26 lutego 2017

Kto ma prawa do Twoich zdjęć na Facebooku i Instagramie?

Robisz zdję­cie, wrzu­ca­sz na Instagram, idzie w świat. Piszesz po­st, pu­bli­ku­je­sz na Facebooku, nie­sie się w eter. Tworzysz za­bój­czy slo­gan w 140 zna­ka­ch, udo­stęp­nia­sz na Twitterze, lu­dzie po­da­ją da­lej. Wygląda na to, że me­dia spo­łecz­no­ścio­we nie ma­ją dla cie­bie ta­jem­nic. Czy wie­sz jed­nak, kto ma pra­wa do te­go, co do­da­je­sz w ser­wi­sa­ch spo­łecz­no­ścio­wy­ch? Ten ar­ty­kuł ma […]

inne produkty elektroniczne?
5 lutego 2017

Jak legalnie sprzedawać kursy on-line, e-booki i inne produkty elektroniczne?

Chcesz sprze­da­wać przez Internet swój kurs on-line, e-book lub in­ny pro­dukt elek­tro­nicz­ny? Pamiętaj, by za­dbać o kwe­stie praw­ne. Za chwi­lę opo­wiem ci, co mu­si­sz zro­bić, by wszyst­ko by­ło le­gal­ne. Ten ar­ty­kuł to ob­szer­ny po­rad­nik na te­mat praw­ny­ch i księ­go­wy­ch aspek­tów sprze­da­ży pro­duk­tów elek­tro­nicz­ny­ch. Znajdziesz tu­taj in­for­ma­cje na na­stę­pu­ją­ce te­ma­ty: prze­pi­sy pra­wa re­gu­lu­ją­ce sprze­daż pro­duk­tów elek­tro­nicz­ny­ch, sprze­daż pro­duk­tów elek­tro­nicz­ny­ch […]

11 grudnia 2016

Gdzie byłem, kiedy mnie nie było? Świąteczna niespodzianka.

Najtrudniejsze są po­wro­ty. Jeśli ro­bię coś re­gu­lar­nie, ła­pię od­po­wied­ni rytm i wszyst­ko pły­nie nie­mal sa­mo. Gdy za­fun­du­ję so­bie prze­rwę, mam pro­blem, by wró­cić. Nie waż­ne, że bar­dzo coś lu­bi­łem i to coś da­wa­ło mi ogrom­ną sa­tys­fak­cję. Przestój dzia­ła na mnie de­struk­cyj­nie. Tak wła­śnie by­ło z blo­go­wa­niem.

22 września 2016

To już trzy lata! Osobista historia urodzinowa

Gdy za­czy­nał, był jesz­cze stu­den­tem. Bardzo do­brym stu­den­tem, ale za­gu­bio­nym i sfru­stro­wa­nym wi­zją sy­tu­acji hu­ma­ni­sty na ryn­ku pra­cy po za­koń­cze­niu edu­ka­cji. Miał do­pie­ro 22 la­ta, a już utoż­sa­miał się ze sło­wa­mi pio­sen­ki ze­spo­łu Turbo „Dorosłe dzie­ci ma­ją żal za kiep­ski prze­pis na ten świat”. Tym prze­pi­sem by­ła dla nie­go zda­ją­ca się nie mieć koń­ca edu­ka­cja. […]

5 sierpnia 2016

Czy serwis internetowy musi mieć regulamin? Poradnik o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Czy wie­sz, że za­kła­da­jąc kon­to na Facebooku, za­wie­ra­sz z Markiem umo­wę? Jest to umo­wa o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną. Na jej pod­sta­wie, Mark za­pew­nia ci do­stęp do kon­ta, po­zwa­la pu­bli­ko­wać i udo­stęp­niać tre­ści, ko­men­to­wać, ku­po­wać re­kla­my. Wszystkie funk­cje Facebooka to usłu­gi świad­czo­ne dro­gą elek­tro­nicz­ną. Facebook je­st usłu­go­daw­cą, a ty usłu­go­bior­cą. A czy wie­sz, że gdy sam […]

9 czerwca 2016

Jak napisać regulamin sklepu internetowego? Kompletny przewodnik + FAQ

Sprzedajesz przez Internet? Regulamin skle­pu in­ter­ne­to­we­go je­st dla cie­bie naj­waż­niej­szy. Dlaczego? Bo za­stę­pu­je spi­sa­ną umo­wę. Każde za­mó­wie­nie zło­żo­ne w two­im skle­pie to umo­wa. Między to­bą i ku­pu­ją­cym. Regulamin skle­pu in­ter­ne­to­we­go ma spra­wić, by by­ła to umo­wa ko­rzyst­na. Korzystna dla cie­bie, ale jed­no­cze­śnie wol­na od klau­zul nie­do­zwo­lo­ny­ch, za któ­re gro­żą ka­ry. Regulamin to rów­nież naj­lep­szy spo­sób na wy­peł­nie­nie obo­wiąz­ków […]

Czas na Periscope
4 kwietnia 2016

Periscope – nowy rozdział w historii blogu

Dzisiaj ra­no roz­po­czą­łem swo­ją przy­go­dę z Periscope. To apli­ka­cja, któ­ra z jed­nej stro­ny po­zwa­la trans­mi­to­wać wi­deo na ży­wo, a z dru­giej uczest­ni­czyć ak­tyw­nie w ta­ki­ch trans­mi­sja­ch. Jako wi­dz, ko­rzy­sta­łem z Periscope już od ja­kie­goś cza­su. W koń­cu sam po­sta­no­wi­łem zo­stać trans­mi­tu­ją­cym.