Legalny newsletter z MailChimp najnowsze rozwiązanie
19 lutego 2016

Legalny newsletter z MailChimp – najnowsze rozwiązanie

Gdy w ubie­głym ro­ku upa­dł pro­gram Safe Harbour, wśród użyt­kow­ni­ków MailChimpa świa­do­my­ch pro­ble­mu ochro­ny da­ny­ch oso­bo­wy­ch po­ja­wił się nie­po­kój. Przyznam, że sam ule­głem wąt­pli­wo­ściom i za­czą­łem roz­glą­dać się za in­nym roz­wią­za­niem. Dostępne al­ter­na­ty­wy nie speł­ni­ły jed­nak mo­ich ocze­ki­wań. Dlatego po raz ko­lej­ny przy­sia­dłem to te­ma­tu i zna­la­złem roz­wią­za­nie na le­gal­ny new­slet­ter z MailChimp. Podzielę się […]

19 listopada 2015

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, kiedy potrzebna?

Umowa po­wie­rze­nia prze­twa­rza­nia da­ny­ch oso­bo­wy­ch to umo­wa, któ­rą po­wi­nien za­wrzeć pra­wie każ­dy przed­się­bior­ca. Podobnie jak pra­wie każ­dy przed­się­bior­ca po­wi­nien wdro­żyć ochro­nę da­ny­ch oso­bo­wy­ch w swo­jej fir­mie. O ile jed­nak co­raz wię­cej przed­się­bior­ców sta­ra się dbać o da­ne oso­bo­we, o ty­le więk­szo­ść po­mi­ja umo­wę po­wie­rze­nia prze­twa­rza­nia da­ny­ch oso­bo­wy­ch. Mimo do­bry­ch chę­ci, na­ru­sza­ją prze­pi­sy usta­wy o ochro­nie […]

art. 172 prawa telekomunikacyjnego
9 września 2015

Tajemnica, którą skrywa art. 172 prawa telekomunikacyjnego

To ko­niec te­le­mar­ke­tin­gu. Nigdy wię­cej SPAMu. Od cza­su no­we­li­za­cji pra­wa te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go (25.12.2014) na pew­no spo­tka­łeś się z ta­ki­mi ha­sła­mi wie­lo­krot­nie. Zmieniony art. 172 wy­wo­łał licz­ne dys­ku­sje i kon­tro­wer­sje. W dzi­siej­szym ar­ty­ku­le po­ka­żę ci, jak od­po­wied­nio pa­trzeć na ten prze­pis. Jeśli za­sta­na­wia­sz się, jak roz­gryźć zgo­dę na uży­wa­nie te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ny­ch urzą­dzeń koń­co­wy­ch, czy­taj da­lej.

mailing
10 sierpnia 2015

Jak wysyłać mailing zgodnie z prawem?

E-mail mar­ke­ting je­st jak rock – ni­by daw­no już umarł, a jed­nak wciąż ma rze­sze fa­nów. Potwierdzają to licz­ne py­ta­nia, co i jak moż­na wy­słać ma­ilem, by nie na­ro­bić so­bie kło­po­tów. Wciąż wie­le osób nie ma od­po­wied­niej wie­dzy na te­mat praw­ny­ch aspek­tów e-mail mar­ke­tin­gu i po­wie­la nie­bez­piecz­ne mi­ty na ten te­mat. Obalę je dzi­siaj i […]

spam
11 września 2014

4 proste sposoby na spam w Twojej skrzynce

Drażni Cię spam w Twojej skrzyn­ce ma­ilo­wej? Wchodzisz na pocz­tę i ata­ku­ją Cię set­ki bez­sen­sow­ny­ch wia­do­mo­ści? Nie je­steś sam. Miliony lu­dzi na świe­cie na­rze­ka­ją co­dzien­nie na ten sam pro­blem. Większość z ni­ch nie ro­bi z tym jed­nak zu­peł­nie nic. Ja po­ka­żę Ci dzi­siaj czte­ry pro­ste spo­so­by, dzię­ki któ­rym roz­pra­wi­sz się ze spa­mem.

tablice rejestracyjne
7 września 2014

Pół żartem, pół serio, czyli tablice rejestracyjne a dane osobowe

Tablice re­je­stra­cyj­ne roz­pa­li­ły wy­obraź­nię praw­ni­ków. Ochrona da­ny­ch oso­bo­wy­ch ma ogrom­ny po­ten­cjał, by po­bu­dzać do ak­tyw­no­ści praw­ni­cze umy­sły. Wystarczyło nie­jed­no­znacz­ne sta­no­wi­sko GIODO, kil­ka ar­ty­ku­łów w sie­ci, kil­ka od­mien­ny­ch opi­nii i la­wi­na wy­po­wie­dzi ru­szy­ła. Nie mo­głem zo­stać w ty­le. Postanowiłem jed­nak ugryźć te­mat ina­czej niż wszy­scy. Zaprosiłem do roz­mo­wy za­przy­jaź­nio­ną praw­nicz­kę. W luź­nej wy­mia­nie zdań, za­sta­na­wia­li­śmy się, […]

dane osobowe
25 lipca 2014

W Internecie płacisz swoimi danymi osobowymi, ale… rób to z głową!

Podstawowym środ­kiem płat­ni­czym w Internecie są da­ne oso­bo­we. Płacisz ni­mi co chwi­la, na­wet gdy nie za­wsze zda­je­sz so­bie z te­go spra­wę. Korzystając z naj­roz­ma­it­szy­ch usług, udo­stęp­nia­sz swo­je da­ne, a co za tym idzie od­da­je­sz w cu­dze rę­ce swo­ją pry­wat­no­ść. Musisz się z tym po­go­dzić al­bo odłą­czyć do­stęp do Internetu. Ponieważ na pew­no wy­bie­rze­sz pierw­szy wa­riant, […]

facebook
19 lipca 2014

Uważaj, Twoje dane mogą wypływać z Facebooka!

Jak czę­sto wpi­su­je­sz swo­je imię i na­zwi­sko w wy­szu­ki­war­kę Google? Ten wpis prze­ko­na Cię, że po­wi­nie­neś ro­bić to re­gu­lar­nie. Nie po to, by utwier­dzić się w prze­ko­na­niu co do swo­jej wy­jąt­ko­wo­ści (“lu­ste­recz­ko, po­wie­dz prze­cie, kto je­st naj­pięk­niej­szy w świe­cie”), ale po to, by spraw­dzić, czy  Twoje da­ne nie zo­sta­ły przy­pad­kiem wy­ko­rzy­sta­ne przez por­tal, któ­ry po­lu­bi­łeś […]

4 grudnia 2013

Nielegalny newsletter: pytania i odpowiedzi

Wpis po­świę­co­ny new­slet­te­ro­wi i wy­mo­gom praw­nym zwią­za­nym z je­go funk­cjo­no­wa­niem (Nielegalny new­slet­ter na blo­gu) spo­tkał się z naj­więk­szym jak do­tąd za­in­te­re­so­wa­niem. Okazało się, że do­tych­cza­so­wy brak ak­tyw­no­ści GIODO w dzie­dzi­nie new­slet­te­rów wca­le nie ozna­cza, że nie war­to za­przą­tać so­bie ni­mi gło­wy w kon­tek­ście praw­nym. Bardzo mnie to cie­szy, bo­wiem ta­kie wła­śnie prze­ko­na­nie chcia­łem prze­ka­zać w […]

24 listopada 2013

Nielegalny newsletter na blogu

Newsletter to na­rzę­dzie uży­tecz­ne i przy­dat­ne – nie ma co do te­go wąt­pli­wo­ści. Informacje na por­ta­la­ch spo­łecz­no­ścio­wy­ch czę­sto gi­ną w tłu­mie, prze­cho­dzą nie­zau­wa­żo­ne. Newsletter po­zwa­la na bez­po­śred­nie in­for­mo­wa­nie czy­tel­ni­ka o no­wy­ch wpi­sa­ch. Ale de­cy­du­jąc się na ta­ką for­mę kon­tak­tu z od­bior­cą, war­to za­po­znać się z aspek­ta­mi praw­ny­mi pro­wa­dzo­ny­ch w ten spo­sób dzia­łań.