Trzecie urodziny blogu praKreacja.pl
22 września 2016

To już trzy lata! Osobista historia urodzinowa

Gdy za­czy­nał, był jesz­cze stu­den­tem. Bardzo do­brym stu­den­tem, ale za­gu­bio­nym i sfru­stro­wa­nym wi­zją sy­tu­acji hu­ma­ni­sty na rynku pracy po za­koń­cze­niu edu­ka­cji. Miał do­piero 22 lata, a już utoż­sa­miał się ze sło­wami pio­senki ze­społu Turbo „Dorosłe dzieci mają żal za kiep­ski prze­pis na ten świat”. Tym prze­pi­sem była dla niego zda­jąca się nie mieć końca edu­ka­cja. […]

Usługi świadczone drogą elektroniczną
5 sierpnia 2016

Czy serwis internetowy musi mieć regulamin? Poradnik o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Czy wiesz, że za­kła­da­jąc konto na Facebooku, za­wie­rasz z Markiem umowę? Jest to umowa o świad­cze­nie usług drogą elek­tro­niczną. Na jej pod­sta­wie, Mark za­pew­nia ci do­stęp do konta, po­zwala pu­bli­ko­wać i udo­stęp­niać tre­ści, ko­men­to­wać, ku­po­wać re­klamy. Wszystkie funk­cje Facebooka to usługi świad­czone drogą elek­tro­niczną. Facebook jest usłu­go­dawcą, a ty usłu­go­biorcą. A czy wiesz, że gdy sam […]

Regulamin sklepu internetowego
9 czerwca 2016

Jak napisać regulamin sklepu internetowego? Kompletny przewodnik + FAQ

Sprzedajesz przez Internet? Regulamin sklepu in­ter­ne­to­wego jest dla cie­bie naj­waż­niej­szy. Dlaczego? Bo za­stę­puje spi­saną umowę. Każde za­mó­wie­nie zło­żone w twoim skle­pie to umowa. Między tobą i ku­pu­ją­cym. Regulamin sklepu in­ter­ne­to­wego ma spra­wić, by była to umowa ko­rzystna. Korzystna dla cie­bie, ale jed­no­cze­śnie wolna od klau­zul nie­do­zwo­lo­nych, za które grożą kary. Regulamin to rów­nież naj­lep­szy spo­sób na wy­peł­nie­nie obo­wiąz­ków […]

Czas na Periscope
4 kwietnia 2016

Periscope – nowy rozdział w historii blogu

Dzisiaj rano roz­po­czą­łem swoją przy­godę z Periscope. To apli­ka­cja, która z jed­nej strony po­zwala trans­mi­to­wać wi­deo na żywo, a z dru­giej uczest­ni­czyć ak­tyw­nie w ta­kich trans­mi­sjach. Jako widz, ko­rzy­sta­łem z Periscope już od ja­kie­goś czasu. W końcu sam po­sta­no­wi­łem zo­stać trans­mi­tu­ją­cym.

Wdrożenie prawne sklepu internetowego
12 marca 2016

Sklep internetowy – wdrożenie prawne

Chcesz pro­wa­dzić sklep in­ter­ne­towy zgod­nie z pra­wem? Musisz speł­nić kilka wy­ma­gań. Opowiem ci dzi­siaj o two­ich obo­wiąz­kach jako sprze­dawcy in­ter­ne­to­wego. Pokażę krok po kroku jak wy­gląda wdro­że­nie prawne sklepu in­ter­ne­to­wego.

ubezpieczenie zdrowotne
5 marca 2016

Ubezpieczenie zdrowotne freelancera

Emerytura to dla fre­elan­cera wi­zja mgli­sta, od­le­gła i abs­trak­cyjna. Inaczej niż cho­roba, która może przy­da­rzyć się w każ­dej chwili. Dlatego fre­elan­ce­rzy czę­sto py­tają mnie, jak za­pew­nić so­bie ubez­pie­cze­nie zdro­wotne.

Legalny newsletter z MailChimp najnowsze rozwiązanie
19 lutego 2016

Legalny newsletter z MailChimp – najnowsze rozwiązanie

Gdy w ubie­głym roku upadł pro­gram Safe Harbour, wśród użyt­kow­ni­ków MailChimpa świa­do­mych pro­blemu ochrony da­nych oso­bo­wych po­ja­wił się nie­po­kój. Przyznam, że sam ule­głem wąt­pli­wo­ściom i za­czą­łem roz­glą­dać się za in­nym roz­wią­za­niem. Dostępne al­ter­na­tywy nie speł­niły jed­nak mo­ich ocze­ki­wań. Dlatego po raz ko­lejny przy­sia­dłem to te­matu i zna­la­złem roz­wią­za­nie na le­galny new­slet­ter z MailChimp. Podzielę się […]

Jak bezboleśnie przejść na samozatrudnienie i założyć firmę_-min
3 lutego 2016

Jak bezboleśnie przejść na samozatrudnienie i założyć firmę?

Etat nie trwa wiecz­nie. Wiem, bo re­gu­lar­nie zgła­szają się do mnie klienci po kon­sul­ta­cję w za­kre­sie sa­mo­za­trud­nie­nia. Najczęściej pro­gra­mi­ści, ale nie tylko. W od­po­wie­dzi na liczne za­py­ta­nia, po­sta­no­wi­łem omó­wić naj­waż­niej­sze za­gad­nie­nia zwią­zane z tym te­ma­tem. Jeśli chcesz bez­bo­le­śnie przejść na sa­mo­za­trud­nie­nie, czy­taj uważ­nie.

Blog
20 stycznia 2016

Czy własny blog to rzeczywiście sposób na niższy podatek?

Rzeczpospolita do­nosi, że wła­sny blog jest spo­so­bem na niż­szy po­da­tek. Dopiero co blo­gos­fera ochło­nęła po ar­ty­kule w Gazecie Prawnej na te­mat re­je­stra­cji blo­gów, a już mamy ko­lejny hit. Tym ra­zem ko­rzystny dla blo­ge­rów. Chodzi o moż­li­wość za­li­cza­nia wy­dat­ków zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem bloga do kosz­tów dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. I to wy­dat­ków nie byle ja­kich, bo np. kosz­tów […]