Jak przeliczyć zagraniczne wynagrodzenie?

W ostatnim czasie otrzymałem kilka pytań dotyczących przeliczania zagranicznego wynagrodzenia celem opodatkowania go w Polsce.

Ponieważ blog ten ma odpowiadać realnym potrzebom i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom czytelników, przygotowałem praktyczny i treściwy poradnik poświęcony temu zagadnieniu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przeliczyć wynagrodzenie wypłacone w zagranicznej walucie na polskie złotówki w związku z koniecznością jego opodatkowania, zapraszam do lektury.

Spis treści

Każdy przelicza tak samo

W poprzednich wpisach poświęconych podatkom, zajmowałem się głównie kwestią rozliczeń umów o dzieło (czytaj: Umowa o dzieło a podatek dochodowy).

Przedstawione dzisiaj zasady przeliczania wynagrodzenia mają natomiast charakter uniwersalny, tj. znajdują zastosowanie do wszystkich wynagrodzeń w walucie zagranicznej, niezależnie od tytułu ich otrzymania.

Może być to zatem wynagrodzenie z umowy o pracę, zlecenia, dzieła, współpracy, przeniesienia autorskich praw majątkowych, czy jakiejkolwiek innej.

Zasady te dotyczą również przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czyli sytuacji, gdy polski przedsiębiorca świadczy usługi, czy sprzedaje towary za granicą. Co więcej, również polscy przedsiębiorcy mogą – i zdarza się to coraz częściej – rozliczać się między sobą w walucie obcej.

Zasada jest bardzo prosta

Zasadę przeliczania zagranicznego wynagrodzenia na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego przez osobę fizyczną ustanawia art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 11a 1. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Zgodnie z tą zasadą, przychód w walucie obcej przelicza się na polskie złotówki wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego uzyskanie przychodu. Kurs średni NBP z danego dnia odnaleźć można z łatwością w Internecie.

Pewne wątpliwości może natomiast wywoływać enigmatyczne sformułowanie „dzień uzyskania przychodu”.

Jeśli chodzi o osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, sprawa jest prosta. W ich przypadku, ten dzień to po prostu dzień otrzymania wynagrodzenia, czyli najczęściej dzień jego wpływu na rachunek bankowy. Nie ma przy tym znaczenia, jakiego okresu dotyczy wynagrodzenie.

Prakreacja.pl
Wykonuję dla kontrahenta niemieckiego umowę o dzieło. Umowa zawarta została 10-go maja 2014 r. Dzieło wykonywałem od 12-go do 17-go czerwca. Wynagrodzenie w EURO wpłynęło na moje konto w dniu 9-go lipca. Dniem uzyskania przychodu jest dzień 9-go lipca, a zatem wynagrodzenie dla celów jego opodatkowania (odprowadzenia zaliczki) przeliczam wg kursu średniego na dzień 8-go lipca.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo w przypadku przedsiębiorców moment uzyskania przychodu został zdefiniowany w sposób szczególny. Nie chcąc przeładowywać tego wpisu nadmiarem informacji, zostawiam więc ten temat na boku i w razie potrzeby, omówię go w odrębnym wpisie.

Różnice kursowe nie straszne osobom fizycznym

W związku z tak przyjętą zasadą przeliczania wynagrodzenia zagranicznego, pojawia się pytanie, co w sytuacji, gdy pomiędzy obliczonym zgodnie z dyspozycją art. 11a wynagrodzeniem a rzeczywiście uzyskaną korzyścią zachodzi różnica. Chodzi tu głównie o problem stosowania przez bank prowadzący rachunek, na który wpływa wynagrodzenie, odmiennych od średniego NBP kursów przeliczenia.

Kurs ten może być korzystniejszy i wtedy wynagrodzenie jest faktycznie wyższe niż obliczone wg art. 11a, ale kurs może być też mniej korzystny i wynagrodzenie faktycznie uzyskane będzie mniejsze. Podobna sytuacja dotyczy konta walutowego, gdy środki przechowywane są w walucie obcej i sami decydujemy kiedy dokonamy przewalutowania.

W przedstawionych sytuacjach, mamy do czynienia z tzw. różnicami kursowymi. Pytanie brzmi, czy  w związku z tym, należy podjąć jakieś dodatkowe działania. Odpowiedź ponownie zróżnicowana jest w zależności od statusu osoby otrzymującej wynagrodzenie.

W uprzywilejowanej sytuacji są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które nie rozpatrują różnic kursowych w ogóle. Wynika to wprost z art. 24c ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 24c 10. Zasady ustalania różnic kursowych określone w ust. 1-9 stosują podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej.

W innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy różnice kursowe muszą rozpatrywać. Przedsiębiorca będzie musiał obliczyć różnicę między wartością przychodu w złotówkach obliczoną wg art. 11a a rzeczywiście uzyskanym przychodem i uwzględnić to w swoich rozliczeniach z Urzędem Skarbowym.

Tutaj ponownie nie chcę wdawać się w szczegóły, by nie przeładowywać wpisu nadmiarem informacji. Tekst przygotowałem z myślą o osobach fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale o przedsiębiorcach wspomniałem dlatego, by pokazać istotne różnice między tymi dwoma grupami podmiotów.

Prakreacja.pl
Wynagrodzenie z wykonanej dla niemieckiego kontrahenta umowy o dzieło wpływa na moje konto w dniu 9-go lipca. Zgodnie z zasadą przewidzianą przez art.11a na potrzeby odprowadzenia zaliczki jego wartość w złotówkach obliczyłem przy wykorzystaniu kursu średniego NBP z dnia 8-go lipca. W miesięcznym zestawieniu transakcji przygotowywanym przez bank, okazuje się, że kwota zaksięgowanego wpływu na rachunku jest inna. Nie prowadząc działalności gospodarczej, nie muszę się tym w ogóle przejmować. Podobnie, jeśli środki wpływają na moje konto walutowe i dokonuję ich przewalutowania dopiero po jakimś czasie, nie mam obowiązku rozliczać różnic kursowych.

Podsumowanie

Na koniec, tradycyjne już podsumowanie najważniejszych informacji dla żądnych utrwalenia zdobytej wiedzy i niecierpliwców, którzy nie są w stanie przebrnąć przez cały wpis:

 • przychody uzyskane w walucie zagranicznej przelicza się na złotówki wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego uzyskanie przychodu,
 • dniem uzyskania przychodu dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest dzień faktycznego otrzymania wynagrodzenia,
 • zasada przeliczenia przychodów dotyczy zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorców, przy czym w przypadku tych drugich, inaczej określa się dzień uzyskania przychodu,
 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, nie rozpatrują różnic kursowych.

Prakreacja.pl

Potrzebujesz indywidualnej pomocy?

Napisz do mnie na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Artykuły uzupełniające

Jeśli szukasz podpowiedzi, jak przygotować swoje zeznanie roczne, przeczytaj mój artykuł na ten temat – Zeznanie roczne freelancera: dochody zagraniczne.

O podatkach przeczytasz również tutaj:

Bonus: kurs on-line

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób samodzielnie przygotować umowę dotyczącą praw autorskich albo po prostu taką umowę zrozumieć, zweryfikować i umieć negocjować?

Jako dodatek do tego artykułu przygotowałem 9-dniowy kurs e-mailowy poświęcony umowom dotyczącym praw autorskich.

Jak przeliczyć zagraniczne wynagrodzenie?

Udział w kursie jest nieodpłatny.

Kurs polega na tym, że przez 9 dni otrzymujesz wiadomości dotyczące poszczególnych elementów umowy. Rozprawiamy się z tematami takimi jak:

 • strony umowy,
 • preambuła,
 • definicje,
 • przedmiot umowy,
 • szczegółowe postanowienia licencyjne,
 • prawa zależne i osobiste,
 • odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich,
 • wynagrodzenie,
 • postanowienia końcowe.

Kurs dostępny jest wyłącznie dla subskrybentów newslettera. Jeżeli chcesz wziąć w nim udział, zapisz się do newslettera korzystając z poniższego formularza, a zostaniesz również automatyczny zapisany do grupy uczestników kursu.

Prakreacja.pl

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi systemu komentarzy Disqus w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu komentarze.