Czy trzeba mieć oddzielny regulamin sprzedaży na Allegro?

Chcesz sprzedawać na Allegro i zastanawiasz się czy potrzebujesz regulaminu lub jakiś innych dokumentów? Świetnie trafiłeś. Bez lania wody pokażę ci, co i jak.

Spis treści

Regulamin sprzedaży na Allegro – wideo

W ramach mojego autorskiego cyklu Zapytaj prawnika również opowiedziałem o wyzwaniach prawnych związanych ze sprzedażą na Allegro. Poniżej krótkie wideo.

Pozostałe odcinki Zapytaj prawnika znajdziesz na dedykowanej podstronie.

Podcast o regulaminie sprzedaży na Allegro

Jeżeli wolisz słuchać niż czytać, oddaję w twoje ręce (uszy?) 61. odcinek podcastu Prawo dla kreatywnych poświęcony regulaminowi sprzedaży na Allegro.

Odcinek możesz odsłuchać z wykorzystaniem poniższego odtwarzacza lub we wszystkich popularnych aplikacjach podcastowych.

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi Soundcloud w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu odtwarzacz.

Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na dedykowanej podstronie.

Regulamin sprzedaży na Allegro – czy potrzebny?

Allegro ma swój regulamin. Ten regulamin dotyczy jednak relacji pomiędzy użytkownikiem serwisu a Allegro.

Tymczasem, gdy ktoś kupuje wystawiony przez ciebie przedmiot, zawiera umowę sprzedaży bezpośrednio z tobą. Dlatego potrzebujesz własnego regulaminu dotyczącego relacji pomiędzy tobą a kupującym.

Regulamin sprzedaży na Allegro pozwala ci również wywiązać się z obowiązków wynikających z ustawy o prawach konsumenta. Ustawa ta znajduje w tym przypadku zastosowanie dlatego, że umowa zawierana z kupującym poprzez Allegro stanowi umowę zawartą na odległość.

Prakreacja.pl
Art. 2 ustawy o prawach konsumenta

Określenia użyte w ustawie oznaczają:

1) umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Nie jest to tylko teoretyzowanie. Zakwalifikowanie transakcji na Allegro jako umowy zawartej na odległość ma praktyczne skutki – nakłada na ciebie obowiązki wynikające z ustawy o prawach konsumenta.

Podstawowy obowiązek polega na poinformowaniu konsumenta o określonych rzeczach. Spójrz do poniższego przepisu.

Prakreacja.pl
Art. 12 ustawy o prawach konsumenta

1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;

6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

7) sposobie i terminie zapłaty;

8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;

12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;

19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;

21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Sporo tego, prawda? Nawet nie chce się czytać.

Dobra wiadomość jest taka, że obowiązek informacyjny spełnisz poprzez odpowiedni regulamin sprzedaży na Allegro.

Co powinno znaleźć się w regulaminie sprzedaży na Allegro?

Zawartość regulaminu sprzedaży na Allegro wynika tak naprawdę z przepisu, który przed chwilą zacytowałem. Nie ma tu większej filozofii, po prostu trzeba rzetelnie opisać to, co prawo nakazuje opisać.

W mojej wersji regulaminu sprzedaży na Allegro znajduje się 10 paragrafów:

 • definicje,
 • postanowienia wstępne,
 • zawarcie umowy,
 • dostawa i płatność,
 • realizacja zamówienia,
 • odstąpienie od umowy,
 • odpowiedzialność za wady,
 • dane osobowe,
 • pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń,
 • postanowienia końcowe.

Jeżeli nie chce ci się samodzielnie pisać regulaminu, gotowy szablon możesz kupić w blogowym sklepie.

Pakiet dla Sprzedawców na Allegro

Jeżeli będziesz pisać regulamin sam, pamiętaj, żeby unikać klauzul niedozwolonych. Takie klauzule pojawiają się najczęściej w wyniku chęci nadmiernego zabezpieczenia swoich interesów, kosztem ustawowych uprawnień konsumentów.

Popularne błędy to m.in.:

 • przyznawanie sprzedawcy prawa do anulowania zamówienia z powodu braku towaru,
 • wyłączanie prawa zwrotu z powodów innych niż wskazane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta,
 • ograniczanie lub wyłączanie odpowiedzialności sprzedawcy w stosunku do konsumenta,
 • modyfikowane zasad reklamacji lub zwrotów niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przyznawanie sprzedawcy prawa do dowolnych modyfikacji regulaminu,
 • ustalanie właściwości sądu korzystanej dla sprzedawcy.

Więcej przydatnych informacji o konstruowaniu regulaminu oraz klauzulach niedozwolonych znajdziesz w innym moim artykule: Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Jest on wprawdzie poświęcony regulaminowi sklepu internetowego, ale informacje tam zawarte pozostają jak najbardziej aktualne również w stosunku do sprzedaży na Allegro.

Być może przyda ci się również inny artykuł związany z regulaminami: jak zmienić regulamin zgodnie z prawem?

Czy regulamin sprzedaży na Allegro to wszystko?

Jeżeli masz już regulamin sprzedaży na Allegro, nie poprzestawaj tylko na tym. Pamiętaj jeszcze o potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość.

Prakreacja.pl
Art. 21 ustawy o prawach konsumenta

1. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje:

1) informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1, chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy;

2) informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość to po prostu dodatkowe zestawienie określonych informacji, które tak naprawdę znajdują się już w regulaminie.

Takie potwierdzenie może zostać dołączone do przesyłki z zamówieniem, ale jest też wygodniejszy sposób – ustawienie wiadomości, która jest automatycznie wysyłana do klienta po zakupie.

Jest też prosty sposób, żeby takiego potwierdzenia zawarcia umowy nie przeładowywać nadmiarem informacji. Wystarczy, że do wiadomości dołączysz regulamin w pliku .pdf, a w wiadomości zawrzesz taką notkę:

Niniejsza wiadomość stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Wszystkie informacje, jakie jesteśmy zobowiązani Ci przekazać, zawarte są w regulaminie, który dołączamy do wiadomości.

Pamiętaj, żeby regulamin został dołączony do wiadomości. Nie wystarczy, że podlinkujesz do regulaminu. Chodzi o to, że regulamin musi w takim przypadku być doręczony na trwałym nośniku. Czyli konsument musi mieć pewność, że treść regulaminu się nie zmieni.

Jeżeli dodasz tylko link do regulaminu w wiadomości, tak naprawdę w każdej chwili możesz zmienić zawartość tego, co znajduje się pod podanym linkiem, a wtedy nie mamy do czynienia z trwałym nośnikiem.

Dane osobowe przy sprzedaży na Allegro

Sprzedając na Allegro, przetwarzasz dane osobowe kupujących. Nakłada to na ciebie obowiązki wynikające z RODO, m.in.:

 • uwzględnienie sprzedaży na Allegro w rejestrze czynności przetwarzania,
 • zrealizowanie obowiązku informacyjnego (możesz zrobić to w regulaminie),
 • zawarcie umów powierzenia z podmiotami przetwarzającymi,
 • nadanie pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • uwzględnienie sprzedaży na Allegro w procedurach związanych z przetwarzaniem danych,
 • przeszkolenie personalu w zakresie postępowania z danymi osobowymi,
 • wprowadzenie systemu obsługi żądań osób, których dane są przetwarzane,
 • dobór odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych.

Generalnie, przy sprzedaży na Allegro trzeba postępować z danymi osobowymi tak samo jak przy każdej innej czynności przetwarzania. Musisz wywiązać się ze wszystkich obowiązków wynikających z RODO i udokumentować, że to zrobiłeś.

Nie zmienia to faktu, że korzystasz w tym zakresie z platformy Allegro. Allegro jest niezależnym administratorem danych osobowych i zapewnia ci infrastrukturę, w której ty, jako również samodzielny administrator danych osobowych, przetwarzasz dane osobowe kupujących.

Jeżeli chcesz poczytać więcej o ochronie danych osobowych, zapraszam do innych artykułów na blogu:

Jeżeli szukasz budżetowego rozwiązania na uporanie się z tematyką danych osobowych, wersja PREMIUM Pakietu dla Sprzedawców na Allegro będzie ci pomocna.

Pakiet dla Sprzedawców na Allegro

Sprzedaż na Allegro zgodna z prawem – podsumowanie

Sprzedaż na Allegro nie jest niczym skomplikowanym pod kątem prawnym, ale wymaga zadbania o właściwy regulamin oraz ochronę danych osobowych kupujących.

Nie zapomnij również o potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość. To często niesłusznie pomijany wątek przez sprzedawców.

Jeżeli szukasz gotowych dokumentów do wykorzystania przy sprzedaży na Allegro, sprawdź dedykowany pakiet w blogowym sklepie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy, napisz maila na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

BONUS dla stałych czytelników

Sprzedaż internetowa często wiąże się z problemami dotyczącymi reklamacji i zwrotów.

Przygotowałem praktyczne opracowanie na ten temat, które pozwoli ci wdrożyć właściwą procedurę obsługi reklamacji i zwrotów.

Czy trzeba mieć oddzielny regulamin sprzedaży na Allegro?

Opracowanie jest dostępne dla stałych czytelników, którzy subskrybują newsletter. Jeżeli jeszcze nie należysz do tego grona, zapisz się teraz, a w prezencie powitalnym otrzymasz wspomniane opracowanie.

Prakreacja.pl

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi systemu komentarzy Disqus w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu komentarze.