Nawigacja

Od 1-go stycznia 2015 r. obowiązują nowe zasady rozliczania podatku VAT od usług elektronicznych świadczonych dla zagranicznych osób prywatnych. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który świadczy takie usługi, potrzebujesz wiedzy, jak ogarnąć te zmiany na poziomie swojego biznesu. Podjąłem wyzwanie, by przedstawić ci ten temat w możliwie najprostszy sposób.

Kto powinien zainteresować się zmianami?

Zmianami VAT powinni zainteresować się wszyscy przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi na odległość.

W publikacjach poświęconych systemowi MOSS, do których dotarłem, autorzy już na samym wstępie punktowali, kogo zmiany od 01.01.2015 r. rzeczywiście dotyczą. Ja uważam, że to błąd. Każdy przedsiębiorca, który świadczy usługi na odległość, powinien prześledzić te zmiany. Choćby po to, by samodzielnie upewnić się, że go nie dotyczą.

Dlatego, zamiast wskazać, kogo zmiany dotyczą, przedstawię ścieżkę rozumowania, która pozwoli ci ustalić, czy masz się o co martwić. Dzięki temu, zrozumiesz również założenia, które leżą u podstaw wprowadzonych zmian. To może się przydać, bo niewykluczone, że regulacje będą z biegiem czasu ewoluować. Po prostu warto wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi.

W kolejnych akapitach znajdziesz “instrukcję krok-po-kroku”, jak ustalić, czy powinieneś przejmować się systemem MOSS.

>> Krok 1: Czy masz zagranicznych klientów?

Podstawowe pytanie, jakie musisz sobie zadać, to czy masz zagranicznych klientów. Jeśli nie – dalsza część artykułu ma dla ciebie walor edukacyjny. Wprowadzone zmiany dotyczą bowiem wyłącznie przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla klientów zagranicznych.

>> Krok 2: Czy pośród Twoich zagranicznych klientów są osoby prywatne?

Jeśli masz zagranicznych klientów, musisz ustalić, czy znajdują się pośród nich osoby prywatne. Posługuję się pojęciem “osoby prywatnej”, by było ci łatwiej zrozumieć temat. To jednak pewna nieścisłość, bowiem ustawodawcy chodzi o wszystkie osoby, które nie są podatnikami VAT.

Podatnik świadczący usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne […] na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim konsumpcji […].

Osoba niebędąca podatnikiem to nie tylko osoba prywatna. Niektórzy przedsiębiorcy również nie są podatnikami VAT. Może też zdarzyć się tak, że osoba fizyczna nie prowadzi wprawdzie działalności gospodarczej, ale jest podatnikiem VAT,

Jak zatem ustalić, czy Twój klient jest podatnikiem VAT, czy nie? Wystarczy, że zapytasz go o numer VAT. Jeśli takiego numeru ci nie poda, traktujesz go jako nie-podatnika, a więc, posługując się uproszczoną terminologią, jako “osobę prywatną”.

W ramach uproszczonej terminologii, używam również przymiotnika “zagraniczny”. Zagraniczna osoba prywatna (nie-podatnik), to osoba, która ma siedzibę / miejsce zamieszkania / miejsce pobytu na terenie Unii Europejskiej. Zamiast każdorazowo wskazywać na UE, łatwiej nam będzie posługiwać się przymiotnikiem “zagraniczny”.

>> Krok 3: Czy świadczysz usługi elektroniczne?

Jeśli masz zagranicznych klientów, a wśród nich znajdują się osoby prywatne (nie-podatnicy), zostaje ci ostatnie pytanie – czy świadczysz usługi elektroniczne?

Odpowiedź na to pytanie jest bardziej skomplikowana niż na dwa poprzednie. Skąd wiadomo, co jest usługą elektroniczną? Poszukiwania odpowiedzi zaczynamy od polskiej ustawy o podatku od towarów i usług:

Art. 2 pkt 26 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o usługach elektronicznych – rozumie się przez to usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011.

Zatem nasz ustawodawca jest cwany i odsyła nas do rozporządzenia unijnego:

Art. 7 1. Do “usług świadczonych drogą elektroniczną”, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Powyższa ogólna definicja pozwala wysnuć już pierwsze wnioski, czym jest usługa elektroniczna. Wnioski te znajdują swoją kontynuację w ust. 2 przepisu, który zawiera przykładowe wyliczenie usług elektronicznych.

2. Ustęp 1 obejmuje w szczególności:

a) ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami;

b) usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takich jak witryna lub strona internetowa;

c) usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;

d) odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek online, na którym potencjalni kupujący przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer;

e) pakiety usług internetowych oferujące dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy i drugorzędny (to znaczy pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych; itp.);

f) usługi wyszczególnione w załączniku I.

W mojej ocenie, ustawodawca unijny wykazał się niekonsekwencją. W ust. 1 wskazał na wymóg zautomatyzowania i minimalnego udziału człowieka, po czym przewidział, że sama dostawa oprogramowania, czy stworzenie strony internetowej, to już usługa elektroniczna. Nie podoba mi się to, bo przecież kodowanie wymaga bardzo intensywnego udziału człowieka. Usługą elektroniczną jest tak naprawdę dopiero samo przesłanie gotowego produktu do klienta, ale nie jego stworzenie.

Niezależnie jednak od mojej oceny, bezpieczniej przyjąć, że samo tworzenie oprogramowania, czy stron internetowych jest usługą elektroniczną, a w konsekwencji podpada pod reżim nowej regulacji. Zatem jeśli Twoja działalność polega na usługach informatycznych na odległość, przyjmij, że świadczysz usługę elektroniczną.

Szczęśliwie, ustawodawca unijny wskazał również, co usługą elektroniczną na pewno nie jest. Jeśli zajmujesz się świadczeniem usług wymienionych poniżej, możesz spać spokojnie.

3. Ustęp 1 nie ma zastosowania do:

c) towarów, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywają się elektronicznie;

d) płyt CD-ROM, dyskietek i podobnych nośników fizycznych;

e) materiałów drukowanych, takich jak książki, biuletyny, gazety lub czasopisma;

f) płyt CD i kaset magnetofonowych;

g) kaset wideo i płyt DVD;

h) gier na płytach CD-ROM;

i) usług świadczonych przez specjalistów, takich jak prawnicy i doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom porad za pomocą poczty elektronicznej;

j) usług edukacyjnych, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie);

k) usług fizycznych off-line naprawy sprzętu komputerowego;

l) hurtowni danych off-line;

m) usług reklamowych, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji;

n) usług centrum wsparcia telefonicznego;

o) usług edukacyjnych obejmujących wyłącznie kursy korespondencyjne, takie jak kursy za pośrednictwem poczty;

p) konwencjonalnych usług aukcyjnych, przy których niezbędny jest bezpośredni udział, niezależnie od sposobu składania ofert;

t) biletów wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, zarezerwowanych online;
u) zakwaterowania, wynajmu samochodów, usług restauracyjnych, przewozu osób lub podobnych usług zarezerwowanych online.

Zmiany w rozliczaniu VATu dotyczą nie tylko usług elektronicznych, ale również telekomunikacyjnych i nadawczych. Ze względu na profil bloga, ograniczyłem się jednak do omówienia wyłącznie definicji usługi elektronicznej. Jeśli jednak chcesz dopytać o usługi telekomunikacyjnej, bądź nadawcze, możesz napisać do mnie na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

3 x tak = MOSS dla ciebie

 • Czy masz klientów zagranicznych?
 • Czy są pośród nich osoby prywatne?
 • Czy świadczysz usługi elektroniczne?

Jeśli na trzy powyższe pytania udzieliłeś odpowiedzi twierdzącej, zmiany w rozliczaniu podatku VAT dotyczą cię bezpośrednio.

Nowe przepisy nakładają na ciebie dodatkowe obowiązki, których wcześniej nie miałeś. Usiądź zatem wygodnie i przeczytaj dalszą część tego artykułu, bo znajdziesz w niej kluczowe informacje, co i jak musisz wdrożyć, by spać spokojnie.

Na czym polegają zmiany?

Zmiana w odniesieniu do usług elektronicznych świadczonych dla zagranicznych osób prywatnych polega na tym, że miejscem świadczenia usługi ustawodawca uczynił siedzibę, miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu takiej osoby.

Art. 28k Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Wcześniej, miejscem świadczenia takiej usługi przez polskiego przedsiębiorcę było miejsce siedziby tego przedsiębiorcy, a więc Polska. W konsekwencji, podatek VAT przedsiębiorca płacił od takiej usługi w Polsce.

W wyniku zmian, podatek od usługi elektronicznej powinien zostać zapłacony w państwie, w którym nabywca usługi ma siedzibę, miejsce zamieszkania lub pobytu. Odprowadzenie tego podatku nie obciąża jednak nabywcy, ale przedsiębiorcę świadczącego usługę.

W konsekwencji, przedsiębiorca świadczący usługi elektroniczne na rzecz zagranicznych osób prywatnych, powinien zarejestrować się jako podatnik VAT w każdym państwie, w którym przebywa osoba prywatna, na rzecz której świadczy usługę elektroniczną.

Kieska sprawa, co? Rejestrować się na cele podatku VAT w wielu państwach… porażka! Właśnie dlatego powstał system MOSS. Jeśli chcesz dowiedzieć się, na czym polega i jak z niego korzystać, przeczytaj kolejne akapity.

Jak działa system MOSS?

System MOSS eliminuje konieczność rejestracji na cele podatku VAT w wielu państwach. Zamiast rejestrować się w krajach swoich nabywców, możesz zarejestrować się w systemie MOSS i z podatku od usług elektronicznych świadczonych na rzecz zagranicznych nie-podatników rozliczać się w Polsce.

MOSS obsługiwany jest przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. Do jego naczelnika musisz złożyć zgłoszenie rejestracyjne VIU-R. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, otrzymasz potwierdzenie o przyjęciu do procedury MOSS.

Od tej chwili, musisz prowadzić specjalną ewidencję na potrzeby MOSS. Raz na kwartał, w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po każdym kwartale, składasz deklarację VIU-D, w której wykazujesz sprzedaż usług elektronicznych na rzecz zagranicznych nie-podatników.

Nie chcę w tej chwili wdawać się w szczegóły dotyczące procedury rejestracyjnej, wymogów ewidencji oraz sposobu przygotowywania deklaracji, bo to wydłużyłoby ten – i tak bardzo już długi – wpis do rozmiarów katastrofalnych. Szczegółów możesz szukać na stronie Ministerstwa Finansów albo po prostu skontaktować się ze mną.

Prawda jest też taka, że sam nie powinieneś tego wszystkiego ogarniać. Od tego są specjaliści, by cię w tym wyręczać i byś Ty mógł skupić się na swojej pracy. Dobre biuro księgowe powinno zapewnić ci wsparcie w tym zakresie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o prawnych aspektach świadczenia usług drogą elektroniczną?

Przeczytaj inny mój artykuł: Czy serwis internetowy musi mieć regulamin? Poradnik o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podsumowanie

Na koniec, przygotowałem dla ciebie cztery najważniejsze informacje dotyczące systemu MOSS, które chciałbym byś zapamiętał:

 • usługi elektroniczne świadczone na rzecz nie-podatników z terenu Unii Europejskiej opodatkowane są VATem w miejscu siedziby / zamieszkania / pobytu nie-podatnika,
 • podatek od takiej usługi odprowadzić musi przedsiębiorca,
 • system MOSS umożliwia rozliczanie podatku w Polsce, dzięki czemu nie trzeba rejestrować się w poszczególnych państwach,
 • system nie jest obowiązkowy, ale dobrowolny – ułatwia jednak życie.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy?

Napisz do mnie na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Mam nadzieję, że ten artykuł okazał się dla ciebie pomocny i rzucił światło na zmiany w podatku VAT od stycznia 2015 r. w zakresie usług elektronicznych oraz związany z nimi system MOSS. Gdyby coś było niejasne, nie wahaj się dać mi o tym znać.

Mam do ciebie prośbę. Jeśli skorzystałeś z tego tekstu, udostępnij go dalej. Dzięki poniższym przyciskom zajmie ci to dosłownie chwilę.

Świadczysz usługi nie-elektroniczne dla zagranicznych klientów? Przeczytaj:

Więcej o podatkach przeczytasz tutaj:

Jeśli chcesz otrzymywać więcej porad podatkowych, zapisz się na mój newsletter. Będziesz otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach oraz materiały dostępne tylko dla stałych czytelników.

Powyższych zgód udzielasz mi, czyli Wojciechowi Wawrzak, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą “Usługi prawne i księgowe Wojciech Wawrzak” z siedzibą w Łodzi (93-279), ul. Tatrzańska 91/51.

 • Dziękuję za wyjaśnienie. Swego czasu była akcja wśród małych przedsiębiorstw z #Vatmoss-em na Twitterze, a w Polsce informacji na ten temat niewiele.

 • Mateusz Bartkowiak

  Jak w praktyce wygląda ustalanie miejsca wykonania usługi? Czy wystarczy deklaracja użytkownika usługi, np. wybór kraju w formularzu zapisu?

  • Tak, najlepiej odebrać od użytkownika oświadczenie o jego kraju.

 • Kamil

  Czyli jezeli do mojego produktu cyfrowy dodatkowo udostepnie jego wersje fizyczna, powiedzmy produkt digital zapisze na plycie CDr lub Pendrive, dam na te fizyczne zakupy cene zaporowa bo wiadomo ze zalezy mi jedynie na sprzedazy digitalu to nie zaliczam sie do MOSS ?

  • Kamil

   Przepraszam, ze pisze raz jeszcze ale nie moge edytowac postu. Chcialbym rozwinac powyzszy komentarz i podac konkretny przyklad. Zaluzmy, ze sprzedaje EBooki (wiadomo, typowo cyfrowy produkt) ALE poniewaz sie rozwijam to akurat od 1 stycznia dodatkowo oferuje swoje EBooki zapisane na pozlacanym – grawerowanym pendrive (cena 1000 razy wyzsza niz wersji cyfrowej ale towar dostepny) oraz w wersji drukowanej (cena stukrotnie wyzsza od wersji elektroniczej no ale niestety akurat naklad chwilowo sie wyczerpal i towar w tej formie jest niedostepny) no i oczywiscie digital download, dostepny od zaraz… Jak rozumiem w powyzszym przykladzie nie obowiazuje mnie MOSS (?)

 • Anita

  Witam, czy grafika komputerowa podlega pod VAT-MOSS ?

  • To zależy w jaki sposób jest sprzedawana. Jeśli w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem internetu, to tak.

 • Sprzedając produkty cyfrowe przez Etsy w zasadzie nie wiemy mieszkaniec jakiego kraje je kupi. Zmiany dotyczą nie-podatników z UE. Jeśli kupuje nie-mieszkaniec UE to podatek VAT odprowadzamy w PL, czy wcale? Pytanie pewnie z tych oczywistych, ale raczkuję w temacie.

  Pozdrawiam

  • W Polsce nie ma podstawy do odprowadzenia podatku, bo usługa opodatkowana jest w kraju usługobiorcy. Zatem faktura sprzedażowa ze wskazaniem, że nie podlega polskiemu VAT. W teorii, należałoby zarejestrować się na potrzeby VAT w kraju odbiorcy i tam odprowadzić VAT, ale to groteskowo absurdalne.

 • Monika K

  Artykuł pierwsza klasa 🙂
  Ja natomiast mam jeszcze bardziej skomplikowaną sytuację gdyż moje usługi są w chmurze… Przychodem są wpływy na PayPal od osób fizycznych, czyli pojawia mi się Imię oraz Nazwisko osoby wpłacającej i nic ponadto 🙂 W jaki sposób ja mam ustalić w którym kraju odprowadzić VAT? Przy tysiącach operacji staje się to prawie niemożliwe…

  • Dzięki za ciepłe słowa! Niestety, by zrobić to zgodnie z przepisami prawa, należy zaimplementować pole formularza, które będzie zbierać informacje o państwie miejsca zamieszkania.

 • pawellek

  Bardzo ciekawy artykuł 🙂
  Ale podejdźmy do tematu od drugiej strony.
  A co jeśłi świadomie ograniczymy się do klientów tylko z Polski ? Sprzedając produkt elektroniczny jakim jest np Konto Premium lub dostęp do treści (produkt po Polsku) – wprowadzi się ograniczenie – że sprzedaż tych usług elektronicznych jest skierowana tylko i wyłącznie do osob zamieszkałych w Polsce. A osoby z poza Polski nie mogę zakupić tych usług. I taki wpis będzie w regulaminie.

  Ewentualnie jak się zobaczy w logach że ktoś jednak posługując się IP z poza Polski dokonał zakupu to mu zwrócić kasę – bo sprzedaż idzie z automatu.

  Czy wtedy trzeba przejmować się MOSSem i różnymi zagranicznymi stawkami VAT ?

  • Wtedy nie trzeba się tym przejmować. Najprościej załatwić to koniecznością zaznaczenia, w jakim państwie kupujący ma miejsce zamieszkania i przy podaniu innego państwa niż Polska nie dopuścić do przeprowadzenia transakcji.

   • pawellek

    Dzięki za odpowiedź. Takie rozwiązanie przyda się na początek aby wszystko ogarnąć bo w dłuższym czasie ograniczać się tylko użytkowników mieszkających w Polsce to błąd.
    Rozmawiam z księgowymi i niektórzy nie wiedzą nawet jeszcze co to MOSS 🙂

   • pawellek

    Jeszcze porówcę do tematu.
    Czy aby na pewno wystarczy że to kupujący zadekla<ruje kraj zamieszkania?

    Bo czytam na różnych stronach w internecie, że weryfikacja kraju, w którym nabywca rezyduje leży w gestii sprzedawcy, w związku z czym powinien on zadbać o co najmniej 2 dowody jednoznacznie określające kraj rezydencji nabywcy, a więc i kraj opodatkowania sprzedaży.

    Dowodami potwierdzającymi kraj rezydencji mogą być:
    – adres na fakturze,
    – adres IP,
    – dane dotyczące rachunku bankowego,
    – potwierdzenie mailowe,
    – kod państwa z karty SIM,
    – lokalizacja łącza stacjonarnego.

    Więc jeśli kupujący skłamie i zaznaczy że mieszka w Polsce to sprzedawca będzie miał problem ?

    Jeszcze jedno. Jeśłi sprawdzamy ip to w którym momencie? Wtedy kiedy kupujący zatwierdzi transakcje – czy wtedy kiedy płaci? a może jeszcze wcześniej kiedy np zarejestrował się w serwisie w którym będzie kupował usługę – ale jeszcze jej nie kupił.

    Robi się to skomplikowane 🙂

    • Jako pewnik przyjąłem, że będą zbierane dane do fakturowania. Wtedy, moim zdaniem, takie dane wystarczą. Jeśli klient chce otrzymać fakturę na określony, polski adres zamieszkania, to nie widzę powodu, by dalej go weryfikować pod tym względem.

     • pawellek

      Jeszcze tyko …
      węc Polak mieszkający na stałe w Polsce ale będący przejazdem np w Niemczech robi tam zakupy (usług elektronicznych np dostęp do portalu) w polskim portalu (nie chce faktury) . Podczas zakupów podaje tylko że jego miejsce zamieszkania jest w Polsce ale adres IP będzie niemiecki – to będzie problem dla sprzedawcy 🙂

     • Znaczenie ma miejsce zamieszkania, a nie chwilowe miejsce pobytu. To są problemy charakteru dowodowego, ale jakoś nie wyobrażam sobie, by polskie organy ustalały adres IP kupującego.

 • ellea

  Przychylam się do poprzednich komentarzy: ciekawy artykuł, ciekawa stronka :-). Proszę o info, a co z usługami elektr. świadczonymi przez nie-vatowców(firma) na rzecz nie-vatowców? Czy obowiązuje taka sama zasada jak z pozostałymi usługami świadczonymi w UE?

  • Nie-vatowiec to uproszczenie. To po prostu podmiot, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego w Polsce na mocy art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Zwolnienie jednak obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. Nie obowiązuje na terytorium innych państw członkowskich. Zatem taki podmiot ma obowiązek odprowadzić podatek od usługi elektronicznej w państwie, w którym ma miejsce zamieszkania konsument dokonujący zakupu usługi elektronicznej. W konsekwencji, również nie-vatowca w Polsce dotyczy procedura MOSS.

   • ellea

    Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Miłego dnia życzę :-).

 • Mateusz

  Wojtek, bardzo dziękuję za ciekawy artykuł. Mam jedną wątpliwość: czy tworzenie aplikacji internetowej dla osoby prywatnej ze Stanów Zjednoczonych będzie opodatkowane stawką np. czy 23%?

  • W przypadku osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej, uważam, że należy zastosować stawkę 23% i podatek odprowadzić w Polsce.

   • Monika

    dzień dobry,
    gdzie odprowadzamy podatek VAT sprzedając usługę elektroniczną nie- VATowcowi spoza UE? w Polsce, czy w miejscu zamieszkania nabywcy?
    Wyżej
    podał Pan, że odprowadzamy w Polsce, natomiast 7 miesięcy temu, Pani
    “Karolinie Żyj kochaj Twój odpowiedział Pan jak poniżej:
    “..W Polsce nie ma podstawy do odprowadzenia podatku, bo usługa
    opodatkowana jest w kraju usługobiorcy. Zatem faktura sprzedażowa ze
    wskazaniem, że nie podlega polskiemu VAT. W teorii, należałoby
    zarejestrować się na potrzeby VAT w kraju odbiorcy i tam odprowadzić
    VAT, ale to groteskowo absurdalne.”

    To odprowadzamy w Polsce, czy w kraju, z którego jest nabywca nie-Vatowiec?

    • Przyznam szczerze, że jest to chyba wątpliwość nierozwiązywalna. Jednak po ostatniej rozmowie z urzędnikiem, gotów jestem przyjąć założenie, że ilekroć mamy wątpliwości, lepiej opodatkujemy w Polsce, by nie narażać się na ewentualne konieczności tłumaczenia się podczas kontroli.

 • Kamil Leszczyński

  Miło czytający się artykuł, wyjaśnił mi wiele kwestii. Lecz czy np. logo/logotyp czy też inna kreacja graficzna, nie sprzedawana w sposób zautomatyzowany, lecz po prostu na zamówienie klienta, a za pośrednictwem internetu odbywa się jedynie kontakt z klientem i wysyłka plików. To czy taką działalność można nazwać usługą elektroniczną, według ustawy?

  • Moim zdaniem, nie jest to usługa elektroniczna. Bo nie jest zautomatyzowana. To kryterium decydujące.

 • Lena

  Dziękuję za artykuł. Czyli w przypadku udostępnienia na swojej stronie www e-kursu, czy e-booka, który osoba kupuje poprzez kliknięcie, trzeba się zarejestrować do MOSS, gdy zakupi go ktoś z UE? Ale co jeśli płaci przez PayPal i nie wiem skąd jest?

  • W celu identyfikacji miejsca zamieszkania, należy wprowadzić stosowne pola w formularzu zamówienia. 🙂

 • Anet

  Myślę sobie, że to oczywiste, ale jeszcze chciałbym się upewnić. Czy sprzedając klientom prywatnym z poza Polski za pośrednictwem partnera handlowego, który obsługuje sprzedaż dla tych klientów (pobiera środki i wystawia dowody zakupu) konieczna jest rejestracja w MOSS? Jestem pewien, że nie, ale spotkałem się już z różnymi absurdami i chętnie uspokoiłbym swoje wątpliwości 😉 Sprzedaż dotyczy licencji elektronicznych (kody aktywacyjne do oprogramowania), które partner przesyła do końcowego użytkownika w momencie zamówienia złożonego przez formularz w jego domenie. Partner wystawia klientowi rachunki, pobiera płatność i dostarcza kod aktywacyjny. Następnie ja z partnerem rozliczam się raz w miesiącu fakturą z odwrotnym obciążeniem (partner ma siedzibę w UE). Mam nadzieję, że tak jak sądzę nie podpadam pod MOSS. Jest to model podobny do modelu w sklepach z aplikacjami typu Google Play (MOSS niewymagany), ale nie dotyczy tej sytuacji.

  • Jeśli partner występuje w stosunku do klientów jako sprzedawca albo bierze na siebie obowiązki związane z MOSS w stosunku do tych transakcji, to jest ok. Tak działa np. Envato.

 • Adam

  Bardzo interesujący i jasno napisany artykuł.
  Jeśli, znalazłby Pan chwilę czasu to bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości (dzwoniłem do KIP byłem w US i nadal je mam ;).
  Prowadzę DG, Vat czynny miesięczny, VAT-UE, Mała Księgowość Rzeczpospolitej.

  Wykonuje zlecenia (pisanie programów, stron www, skryptów, arkuszy Google sheet etc.) za pośrednictwem australijskiego serwisu freelancer . com . Czyli są to usługi elektroniczne.
  1. Jeśli, mam klienta z poza UE (niezależnie czy firma czy prywatny) to wystawiam FV z VAT “nie podlega” (netto=brutto) i księguję ją jako “po za terytorium kraju”.
  Dla spokoju: dopisuję na fakturze “usługa elektroniczna” i “odwrotne obciążenie – reverse charge”.
  I tu sprawa się kończy.
  2. Jeśli, mam klienta prywatnego z UE
  a) muszę zarejestrować się w procedurze MOSS, formularz VIU-R (formularze VIN-* kogo dotyczą, bo nie mogę tego rozgryźć?) do 10 kwietnia (jeśli w marcu wykonałem już usługę).
  b) do 20 kwietnia (20 dnia miesiąca po kwartale) składam kwartalny VIU-D
  c) jeśli kwota kontraktu (zlecenia) to 50 EURO (tyle klient wpłacił).
  to obliczam sobie 20 % VAT (klient z Austrii)
  czyli podstawa opodatkowania 41.67 EURO podatek 8.33 EURO .
  d) jeśli kwota kontraktu to 50 GBP to. biorę kurs z
  https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-gbp.en.html
  z dnia 31 marca lub jak nie ma kursu to z kolejnego (czy poprzedniego??) dnia roboczego.
  przykładowo 50 GBP * 1.266063 = 63,30 E i dalej 52,75 E podstawa a VAT(20%) do zapłaty
  10.55 E ?
  e) muszę robić ewidencję (ręcznie) na potrzeby MOSS. mój program Mała Księgowość Rzeczpospolitej nie wspiera MOSS i nie zamierza.
  f) jak zaksięgować taką fakturę? Nie wiem czy Pan zna program MKRP, ale jaki wybrać

  typ transakcji? Czy trzeba własne stawki dodać (20%) Czy to trafi do VAT7 i rejestru sprzedaży VAT?
  g) jak rozumiem samego MOSS różnice kursowe (szczególnie w przypadku GBP) nie interesują, ale KPIR niestety tak.

  Przepraszam za tak długi post, ale myślę, że te zagadnienia mogą zainteresować wiele osób.

  • Dzień dobry! Pana problem kwalifikuje się do indywidualne konsultacji, zapraszam do kontaktu mailowego.

 • EXtra

  Witam,
  W artykule http://prakreacja.pl/jak-wystawic-fakture-dla-zagranicznej-spolki-ktora-nie-ma-numeru-vat-ue/ napisałeś: “Powinieneś wy­sta­wić fak­turę z od­wrot­nym ob­cią­że­niem. Na fak­tu­rze po­winna zna­leźć się sto­sowna ad­no­ta­cja.” natomiast w niniejszym artykule o MOSS napisałeś: “Jak za­tem usta­lić, czy Twój klient jest po­dat­ni­kiem VAT, czy nie? Wystarczy, że za­py­tasz go o nu­mer VAT. Jeśli ta­kiego nu­meru ci nie poda, trak­tu­jesz go jako nie-podatnika, a więc, po­słu­gu­jąc się uprosz­czoną ter­mi­no­lo­gią, jako „osobę pry­watną”.”
  Co w sytuacji kiedy świadczy się usługe elektroniczną dla spółki angielskiej zwolnionej z VAT bez numeru NIP, to jest osoba prywatna???

  • Bardzo dobre pytanie! Ja uważam, że z osobą prywatną nie mamy tutaj do czynienia, bo jednak spółka taka jest przedsiębiorcą w UK.

 • Agnieszka

  Witam, bardzo jasny i ciekawy artykuł. Mam pytanie co się dzieje w przypadku wystawienia faktury dla firmy np. z Indii? Czy wtedy również wchodzi w grę system moss?+

  • Dzień dobry Pani Agnieszko! System MOSS dotyczy wyłącznie świadczenia usług elektronicznych na rzecz konsumentów z terenu Unii Europejskiej.

 • Grzesiek

  Bardzo dobry artykuł, cieszę się, że mogłem się z nim zapoznać.
  Czy skład i łamanie książek do druku, katalogów itp. można nazwać usługą elektroniczną? Trudno mówić w tym przypadku o świadczeniu usługi za pomocą Internetu, a kwestia automatyzacji i minimalnego udziału człowieka również jest dyskusyjna.

  • Dzień dobry! Uważam, że skład i łamanie książek do druku, katalogów itp. nie będzie usługą świadczoną drogą elektroniczną, bo nie wypełnia cech, o których Pan wspomniał.

 • Wojaczek Magdalena

  Wojtku sprzedaję własne kursy on-line na Platformie Get all.Teren UE.Generalnie Polacy. Mieszkam na stałe w Londynie. Gdzie mam założoną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnościa czyli LTD limited company. Nie jestem jeszcze vatowcem. Czy obowiązuje mnie odprowadzenie vatu, a więc MOSS? Dziękuję serdecznie za odpowiedź i pozdrawiam Magdalena

  • Cześć, Magdalena! Jeżeli formalnie sprzedawcą jest platforma, to platforma odprowadza wszystkie podatki. Musisz zajrzeć do regulaminu platformy i sprawdzić, jak to wygląda.

   • Wojaczek Magdalena

    ok. dzięki. rozumiem jeśli dana platforma nie odprowadza z mojego kursu podatku to sama muszę to zrobić?

    • Jeżeli w myśl regulaminu to Ty jesteś sprzedawcą, to na Tobie ciążą wszystkie obowiązki związane z podatkami. 🙂

 • Karolina Burek

  Witam, bardzo ciekawy artykuł! Sprzedaję na Etsy.com szablony CV czy wobec powyższego jestem zobowiązana do rejestracji w MOSS? na ich stronie internetowej znalazłam informację że to oni naliczają i odprowadzają VAT, ale czy w związku z tym powinnam wystawiać faktury dla poszczególnych klientów czy dla Etsy i z jaką stawką?

  • Dzień dobry, Pani Karolino! Na wszystkie te pytania należy poszukać odpowiedzi w regulaminie Etsy. Podstawowe pytanie brzmi, czy Pani występuje tam jako sprzedawca, czy formalnie sprzedawcą jest Etsy. Jeżeli formalnie sprzedawcą jest Etsy, to ono zajmuje się wszystkim, a Pani jedynie fakturuje Etsy. W przeciwnym przypadku sprawy się komplikują.

 • Monika

  Witam. Kilka dni temu trafiłam na bloga i zapewne zostanę na dłużej. Bardzo pomocne artykuły:)
  Chciałabym zapytać czy przedsiębiorca który posiada stronę internetową i wynajmuje na niej miejsca na reklamy świadczy usługi elektroniczne(klientem jest agencja reklamowa z Cypru bez VAT UE)?

  • Dzień dobry, Pani Moniko! Uważam, że nie będzie to usługa elektroniczna.

   • Monika

    Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź:). Chciałabym poznać Pana zdanie na temat poniższego stanu: przedsiębiorca świadczy usługi w Polsce – prowadzi kampanie reklamowe w internecie, jest czynnym podatnikiem VAT. Dodatkowo posiada stronę internetową na której udostępnia miejsca na reklamy(sytuacja o której pisałam w pierwszym pytaniu). Wspomniana agencja z Cypru na swojej stronie podaje takie informacje:

    1. Nie posiada nr VAT ponieważ ich forma organizacyjna to LP.(“Our company has an LP (Limited Partnership) form of organization. LP companies don’t have a VAT number. Our General Partner, Managing Partner and Limited partner (founders) are not residents of the United Kingdom and that is why according to the Law they are not subject to the assessment of taxes.”)
    2. Nie potrzebują od nas FV.
    Czy można w takiej sytuacji wystawić FV z odwrotnym obciążeniem i przechowywać w dokumentacji? Jakiś dokument na te przychody wystawić należy…
    Wybieram się z tym tematem do US, ale chętnie poznam Pana opinię.

    • Uważam, że należy wystawić FV z odwrotnym obciążeniem, bo art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług znajduje tutaj zastosowanie. Transakcja będzie wykazana w deklaracji VAT-7.

 • Tomasz Bednarek

  Dzień dobry,

  Ciekawie Pan zaznaczył, że tworzenie stron internetowych i programowanie wymaga bardzo dużego udziału człowieka oraz nie jest zautomatyzowane. Dlaczego zatem tak trudno stwierdzić i przyjąć, że taka usługa nie będzie usługą świadczoną drogą elektroniczną wg Art. 7 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE ? Czy to ryzykowne ? Podobnie, usługa obsługi online zamówień i tłumaczenia ofert handlowych? Czy to według Pana może być traktowane jako usługa świadczona drogą elektroniczną?

  Ciekawe to zagadnienie ale równie intrygujące. Czy samemu można przyjąć że to zwykła usługa i stosować stawkę VAT 23% dla klientów zagranicznych – osób prywatnych?

  dziękuję i pozdrawiam 🙂

  • Dzień dobry! Przy usługach świadczonych indywidualnie nie będziemy mieli do czynienia z usługami elektronicznymi, a w konsekwencji przy nabywcach osobach prywatnych z UE transakcja będzie podlegała opodatkowaniu w miejscu zamieszkania lub siedziby usługodawcy.

   • Tomasz Bednarek

    Serdecznie dziękuję 🙂 Właśnie ten udział człowieka i automatyzacja dały mi nadzieję.

 • Anna Komorowska

  Mam proste pytanie (może nawet głupie, jeśli tak – przepraszam). Co w sytuacji kiedy sama nie jestem VATowcem (jednoosobowa działalność gospodarcza)? Też obowiązuje mnie Moss?