inne produkty elektroniczne?
5 lutego 2017

Jak legalnie sprzedawać kursy on-line, e-booki i inne produkty elektroniczne?

Chcesz sprze­da­wać przez Internet swój kurs on-line, e-book lub in­ny pro­dukt elek­tro­nicz­ny? Pamiętaj, by za­dbać o kwe­stie praw­ne. Za chwi­lę opo­wiem ci, co mu­si­sz zro­bić, by wszyst­ko by­ło le­gal­ne. Ten ar­ty­kuł to ob­szer­ny po­rad­nik na te­mat praw­ny­ch i księ­go­wy­ch aspek­tów sprze­da­ży pro­duk­tów elek­tro­nicz­ny­ch. Znajdziesz tu­taj in­for­ma­cje na na­stę­pu­ją­ce te­ma­ty: prze­pi­sy pra­wa re­gu­lu­ją­ce sprze­daż pro­duk­tów elek­tro­nicz­ny­ch, sprze­daż pro­duk­tów elek­tro­nicz­ny­ch […]

9 czerwca 2016

Jak napisać regulamin sklepu internetowego? Kompletny przewodnik + FAQ

Sprzedajesz przez Internet? Regulamin skle­pu in­ter­ne­to­we­go je­st dla cie­bie naj­waż­niej­szy. Dlaczego? Bo za­stę­pu­je spi­sa­ną umo­wę. Każde za­mó­wie­nie zło­żo­ne w two­im skle­pie to umo­wa. Między to­bą i ku­pu­ją­cym. Regulamin skle­pu in­ter­ne­to­we­go ma spra­wić, by by­ła to umo­wa ko­rzyst­na. Korzystna dla cie­bie, ale jed­no­cze­śnie wol­na od klau­zul nie­do­zwo­lo­ny­ch, za któ­re gro­żą ka­ry. Regulamin to rów­nież naj­lep­szy spo­sób na wy­peł­nie­nie obo­wiąz­ków […]

Wdrożenie prawne sklepu internetowego
12 marca 2016

Sklep internetowy – wdrożenie prawne

Chcesz pro­wa­dzić sklep in­ter­ne­to­wy zgod­nie z pra­wem? Musisz speł­nić kil­ka wy­ma­gań. Opowiem ci dzi­siaj o two­ich obo­wiąz­ka­ch ja­ko sprze­daw­cy in­ter­ne­to­we­go. Pokażę krok po kro­ku jak wy­glą­da wdro­że­nie praw­ne skle­pu in­ter­ne­to­we­go.

paragon
15 kwietnia 2015

Paragon w sklepie internetowym, jak go uniknąć?

Zakładasz sklep in­ter­ne­to­wy i za­sta­na­wia­sz się, czy mu­si­sz mieć ka­sę fi­skal­ną i wy­sta­wiać pa­ra­go­ny? Nie je­steś sam. Pyta o to każ­dy, kto sta­wia swo­je pierw­sze kro­ki w tym biz­ne­sie. Dlatego przy­go­to­wa­łem tre­ści­wy po­rad­nik, z któ­re­go do­wie­sz się, jak unik­nąć pa­ra­go­nu w skle­pie in­ter­ne­to­wym.

dane osobowe
25 lutego 2015

Dane osobowe w sklepie internetowym, jak nad nimi zapanować?

Gdy otrzy­mu­ję za­py­ta­nie ofer­to­we od wła­ści­cie­la skle­pu in­ter­ne­to­we­go, naj­czę­ściej do­ty­czy ono przy­go­to­wa­nia re­gu­la­mi­nu i po­li­ty­ki pry­wat­no­ści. Odpisuję, że oczy­wi­ście opra­co­wu­ję ta­kie do­ku­men­ty, ale to tyl­ko frag­ment ca­łe­go pro­ce­su praw­ne­go wdro­że­nia e-sklepu. Istotnym ele­men­tem te­go pro­ce­su je­st jesz­cze speł­nie­nie wy­ma­gań zwią­za­ny­ch z ochro­ną da­ny­ch oso­bo­wy­ch. W dzi­siej­szym wpi­sie przed­sta­wię, co trze­ba wdro­żyć w skle­pie in­ter­ne­to­wym, by […]

dropshipping
11 stycznia 2015

Dropshipping, czyli sklep internetowy bez magazynu

Sprzedawca mu­si mieć to­war, by móc nim han­dlo­wać. To tru­izm. I zmar­twie­nie sprze­daw­ców, któ­rzy naj­pierw ku­pu­ją, a po­tem nie mo­gą sprze­dać. Jeśli kie­dy­kol­wiek mia­łeś ta­ki pro­blem, ten wpis je­st dla Ciebie. Dzisiaj opo­wiem Ci o drop­ship­pin­gu, czy­li mo­de­lu skle­pu in­ter­ne­to­we­go, w któ­rym sprze­da­je­sz tyl­ko to, co lu­dzie rze­czy­wi­ście chcą ku­pić.

sklep internetowy
15 września 2014

Chcę prowadzić sklep internetowy. Czy muszę mieć firmę?

Panie Wojtku, czy trze­ba mieć fir­mę, by pro­wa­dzić sklep in­ter­ne­to­wy? Tylko w prze­cią­gu ostat­ni­ch kil­ku dni, otrzy­ma­łem trzy ta­kie py­ta­nia. Lubię wy­cho­dzić na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom czy­tel­ni­ków, dla­te­go od­po­wiem na nie w dzi­siej­szym wpi­sie. Krótko i na te­mat – to, co ty­gry­sy lu­bią naj­bar­dziej.