O mnie

Cześć!

Nazywam się Wojciech Wawrzak i je­stem praw­ni­kiem kre­atyw­ny­ch.

Obsługuję bran­żę kre­atyw­ną i e-commerce.

Pomagam przed­się­bior­com, twór­com, fre­elan­ce­rom.

Oferuję ob­słu­gę praw­ną i księ­go­wą.

Działam lo­kal­nie w Łodzi i na od­le­gło­ść w ca­łej Polsce.

Od wrze­śnia 2013 r. pro­wa­dzę blog praKreacja.pl – pra­wo dla kre­atyw­ny­ch.

Moją pa­sją je­st kul­tu­ra. Dlatego pra­ca z przed­sta­wi­cie­la­mi bran­ży kre­atyw­nej to dla mnie jed­no­cze­śnie ra­do­ść i przy­jem­no­ść. Uwielbiam ota­czać się kre­atyw­ny­mi ludź­mi.

Przez kil­ka lat współ­pra­co­wa­łem z do­stęp­ny­mi na pol­skim ryn­ku ma­ga­zy­na­mi mu­zycz­ny­mi. Pisałem fe­lie­to­ny i prze­pro­wa­dza­łem wy­wia­dy z ro­dzi­my­mi twór­ca­mi. Jako en­tu­zja­sta mu­zy­ki, uczy­łem się gry na gi­ta­rze i kla­wi­sza­ch, a swo­ich mu­zycz­ny­ch ido­li po­dzi­wia­łem na kon­cer­ta­ch.

Szefowałem rów­nież re­dak­cji ma­ga­zy­nu in­ter­ne­to­we­go po­świę­co­ne­go roz­wo­jo­wi oso­bi­ste­mu (Zmiana – na­pi­sz sie­bie od no­wa) i wy­ży­wa­łem się twór­czo na blo­gu oso­bi­stym (Myślę i czu­ję), któ­re to jed­nak ak­tyw­no­ści mu­sia­łem ogra­ni­czyć w związ­ku z roz­wo­jem te­go blo­ga.

Nie wy­obra­żam so­bie ży­cia bez ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku. Bieganie po­zwa­la mi zła­pać zdro­wy dy­stans do rze­czy­wi­sto­ści. Samodzielnie or­ga­ni­zo­wa­ne po­dró­że po Polsce i Europie do­da­ją ko­lo­ry­tu co­dzien­no­ści, a gór­skie wę­drów­ki uczą po­ko­ry i po­ko­ny­wa­nia wła­sny­ch sła­bo­ści.

Jestem szczę­śli­wym czło­wie­kiem, po­nie­waż na co dzień zaj­mu­ję się tym, co spra­wia mi przy­jem­no­ść. Stronę mo­jej fir­my znaj­dzie­sz pod ad­re­sem wojciechwawrzak.pl.