ubezpieczenie zdrowotne
5 marca 2016

Ubezpieczenie zdrowotne freelancera

Emerytura to dla fre­elan­ce­ra wi­zja mgli­sta, od­le­gła i abs­trak­cyj­na. Inaczej niż cho­ro­ba, któ­ra mo­że przy­da­rzyć się w każ­dej chwi­li. Dlatego fre­elan­ce­rzy czę­sto py­ta­ją mnie, jak za­pew­nić so­bie ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne.

kompendium dla freelancera
26 września 2015

Kompendium dla freelancera

Cześć, dzień do­bry! Nazywam się Wojtek Wawrzak, je­stem praw­ni­kiem i au­to­rem blo­ga praKreacja.pl. Jeśli te sło­wa brzmią zna­jo­mo, to nie­za­wod­ny znak, że by­łeś na mo­jej pre­zen­ta­cji “Freelancer w gąsz­czu prze­pi­sów, czy­li aspek­ty praw­ne i po­dat­ko­we pra­cy na wła­sny ra­chu­nek” pod­czas Joomla Day Poland 2015. Dziękuję za Twoją obec­no­ść i uwa­gę!

zaliczka
16 lipca 2015

Zaliczka czy zadatek – jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy?

Zdobyłeś faj­ne zle­ce­nie. Praca z klien­tem prze­bie­ga świet­nie. Do cza­su. W pew­nym mo­men­cie klient prze­sta­je współ­pra­co­wać. Nie do­ko­nu­je ko­niecz­ny­ch ak­cep­ta­cji, nie do­star­cza wy­ma­ga­ny­ch ma­te­ria­łów, nie trzy­ma się ter­mi­nów, nie od­pi­su­je na ma­ile. Stoisz w po­lu z ro­bo­tą. Najchętniej rzu­cił­byś pro­jekt w dia­bły, ale nie do­sta­łeś za nie­go jesz­cze ani gro­sza. Znasz ten ból? Takich sy­tu­acji […]

19 grudnia 2014

Freelancer pyta: czy muszę założyć działalność?

Czy mu­szę za­ło­żyć dzia­łal­no­ść? To py­ta­nie, któ­re fre­elan­ce­rzy za­da­ją mi naj­czę­ściej. Jeśli i Ty za­sta­na­wia­sz się, czy po­trze­bu­je­sz wła­snej fir­my, by świad­czyć swo­je usłu­gi, prze­czy­taj kil­ka po­niż­szy­ch aka­pi­tów. Postaram się w mia­rę bez­bo­le­śnie prze­pro­wa­dzić Cię przez ten te­mat.

umowa dla freelancera
1 sierpnia 2014

Umowa dla freelancera: wszystko, co musisz wiedzieć, zanim podpiszesz

Jeśli pod­pi­su­je­sz umo­wę, nie czy­ta­jąc jej, ro­bi­sz du­ży błąd. Jeśli wpraw­dzie czy­ta­sz ją, ale pod­pi­su­je­sz mi­mo wąt­pli­wo­ści co do jej tre­ści, ro­bi­sz jesz­cze więk­szy błąd. W obu przy­pad­ka­ch da­je­sz swo­je­mu kon­tra­hen­to­wi znak, że je­steś sła­by. Możesz być naj­lep­szym na świe­cie gra­fi­kiem, co­pyw­ri­te­rem, czy pro­jek­tan­tem, ale je­śli nie dba­sz o swo­je in­te­re­sy przy pod­pi­sy­wa­niu umo­wy, dla […]