11 grudnia 2016

Gdzie byłem, kiedy mnie nie było? Świąteczna niespodzianka.

Najtrudniejsze są po­wro­ty. Jeśli ro­bię coś re­gu­lar­nie, ła­pię od­po­wied­ni rytm i wszyst­ko pły­nie nie­mal sa­mo. Gdy za­fun­du­ję so­bie prze­rwę, mam pro­blem, by wró­cić. Nie waż­ne, że bar­dzo coś lu­bi­łem i to coś da­wa­ło mi ogrom­ną sa­tys­fak­cję. Przestój dzia­ła na mnie de­struk­cyj­nie. Tak wła­śnie by­ło z blo­go­wa­niem.

22 września 2016

To już trzy lata! Osobista historia urodzinowa

Gdy za­czy­nał, był jesz­cze stu­den­tem. Bardzo do­brym stu­den­tem, ale za­gu­bio­nym i sfru­stro­wa­nym wi­zją sy­tu­acji hu­ma­ni­sty na ryn­ku pra­cy po za­koń­cze­niu edu­ka­cji. Miał do­pie­ro 22 la­ta, a już utoż­sa­miał się ze sło­wa­mi pio­sen­ki ze­spo­łu Turbo „Dorosłe dzie­ci ma­ją żal za kiep­ski prze­pis na ten świat”. Tym prze­pi­sem by­ła dla nie­go zda­ją­ca się nie mieć koń­ca edu­ka­cja. […]

Czas na Periscope
4 kwietnia 2016

Periscope – nowy rozdział w historii blogu

Dzisiaj ra­no roz­po­czą­łem swo­ją przy­go­dę z Periscope. To apli­ka­cja, któ­ra z jed­nej stro­ny po­zwa­la trans­mi­to­wać wi­deo na ży­wo, a z dru­giej uczest­ni­czyć ak­tyw­nie w ta­ki­ch trans­mi­sja­ch. Jako wi­dz, ko­rzy­sta­łem z Periscope już od ja­kie­goś cza­su. W koń­cu sam po­sta­no­wi­łem zo­stać trans­mi­tu­ją­cym.

2016 - mój rok
2 stycznia 2016

Nowy wygląd bloga na 2016 rok

2016 rok to bę­dzie mój rok. Wypowiadam te sło­wa gło­śno i dum­nie. Być mo­że dla nie­któ­ry­ch nie­co buń­czucz­nie, ale ja wie­rzę w si­łę spraw­czą po­zy­tyw­ne­go my­śle­nia. Czuję eks­cy­ta­cję na my­śl o tym, co chcę w 2016 ro­ku osią­gnąć. Pragnę ci o mo­ich pla­na­ch opo­wie­dzieć. Pozwolisz?

25 maja 2015

Dlaczego zostałem prawnikiem?

Moja młod­sza ku­zyn­ka prze­pro­wa­dzi­ła ze mną wy­wiad na po­trze­by pra­cy do­mo­wej z ję­zy­ka pol­skie­go. Taka ni­by bła­host­ka, ale kil­ka py­tań skło­ni­ło mnie do na­my­słu. Odpowiedziami po­sta­no­wi­łem po­dzie­lić się z to­bą. Pomyślałem, że bę­dzie to faj­ny od­po­czy­nek od me­ry­to­rycz­nej za­war­to­ści blo­ga. I oka­zja, by le­piej się po­znać – li­czę, że w ko­men­ta­rzu na­pi­sze­sz coś o so­bie.

Ekspercki blog
28 marca 2015

Blog ekspercki – 3 powody, dla których warto go prowadzić

Zastanawiasz się, czy war­to pro­wa­dzić blog eks­perc­ki? Za chwi­lę spró­bu­ję cię prze­ko­nać, że tak. Pisząc te sło­wa, ja­dę nie­ogrze­wa­nym po­cią­giem do Krakowa. Nie, nie je­st to wy­jazd biz­ne­so­wy. Dzięki te­mu, że pro­wa­dzę wła­sną fir­mę, mo­gę po­zwo­lić so­bie na trzy­dnio­wy week­end. Nie mu­szę cze­kać na wy­bi­cie go­dzi­ny 17 w pią­tek, by ze­rwać się z eta­to­wej smy­czy. […]

15 lutego 2015

Ekspert uczy się przez całe życie

W dnia­ch 11 – 12 lu­te­go 2015 r. bra­łem udział w warsz­ta­ta­ch „Ochrona wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej, za­wie­ra­nie umów w re­kla­mie i mar­ke­tin­gu„. Przy oka­zji oka­zji mini-relacji z ich prze­bie­gu, opo­wiem Ci o tym, jak przez ostat­nie kil­ka lat bu­do­wa­łem swo­ją wie­dzę w za­kre­sie wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej. Jestem dum­ny z przy­ję­te­go przez sie­bie pro­ce­su zdo­by­wa­nia wie­dzy i dla­te­go […]

prawnik
17 października 2014

Prawnik na urlopie, czyli akcja regeneracja w górach

Urlop to naj­waż­niej­sza czę­ść ży­cia za­wo­do­we­go. Najważniejsza, bo ko­niecz­na do osią­gnię­cia suk­ce­su w tej dzie­dzi­nie. Bez urlo­pu nie ma do­brej pra­cy. Bez od­po­czyn­ku nie ma efek­tyw­no­ści. Łatwo o tym za­po­mnieć. Łatwo prze­cią­gnąć stru­nę i po­pa­ść w pra­co­ho­li­zm. Szczególnie, gdy je­st się am­bit­nym i lu­bi swo­ją pra­cę. Dlatego ja w ubie­gły pią­tek ru­szy­łem na pod­bój pol­ski­ch […]

22 września 2014

Szampan smakuje wybornie: Mistrzostwo Świata i rocznica bloga

Jak idzie­cie pod gó­rę, to nie trze­ba na­rze­kać, bo idzie­cie na sam szczyt. Takimi sło­wa­mi Krzysztof Ignaczak sko­men­to­wał zdo­by­te przez pol­ską re­pre­zen­ta­cję siat­ka­rzy Mistrzostwo Świata. Czy to przy­pa­dek, że fi­nał od­by­wał się aku­rat wczo­raj, w ostat­ni dzień la­ta? Nawet je­śli, to nie­przy­pad­ko­wo ja za­da­ję ta­kie py­ta­nie dzi­siaj. Bo dzi­siaj to ja świę­tu­ję mo­je oso­bi­ste zwy­cię­stwo […]

blogdaychallange
31 sierpnia 2014

#Blogdaychallenge – fantastyczne blogi + prawnik przeklina

Zostałem no­mi­no­wa­ny do #blog­day­chal­len­ge. Dwukrotnie, bo przez Muszkietera i Anatomię Życia. Wszystkiemu win­ny Międzynarodowy Dzień Blogera, czy­li świę­to na­szej wspól­nej, in­ter­ne­to­wej spo­łecz­no­ści. Dlatego mi­mo in­ten­syw­nej pra­cy nad zle­ce­niem z za­kre­su ochro­ny do­me­ny in­ter­ne­to­wej, po­sta­no­wi­łem zna­leźć chwil­kę i wy­wią­zać się z obo­wiąz­ku zwią­za­ne­go z no­mi­na­cją. Tym bar­dziej, że ten obo­wią­zek to czy­sta przy­jem­no­ść – przed­sta­wiam 5 […]

see bloggers
20 sierpnia 2014

Taki mam #lawstyle, czyli prawnik wśród blogerów

Zawód, któ­ry wy­ko­nu­je­sz kształ­tu­je Twoją oso­bo­wo­ść. Nie za­prze­czaj, ta­kie są fak­ty. Na pew­no pa­mię­ta­sz swo­ich pro­fe­so­rów ze stu­diów. Wyobrażasz so­bie któ­re­goś w ro­li kró­la par­kie­tu i ty­gry­sa na­mięt­ne­go flir­tu? Jeśli tak, da­ję gło­wę, że nie stu­dio­wa­łeś pra­wa. Tutaj szko­lą sa­my­ch nu­dzia­rzy. Mnie też tak wy­szko­li­li. Ale ja je­stem prze­kor­ny i ota­czam się ludź­mi, któ­rzy z […]