Cześć!

Nazywam się Wojciech Wawrzak i je­stem praw­ni­kiem kre­atyw­ny­ch.

Przygotowałem dla Ciebie wzór umo­wy o dzie­ło z prze­nie­sie­niem praw au­tor­ski­ch.

Dzięki wzo­ro­wi:

  • ła­two przy­go­tu­je­sz in­dy­wi­du­al­ną umo­wę, wpi­su­jąc od­po­wied­nie da­ne w wy­krop­ko­wa­ne miej­sca,
  • do­sto­su­je­sz umo­wę do swo­ich po­trzeb, sto­su­jąc się do mo­ich ko­men­ta­rzy za­war­ty­ch w umo­wie,
  • szyb­ko prze­śle­sz klien­to­wi swo­ją pro­po­zy­cję umo­wy, gdy Cię o nią za­py­ta,
  • ni­gdy wię­cej nie bę­dzie­sz mu­siał za­sta­na­wiać się, czy wzór zna­le­zio­ny w Internecie je­st pra­wi­dło­wy.

Wzór umo­wy kosz­tu­je 251 zł i mo­że­sz go ku­pić, kli­ka­jąc w po­niż­szy przy­ci­sk.

Umowa opa­trzo­na je­st mo­imi ko­men­ta­rza­mi do naj­waż­niej­szy­ch po­sta­no­wień. Dzięki te­mu, mo­że­sz ją sa­mo­dziel­nie mo­dy­fi­ko­wać.

Zobacz po­gląd pierw­szej stro­ny umo­wy w .pdf i prze­ko­naj się, jak wy­glą­da: klik­nij tu­taj.

Wzór umo­wy je­st edy­to­wal­ny. Otrzymujesz go w for­ma­cie .doc oraz .do­cx.

Kliknij w po­niż­szy przy­ci­sk i kup umo­wę. Zapłacisz za nią szyb­kim prze­le­wem lub kar­tą płat­ni­czą. Dokument otrzy­ma­sz od ra­zu po do­ko­na­niu za­pła­ty.

Oto jed­na z opi­nii na te­mat umo­wy, któ­rą przy­go­to­wy­wa­łem:

Paweł Styczeń

Zamawiałem u Wojtka umo­wę o dzie­ło i je­stem bar­dzo za­do­wo­lo­ny z je­go usług. Umowa wy­wie­ra bar­dzo do­bre wra­że­nie na fir­ma­ch z któ­ry­mi współ­pra­cu­ję i czę­sto je­st chwa­lo­na przez dział praw­ny. Pomaga to bu­do­wać za­ufa­nie od sa­me­go po­cząt­ku i jed­no­cze­śnie ko­mu­ni­ku­je z mo­jej stro­ny pro­fe­sjo­na­li­zm.

Na co dzień, przy­go­to­wu­ję in­dy­wi­du­al­ne umo­wy dla swo­ich klien­tów. Koszt przy­go­to­wa­nia umo­wy o dzie­ło to 400 zł net­to + VAT = 492 zł brut­to.

Wzór przy­go­to­wa­łem z my­ślą o ty­ch, któ­rzy nie chcą wy­da­wać aż ty­le. W niż­szej ce­nie mo­że­sz otrzy­mać wzór, na pod­sta­wie któ­re­go sa­mo­dziel­nie przy­go­tu­je­sz umo­wę o dzie­ło.

Jeśli jed­nak stwier­dzi­sz, że cze­goś Ci w umo­wie bra­ku­je, bę­dzie­sz mó­gł do­pła­cić róż­ni­cę do in­dy­wi­du­al­nej umo­wy i zle­cić mi wpro­wa­dze­nie in­dy­wi­du­al­ny­ch po­pra­wek.

By ku­pić wzór, klik­nij w przy­ci­sk po­ni­żej.

Masz zna­jo­my­ch, któ­rzy po­trze­bu­ję umo­wy o dzie­ło? Udostępnij im tę stro­nę. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie Ci to do­słow­nie chwi­lę.