kasia tusk
13 sierpnia 2014

Kasia Tusk walczy o zadośćuczynienie i ludzką przyzwoitość z dziennikiem Fakt. Kibicuj jej!

Kasia Tusk po­zy­wa Fakt za nie­cen­zu­ral­ne sło­wo w ty­tu­le ar­ty­ku­łu – po­in­for­mo­wał dzi­siaj por­tal wirtualnemedia.pl. Sprawa do­ty­czy ma­te­ria­łu pt. “Dramat Kasi Tusk. Nazwali ją dziw­ką. A Tusk dzię­ku­je…”. Fakt zdą­żył już przy­zwy­cza­ić wszyst­ki­ch do kon­tro­wer­syj­ny­ch tek­stów, ale tym ra­zem kon­tro­wer­syj­ny je­st wy­łącz­nie ty­tuł. No wła­śnie – tyl­ko, czy mo­że aż? Na to py­ta­nie bę­dzie mu­siał […]

apple
11 lipca 2014

Apple żąda bezwzględnej ochrony wyglądu swoich sklepów… czy ma rację?

Apple sły­nie ze swo­jej nadak­tyw­no­ści w za­kre­sie ochro­ny zna­ków to­wa­ro­wy­ch. Doniesienia o ko­lej­ny­ch spra­wa­ch z udzia­łem ame­ry­kań­skie­go gi­gan­ta na ni­kim nie ro­bią już chy­ba więk­sze­go wra­że­nia. Jabłuszko świę­ta rze­cz i ty­le w te­ma­cie. Tym ra­zem Apple nie mia­ło jed­nak pre­ten­sji do in­ne­go przed­się­bior­cy o po­słu­gi­wa­nie się ko­ja­rzo­nym z fir­mą owo­cem, a do­ma­ga­ło się ochro­ny wy­glą­du […]

29 czerwca 2014

Blogerzy vs hbo, czyli prawo do wizerunku w praktyce

Wystarczył je­den po­st Pawła Opydo, by pół Polski za­in­te­re­so­wa­ło się pra­wem do wi­ze­run­ku i pró­bo­wa­ło za­bły­snąć spe­cja­li­stycz­ną wie­dzą z za­kre­su wy­zna­cza­nia gra­ni­cy mię­dzy na­ru­sze­niem wi­ze­run­ku a do­zwo­lo­ną sa­ty­rą. Nic tyl­ko po­zaz­dro­ścić Pawłowi wpły­wu na in­ter­ne­to­wą spo­łecz­no­ść. Nie chcę na­wet my­śleć, co ja mu­siał­bym zro­bić, by po­cią­gnąć za so­bą ta­kie tłu­my. Na szczę­ście je­stem tyl­ko skrom­nym […]

13 maja 2014

Internet nie zapomina? Google nie będzie miało wyboru

<< Google, Google po­każ ro­gi… ale naj­pierw usuń lin­ki! >> Europejski Trybunał Sprawiedliwości wy­dał dzi­siaj (tj. 13.05.2014 r.) wy­rok w gło­śnej spra­wie Google prze­ciw­ko hisz­pań­skiej agen­cji ochro­ny da­ny­ch oso­bo­wy­ch i oby­wa­te­lo­wi hisz­pań­skie­mu. Zgodnie ze sta­no­wi­skiem ETS, Google ma obo­wią­zek usu­nię­cia z wy­ni­ków wy­szu­ki­wa­nia lin­ków do­ty­czą­cy­ch da­ny­ch oso­bo­wy­ch oso­by pry­wat­nej, je­śli in­for­ma­cje jej do­ty­czą­ce są nie­istot­ne […]

25 stycznia 2014

Twibel Case: Courtney Love i zniesławienie na Twitterze

Courtney Love sły­nie z pa­ko­wa­nia się w naj­róż­niej­sze skan­da­le. Tym ra­zem pro­ces wy­to­czy­ła jej by­ła praw­nicz­ka, za­rzu­ca­jąc Courtney znie­sła­wie­nie na Twitterze. Wdowa po Kurcie Cobainie wy­szła z opre­sji obron­ną rę­ką. O szcze­gó­ła­ch ca­łej spra­wy w dzi­siej­szym wpi­sie.

21 stycznia 2014

Playboy pozywa Harper’s Bazaar za link do nagich zdjęć Kate Moss

Prawdziwych męż­czy­zn pod­nie­ca­ją pięk­ne ko­bie­ty, szyb­kie sa­mo­cho­dy i du­że pie­nią­dze. Playboy w swo­jej dzia­łal­no­ści po­sta­wił na to pierw­sze. I wy­sze­dł na tym wię­cej niż do­brze. Nic dziw­ne­go, że za­zdro­śnie strze­że swo­ich zło­to­daj­ny­ch kró­licz­ków. Tym ra­zem po­szło o kró­licz­ka bar­dzo do­świad­czo­ne­go – ob­cho­dzą­cą 16 stycz­nia bie­żą­ce­go ro­ku swo­je 40 uro­dzi­ny Kate Moss. Magazyn żą­da od Harper’s […]

14 grudnia 2013

Fikcyjny profil w serwisie społecznościowym

Przyszło Ci kie­dyś do gło­wy, by skom­pro­mi­to­wać Twojego naj­więk­sze­go wro­ga w so­cial me­dia? No da­lej, przy­znaj się. Bez obaw. Tutaj mo­że­my być ze so­bą szcze­rzy – z praw­ni­kiem jak w kon­fe­sjo­na­le, bez ogró­dek. A więc przy­szło. Pomyślałeś, że za­ło­ży­sz mu fik­cyj­ny pro­fil na fej­sie, do­da­sz kil­ka zdjęć i in­for­ma­cji, któ­re ośmie­szą / oszka­lu­ją go w […]

1 października 2013

Ministry of Sound pozywa Spotify

<< czy play­li­sta je­st przed­mio­tem ochro­ny pra­wa au­tor­skie­go? >> Kto nie sły­szał o Spotify rę­ka do gó­ry. Nikt? No wła­śnie. Serwis stre­amin­go­wy po­wsta­ły pięc lat te­mu w Szwecji zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał cy­fro­wy ry­nek mu­zycz­ny. Każda re­wo­lu­cja ma jed­nak swo­ich zwo­len­ni­ków i prze­ciw­ni­ków. Biorąc pod uwa­gę, że ar­ty­stów, pro­du­cen­tów, re­ży­se­rów dźwię­ku i wszyst­ki­ch po­zo­sta­ły­ch osób za­an­ga­żo­wa­ny­ch w pro­ces […]