Nawigacja

Ustalasz z klien­tem wy­na­gro­dze­nie i za­sta­na­wia­sz się, czy po­dać kwo­tę net­to, czy brut­to? A mo­że wy­sta­wia­sz ra­chu­nek (fak­tu­rę) i po­zy­cje net­to / brut­to tro­chę cię my­lą? Przygotowałem krót­ki po­rad­nik, któ­ry ci po­mo­że.

Osoba prywatna, czy przedsiębiorca?

Rozumienie wy­na­gro­dze­nia net­to i brut­to róż­ni się w za­leż­no­ści od te­go, czy je­steś oso­bą pry­wat­ną, czy przed­się­bior­cą.

Inaczej bę­dzie­sz po­słu­gi­wać się ty­mi po­ję­cia­mi, je­śli nie ma­sz fir­my i ina­czej, gdy pro­wa­dzi­sz swo­ją dzia­łal­no­ść.

Poniżej znaj­dzie­sz wy­ja­śnie­nie dla obu przy­pad­ków.

Netto i brutto dla osoby prywatnej

Wynagrodzenie net­to to kwo­ta, któ­rą otrzy­mu­je­sz „do rę­ki”. Czyli ty­le, ile wpły­wa na two­je kon­to. Ta kwo­ta po­win­na in­te­re­so­wać cię naj­bar­dziej, bo to twój re­al­ny przy­chód.

Wynagrodzenie brut­to to na­to­mia­st przy­chód „wir­tu­al­ny”. Czyli kwo­ta przed po­trą­ca­niem po­dat­ku i skła­dek ZUS.

Przykład

Umowa o dzie­ło z prze­nie­sie­niem praw au­tor­ski­ch.

Wynagrodzenie brut­to: 1000 zł.

Wynagrodzenie net­to: 910 zł.

Skąd róż­ni­ca mię­dzy brut­to a net­to?

W przy­pad­ku umo­wy o dzie­ło z prze­nie­sie­niem praw au­tor­ski­ch sto­su­je­sz 50% KUP. W kon­se­kwen­cji, po­da­tek li­czo­ny je­st od 500 zł. Podatek wg staw­ki 18% wy­no­si 90 zł, a za­tem wy­na­gro­dze­nie net­to (po po­trą­ce­niu o po­da­tek) wy­no­si 910 zł.

Jeśli chce­sz do­wie­dzieć się wię­cej o ob­li­cza­niu po­dat­ku, zaj­rzyj do ar­ty­ku­łu Umowa o dzie­ło a po­da­tek do­cho­do­wy.

Różnica mię­dzy brut­to a net­to je­st pro­sta, praw­da? Nie za­wsze jed­nak ta róż­ni­ca rze­czy­wi­ście się po­ja­wia. Zależy to od kon­kret­nej sy­tu­acji:

  • pra­ca dla pol­skiej fir­my,
  • pra­ca za gra­ni­cą,
  • pra­ca zdal­na dla za­gra­nicz­nej fir­my,
  • pra­ca dla oso­by pry­wat­nej bez fir­my.

Jeśli pra­cu­je­sz dla fir­my z Polski, kwo­ty net­to i brut­to za­wsze bę­dą róż­ne. Dlaczego? Bo pol­ska fir­ma od­pro­wa­dzi za cie­bie po­da­tek do­cho­do­wy, a w nie­któ­ry­ch przy­pad­ka­ch rów­nież skład­ki ZUS.

Jeśli pra­cu­je­sz za gra­ni­cą, kwo­ty net­to i brut­to rów­nież bę­dą in­ne. Dlatego, że fir­ma za­gra­nicz­na od­pro­wa­dzi za Ciebie po­da­tek i ewen­tu­al­nie skład­ki ubez­pie­cze­nio­we w kra­ju, w któ­rym pra­cu­je­sz.

Jeśli pra­cu­je­sz zdal­nie (z Polski) dla za­gra­nicz­nej fir­my, mię­dzy kwo­tą net­to i brut­to naj­czę­ściej nie bę­dzie róż­ni­cy. Dlaczego? Bo je­śli pra­cu­je­sz na od­le­gło­ść, to fir­ma za­gra­nicz­na naj­czę­ściej nie bę­dzie od­pro­wa­dzać żad­ne­go po­dat­ku w swo­im kra­ju, ale prze­le­je ci ca­ło­ść kwo­ty i ty bę­dzie­sz od­pro­wa­dzać po­da­tek sa­mo­dziel­nie w Polsce.

Chcesz do­wie­dzieć się wię­cej o roz­li­cza­niu zdal­nej współ­pra­cy z za­gra­nicz­ną fir­mą?

Przeczytaj mój ar­ty­kuł Zagraniczna umo­wa o dzie­ło a po­da­tek w Polsce.

Jeśli two­im klien­tem je­st oso­ba pry­wat­na, któ­ra nie pro­wa­dzi dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, to kwo­ty net­to i brut­to bę­dą za­wsze ta­kie sa­me. Dlatego, że oso­ba pry­wat­na bez fir­my ni­gdy nie bę­dzie od­pro­wa­dzać za cie­bie po­dat­ku ani skła­dek ubez­pie­cze­nio­wy­ch. Tutaj rów­nież otrzy­ma­sz ca­ło­ść kwo­ty na swo­je kon­to.

Netto i brutto dla przedsiębiorcy

Jeśli pro­wa­dzi­sz fir­mę, to róż­ni­ca mię­dzy net­to a brut­to nie do­ty­czy po­dat­ku do­cho­do­we­go, ani skła­dek ZUS. Różnica do­ty­czy wte­dy po­dat­ku VAT. Czyli po­ja­wia się wte­dy, gdy je­steś po­dat­ni­kiem VAT.

Przykład

Faktura za wy­ko­na­nie stro­ny in­ter­ne­to­wej.

Wynagrodzenie brut­to: 1230 zł.

Wynagrodzenie net­to: 1000 zł.

Skąd róż­ni­ca mię­dzy brut­to a net­to?

Stawka po­dat­ku VAT w przy­pad­ku wy­ko­na­nia stro­ny in­ter­ne­to­wej to 23%. Zatem do ce­ny net­to do­li­cza­sz VAT i otrzy­mu­je­sz ce­nę brut­to.

Jeśli nie je­steś po­dat­ni­kiem VAT, to róż­ni­cy mię­dzy net­to a brut­to nie ma. Zawsze je­st to ta sa­ma ce­na, bez po­dat­ku VAT.

Jednak na­wet je­śli je­steś po­dat­ni­kiem VAT, to róż­ni­cy nie bę­dzie w przy­pad­ku usłu­gi dla za­gra­nicz­ne­go klien­ta. Dlaczego? Bo wy­sta­wia­sz mu fak­tu­rę z od­wrot­nym ob­cią­że­niem, nie do­li­cza­jąc do ce­ny po­dat­ku VAT.

Chcesz do­wie­dzieć się wię­cej o od­wrot­nym ob­cią­że­niu?

Przeczytaj mój ar­ty­kuł Odwrotne ob­cią­że­nie – współ­pra­ca z za­gra­nicz­nym klien­tem.

Oczywiście, ja­ko przed­się­bior­ca rów­nież pła­ci­sz po­da­tek do­cho­do­wy oraz skład­ki ZUS. Jednak te na­leż­no­ści nie miesz­czą się w po­wszech­nym ro­zu­mie­niu ce­ny net­to i brut­to w przy­pad­ku oso­by pro­wa­dza­ją­cej fir­mę.

Na wła­sne po­trze­by mo­że­sz tak kształ­to­wać ce­ny net­to, by uwzględ­niać w ni­ch po­da­tek oraz ZUS. Na po­trze­by ko­mu­ni­ka­cji z klien­ta­mi pro­po­nu­ję jed­nak po­słu­gi­wać się ce­na­mi net­to i brut­to w ro­zu­mie­niu ce­ny bez VAT i z VAT.

Potrzebujesz in­dy­wi­du­al­nej po­mo­cy praw­nej?

Napisz do mnie na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Podsumowanie

Rozróżnienie wy­na­gro­dze­nia net­to i brut­to je­st pro­ste:

  • brut­to – ca­ło­ść kwo­ty,
  • net­to – na rę­kę, po po­trą­ce­niu po­dat­ku i ZUS.

Czasem nie bę­dzie róż­ni­cy mię­dzy brut­to a net­to. Wtedy, gdy twój klient nie bę­dzie od­pro­wa­dzał za cie­bie po­dat­ków, ani ZUS.

Przydał ci się ten ar­ty­kuł? Udostępnij go in­nym. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to do­słow­nie chwi­lę.

Po wię­cej wie­dzy dla fre­elan­ce­rów i przed­się­bior­ców zaj­rzyj do stre­fy wie­dzy.

Chcesz otrzy­my­wać wię­cej ar­ty­ku­łów ta­ki­ch jak ten? Zapisz się na new­slet­ter.

  • metyou.pl

    Hej, war­to do­dać, szcze­gól­nie dla po­cząt­ku­ją­cy­ch, że net­to nie sta­no­wi kwo­ty, któ­rą mo­gą wy­dać do 0. Muszą bo­wiem za­pła­cić po­da­tek do­cho­do­wy, ok. 18% (w za­leż­no­ści od pro­fi­lu dzia­łal­no­ści etc.). Zatem de fac­to za­ra­bia się mnie niż rze­czo­ne net­to 🙂