Nawigacja

Jesteś pro­gra­mi­stą pro­wa­dzą­cym wła­sną dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą i za­sta­na­wia­sz się jak pła­cić moż­li­wie naj­mniej­szy po­da­tek do­cho­do­wy? Dobrze tra­fi­łeś. Pracowałem ostat­nio nad opty­ma­li­za­cją po­dat­ko­wą dla pro­gra­mi­sty i po­dzie­lę się mo­imi naj­waż­niej­szy­mi wnio­ska­mi. Przed Tobą prze­gląd moż­li­wy­ch form opo­dat­ko­wa­nia pro­gra­mi­sty ze wska­za­niem ty­ch naj­ko­rzyst­niej­szy­ch. Dodatkowo, na koń­cu ar­ty­ku­łu bę­dzie­sz mó­gł ku­pić kal­ku­la­tor po­dat­ko­wy dla pro­gra­mi­sty.

Ten wpis ad­re­so­wa­ny je­st wy­łącz­nie do ty­ch pro­gra­mi­stów, któ­rzy pro­wa­dzą dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą. Jeśli do­pie­ro za­sta­na­wia­sz się, czy war­to za­re­je­stro­wać dzia­łal­no­ść, na­pi­sz do mnie na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl. Porozmawiamy na te­mat Twoich wąt­pli­wo­ści i spró­bu­je­my coś wy­my­ślić.

Trzy możliwe formy opodatkowania programisty

Jako pro­gra­mi­sta pro­wa­dzą­cy dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą ma­sz do wy­bo­ru trzy for­my opo­dat­ko­wa­nia:

 • za­sa­dy ogól­ne,
 • po­da­tek li­nio­wy,
 • ry­czałt.

Nie mo­że­sz na­to­mia­st sko­rzy­stać z opo­dat­ko­wa­nia w for­mie kar­ty po­dat­ko­wej.

Formę opo­dat­ko­wa­nia wy­bie­ra­sz, za­kła­da­jąc dzia­łal­no­ść. Przy czym, za­sa­dy ogól­ne przy­zna­wa­ne są z au­to­ma­tu. Zatem je­śli nie wy­bie­rze­sz in­nej for­my, bę­dzie­sz opo­dat­ko­wa­ny na za­sa­da­ch ogól­ny­ch.

Formę opo­dat­ko­wa­nia mo­że­sz rów­nież zmie­nić w trak­cie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści, ale tyl­ko w ści­śle okre­ślo­nym ter­mi­nie: do 20-go stycz­nia każ­de­go ro­ku ka­len­da­rzo­we­go. Wybrana for­ma bę­dzie obo­wią­zy­wa­ła Cię przez ca­ły rok po­dat­ko­wy, bez moż­li­wo­ści jej zmia­ny w trak­cie ro­ku.

Którą for­mę wy­brać? Tutaj mu­szę nie­ste­ty po­słu­żyć się znie­na­wi­dzo­nym przez klien­tów zwro­tem „to za­le­ży”. Decyzja za­le­ży od:

 • wy­so­ko­ści przy­cho­dów,
 • wy­so­ko­ści kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­dów,
 • ocze­ki­wań co do obo­wiąz­ków księgowo-rozliczeniowych,
 • chę­ci ko­rzy­sta­nia z okre­ślo­ny­ch ulg po­dat­ko­wy­ch.

Znudzony? Liczę się z tym, że mo­że tak być. Podatki nie są szcze­gól­nie po­cią­ga­ją­cą dzie­dzi­ną ży­cia. To ra­czej zło ko­niecz­ne. Dlatego prze­cho­dzę do kon­kre­tów. Poniżej znaj­dzie­sz krót­kie omó­wie­nie po­szcze­gól­ny­ch form opo­dat­ko­wa­nia, któ­re po­mo­że Ci pod­jąć de­cy­zję o wy­bo­rze jed­nej z ni­ch.

Zasady ogólne

Zasady ogól­ne po­le­ga­ją na tym, że pła­ci­sz po­da­tek od przy­cho­du po­mniej­szo­ne­go o kosz­ty je­go uzy­ska­nia (czy­li od do­cho­du).

Wysokość po­dat­ku za­le­ży od wy­so­ko­ści do­cho­du. Powiedziałbym na­wet, że za­le­ży po­dwój­nie. Dlaczego? Bo ma­my dwie staw­ki po­dat­ku:

 • 18 %
 • 32 %

Granicą je­st tu­taj do­chód w wy­so­ko­ści 85 528,00 zł. Po prze­kro­cze­niu tej ma­gicz­nej kwo­ty, tra­fia­sz do dru­gie­go prze­dzia­łu. Oznacza to, że nad­wyż­ka Twojego do­cho­du po­wy­żej 85 528,00 zł opo­dat­ko­wa­na je­st staw­ką 32 %.

Zasady ogól­ne ko­rzyst­ne są więc dla Ciebie wte­dy, gdy nie prze­kra­cza­sz gra­nicz­nej kwo­ty, a przy tym po­no­si­sz ja­kieś bar­dziej zna­czą­ce kosz­ty.

Rozliczając się na za­sa­da­ch ogól­ny­ch, mu­si­sz pro­wa­dzić Książkę Przychodów i Rozchodów.

Podatek liniowy

W przy­pad­ku po­dat­ku li­nio­we­go, rów­nież pła­ci­sz po­da­tek od przy­cho­du po­mniej­sze­go o kosz­ty je­go uzy­ska­nia (czy­li od do­cho­du).

Wysokość po­dat­ku rów­nież uza­leż­nio­na je­st od wy­so­ko­ści do­cho­du. Lubię jed­nak mó­wić, że ta za­leż­no­ść ma cha­rak­ter „po­je­dyn­czy”. Mamy tu­taj bo­wiem tyl­ko jed­ną staw­kę po­dat­ku – 19 %. Zatem nie­za­leż­nie jak du­żo za­ra­bia­sz, za­wsze za­pła­ci­sz po­da­tek w wy­so­ko­ści 19% osią­gnię­te­go do­cho­du.

Podatek li­nio­wy je­st dla Ciebie ko­rzyst­ny wte­dy, gdy prze­kra­cza­sz gra­ni­cę 85 528,00 zł, a przy tym po­no­si­sz ja­kieś bar­dziej zna­czą­ce kosz­ty.

Wybierając po­da­tek li­nio­wy, rów­nież mu­si­sz pro­wa­dzić Książkę Przychodów i Rozchodów.

Mankamentem po­dat­ku li­nio­we­go je­st to, że unie­moż­li­wia on wspól­ne roz­li­cza­nie się z mał­żon­kiem oraz ko­rzy­sta­nie z okre­ślo­ny­ch ulg po­dat­ko­wy­ch (np. ulga na dzie­ci). Jeśli za­le­ży Ci na któ­rejś z ty­ch moż­li­wo­ści (a mo­że na­wet z obu!), po­da­tek li­nio­wy nie je­st dla Ciebie.

Ryczałt

Wybierając ry­czałt, po­da­tek pła­ci­sz od sa­me­go przy­cho­du nie­po­mniej­sza­ne­go o kosz­ty.

Stawka po­dat­ku je­st jed­no­li­ta i za­le­ży od ro­dza­ju dzia­łal­no­ści, któ­rą wy­ko­nu­je­sz. W przy­pad­ku usług zwią­za­ny­ch z opro­gra­mo­wa­niem wy­no­si ona 17%, a więc dwa punk­ty pro­cen­to­we mniej od li­nio­we­go i je­den mniej od za­sad ogól­ny­ch.

Jeśli za­tem po­no­si­sz ni­skie kosz­ty uzy­ska­nia przy­cho­du, ry­czałt po­zwo­li Ci za­osz­czę­dzić co nie­co.

Jeśli ce­ni­sz so­bie moż­li­wo­ść ogra­ni­cze­nia do mi­ni­mum for­mal­no­ści zwią­za­ny­ch z dzia­łal­no­ścią, ry­czałt mo­że oka­zać się dla Ciebie wy­ba­wie­niem. Wszystko dla­te­go, że nie mu­si­sz w tym przy­pad­ku pro­wa­dzić Książki Przychodów i Rozchodów.

Dodam jesz­cze, że ry­czałt otwie­ra moż­li­wo­ść opty­ma­li­za­cji po­dat­ko­wej, po­le­ga­ją­cej na za­sto­so­wa­niu staw­ki 8,5% za­mia­st 17%. Dotyczy to szcze­gól­nie ty­ch, któ­rzy zaj­mu­ją się nie tyl­ko sa­mym pro­gra­mo­wa­niem, ale np. przy­go­to­wy­wa­niem kom­plet­ny­ch stron in­ter­ne­to­wy­ch. Generalnie, te­mat to do­ść cięż­ki i skom­pli­ko­wa­ny, ale z po­mo­cą do­rad­cy po­dat­ko­we­go moż­na pró­bo­wać coś ugrać. Jeśli je­steś za­in­te­re­so­wa­ny szcze­gó­ła­mi, na­pi­sz na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

No to co się w końcu bardziej opłaca?!

Możesz być znu­dzo­ny mo­im wy­wo­dem. Daję Ci do te­go peł­ne pra­wo i nie mam za­mia­ru prze­ko­ny­wać, że faj­nie ga­dam. Przyszedłeś tu­taj po go­to­we roz­wią­za­nie dla sie­bie, a tym­cza­sem za­ser­wo­wa­łem Ci prze­gląd moż­li­wo­ści i być mo­że na­dal nie bar­dzo wie­sz, jak to ugryźć.

Chcę Ci jed­nak po­wie­dzieć, że wy­bór for­my opo­dat­ko­wa­nia wca­le nie je­st ta­ki pro­sty, jak mo­gło­by się wy­da­wać. No i trud­no roz­ma­wiać tu­taj hi­po­te­tycz­nie. W pierw­szej ko­lej­no­ści trze­ba zro­bić sy­mu­la­cję przy­cho­dów i kosz­tów.

Dopiero gdy po­li­czy­sz wszyst­ko choć­by orien­ta­cyj­nie, do­sta­nie­sz od­po­wie­dź, co opła­ca się eko­no­micz­nie. Niby wy­da­je się, że wszyst­ko moż­na zro­bić w gło­wie, ale gdy ro­bię ta­kie sy­mu­la­cje z klien­ta­mi na pa­pie­rze, na­gle oka­zu­je się, że wy­cho­dzą zu­peł­nie in­ne licz­by. I je­st wte­dy wiel­kie wow – pa­nie Wojtku, ale cu­da!

Oprócz de­cy­zji eko­no­micz­nej, je­st jed­nak jesz­cze in­na kwe­stia. Są ta­cy klien­ci, któ­rzy ce­nią so­bie pie­niąż­ki, ale jesz­cze bar­dziej za­le­ży im na sa­mo­dziel­no­ści i pro­sto­cie. Wtedy naj­lep­szy oka­zu­je się dla ni­ch ry­czałt, któ­ry spro­wa­dza do mi­ni­mum obo­wiąz­ki księgowo-rozliczeniowe. Teoretycznie, po­wi­nie­nem być nie­po­cie­szo­ny, bo nie sprze­da­ję wte­dy usłu­gi księ­go­wej, ale cie­szę się, że mi­mo wszyst­ko mo­głem do­star­czyć roz­wią­za­nie, któ­re od­po­wia­da po­trze­bom.

Co jest największym problemem?

Z do­świad­cze­nia w pra­cy z in­dy­wi­du­al­ny­mi przed­się­bior­ca­mi, wiem, że naj­wię­cej pro­ble­mów spra­wia od­po­wied­nie kwa­li­fi­ko­wa­nie wy­dat­ków. Prowadzący dzia­łal­no­ść w oba­wie przed kon­tro­lą Urzędu Skarbowego re­zy­gnu­ją z za­li­cza­nia nie­któ­ry­ch wy­dat­ków w kosz­ty, a co do nie­któ­ry­ch na­wet nie są świa­do­mi, że moż­na je za­li­czyć.

Zawsze w ta­ki­ch sy­tu­acja­ch po­wta­rzam, że wła­śnie po to są biu­ra ra­chun­ko­we. Klient po­ka­zu­je wszyst­ko, co ma, a biu­ro rzeź­bi.

Jeśli szu­ka­sz ob­słu­gi księ­go­wej, na­pi­sz do mnie na ad­res wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Prawda je­st też jed­nak ta­ka, że „kosz­to­we” za­ba­wy nie są dla wszyst­ki­ch i bez biu­ra le­piej w nie nie wcho­dzić. Jeśli więc szu­ka­sz przede wszyst­kim świę­te­go spo­ko­ju, po­wtó­rzę raz jesz­cze – ry­czałt mo­że oka­zać się dla Ciebie naj­lep­szym roz­wią­za­niem.

Kalkulator podatkowy

Specjalnie z my­ślą o Tobie przy­go­to­wa­łem kal­ku­la­tor po­dat­ko­wy w po­sta­ci ar­ku­sza Excel. Dzięki nie­mu, sam prze­pro­wa­dzi­sz sy­mu­la­cję po­dat­ko­wą w opar­ciu o pro­gno­zo­wa­ne rocz­ne przy­cho­dy i kosz­ty. W ten spo­sób do­wie­sz się, któ­ra for­ma opo­dat­ko­wa­nia bę­dzie dla Ciebie naj­lep­sza.

Kalkulator mo­żesz ku­pić za 14,99 zł brut­to. Za­pła­cisz za nie­go szyb­kim prze­lewem elek­tro­nicznym lub kar­tą płat­ni­czą za po­śred­nic­twem plat­for­my Transferuj.pl. Arkusz otrzy­masz na swo­ją skrzyn­kę e-mail na­tych­miast po do­ko­naniu płat­no­ści.

Jeśli je­steś za­in­te­re­so­wany, klik­nij w przy­cisk “Kup te­raz”, a zo­sta­niesz prze­nie­siony do pro­cesu za­ku­po­we­go

Uważasz ten tek­st za po­moc­ny? Podaj go da­lej po­przez swo­je ka­na­ły spo­łecz­no­ścio­we. Dzięki te­mu do­trą do nie­go rów­nież in­ni. Kliknięcie w po­niż­sze przy­ci­ski to tyl­ko kil­ka chwil.

Jesteś przed­się­bior­cą i pra­cu­je­sz z za­gra­nicz­ny­mi klien­ta­mi? Mam coś dla Ciebie:

Być mo­że za­in­te­re­su­ją Cię rów­nież te trzy ar­ty­ku­ły:

Zdjęcie w na­głów­ku au­tor­stwa Sculpt, opu­bli­ko­wa­ne zgod­nie z za­sa­da­mi li­cen­cji CC BY 4.0.

 • cie­ka­wa

  Ja bym by­ła cie­ka­wa po­st o pra­wa­ch do zdjęć. Np. tu­taj blog Kasi Tusk i zdję­cia gwiazd http://www.makefashioneasier.pl/bez-kategorii/najlepsze-kreacje-z-emmy-awards-2014/#more-13991 Rozumiem, że je­śli cho­dzi o mniej­sze blo­gi nikt się nie upo­mi­na, ale czy w ta­kim wy­pad­ku na­praw­dę każ­da bar­dziej zna­na blo­ger­ka, każ­dy ko­bie­cy por­tal ku­pu­je pra­wa do zdjęć gwiazd?

  • To chy­ba nie ten wą­tek, co? 🙂 Ale od­po­wia­da­jąc na Twoje py­ta­nie – nie wiem, skąd Kasia Tusk ma te zdję­cia, ale za­kła­dam, że uzy­ska­ła do ni­ch do­stęp le­gal­nie, tzn. ku­pi­ła je. A czy każ­dy por­tal je ku­pu­je? Nie wiem. Być mo­że nie­któ­re ry­zy­ku­ją. Sądzę jed­nak, że ma­ją swo­je źró­dła, gdzie ich za­kup je­st opła­cal­ny w prze­li­cze­niu na sta­ty­sty­ki, któ­re ge­ne­ru­ją.

 • lukasw44

  Chyba jed­nak Panie Wojtku le­piej za­re­je­stro­wać fir­mę w Anglii i pła­cić tyl­ko 400 zł mie­sięcz­nie 😛

  • To też je­st opcja, ale jed­nak nie dla każ­de­go. Nie wszy­scy chcą ta­ki­ch roz­wią­zań. Są oso­by za­cho­waw­cze, któ­rym za­bu­rzy­ło­by to po­czu­cie sta­bi­li­za­cji.

 • To fakt, ja tro­chę z in­nej bran­ży, ale mam świet­ne biu­ro rachunkowe/księgowe. Rozliczam się kwar­tal­nie, więc mam z gło­wy bie­ga­nie raz w mie­sią­cu. Zbieram wszyst­kie fak­tu­ry kosz­to­we, za­no­szę i te oczy­wi­ste to już na­wet nie py­tam. Zajęło mi jed­nak po­nad pół ro­ku, za­nim „się na­uczy­łem” co moż­na w kosz­ty wrzu­cić, a co się w ogó­le nie na­da­je i wy­wa­la­my do ko­sza. Pytałem, uczy­łem się i dzi­siaj już rzad­ko nie ogar­niam co je­st kosz­tem, a co nim nie je­st. 🙂 Dzięki za ar­ty­kuł, bę­dę po­le­cał zna­jo­mym, po­cząt­ku­ją­cym wła­ści­cie­lom firm.

 • A co, je­że­li pra­cu­ję na eta­cie i chcę otwo­rzyć fir­mę pro­gra­mi­stycz­ną (jed­no­oso­bo­wą)? Bo z ar­ty­ku­łu wy­ni­ka, że ry­czałt był­by naj­lep­szy, ale jak to się ma w po­łą­cze­niu z eta­tem?

  • Ryczałt nie ko­li­du­je z eta­tem. Różnica po­le­ga na tym, że ry­czałt roz­li­cza­sz od­ręb­nie od do­cho­dów uzy­ski­wa­ny­ch z eta­tu na dwó­ch róż­ny­ch for­mu­la­rza­ch.