17 marca 2014

Gdzie kończy się sztuka, a zaczyna pornografia?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na­ło­ży­ła na TVN ka­rę pie­nięż­ną w wy­so­ko­ści 200 tys. zło­ty­ch za wy­emi­to­wa­nie w dniu 26 sierp­nia 2013 r. na an­te­nie TVN Style po go­dz. 23.00 fil­mu “Siła po­żą­da­nia” Eriki Lust. Dlaczego i czy słusz­nie – o tym w dzi­siej­szym wpi­sie.

28 października 2013

Prasa w internecie – przegląd orzecznictwa

Poprzedni wpis po­świę­ci­łem de­fi­ni­cji pra­sy i jej od­nie­sie­niu do stron in­ter­ne­to­wy­ch. Dla przy­po­mnie­nia, usta­li­li­śmy, iż stro­ny / blo­gi / por­ta­le mo­gą być uzna­ne za pra­sę w ro­zu­mie­niu usta­wy i co za tym idzie bę­dą pod­le­ga­ły obo­wiąz­ko­wi są­do­wej re­je­stra­cji. Dzisiaj chciał­bym przyj­rzeć się bli­żej wy­bra­nym prze­ze mnie orze­cze­niom po­świę­co­nym pro­ble­ma­ty­ce pra­sy in­ter­ne­to­wej.

17 października 2013

Co to jest prasa, czyli czy muszę coś rejestrować?

Gdy sły­szy­my sło­wo ”pra­sa” wciąż jesz­cze (mi­mo tech­no­lo­gicz­ny­ch i kul­tu­ro­wy­ch prze­mian współ­cze­sne­go świa­ta) przed ocza­mi sta­je nam ga­ze­ta  w wer­sji pa­pie­ro­wej. Duża, w for­ma­cie co naj­mniej A4, ze skle­ja­ją­cy­mi się stro­na­mi, któ­re roz­dzie­lać po­ma­ga­my so­bie li­za­nym z lu­bo­ścią kciu­kiem. Tymczasem usta­wo­daw­ca pła­ta nam fi­gla i oka­zu­je się, że pra­są mo­gą być rów­nież pro­jek­ty re­ali­zo­wa­ne w […]