Brak VAT-UE, co robić?
9 października 2015

Jak wystawić fakturę dla zagranicznej spółki, która nie ma numeru vat-ue?

Wykonujesz usłu­gę dla bry­tyj­skiej spół­ki Ltd. Spółka nie po­sia­da nu­me­ru VAT-UE. Tłumaczy, że nie je­st po­dat­ni­kiem VAT w Wielkiej Brytanii i nie mu­si mieć nu­me­ru VAT-UE. Zastanawiasz się, jak pra­wi­dło­wo wy­sta­wić fak­tu­rę. Doliczyć po­da­tek VAT, czy nie do­li­czyć? Jaką staw­kę za­sto­so­wać? Jak uwzględ­nić ta­ką trans­ak­cję w księ­go­wo­ści? Jeśli szu­ka­sz od­po­wie­dzi na po­wyż­sze py­ta­nia, do­sko­na­le tra­fi­łeś. […]

odwrotne obciążenie
3 sierpnia 2015

Odwrotne obciążenie – współpraca z zagranicznym klientem

Prowadzisz fir­mę. Jesteś va­tow­cem. Zgłasza się do cie­bie za­gra­nicz­ny klient z py­ta­niem o ofer­tę. Odruchowo po­da­je­sz ce­nę net­to + VAT. Nachodzi cię jed­nak my­śl, czy aby rze­czy­wi­ście ten VAT trze­ba do­li­czyć. Coś tam kie­dyś sły­sza­łeś o od­wrot­nym ob­cią­że­niu. Wiesz, że dzwo­nią, ale nie wie­sz, w któ­rym ko­ście­le. Pozwól, że ci po­mo­gę. Wyjaśnię, na czym po­le­ga […]

zeznanie roczne
3 kwietnia 2015

Zeznanie roczne freelancera: dochody zagraniczne

W mar­cu otrzy­ma­łem kil­ka­na­ście ma­ili z za­py­ta­niem o roz­li­cze­nie do­cho­dów za­gra­nicz­ny­ch fre­elan­ce­ra w ze­zna­niu rocz­nym. Część osób w ogó­le nie wie­dzia­ła, jak się do te­go za­brać. Część spró­bo­wa­ła swo­ich sił, ale zro­bi­ła to źle. W dwó­ch przy­pad­ka­ch mu­sia­łem przy­go­to­wać ko­rek­tę ze­zna­nia, bo błęd­na de­kla­ra­cja zo­sta­ła już zło­żo­na. Jeśli Ty rów­nież ma­sz wąt­pli­wo­ści, jak uwzględ­nić za­gra­nicz­ne […]

moss
18 stycznia 2015

System moss – jak rozliczyć vat od usługi elektronicznej?

Od 1-go stycz­nia 2015 r. obo­wią­zu­ją no­we za­sa­dy roz­li­cza­nia po­dat­ku VAT od usług elek­tro­nicz­ny­ch świad­czo­ny­ch dla za­gra­nicz­ny­ch osób pry­wat­ny­ch. Jeśli je­steś przed­się­bior­cą, któ­ry świad­czy ta­kie usłu­gi, po­trze­bu­je­sz wie­dzy, jak ogar­nąć te zmia­ny na po­zio­mie swo­je­go biz­ne­su. Podjąłem wy­zwa­nie, by przed­sta­wić ci ten te­mat w moż­li­wie naj­prost­szy spo­sób.

opodatkowanie programisty
2 października 2014

Jaką formę opodatkowania wybrać dla programisty?

Jesteś pro­gra­mi­stą pro­wa­dzą­cym wła­sną dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą i za­sta­na­wia­sz się jak pła­cić moż­li­wie naj­mniej­szy po­da­tek do­cho­do­wy? Dobrze tra­fi­łeś. Pracowałem ostat­nio nad opty­ma­li­za­cją po­dat­ko­wą dla pro­gra­mi­sty i po­dzie­lę się mo­imi naj­waż­niej­szy­mi wnio­ska­mi. Przed Tobą prze­gląd moż­li­wy­ch form opo­dat­ko­wa­nia pro­gra­mi­sty ze wska­za­niem ty­ch naj­ko­rzyst­niej­szy­ch. Dodatkowo, na koń­cu ar­ty­ku­łu bę­dzie­sz mó­gł ku­pić kal­ku­la­tor po­dat­ko­wy dla pro­gra­mi­sty.

9 lipca 2014

Jak przeliczyć zagraniczne wynagrodzenie?

W ostat­nim cza­sie otrzy­ma­łem kil­ka py­tań do­ty­czą­cy­ch prze­li­cza­nia za­gra­nicz­ne­go wy­na­gro­dze­nia ce­lem opo­dat­ko­wa­nia go w Polsce. Ponieważ blog ten ma od­po­wia­dać re­al­nym po­trze­bom i wy­cho­dzić na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom czy­tel­ni­ków, przy­go­to­wa­łem prak­tycz­ny i tre­ści­wy po­rad­nik po­świę­co­ny te­mu za­gad­nie­niu. Jeśli chce­sz do­wie­dzieć się, jak prze­li­czyć wy­na­gro­dze­nie wy­pła­co­ne w za­gra­nicz­nej wa­lu­cie na pol­skie zło­tów­ki w związ­ku z ko­niecz­no­ścią je­go opo­dat­ko­wa­nia, […]

3 maja 2014

Zagraniczna umowa o dzieło a podatek w Polsce

Zawierasz umo­wę o dzie­ło z za­gra­nicz­nym kon­tra­hen­tem / klien­tem? Otrzymujesz wy­na­gro­dze­nie od za­gra­nicz­ne­go przed­się­bior­cy i nie wie­sz, co z tym zro­bić? Dzisiaj po­ka­żę Ci, jak pra­wi­dło­wo roz­li­czyć wy­na­gro­dze­nie otrzy­ma­ne w ra­ma­ch za­gra­nicz­nej umo­wy o dzie­ło / zle­ce­nia.

12 marca 2014

Umowa o dzieło a podatek dochodowy

Umowa o dzie­ło to for­ma za­trud­nie­nia, z któ­rą oso­by za­ra­bia­ją­ce na wła­snej kre­atyw­no­ści spo­ty­ka­ją się na co dzień. W ostat­nim cza­sie pi­sa­łem o niej w od­nie­sie­niu do pra­cy gra­fi­ka (czy­taj: Umowa o dzie­ło: kom­pen­dium wie­dzy dla gra­fi­ka). Dzisiejsze za­gad­nie­nie ad­re­so­wa­ne je­st na­to­mia­st do wszyst­ki­ch, któ­rzy z umo­wą o dzie­ło spo­tka­li się, bą­dź do­pie­ro mo­gą się […]

4 marca 2014

Jak opodatkować dary losu?

Otrzymujesz ”da­ry lo­su” od firm? No wie­sz, książ­ki, fil­my, ubra­nia, ko­sme­ty­ki, ak­ce­so­ria spor­to­we, elek­tro­ni­kę i tym po­dob­ne. Czasem faj­ne, a cza­sem zu­peł­nie do ni­cze­go. Często po pro­stu nie­uda­ne pró­by zwró­ce­nia uwa­gi na mar­kę. Tak, czy siak – na pew­no po­wi­nie­neś wie­dzieć, że od ta­ki­ch upo­min­ków też pła­ci się po­da­tek.