nie po­sia­da­sz praw au­tor­ski­ch. Takie ma­te­ria­ły li­cen­cjo­no­wa­ne są zgod­nie z tre­ścią na­by­ty­ch li­cen­cji. Pamiętaj o tym w umo­wie i opi­sz za­sa­dy wy­ko­rzy­sta­nia ta­ki­ch ma­te­ria­łów, wy­łą­cza­jąc w sto­sun­ku do ni­ch two­je oświad­cze­nie o peł­ni praw au­tor­ski­ch.

Po dru­gie, bą­dź do­kład­ny, gdy cho­dzi o po­la eks­plo­ata­cji. Nie mu­si­sz prze­no­sić praw na wszyst­ki­ch moż­li­wy­ch po­la­ch eks­plo­ata­cji. Ogranicz je do ty­ch, któ­re rze­czy­wi­ście bę­dą Zamawiającemu po­trzeb­ne. Jeśli bę­dzie chciał wię­cej, ne­go­cjuj do­dat­ko­we wy­na­gro­dze­nie.

Po trze­cie, pa­mię­taj o pra­wa­ch za­leż­ny­ch. Ma to zna­cze­nie z punk­tu wi­dze­nia moż­li­wo­ści dal­sze­go mo­dy­fi­ko­wa­nia dzie­ła przez Zamawiającego. Jeśli nie chce­sz mu na to po­zwo­lić, nie prze­noś na nie­go praw za­leż­ny­ch, ani nie upo­waż­niaj go do wy­ko­ny­wa­nia ich w two­im imie­niu.

Po czwar­te, za­dbaj o au­tor­skie pra­wa oso­bi­ste, a w szcze­gól­no­ści o ozna­cza­nie cie­bie ja­ko twór­cy. Zastanów się, czy go­dzi­sz się na to, by utwór był da­lej wy­ko­rzy­sty­wa­ny bez ozna­cza­nia two­je­go au­tor­stwa. Jeśli nie, nie wy­ra­żaj na to zgo­dy, jak rów­nież nie upo­waż­niaj Zamawiającego do wy­ko­ny­wa­nia au­tor­ski­ch praw oso­bi­sty­ch w two­im imie­niu.

Przykład zgo­dy na brak ozna­cze­nia twór­cy

Wykonawca udzie­la Zamawiającemu ze­zwo­le­nia na wy­ko­rzy­sty­wa­nie i roz­po­wszech­nia­nie dzie­ła z po­mi­nię­ciem ozna­cze­nia Wykonawcy ja­ko twór­cy dzie­ła i zo­bo­wią­zu­je się z te­go ty­tu­łu nie pod­no­sić prze­ciw­ko Zamawiającemu ja­kich­kol­wiek rosz­czeń.

Przykład wy­mo­gu ozna­cze­nia twór­cy

Zamawiający ozna­czy Wykonawcę ja­ko twór­cę dzie­ła, po­da­jąc je­go imię i na­zwi­sko oraz link do stro­ny in­ter­ne­to­wej Wykonawcy, tj. http://………..

Po pią­te, nie lek­ce­waż kwe­stii two­je­go port­fo­lio. Zastrzeż wy­raź­nie w umo­wie, że bę­dzie­sz miał pra­wo do wy­ko­rzy­sty­wa­nia dzie­ła w swo­im port­fo­lio. To po­zwo­li unik­nąć ewen­tu­al­ne­go spo­ru w przy­szło­ści.

Do ne­go­cja­cji je­st mo­ment przej­ścia au­tor­ski­ch praw ma­jąt­ko­wy­ch. Ja za­wsze po­le­cam swo­im klien­tom prze­no­sze­nie praw z chwi­lą otrzy­ma­nia ca­ło­ści wy­na­gro­dze­nia.

To do­bry spo­sób na nie­uczci­wy­ch klien­tów, któ­rzy za­czy­na­ją po­słu­gi­wać się two­ją pra­cą przed za­pła­tą wy­na­gro­dze­nia. Dobre po­sta­no­wie­nie umow­ne spra­wi, że bę­dzie­sz miał w po­go­to­wiu rosz­cze­nia z ty­tu­łu na­ru­sze­nia praw au­tor­ski­ch.

#10: Wynagrodzenie

Wynagrodzenie waż­na rze­cz, praw­da? Skoro tak, to tu­taj też skup się i chwi­lę za­sta­nów, za­nim przej­dzie­sz do ko­lej­ny­ch po­sta­no­wień umo­wy.

Pamiętaj, by do­kład­nie okre­ślić:

 • wy­so­ko­ść wy­na­gro­dze­nia,
 • wa­lu­tę wy­na­gro­dze­nia,
 • ter­min płat­no­ści wy­na­gro­dze­nia,
 • spo­sób płat­no­ści.

Przy kwo­cie wy­na­gro­dze­nia, wskaż, czy cho­dzi o kwo­tę brut­to, czy net­to. Jeśli ty ma­sz na my­śl net­to, a Zamawiający brut­to i nie spre­cy­zu­je­sz te­go w umo­wie, po­tem bę­dzie kon­flikt.

Jeśli ma­sz wąt­pli­wo­ści co do kwo­ty net­to i brut­to, spraw­dź in­ny mój ar­ty­kuł: Wynagrodzenie net­to i brut­to – czym to się róż­ni?

Zachęcam cię do pra­cy w mo­de­lu płat­no­ści z gó­ry. Negocjuj do upa­dłe­go. A je­śli się nie uda, to wpro­wa­dź do umo­wy za­da­tek, któ­ry za­pew­ni ci ja­kieś kon­kret­ne pie­niąż­ki na start i bę­dzie rów­nież za­bez­pie­cze­niem na wy­pa­dek trud­no­ści we współ­pra­cy z za­ma­wia­ją­cym.

Przykład po­sta­no­wień dot. wy­na­gro­dze­nia

Za wy­ko­na­nie dzie­ła i prze­nie­sie­nie do nie­go au­tor­ski­ch praw ma­jąt­ko­wy­ch Zamawiający za­pła­ci Wykonawcy wy­na­gro­dze­nie w kwo­cie ………. (słow­nie: ……….) zło­ty­ch brut­to.

W cią­gu 3 dni ka­len­da­rzo­wy­ch od dnia za­war­cia umo­wy, Zamawiający prze­ka­że, na ra­chu­nek ban­ko­wy Wykonawcy nr ……… za­da­tek w wy­so­ko­ści ……… (słow­nie: ………) pro­cent wy­na­gro­dze­nia, o któ­rym mo­wa po­wy­żej. Z prze­ka­za­niem za­dat­ku stro­ny łą­czą skut­ki, o któ­ry­ch mo­wa w art. 394 Kodeksu cy­wil­ne­go.

Wynagrodzenie płat­ne bę­dzie w cią­gu ……… dni od dnia do­rę­cze­nia Zamawiającemu przez Wykonawcę ra­chun­ku, na ra­chu­nek ban­ko­wy Wykonawcy nr ………

#11: Poufność

Wykonując dzie­ło dla Zamawiającego, czę­sto ma­sz do­stęp do in­for­ma­cji, któ­re są dla nie­go waż­ne. Dlatego w umo­wa­ch o dzie­ło po­ja­wia­ją się klau­zu­le za­ufa­nia po­uf­no­ści.

Jeśli chce­sz lub mu­si­sz wpro­wa­dzać klau­zu­lę po­uf­no­ści, to pil­nuj, by in­for­ma­cje po­uf­ne by­ły pre­cy­zyj­nie opi­sa­ne. Chodzi o to, by ogra­ni­czyć ry­zy­ko spo­ru, co in­for­ma­cją po­uf­ną je­st, a co nie.

Zwróć uwa­gę, czy obo­wią­zek za­cho­wa­nia po­uf­no­ści ob­wa­ro­wa­ny je­st ka­rą umow­ną. Dobra klau­zu­la po­uf­no­ści ta­ką ka­rą się po­słu­gu­je, ale z two­je­go punk­tu wi­dze­nia le­piej je­st, gdy ta­kiej ka­ry umow­nej nie ma.

#12: Pozostałe postanowienia

Ostatni pa­ra­graf w umo­wie o dzie­ło to miej­sce na wszyst­ko to, co nie zmie­ści­ło się wcze­śniej.

Pozostałe po­sta­no­wie­nia to naj­czę­ściej:

 • pod­da­nie umo­wy pra­wu pol­skie­mu,
 • ure­gu­lo­wa­nie wła­ści­wo­ści są­du,
 • po­twier­dze­nie in­te­gral­no­ści za­łącz­ni­ków z umo­wą,
 • wska­za­nie na ilo­ść eg­zem­pla­rzy umo­wy.

#13: Podpisy

Gdy przy­go­tu­je­sz już naj­lep­szą na świe­cie umo­wę o dzie­ło, nie za­po­mnij jej pod­pi­sać.

W miej­scu prze­zna­czo­nym na pod­pi­sy za­dbaj o czy­tel­ne pod­pi­sy peł­nym imie­niem i na­zwi­skiem. Obok pod­pi­su pa­mię­taj o da­cie je­go zło­że­nia.

Nie za­po­mnij rów­nież o po­zo­sta­ły­ch stro­na­ch oraz za­łącz­ni­ka­ch. Tutaj wy­star­czą już sa­me pa­raf­ki, ale je­śli po­ja­wi się peł­ny, czy­tel­ny pod­pis, to też nie bę­dzie źle.

Podsumowanie

Umowa o dzie­ło to pod­sta­wo­wa umo­wa w pra­cy fre­elan­ce­ra. Dlatego to był dłu­gi ar­ty­kuł.

Chciałem przej­ść z to­bą przez wszyst­kie naj­waż­niej­sze po­sta­no­wie­nia umo­wy. Wszystko po to, byś mó­gł ta­ką umo­wę przy­go­to­wać sa­mo­dziel­nie lub był w sta­nie oce­nić umo­wę, ja­ką prze­śle ci klient.

Jeśli jed­nak nie bę­dzie­sz chciał dzia­łać sa­mo­dziel­nie, za­wsze mo­że­sz:

 • za­mó­wić in­dy­wi­du­al­ną umo­wę u mnie,
 • skon­sul­to­wać ze mną otrzy­ma­ną umo­wę,
 • ku­pić ode mnie spraw­dzo­ny wzór umo­wy.

W przy­pad­ku dwó­ch pierw­szy­ch opcji, na­pi­sz na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl. Jeśli chce­sz ku­pić spraw­dzo­ny wzór umo­wy, przej­dź ni­żej.

Przydał ci się ten ar­ty­kuł? Pokaż go in­nym. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to tyl­ko chwi­lę.

Szukasz wię­cej wie­dzy? Sprawdź mo­ją stre­fę wie­dzy dla kre­atyw­ny­ch.

Kup sprawdzony wzór umowy o dzieło

umowa o dziełoWzór umo­wy opra­co­wa­łem na pod­sta­wie wie­lu in­dy­wi­du­al­ny­ch umów przy­go­to­wa­ny­ch dla mo­ich klien­tów.

Dzięki te­mu otrzy­mu­je­sz spraw­dzo­ny wzór, któ­ry za­wie­ra po­sta­no­wie­nia po­trzeb­ne do spraw­nej i bez­piecz­nej współ­pra­cy z klien­tem.

Wzór kosz­tu­je 251 zł brut­to.

Indywidualne umo­wy o dzie­ło przy­go­to­wu­ję w ce­nie 492 zł brut­to, więc na wzo­rze oszczę­dza­sz 241 zł.

Jeśli jed­nak stwier­dzi­sz, że po­trze­bu­je­sz sper­so­na­li­zo­wa­nej umo­wy, w każ­dej chwi­li bę­dzie­sz mó­gł do­pła­cić róż­ni­cę, a ja do­sto­su­ję umo­wę do two­ich in­dy­wi­du­al­ny­ch po­trzeb.

Wzór umo­wy opa­trzo­ny je­st mo­imi ko­men­ta­rza­mi. Dzięki te­mu bę­dzie­sz wie­dział, na co zwró­cić uwa­gę.

Wzór otrzy­mu­je­sz w trzech for­ma­ta­ch: .doc, .do­cx, .pdf. Wzór je­st edy­to­wal­ny.

Kliknij w po­niż­szy przy­ci­sk „kup te­raz”, by do­ko­nać za­ku­pu. Za wzór za­pła­ci­sz kar­tą płat­ni­czą lub szyb­kim prze­le­wem, a do­ku­ment otrzy­ma­sz za­raz po za­pła­cie.

Jeśli za­sta­na­wia­sz się, czy war­to ku­pić wzór, prze­czy­taj ostat­nią opi­nię mo­je­go klien­ta na te­mat przy­go­to­wa­nej dla nie­go umo­wy o dzie­ło.

Paweł Styczeń

Zamawiałem u Wojtka umo­wę o dzie­ło i je­stem bar­dzo za­do­wo­lo­ny z je­go usług. Umowa wy­wie­ra bar­dzo do­bre wra­że­nie na fir­ma­ch z któ­ry­mi współ­pra­cu­ję i czę­sto je­st chwa­lo­na przez dział praw­ny. Pomaga to bu­do­wać za­ufa­nie od sa­me­go po­cząt­ku i jed­no­cze­śnie ko­mu­ni­ku­je z mo­jej stro­ny pro­fe­sjo­na­li­zm.

Możesz rów­nież po­dej­rzeć pierw­szą stro­nę umo­wy w PDF tu­taj. Zakupiony wzór otrzy­ma­sz w trzech for­ma­ta­ch: .doc, .do­cx, .pdf.

Jeśli to po­mo­gło ci pod­jąć de­cy­zję, klik­nij w przy­ci­sk „kup te­raz” po­ni­żej.

Jeśli po­trze­bu­je­sz in­dy­wi­du­al­nej umo­wy, na­pi­sz na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

 • Myślę, że wie­lu oso­bom przy­da się ten ar­ty­kuł. A mo­że i mi kie­dyś? 🙂 Dziękuję za ko­lej­ne świet­nie i po­moc­ne wska­zów­ki.

 • pau­li­na

  Super ar­ty­kuł! a czy wy­na­gro­dze­nie mo­że być okre­ślo­ne ja­ko po­chod­na cze­goś? np. za­ma­wiam u ar­ty­sty za­pro­sze­nie i chcę je da­lej sprze­da­wać. Czy mo­gę okre­ślić w umo­wie wy­na­gro­dze­nie za stwo­rze­nie ta­kie­go za­pro­sze­nia na np. 100 zł plus 20% od war­to­ści sprze­da­ny­ch prze­ze mnie eg­zem­pla­rzy?

 • Jak dla mnie to bar­dzo za­wi­łe spra­wy, jed­nak­że war­to po­wie­rzać ta­kie rze­czy pro­fe­sio­na­li­stom 🙂

 • Darek Cichociński

  Chce wy­ko­nać stro­nę in­ter­ne­to­wą na pod­sta­wie sza­blo­nu wod­press (GPL). Klient prze­sy­ła gra­fi­kę i za­ku­pio­ny sza­blon
  Modyfikacje ro­bię po­przez stwo­rze­nie do­dat­ko­wy­ch pli­ków, któ­re w wer­sji wi­zu­al­nej nad­pi­su­ją ory­gi­nal­ny sza­blon (ory­gi­nał je­st wgra­ny nie­zmie­nio­ny na ser­we­rze klien­ta).
  Modyfikacje ra­czej bę­dą ko­sme­tycz­ne. Zmiana ko­lo­rów itp.
  Jednak cza­sem, bę­dzie po­trze­ba do­da­nia do­dat­ko­wy­ch ele­men­tów, któ­re zbo­ga­ca sza­blon.

  1. Czy pod­cho­dzi to już po pra­wa au­tor­skie?

  2. Czy za­kup do­me­ny i ho­sting w imie­niu klien­ta (na je­go da­ne) mo­że być za­war­te w umo­wie o dzie­ło?
  – pierw­sza opcja za­kła­dam kon­to i do­me­nę, a klient sam pła­ci fak­tu­ry
  – dru­ga opcja za­kła­dam kon­to i do­me­nę i TO JA pła­cę fak­tu­ry w ra­ma­ch wy­na­gro­dze­nia.

  • Dzień do­bry, Panie Darku! Uważam, że sa­me drob­ne zmia­ny ko­lo­ry­stycz­ne nie po­win­ny być roz­pa­try­wa­ne z punk­tu wi­dze­nia praw au­tor­ski­ch. Jeśli by jed­nak chcieć pój­ść tą dro­gą, to na­le­ża­ło­by uznać, że Pana mo­dy­fi­ka­cje sta­no­wią utwór za­leż­ny (opra­co­wa­nie).

   Zakup do­me­ny i ho­sting to bar­dziej umo­wa o świad­cze­nie usług.

   • Darek Cichociński

    Jak do­brze ro­zu­miem je­śli mo­dy­fi­ka­cje ogra­ni­cza­ją się do zmia­ny ko­lo­ry­sty­ki, pod­mia­ny gra­fi­ki to mo­gę po­mi­nąć za­pis w umo­wie o prze­no­sze­niu praw au­tor­ski­ch, a czy do utwo­ru za­leż­ne­go też prze­no­si się pra­wa au­tor­skie?

    • Uważam, że w tym przy­pad­ku moż­na po­mi­nąć w umo­wie prze­nie­sie­nie au­tor­ski­ch praw ma­jąt­ko­wy­ch. Ewentualnie nie roz­pi­sy­wać te­go w spo­sób bar­dzo for­mal­ny, a je­dy­nie skró­to­wo, że Wykonawca wy­ra­ża zgo­dę na ko­rzy­sta­nie przez Zamawiającego z mo­dy­fi­ka­cji wpro­wa­dzo­ny­ch do sza­blo­nu stro­ny.

     • Darek Cichociński

      Bardzo dzię­ku­je za od­po­wie­dź. Bardzo mi to po­mo­gło.

     • Cieszę się, że mo­głem po­móc. 🙂

 • Agnieszka Pełka

  A co w przy­pad­ku gdy do wy­ko­na­nia pro­jek­tu po­trzeb­ne bę­dą ma­te­ria­ły stoc­ko­we, za któ­re chcę że­by Zamawiający zwró­cił mi kosz­ty. Jednocześnie klient wie, że za­kup je­st dla nie­go do­dat­ko­wym kosz­tem i nie je­st on uję­ty w wy­na­gro­dze­niu dla Wykonawcy, tyl­ko mu­si być roz­li­czo­ny osob­no. Nie wia­do­mo jesz­cze ile zdjęć zo­sta­nie fi­nal­nie za­ku­pio­ny­ch i uży­ty­ch do pro­jek­tu więc jed­no­cze­śnie nie wia­do­mo ja­ki bę­dzie to koszt. Zaliczka na ma­te­ria­ły? Dodatkowe roz­li­cze­nie na pod­sta­wie ra­chun­ków? I jesz­cze jed­no – do ko­go wte­dy na­le­ży li­cen­cja zdjęć ku­pio­ny­ch na mo­je kon­to, ale osta­tecz­nie – za pie­nią­dze klien­ta. Jak to ująć w umo­wie?

  • Dzień do­bry, Pani Agnieszko! Niewątpliwie po­ru­szy­ła Pani waż­ną kwe­stię, któ­ra po­win­na zo­stać ure­gu­lo­wa­na w umo­wie. Rozwiązań je­st wie­le. Można wpro­wa­dzić za­licz­kę na do­dat­ko­we ma­te­ria­ły, moż­na rów­nież prze­nie­ść obo­wią­zek za­ku­pu ma­te­ria­łów bez­po­śred­nio przez klien­ta po wska­za­niu ich przez wy­ko­naw­cę. Jeżeli klient sa­mo­dziel­nie za­ku­pi, nie ma pro­ble­mu z usta­le­niem li­cen­cjo­bior­cy. Jeśli Pani za­ku­pi, po­sił­ku­jąc się kon­struk­cją dzia­ła­nia na rze­cz klien­ta, rów­nież moż­na przy­jąć, że li­cen­cja przy­słu­gu­je klien­to­wi.

   • Agnieszka Pełka

    Serdecznie dzię­ku­ję za od­po­wie­dź!