naruszenie praw autorskich
15 czerwca 2015

Jak reagować na naruszenie praw autorskich w internecie?

Chodzisz po Internecie, prze­glą­da­sz ko­lej­ne stro­ny i na­gle tra­fia­sz na two­je zdję­cie, gra­fi­kę lub tek­st. Żadnego pod­pi­su, lin­ku, ja­kie­go­kol­wiek ozna­cze­nia two­je­go au­tor­stwa. Złość roz­sa­dza cię od środ­ka i za­sta­na­wia­sz się, co ro­bić. Mam dla Ciebie kil­ka po­rad.

facebook
19 lutego 2015

Case study: udostępnianie zdjęć na Facebooku w celach komercyjnych

Kliknięcie w przy­ci­sk “udo­stęp­nij” to re­ak­cja, na któ­rej za­le­ży każ­de­mu ak­tyw­ne­mu użyt­kow­ni­ko­wi Facebooka. Udostępnienia ge­ne­ru­ją za­sięg, a w kon­se­kwen­cji czy­nią da­ną tre­ść vi­ra­lem. Wydaje się za­tem, że każ­de udo­stęp­nie­nie po­win­no twór­cę da­nej tre­ści cie­szyć. Tymczasem, mój klient otrzy­mał we­zwa­nie do za­pła­ty 50 tys. zło­ty­ch od­szko­do­wa­nia za na­ru­sze­nie au­tor­ski­ch praw ma­jąt­ko­wy­ch i dó­br oso­bi­sty­ch po­przez udo­stęp­nie­nie […]

case study
4 lutego 2015

Case study: kradzież zdjęć i wizerunku blogerki oraz jej konsekwencje

Wystarczyły za­le­d­wie trzy dni od mo­jej pre­zen­ta­cji “Prawo dla blo­ge­ra” na See Bloggers, by do­szło w Internecie do “kry­zy­su” z blo­ge­rem w ro­li głów­nej. Marta Hennig, któ­rej wi­ze­ru­nek zo­stał bez­praw­nie wy­ko­rzy­sta­ny, nie spo­dzie­wa­ła się, że tak szyb­ko od mo­je­go wy­stą­pie­nia znów bę­dzie­my w kon­tak­cie. Nie mo­głem prze­ga­pić ta­kiej oka­zji i nie na­pi­sać o ca­łej spra­wie […]

11 listopada 2014

Jak prawidłowo korzystać z licencji Creative Commons?

Daj pa­lec, a zje­dzą ca­łą rę­kę. To po­wie­dze­nie naj­le­piej od­da­je pro­blem z li­cen­cja­mi Creative Commons. Ich pa­ra­doks po­le­ga na tym, że mi­mo swo­jej ko­rzyst­no­ści dla użyt­kow­ni­ków, i tak są przez ty­ch użyt­kow­ni­ków na­gmin­nie ła­ma­ne. Dlatego dzi­siaj na­uczę Cię, jak pra­wi­dło­wo ko­rzy­stać z do­bro­dziej­stw CC, by przy oka­zji “wol­nej” li­cen­cji nie na­ro­bić so­bie kło­po­tów.

youtube
22 października 2014

Publikujesz na YouTube? Uważaj, by ktoś nie zarobił na Twojej pracy [system content id]

YouTube da­je swo­im użyt­kow­ni­kom moż­li­wo­ść mo­ne­ty­za­cji pu­bli­ko­wa­ny­ch tre­ści. Świetnie! Problem po­le­ga na tym, że za­ro­bek na­leż­ny użyt­kow­ni­kom czę­sto przej­mu­ją oso­by trze­cie. I ro­bią to bez­pod­staw­nie. Wszystko przez nie­do­sko­na­ły sys­tem con­tent ID, któ­ry za­la­zł już za skó­rę nie­jed­ne­mu twór­cy in­ter­ne­to­we­go wi­deo.

28 września 2014

Twórczość fanowska #2: print i commission,czyli o zarabianiu na deviantart

Pierwsza czę­ść cy­klu “twór­czo­ść fa­now­ska” spo­tka­ła się z du­żym za­in­te­re­so­wa­niem.  Lajki, ko­men­ta­rze, ma­ile – dzię­ki za od­zew! Ustaliliśmy wspól­nie, że fa­nart nie za­wsze je­st le­gal­ny. W związ­ku z tym, za­py­ta­li­ście mnie, jak trak­to­wać za­ra­bia­nie na de­vian­tART. Ponieważ uwiel­biam Wasze py­ta­nia, opo­wiem dzi­siaj o le­gal­no­ści sprze­da­wa­nia swo­ich prac za po­śred­nic­twem te­go por­ta­lu.

fanart
28 sierpnia 2014

Twórczość fanowska #1: czy fanart jest legalny?

Fanart po­wstał z mi­ło­ści. Fanowskiej, czy­stej i nie­ska­la­nej żą­dzą zy­sku. Pasjonaci nie spo­dzie­wa­li się, że mo­gą mieć z te­go po­wo­du pro­ble­my. Do par­te­ru spro­wa­dzi­li ich praw­ni­cy. Tak za­czę­ła się dys­ku­sja na te­mat le­gal­no­ści fa­nar­tu. W Polsce te­mat do­pie­ro racz­ku­je, a w sie­ci znaj­dzie­sz wie­le cha­otycz­ny­ch in­for­ma­cji. Dlatego przy­go­to­wa­łem prze­wod­nik, dzię­ki któ­re­mu do­wie­sz się wszyst­kie­go w […]

plagiat
19 czerwca 2014

5 sytuacji, które błędnie utożsamiasz z plagiatem

Jakiś czas te­mu kil­ku stu­den­tów kul­tu­ro­znaw­stwa po­pro­si­ło mnie, bym wy­tłu­ma­czył im w kil­ku sło­wa­ch, czym je­st pla­giat. Czekali na eg­za­min z pra­wa au­tor­skie­go i bar­dzo chcie­li do­wie­dzieć się cze­go­kol­wiek od star­sze­go ko­le­gi praw­ni­ka. Odpowiedziałem im wte­dy, że pla­giat to po pro­stu pla­giat, nie ma w tym żad­nej fi­lo­zo­fii. Niewiele im po­mo­głem, ale na­praw­dę nie mia­łem […]

25 maja 2014

Czy wypożyczanie gier planszowych jest legalne?

Gry plan­szo­we zdo­by­wa­ją w Polsce co­raz więk­szą po­pu­lar­no­ść, a co za tym idzie, ro­śnie w si­łę ry­nek ich zby­tu. Sprzedaż plan­szó­wek to co­raz czę­ściej re­ali­zo­wa­ny po­my­sł na biz­nes. Gry nie tyl­ko się sprze­da­je, ale rów­nież wy­po­ży­cza. O ile jed­nak do­pusz­czal­no­ść te­go pierw­sze­go nie bu­dzi żad­ny­ch wąt­pli­wo­ści, o ty­le le­gal­no­ść wy­po­ży­cza­nia plan­szó­wek nie je­st już tak […]

19 maja 2014

Co to są pola eksploatacji utworu i dlaczego można na nich stracić?

Jednym z bar­dziej ta­jem­ni­czy­ch po­jęć pra­wa au­tor­skie­go są po­la eks­plo­ata­cji utwo­ru. Problem z ich ro­zu­mie­niem po­ja­wia się naj­czę­ściej przy oka­zji za­wie­ra­nia umów li­cen­cyj­ny­ch, bą­dź prze­no­szą­cy­ch pra­wa. Twórcy czę­sto czu­ją się za­gu­bie­ni, gdy przy­cho­dzi do sfor­mu­ło­wa­nia tej czę­ści umo­wy. Dlatego za­pra­szam na przej­rzy­sty i prak­tycz­ny po­rad­nik, w któ­rym wy­ja­śnię  naj­waż­niej­sze kwe­stie zwią­za­ne z tym mgli­stym po­ję­ciem.

19 stycznia 2014

Kinomaniak: zajawka problemów wartych uwagi

W ostat­nim cza­sie gło­śnym echem w in­ter­ne­cie od­bi­ło się za­mknię­cie por­ta­lu Kinomaniak.tv – naj­po­pu­lar­niej­sze­go w Polsce ser­wi­su ofe­ru­ją­ce­go do­stęp do fil­mów i se­ria­li on-line. Komentarzy wy­da­rze­nia po­ja­wi­ło się w in­ter­ne­cie na pęcz­ki. Zarówno ty­ch bar­dziej upo­rząd­ko­wa­ny­ch, jak i cha­otycz­ny­ch, ro­ze­dr­ga­ny­ch, emo­cjo­nal­ny­ch. Chciałbym od­nie­ść się dzi­siaj – w jed­nym miej­scu, w jed­nym po­ście i w bar­dzo […]

22 grudnia 2013

Ochrona wizerunku, cz. 2: jak dochodzić swoich praw?

Sporo już wo­dy w rze­ce upły­nę­ło od pierw­sze­go wpi­su po­świę­co­ne­go ochro­nie wi­ze­run­ku (Ochrona wi­ze­run­ku, cz.1 : bez­praw­ne roz­po­wszech­nia­nie), więc naj­wyż­sza po­ra zmie­rzyć się z te­ma­tem po raz dru­gi. Skoro wie­my już, kie­dy roz­po­wszech­nia­nie wi­ze­run­ku je­st bez­praw­ne, pójdź­my o krok da­lej i za­py­taj­my, co w sy­tu­acji, gdy do ta­kie­go bez­praw­ne­go roz­po­wszech­nie­nia do­szło. Innymi sło­wy – co […]

10 grudnia 2013

Copyright troll: kto to taki?

<< oglą­da­sz por­no? nie karm trol­la >> Internet obie­gła dzi­siaj wia­do­mo­ść o roz­sy­ła­ny­ch przez nie­miec­ką kan­ce­la­rię praw­ną we­zwa­nia­ch do za­pła­ty skie­ro­wa­ny­ch do użyt­kow­ni­ków ser­wi­su RedTube. Kancelaria wzy­wa do za­pła­ty okre­ślo­nej kwo­ty pie­nięż­nej, ce­lem unik­nię­cia są­do­we­go do­cho­dze­nia rosz­czeń opar­ty­ch o na­ru­sze­nie praw au­tor­ski­ch. To jesz­cze pra­wo, czy już bez­pra­wie?