Nawigacja

W ostat­nim cza­sie otrzy­ma­łem kil­ka py­tań do­ty­czą­cy­ch prze­li­cza­nia za­gra­nicz­ne­go wy­na­gro­dze­nia ce­lem opo­dat­ko­wa­nia go w Polsce.

Ponieważ blog ten ma od­po­wia­dać re­al­nym po­trze­bom i wy­cho­dzić na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom czy­tel­ni­ków, przy­go­to­wa­łem prak­tycz­ny i tre­ści­wy po­rad­nik po­świę­co­ny te­mu za­gad­nie­niu.

Jeśli chce­sz do­wie­dzieć się, jak prze­li­czyć wy­na­gro­dze­nie wy­pła­co­ne w za­gra­nicz­nej wa­lu­cie na pol­skie zło­tów­ki w związ­ku z ko­niecz­no­ścią je­go opo­dat­ko­wa­nia, za­pra­szam do lek­tu­ry.

Każdy przelicza tak samo

W po­przed­ni­ch wpi­sa­ch po­świę­co­ny­ch po­dat­kom, zaj­mo­wa­łem się głów­nie kwe­stią roz­li­czeń umów o dzie­ło (czy­taj: Umowa o dzie­ło a po­da­tek do­cho­do­wy).

Przedstawione dzi­siaj za­sa­dy prze­li­cza­nia wy­na­gro­dze­nia ma­ją na­to­mia­st cha­rak­ter uni­wer­sal­ny, tj. znaj­du­ją za­sto­so­wa­nie do wszyst­ki­ch wy­na­gro­dzeń w wa­lu­cie za­gra­nicz­nej, nie­za­leż­nie od ty­tu­łu ich otrzy­ma­nia.

Może być to za­tem wy­na­gro­dze­nie z umo­wy o pra­cę, zle­ce­nia, dzie­ła, współ­pra­cy, prze­nie­sie­nia au­tor­ski­ch praw ma­jąt­ko­wy­ch, czy ja­kiej­kol­wiek in­nej.

Zasady te do­ty­czą rów­nież przy­cho­dów uzy­ski­wa­ny­ch w ra­ma­ch pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, czy­li sy­tu­acji, gdy pol­ski przed­się­bior­ca świad­czy usłu­gi, czy sprze­da­je to­wa­ry za gra­ni­cą. Co wię­cej, rów­nież pol­scy przed­się­bior­cy mo­gą – i zda­rza się to co­raz czę­ściej – roz­li­czać się mię­dzy so­bą w wa­lu­cie ob­cej.

Zasada jest bardzo prosta

Zasadę prze­li­cza­nia za­gra­nicz­ne­go wy­na­gro­dze­nia na po­trze­by roz­li­cze­nia po­dat­ku do­cho­do­we­go przez oso­bę fi­zycz­ną usta­na­wia art. 11a ust. 1 usta­wy o po­dat­ku do­cho­do­wym od osób fi­zycz­ny­ch.

Art. 11a 1. Przychody w wa­lu­ta­ch ob­cy­ch prze­li­cza się na zło­te we­dług kur­su śred­nie­go wa­lut ob­cy­ch ogła­sza­ne­go przez Narodowy Bank Polski z ostat­nie­go dnia ro­bo­cze­go po­prze­dza­ją­ce­go dzień uzy­ska­nia przy­cho­du.

Zgodnie z tą za­sa­dą, przy­chód w wa­lu­cie ob­cej prze­li­cza się na pol­skie zło­tów­ki wg kur­su śred­nie­go NBP z dnia po­prze­dza­ją­ce­go uzy­ska­nie przy­cho­du. Kurs śred­ni NBP z da­ne­go dnia od­na­leźć moż­na z ła­two­ścią w Internecie, choć­by na ofi­cjal­nej stro­nie NBP.

Pewne wąt­pli­wo­ści mo­że na­to­mia­st wy­wo­ły­wać enig­ma­tycz­ne sfor­mu­ło­wa­nie „dzień uzy­ska­nia przy­cho­du”.

Jeśli cho­dzi o oso­by fi­zycz­ne nie­pro­wa­dzą­ce dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, spra­wa je­st pro­sta. W ich przy­pad­ku, ten dzień to po pro­stu dzień otrzy­ma­nia wy­na­gro­dze­nia, czy­li naj­czę­ściej dzień je­go wpły­wu na ra­chu­nek ban­ko­wy. Nie ma przy tym zna­cze­nia, ja­kie­go okre­su do­ty­czy wy­na­gro­dze­nie.

Wykonuję dla kon­tra­hen­ta nie­miec­kie­go umo­wę o dzie­ło. Umowa za­war­ta zo­sta­ła 10-go ma­ja 2014 r. Dzieło wy­ko­ny­wa­łem od 12-go do 17-go czerw­ca. Wynagrodzenie w EURO wpły­nę­ło na mo­je kon­to w dniu 9-go lip­ca. Dniem uzy­ska­nia przy­cho­du je­st dzień 9-go lip­ca, a za­tem wy­na­gro­dze­nie dla ce­lów je­go opo­dat­ko­wa­nia (od­pro­wa­dze­nia za­licz­ki) prze­li­czam wg kur­su śred­nie­go na dzień 8-go lip­ca.

W przy­pad­ku osób fi­zycz­ny­ch pro­wa­dzą­cy­ch dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą, spra­wa je­st nie­co bar­dziej skom­pli­ko­wa­na, bo w przy­pad­ku przed­się­bior­ców mo­ment uzy­ska­nia przy­cho­du zo­stał zde­fi­nio­wa­ny w spo­sób szcze­gól­ny. Nie chcąc prze­ła­do­wy­wać te­go wpi­su nad­mia­rem in­for­ma­cji, zo­sta­wiam więc ten te­mat na bo­ku i w ra­zie po­trze­by, omó­wię go w od­ręb­nym wpi­sie.

Różnice kursowe nie straszne osobom fizycznym

W związ­ku z tak przy­ję­tą za­sa­dą prze­li­cza­nia wy­na­gro­dze­nia za­gra­nicz­ne­go, po­ja­wia się py­ta­nie, co w sy­tu­acji, gdy po­mię­dzy ob­li­czo­nym zgod­nie z dys­po­zy­cją art. 11a wy­na­gro­dze­niem a rze­czy­wi­ście uzy­ska­ną ko­rzy­ścią za­cho­dzi róż­ni­ca. Chodzi tu głów­nie o pro­blem sto­so­wa­nia przez bank pro­wa­dzą­cy ra­chu­nek, na któ­ry wpły­wa wy­na­gro­dze­nie, od­mien­ny­ch od śred­nie­go NBP kur­sów prze­li­cze­nia.

Kurs ten mo­że być ko­rzyst­niej­szy i wte­dy wy­na­gro­dze­nie je­st fak­tycz­nie wyż­sze niż ob­li­czo­ne wg art. 11a, ale kurs mo­że być też mniej ko­rzyst­ny i wy­na­gro­dze­nie fak­tycz­nie uzy­ska­ne bę­dzie mniej­sze. Podobna sy­tu­acja do­ty­czy kon­ta wa­lu­to­we­go, gdy środ­ki prze­cho­wy­wa­ne są w wa­lu­cie ob­cej i sa­mi de­cy­du­je­my kie­dy do­ko­na­my prze­wa­lu­to­wa­nia.

W przed­sta­wio­ny­ch sy­tu­acja­ch, ma­my do czy­nie­nia z tzw. róż­ni­ca­mi kur­so­wy­mi. Pytanie brzmi, czy  w związ­ku z tym, na­le­ży pod­jąć ja­kieś do­dat­ko­we dzia­ła­nia. Odpowiedź po­now­nie zróż­ni­co­wa­na je­st w za­leż­no­ści od sta­tu­su oso­by otrzy­mu­ją­cej wy­na­gro­dze­nie.

W uprzy­wi­le­jo­wa­nej sy­tu­acji są oso­by fi­zycz­ne nie pro­wa­dzą­ce dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, któ­re nie roz­pa­tru­ją róż­nic kur­so­wy­ch w ogó­le. Wynika to wpro­st z art. 24c ust. 10 usta­wy o po­dat­ku do­cho­do­wym od osób fi­zycz­ny­ch.

Art. 24c 10. Zasady usta­la­nia róż­nic kur­so­wy­ch okre­ślo­ne w ust. 1-9 sto­su­ją po­dat­ni­cy pro­wa­dzą­cy dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą lub dzia­ły spe­cjal­ne pro­duk­cji rol­nej.

W in­nej sy­tu­acji są przed­się­bior­cy, któ­rzy róż­ni­ce kur­so­we mu­szą roz­pa­try­wać. Przedsiębiorca bę­dzie mu­siał ob­li­czyć róż­ni­cę mię­dzy war­to­ścią przy­cho­du w zło­tów­ka­ch ob­li­czo­ną wg art. 11a a rze­czy­wi­ście uzy­ska­nym przy­cho­dem i uwzględ­nić to w swo­ich roz­li­cze­nia­ch z Urzędem Skarbowym.

Tutaj po­now­nie nie chcę wda­wać się w szcze­gó­ły, by nie prze­ła­do­wy­wać wpi­su nad­mia­rem in­for­ma­cji. Tekst przy­go­to­wa­łem z my­ślą o oso­ba­ch fi­zycz­ny­ch nie­pro­wa­dzą­cy­ch dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, ale o przed­się­bior­ca­ch wspo­mnia­łem dla­te­go, by po­ka­zać istot­ne róż­ni­ce mię­dzy ty­mi dwo­ma gru­pa­mi pod­mio­tów.

Wynagrodzenie z wy­ko­na­nej dla nie­miec­kie­go kon­tra­hen­ta umo­wy o dzie­ło wpły­wa na mo­je kon­to w dniu 9-go lip­ca. Zgodnie z za­sa­dą prze­wi­dzia­ną przez art.11a na po­trze­by od­pro­wa­dze­nia za­licz­ki je­go war­to­ść w zło­tów­ka­ch ob­li­czy­łem przy wy­ko­rzy­sta­niu kur­su śred­nie­go NBP z dnia 8-go lip­ca. W mie­sięcz­nym ze­sta­wie­niu trans­ak­cji przy­go­to­wy­wa­nym przez bank, oka­zu­je się, że kwo­ta za­księ­go­wa­ne­go wpły­wu na ra­chun­ku je­st in­na. Nie pro­wa­dząc dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, nie mu­szę się tym w ogó­le przej­mo­wać. Podobnie, je­śli środ­ki wpły­wa­ją na mo­je kon­to wa­lu­to­we i do­ko­nu­ję ich prze­wa­lu­to­wa­nia do­pie­ro po ja­kimś cza­sie, nie mam obo­wiąz­ku roz­li­czać róż­nic kur­so­wy­ch.

Podsumowanie

Na ko­niec, tra­dy­cyj­ne już pod­su­mo­wa­nie naj­waż­niej­szy­ch in­for­ma­cji dla żąd­ny­ch utrwa­le­nia zdo­by­tej wie­dzy i nie­cier­pliw­ców, któ­rzy nie są w sta­nie prze­brnąć przez ca­ły wpis:

 • przy­cho­dy uzy­ska­ne w wa­lu­cie za­gra­nicz­nej prze­li­cza się na zło­tów­ki wg kur­su śred­nie­go NBP z dnia po­prze­dza­ją­ce­go uzy­ska­nie przy­cho­du,
 • dniem uzy­ska­nia przy­cho­du dla osób fi­zycz­ny­ch nie­pro­wa­dzą­cy­ch dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej je­st dzień fak­tycz­ne­go otrzy­ma­nia wy­na­gro­dze­nia,
 • za­sa­da prze­li­cze­nia przy­cho­dów do­ty­czy za­rów­no osób fi­zycz­ny­ch nie­pro­wa­dzą­cy­ch dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, jak i przed­się­bior­ców, przy czym w przy­pad­ku ty­ch dru­gi­ch, ina­czej okre­śla się dzień uzy­ska­nia przy­cho­du,
 • oso­by fi­zycz­ne nie­pro­wa­dzą­ce dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, nie roz­pa­tru­ją róż­nic kur­so­wy­ch.

Potrzebujesz in­dy­wi­du­al­nej po­mo­cy?

Napisz do mnie na ad­res wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.


Przydał ci się ten ar­ty­kuł? Udostępnij go in­nym. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to do­słow­nie chwi­lę.

Jeśli szu­ka­sz pod­po­wie­dzi, jak przy­go­to­wać swo­je ze­zna­nie rocz­ne, prze­czy­taj mój ar­ty­kuł na ten te­mat – Zeznanie rocz­ne fre­elan­ce­ra: do­cho­dy za­gra­nicz­ne.

O po­dat­ka­ch prze­czy­ta­sz rów­nież tu­taj:

To wszyst­ko na dzi­siaj, dzię­ku­ję za uwagę!Jeśli chce­sz otrzy­mywać wię­cej ar­ty­kułów ta­kich jak ten, za­pra­szam do sub­skrypcji new­slet­tera.

Powyższych zgód udzie­la­sz mi, czy­li Wojciechowi Wawrzak, pro­wa­dzą­ce­mu dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą pod fir­mą „Usługi praw­ne i księ­go­we Wojciech Wawrzak” z sie­dzi­bą w Łodzi (93-279), ul. Tatrzańska 91/51.

 • Marta

  czy wy­na­gro­dze­nie od klien­ta za­gra­nicz­ne­go mu­si wpły­wać na pol­ski (wa­lu­to­wy) ra­chu­nek ban­ko­wy? (co je­śli po­sia­da się tyl­ko kon­ta ban­ko­we za gra­ni­cą?)

  • Nie ma zna­cze­nia, na ja­kie kon­to wpły­wa. Ważne, by wy­na­gro­dze­nie zo­sta­ło prze­li­czo­ne na zło­tów­ki zgod­nie z za­sa­da­mi przed­sta­wio­ny­mi w ar­ty­ku­le.

 • Freelancerka

  Witam, do­pie­ro za­czy­nam przy­go­dę z ofe­ro­wa­niem usług fre­elan­cer­ski­ch dls za­gra­nicz­ny­ch kon­tra­hen­tów i po­wyż­szy ar­ty­kuł roz­wiał wie­le mo­ich wąt­pli­wo­ści. Jednak mam jed­no py­ta­nie od­no­śnie mo­men­tu po­wsta­nia obo­wiąz­ku po­dat­ko­we­go (da­ty uzy­ska­nia przy­cho­du) w po­niż­szym przy­pad­ku . Jestem oso­bą fi­zycz­ną i w tym mie­sią­cu za­czę­łam wy­ko­ny­wać usłu­gi dla za­gra­nicz­ny­ch kon­tra­hen­tów za po­śred­nic­twem por­ta­lu Odesk, któ­ry łą­czy fre­elan­ce­rów z kon­tra­hen­ta­mi i je­st jak­by gwa­ran­tem płat­no­ści (escrow). Zgodnie z za­sa­da­mi te­go por­ta­lu klient wpła­ca do Odesk de­po­zyt (na po­czet przy­szłe­go wy­na­gro­dze­nia fre­elan­ce­ra) i po wy­ko­na­niu przez fre­elan­ce­ra pra­cy i za­twier­dze­niu jej przez klien­ta ten de­po­zyt zo­sta­je zwol­nio­ny dla fre­elan­ce­ra, jed­nak obo­wią­zu­je 6 dnio­wy okres ocze­ki­wa­nia na udo­stęp­nie­nie ty­ch środ­ków, po ty­ch 6 dnia­ch środ­ki są do­stęp­ne na kon­cie fre­elan­ce­ra w ode­sk i moż­na je prze­lać na swo­je kon­to w pay­pal a po­tem do ban­ku. Jednak ode­sk umoż­li­wia fre­elan­ce­ro­wi wy­bór opcji płat­no­ści ty­go­dnio­wy­ch, mie­sięcz­ny­ch lub kwar­tal­ny­ch po zgro­ma­dze­niu środ­ków w okre­ślo­nej wy­so­ko­ści (np. raz w mie­sią­cu lub raz na kwar­tał od wy­so­ko­ści 200 USD).Czy mo­ment uzy­ska­nia przy­cho­du to da­ta udo­stęp­nie­nia mi środ­ków do prze­la­nia przez Odesk po 6 dnia­ch od wy­ko­na­nia usłu­gi, da­ta rze­czy­wi­ste­go prze­la­nia prze­ze mnie środ­ków na mo­je kon­to pay­pal (zgod­nie z wy­bra­ną prze­ze mnie opcją raz na mie­siąc czy kwar­tał lub na mo­je żą­da­nie) czy też wy­pła­ta z pay­pal na mo­je kon­to ban­ko­we? Jeśli, jak mnie­mam, obo­wią­zek po­dat­ko­wy po­wsta­je w mo­men­cie fi­zycz­ne­go wpły­nię­cia wy­na­gro­dze­nia na mo­je kon­to ban­ko­we, to na­wet je­śli środ­ki zo­sta­ły od­blo­ko­wa­ne do wy­pła­ty na ode­sk już w stycz­niu ale ja prze­la­łam jej na kon­to (po­przez pay­pal) do­pie­ro w mar­cu to po­win­nam prze­li­czyć wy­na­gro­dze­nie na zło­tów­ki z dnia po­prze­dza­ją­ce­go po­ja­wie­nie się wy­na­gro­dze­nia na kon­cie ban­ko­wym i za­pła­cić za­licz­kę na po­czet po­dat­ku w kwiet­niu? Czy mo­że już w lu­tym, sko­ro teo­re­tycz­nie te pie­nią­dze by­ły do mo­jej dys­po­zy­cji (moż­li­wo­ść prze­la­nia na kon­to) już w stycz­niu?

  • Praktycznie bę­dzie przy­jąć, że cho­dzi o dzień wy­pła­ty z pay­pal na ra­chu­nek ban­ko­wy, Otrzymanie do­cho­du na wcze­śniej­szy­ch eta­pa­ch je­st nie do prze­śle­dze­nia przez US. Choć oczy­wi­ście, li­te­ral­nie pod­cho­dząc do prze­pi­sów, moż­na by­ło­by uznać, że sa­mo już po­zo­sta­wie­nie środ­ków do dys­po­zy­cji po­przez od­blo­ko­wa­nie ich na kon­cie, ro­dzi obo­wią­zek po­dat­ko­wy.

   • Tomasz

    Paypal to nie tyl­ko plat­for­ma do otrzy­ma­nia pie­nię­dzy i prze­ka­za­nia ich na ra­chu­nek. Wiele osób do­ko­nu­je za­ku­pów z pay­pal, więc by­ło­by to dziw­ne, gdy­by ktoś za­pła­cił nam 500$, my za 400$ ku­pi­li­by­śmy sprzęt, ma­ga­zyn w pdf i grę kom­pu­te­ro­wą, a na ra­chu­nek prze­la­li 100$ po kur­sie i to jesz­cze nie wi­dząc opłat po­śred­ni­ch dla PayPal, któ­ry­ch do­ko­nu­je po za­ni­żo­nym kur­sie, a więc nie­praw­dzi­wym. Dodatkowo wte­dy są już one wy­ra­żo­ne w kwo­cie net­to (po­nie­waż PayPalowi pła­ci się za usłu­gi już na wstę­pie). Jedyna we­dług mnie słusz­na kwo­ta to ta, któ­rą za­pła­cił nam zle­ce­nio­daw­ca.
    Przykład:
    – Zleceniodawca na oDe­sk pła­ci nam 33.33$ za usłu­gę i to je­st kwo­ta, o któ­rą cho­dzi, po­nie­waż po­tem:
    – oDe­sk od­bie­ra so­bie za­pła­tę za usłu­gi i na na­sze kon­to oDe­sk wpły­wa 30$
    – te 30$ prze­le­wa­my na PayPal, a PayPal od­bie­ra so­bie ka­skę za ko­rzy­sta­nie ze swo­ich usług
    – po­tem prze­le­wa­my na swój ra­chu­nek po za­ni­żo­nym kur­sie i to in­nym kur­sie niż otrzy­ma­li­śmy te 33.33$
    – to trwa dni od­kąd otrzy­ma­li­śmy za­pła­tę i kie­dy po­wstał obo­wią­zek po­dat­ko­wy
    – kwo­ta je­st da­le­ka od tej, ja­ką za­ro­bi­li­śmy, a to już my pła­ci­li­śmy po­śred­ni­kom z na­szy­ch pie­nię­dzy, co wy­ni­ka umów z po­śred­ni­ka­mi za­war­ty­mi pod­czas two­rze­nia kont

    • Panie Tomaszu, dzię­ku­ję za za­bra­nie gło­su w dys­ku­sji. Rzeczywiście, w po­przed­nim ko­men­ta­rzu po­sze­dłem za da­le­ko. Jeśli cho­dzi o po­wsta­nie obo­wiąz­ku po­dat­ko­we­go, klu­czo­wym mo­men­tem bę­dzie wpływ na kon­to PayPal. A kwo­tą do opo­dat­ko­wa­nia bę­dzie kwo­ta, któ­rą zle­ce­nio­daw­ca miał nam wy­pła­cić. Natomiast nie upa­try­wał­bym obo­wiąz­ku po­dat­ko­we­go jesz­cze wcze­śniej, tj. już w chwi­li od­blo­ko­wa­nia moż­li­wo­ści wy­pła­ty środ­ków z plat­for­my, je­śli jesz­cze rze­czy­wi­ście nie do­ko­ny­wa­li­śmy wy­pła­ty.

     • Tomasz

      To cie­ka­we.. Nie są­dzę, że­by by­ły do te­go ja­kieś ja­sne prze­pi­sy nie­ste­ty.
      Ja na przy­kład jesz­cze swo­ich pie­nię­dzy z oDe­sk za­ro­bio­ny­ch w ze­szłym ro­ku nie wy­pła­ci­łem. Niby mam za­pła­co­ne, ale nie mam?

      Miałem pro­blem z tą kwo­tą w swo­im ze­zna­niu
      (czy nie­do­ko­na­ną jesz­cze za­licz­kę za gru­dzień mu­szę do­pi­sać do po­zy­cji 68 w PIT36 bo pro­gram sam te­go nie zro­bił i w dniu zło­że­nia ze­zna­nia wy­ko­nać prze­lew za nią i od­dziel­nie prze­lać ogól­ną kwo­tę do za­pła­ty – bo jak nie to po co wpi­sy­wać za­licz­kę za gru­dzień, sko­ro ni­gdzie się nie od­li­czy i za­pła­cę ją w nie­do­pła­cie)
      , ale te­raz w ogó­le nie wiem, czy ten za­ro­bek uwzględ­niać, bo tyl­ko od nie­go mu­szę wpła­cić za­licz­kę sa­mo­dziel­nie….

     • Formalnie, wy­da­je się, że sam fakt moż­li­wo­ści wy­pła­ty środ­ków z oDe­sk je­st chwi­lą po­wsta­nia obo­wiąz­ku po­dat­ko­we­go. Ale w prak­ty­ce je­st to nie­wy­kry­wal­ne. Zatem je­śli w ogó­le nie wy­pła­cił Pan ty­ch środ­ków z plat­for­my, wy­da­je się, że nie mu­si Pan te­go w te­go­rocz­nym ze­zna­niu uwzględ­niać.

     • Magda

      Dzień Dobry, po pierw­sze dzię­ku­ję za ge­nial­ny ar­ty­kuł, je­st ja­sny i kla­row­ny. Mam po­dob­ną sy­tu­ację, jak Freelancerka. Czytając tą dys­ku­sję mam jed­nak wąt­pli­wo­ść, czy da­ta wpły­wu na Paypal po­win­na być da­tę uzy­ska­nia przy­cho­du – tu­taj w za­leż­no­ści od kur­su USD, w któ­ry­ch za­ra­biam, co­dzien­nie kwo­ta się zmie­nia, do mo­men­tu, aż nie prze­le­ję pie­nię­dzy na pol­skie kon­to, i wte­dy do­pie­ro ko­rzy­stam ze środ­ków.

      Jeśli mo­je za­ło­że­nie je­st traf­ne, mam dal­sze py­ta­nie – by­wa rów­nież, że mam dwa prze­le­wy mie­sięcz­nie na kon­to pol­skie – wte­dy oczy­wi­ście su­mu­ję oba, ale z za­cho­wa­niem kur­su, każ­de­go w prze­le­wów osob­no? Z gó­ry dzię­ku­ję za od­po­wie­dź

     • Dzień do­bry Pani Magdo! Kwestia chwi­li uzy­ska­nia przy­cho­du je­st rze­czy­wi­ście dys­ku­syj­na. Decyzja o od­po­wied­niej kwa­li­fi­ka­cji za­le­ży każ­do­ra­zo­wo do Pani. Pewne je­st na­to­mia­st to, że prze­li­cza Pani każ­dy przy­chód kur­sem wła­ści­wym ze wzglę­du na da­tę prze­le­wu.

 • Wiesław

  Witam. Chciałbym się upew­nić, czy do­brze ro­zu­miem po­ra­dę. Dochody na PayPalu, prze­li­czo­ne z ob­cy­ch wa­lut na­le­ży co­dzien­nie no­to­wać i po­tem na ko­niec mie­sią­ca zsu­mo­wać, do ce­lów po­dat­ko­wy­ch?

 • Mr Kolanko

  Witam Panie Wojtku Jak wy­glą­da sy­tu­acja je­śli ktoś się spóż­ni z opła­ce­niem po­dat­ku za umo­wę o dzie­ło z za­gra­ni­cą (mi­nie ter­min mie­sią­ca od da­ty otrzy­ma­nia prze­le­wu na kon­to?)

 • Adam

  Panie Wojtku.
  Czy przy DG jak róż­ni­ca kur­so­wa przy­cho­du wy­cho­dzi (za­wsze) ujem­na (bo fir­my prze­ka­zu­ją­ce ka­sę sto­su­ją „dra­koń­skie kur­sy”) to je­st obo­wią­zek księ­go­wa­nia te­go kosz­tu w KPIR?
  Czy też wy­star­czy zro­bić so­bie do­ku­ment z ob­li­cze­niem róż­ni­cy kur­so­wej (lub na­wet pod­li­czyć z ty­łu fak­tu­ry) i jak wy­cho­dzi koszt (a nie przy­chód) to moż­na po­mi­nąć to w KPIR?

  Czy też cał­ko­wi­cie moż­na od­stą­pić od ro­bie­nia róż­ni­cy kur­so­wej jak z prze­le­wu wy­ni­ka że kurs je­st du­żo niż­szy od kur­su śred­nie­go NBP z dnia po­prze­dza­ją­ce­go wy­ko­na­nie usłu­gi?

  • Dzień do­bry Panie Adamie! Różnice kur­so­we po­win­no się uwzględ­niać, ale je­śli są one na na­szą nie­ko­rzy­ść, to wiel­kie­go błę­du nie bę­dzie, bo po pro­stu za­pła­ci­my więk­szy po­da­tek niż uwzględ­nia­jąc. Zgodnie z za­sa­dą, że do­pó­ki pła­ci­sz wię­cej niż mu­si­sz, nie ma pro­ble­mu. 🙂

 • aaa

  W przy­pad­ku osób fi­zycz­ny­ch nie­pro­wa­dzą­cy­ch dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej – czy moż­na coś zro­bić (w kon­tek­ście PIT) z opła­tą ja­ką pay­pal po­bie­ra od nas za to, że otrzy­ma­li­śmy od ko­goś pie­nią­dze? (Typu przy­cho­dzi 100$, nam zo­sta­je 95$, a 5$ pay­pal po­bie­ra ja­ko opła­tę). Uwzględnić ja­ko koszt?

  • Osoby fi­zycz­ne nie­pro­wa­dzą­ce dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej mo­gą ko­rzy­stać z kosz­tów zry­czał­to­wa­ny­ch. Koszty rze­czy­wi­ście po­nie­sio­ne moż­na uwzględ­niać tyl­ko wte­dy, gdy je­ste­śmy w sta­nie udo­ku­men­to­wać ich po­nie­sie­nie. W prak­ty­ce, nie po­le­cam sto­so­wa­nia kosz­tów rze­czy­wi­ście po­nie­sio­ny­ch, a po­zo­sta­nie przy zry­czał­to­wa­ny­ch.

   • Jerzy

    Czyli ro­zu­miem, że trze­ba roz­li­czyć 100$, a nie 95$?

 • Agnieszka

  ar­ty­kuł misz­cz! bar­dzo dzię­ku­ję za po­moc Wojtku i z wdzięcz­no­ścią wy­sy­łam pro­myk

 • Ernest Lacroix

  Świetny ar­ty­kuł nie­ste­ty po­mi­nął Pan czę­ść któ­rą by­łem za­in­te­re­so­wa­ny naj­bar­dziej tj. co w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści? Liczę, że od­ręb­ny wpis się po­ja­wi bo po­trze­ba zde­cy­do­wa­nie je­st ;).

  • Dzień do­bry! Nie wy­klu­czam ta­kie­go ar­ty­ku­łu w przy­szło­ści. 😊