Nawigacja

Zawierasz umowę o dzieło z obcokrajowcem? Zastanawiasz się, jak rozliczyć podatek? Z tego wpisu dowiesz się jak to zrobić bezboleśnie. W pierwszej kolejności, musisz odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania.

#1: Czy wykonawca dzieła jest polskim rezydentem?

W pierwszej kolejności musisz ustalić, czy wykonawca działa jest (bądź nie) polskim rezydentem.

Polski rezydent to osoba mająca zamieszkania w Polsce. Przy czym, ustawodawca w art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej “updof”) ustalił, kiedy można uznać, że dana osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zatem jeśli zdarzyłoby się, że dana osoba, mimo nieposiadania obywatelstwa polskiego, spełnia któryś z tych warunków, należy uznać ją za polskiego rezydenta.

Ustalenie to jest o tyle istotne, że w przypadku uznania obcokrajowca za polskiego rezydenta, do rozliczania podatku od zawartej z nim umowy o dzieło stosuje się zasady ogólne.

W takim przypadku, dalsza lektura tego tekstu może mieć wyłącznie walor edukacyjny, bowiem kolejne uwagi poświęcone zostaną rozliczaniu podatku od umowy o dzieło z nierezydentem. Jeśli zawierasz umowę z rezydentem, odsyłam Cię do tekstu o ogólnych zasadach rozliczania podatku od umowy o dzieło.

#2: Czy wykonawca dzieła prowadzi działalność gospodarczą?

Jeśli ustaliłeś już, że obcokrajowiec nie jest polskim rezydentem, możesz przejść do kolejnego punktu.

Po drugie, musisz odpowiedzieć na pytanie, czy obcokrajowiec prowadzi (bądź nie) działalność gospodarczą.

Jeśli prowadzi, a wykonanie dzieła objętego umową mieści się w zakresie tej działalności, nie interesuje Cię kwestia rozliczenia podatku. W takiej sytuacji, przedsiębiorca zagraniczny otrzymuje kwotę brutto i sam rozlicza podatek w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

#3: Czy umowa wykonywana jest w Polsce?

Jeśli ustaliłeś, że obcokrajowiec nie jest polskim rezydentem oraz nie prowadzi działalności gospodarczej, musisz jeszcze odpowiedzieć na pytanie, czy umowa wykonywana jest (była) na terytorium RP. Tylko bowiem w takim przypadku masz obowiązek rozliczenia podatku.

W przeciwnym razie – np. gdy umowa dotyczyła projektu strony internetowej i freelancer wykonywał ją na terenie swojego kraju – wynagrodzenie z takiej umowy w ogóle nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 2a updof, nierezydenci podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium RP.

Pytania przerobione? Rozliczamy umowę!

Jeśli ustaliłeś, że:

 • obcokrajowiec nie jest polskim rezydentem,
 • nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • umowa o dzieło wykonywana będzie w Polsce,

musisz poznać zasady rządzące rozliczaniem podatku od takich umów. W tym przypadku, obowiązki z rozliczeniem podatku są najbardziej rozbudowane i mogą sprawić  Ci najwięcej problemów. Dlatego postaram się przedstawić je w jak najbardziej przejrzystej formie.

Po pierwsze, od wynagrodzenia brutto przewidzianego dla wykonawcy dzieła, pobierasz zryczałtowany podatek w wysokości 20% (art. 29 ust. 1 pk 1 updof oraz art. 41 ust. 4 updof).

Uwaga – jeśli obcokrajowiec dostarczy ci certyfikat rezydencji, potwierdzający jego rezydencję podatkową innego państwa niż Polska, zastosowanie znajduje art. 29 ust. 2 updof, który umożliwia zastosowanie niższej stawki podatku, bądź niepobranie podatku w ogóle, jeśli wynika to z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a państwem, którego rezydentem podatkowym jest obcokrajowiec.

Po drugie, pobrany podatek odprowadzasz do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do wypłaty wynagrodzenia. Podatek wpłacasz na konto urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania – jeśli nie jesteś osobą fizyczną, to do urzędu właściwego ze względu na miejsce siedziby lub prowadzenia działalności (art. 42 ust. 1 updof).

Obowiązki po zakończeniu roku

Na tym kończą się Twoje bieżące obowiązki. Kolejne pojawiają się  w roku następującym po roku, w którym doszło do wypłacenia wynagrodzenia z umowy.

Po pierwsze, do końca stycznia należy przesłać do urzędu skarbowego tego samego, na którego konto wpłacany był podatekroczną deklarację PIT-8AR (art. 42 ust. 1a updof).

Po drugie, do końca lutego należy przesłać wykonawcy dzieła oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych roczną imienną informację IFT-1R (art. 42 ust. 2 pkt 2 updof). Właściwość urzędu uregulowana jest w tym przypadku w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych i zgodnie z art. 4 § 1 ustala się ją wg miejsca pobytu nierezydenta. Chodzi o ostatnie miejsce pobytu wykonawcy dzieła w Polsce.

W tym miejscu podkreślić pragnę, że roczna imienna deklaracja IFT-1R przesyłana jest do innego urzędu skarbowego niż roczna deklaracja PIT-8AR. Są to dwa różne dokumenty, które trafiają do dwóch różnych podmiotów. Dodatkowo, IFT-1R musi zostać przesłana również do wykonawcy dzieła.

Ustawa przewiduje jeszcze jeden obowiązek po Twojej stronie. Mianowicie, wykonawca dzieła może w dowolnym momencie złożyć wniosek o wystawienie mu imiennej informacji IFT-1 w odniesieniu do wykonanej umowy.

W takiej sytuacji, musisz dostarczyć mu taką informację w terminie 14 dni i dodatkowo przesłać ją urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (art. 42 ust 4 updof). Nie zwalnia to Ciebie od obowiązku złożenia również rocznej informacji IFT-1R w normalnym trybie.

By ułatwić zrozumienie przedstawionego schematu postępowania, posłużmy się przykładem.

Jan Kowalski, zamieszkały w Łowiczu i prowadzący działalność gospodarczą, zawiera z obcokrajowcem zamieszkałym na co dzień we Francji i nie prowadzącym działalności gospodarczej umowę o dzieło na wykonanie na terenie Polski – w Bydgoszczy – renowacji mebli. Wynagrodzenie – płatne w dniu 15 maja 2014 r. – określone zostało w umowie na kwotę 3000 zł. Wykonawca dzieła złożył w dniu 16 maja 2014 r. wniosek o sporządzenie imiennej informacji IFT-1.

 • Zryczałtowany podatek będzie wynosił 600 zł (3000 zł x 20%)
 • Jan Kowalski wpłaci na konto właściwego dla siebie urzędu skarbowego w Łowiczu podatek 600 zł do dnia 20 czerwca 2014 r.
 • Jan Kowalski sporządzi i prześle wykonawcy dzieła oraz urzędowi skarbowemu w Bydgoszczy informację IFT-1 do dnia 30 maja 2014 r.
 • Jan Kowalski prześle do właściwego dla siebie urzędu skarbowego w Łowiczu deklarację PIT-8AR do dnia 31 stycznia 2015 r.
 • Jan Kowalski prześle do wykonawcy działa na jego adres i do urzędu skarbowego w Bydgoszczy informację IFT-1R do dnia 28 lutego 2015 r.

Podsumowanie

Masz obowiązek rozliczyć podatek od umowy o dzieło z obcokrajowcem, jeśli:

 • obcokrajowiec nie jest polskim rezydentem,
 • obcokrajowiec nie prowadzi działalności gospodarczej.
 • umowa wykonywana jest w Polsce.

Omówione obowiązki są mocno rozbudowane i nie ułatwiają  życia. Nieoceniona w takim przypadku może okazać się pomoc profesjonalisty, który kompleksowo zajmie się rozliczeniem współpracy z cudzoziemcem.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy?

Napisz do mnie na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Tekst okazał się pomocny? Podaj go dalej poprzez swoje kanały społecznościowe. Dzięki poniższym przyciskom zajmie Ci to dosłownie chwilę.

O prawie podatkowym przeczytasz również tutaj:

To wszystko na dzisiaj, dziękuję za uwagę! Jeśli chcesz otrzymywać więcej artykułów takich jak ten, zapraszam do subskrypcji newslettera.
 • Magda

  Rewelacja 🙂 W końcu ktoś mi to dobrze wytłumaczył. Dziękuję

 • Chris

  a co z autorską umową o dzieło? Wykonawca nie jest Polakiem, ale jest rezydentem. Ponad 10 lat mieszka w PL. Zasady te same co w przypadku artysty Polaka?

 • michalina

  Tak, a identyfikator podatkowy? Czy jest obowiązek meldunkowy ukraińca? i jeśli pracuje na umowę o dzieło to trzeba wystąpić o nip? Nie mam ani jednego ani drugiego .:(

 • eve

  Witam, jeżeli mam rezydenta hiszpańskiego to rozumiem, że w ogóle podatku nie będę odprowadzać od umowy o dzieło?

 • Robb

  Bardzo fajne opracowanie.

  Przepisy komplikują życie na każdym kroku. Dlaczego od każdej umowy o dzieło liczy się koszty uzyskania przychodu a w umowach z obcokrajowcami nie ma takiej zasady..

  • Niestety przepisy są jakie są. Często utrudniające życie i skomplikowane, ale trudno coś na to poradzić, poza przystosowaniem się. 🙂

 • slow88

  A jak w przypadku kiedy to my jesteśmy freelancerem i wykonujemy dzieło w RP a zlecającym jest rezydent innego kraju, nieposiadający działalności gospodarczej?
  Czy w takiej sytuacji otrzymujemy całość wynagrodzenia i odprowadzamy podatek dochodowy czy nasze wynagrodzenie jest pomniejszane o jakieś zaliczki na podatki lub tego typu rzeczy?

  • Całość wynagrodzenia w kwocie brutto i samodzielnie rozliczamy. 🙂

 • moje-dni

  Witam. Nie zgadzają mi się daty w przykładzie i druki PIT-11R, IFT-11. PIT-8AR składamy do 31.01.2015r. Mimo wszystko dziękuję za artykuł, bardzo pomocny.

  • Witam, poproszę o bardziej szczegółowe wskazanie nieścisłości – spróbuję ustalić ich przyczynę.

 • moje-dni

  1. “Wy­ko­nawca dzieła złożył w dniu 10 maja 2014 r. wniosek o spo­rzą­dzenie imiennej in­for­macji IFT-1” Miałabym wątpliwości czy przed wypłatą wynagrodzenia można wystąpić z wnioskiem o IFT-1.

  2. “Jan Ko­walski spo­rządzi i prześle wy­ko­nawcy dzieła oraz urzę­dowi skar­bo­wemu w Byd­goszczy in­for­mację IFT-11 do dnia 24 maja 2014 r.” – Nie ma druku IFT=11 chyba, że chodzi tu o nr deklaracji – obecnie obowiązuje IFT-1(11).

  3. “Jan Ko­walski prześle do wła­ści­wego dla siebie urzędu skar­bo­wego w Ło­wiczu de­kla­rację PIT-8R do dnia 31 stycznia 2014 r.” Chyba chodzi o 31 styczeń 2015r. i o druk PIT-8AR

  4. “Jan Ko­walski prześle do wy­ko­nawcy działa na jego adres i do urzędu skar­bo­wego w Byd­goszczy in­for­mację PIT-11R do dnia 28 lu­tego 2015 r.” PIT-11R brak takiego druku. Prawidłowy druk to IFT-1R.

  Być może to drobiazgi ale myślę, że jeśli czyta to osoba, która po raz pierwszy ma do czynienia z takimi sprawami to może się troszkę pogubić.
  Po za tym podkreślam raz jeszcze, że jest to bardzo ciekawy i pomocny artykuł. Pozdrawiam.

  • 1. Rzeczywiście, wystąpienie z wnioskiem o IFT-1 przed wypłatą wynagrodzenia jest wątpliwe.

   2. Nastąpiła pomyłka. Chodzi oczywiście o IFT-1.

   3. Tak jest. Pomyłka w dacie i nazwie druku. 31.01.2015, PIT 8AR.

   4. Tak jest, znów pomyłka.

   Dziękuję za czujność, nanoszę poprawki.

 • xyz

  witam,
  czy jeśli podatnik nie otrzyma od płatnika informacji IFT-1R to są jakieś konsekwencje dla płatnika z tego tytułu?

  • Art. 80 kodeksu karnego skarbowego:

   Art. 80. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej,

   podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

   § 2. Płatnik, podmiot, o którym mowa w art. 41
   ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
   niepełniący funkcji płatnika lub pośredni odbiorca, który wbrew
   obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi
   wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lub art. 42c ust. 1 powołanej ustawy,

   podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

   § 3. Jeżeli informację określoną w § 1 lub 2 złożono nieprawdziwą, sprawca

   podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

   § 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-3

   podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

 • Zeta

  czy ta sama zasada dotyczy umowy zlecenia?

  • Tak. Z tą różnicą, że w przypadku umów zlecenia dochodzą jeszcze składki na ubezpieczenia społeczne.

 • Beata

  a kiedy umowa o dzieło z rezydentem Włoch wykonywana będzie na terenie Francji – czy to ma znaczenie? czy nadal stosujemy zasadę “poza Polską” i podatku nie odprowadzamy?

 • Ola

  Dzień dobry 🙂 Mam kilka pytań, bo się trochę pogubiłam. Przez portal dla freelancerów podjęłam współpracę z firmą. Firma jest spoza Polski, zarejestrowana jest za granicą. Będę zajmować się obsługą klienta oraz czasami tłumaczeniami, liczba godzin do wypracowania nie jest stała (jest określona tylko maksymalna ilość godzin możliwych do przepracowania, żeby nie naciągnąć pracodawcy), stawka jest godzinowa. Pieniądze będę dostawać przez portal, zdaje się, że co tydzień. Pieniądze mogę sobie przelać kiedy chcę, najpierw na paypal, a potem na swoje konto. Z firmą jest tylko umowa poufności i oraz umowy oferowane przez portal. Jak ja mam się z tego rozliczać? Mam płacić zus? Może powinnam założyć działalność? Byłabym wdzięczna za jakąkolwiek pomoc (chociaż i tak pewnie będę musiała gdzieś się z tym udać…)

  • Pani Olu, przy tak skonkretyzowanych pytaniach i zindywidualizowanym stanie faktycznym, zapraszam do kontaktu mailowego celem uzyskania odpłatnej konsultacji podatkowo-prawnej.

 • Małgorzata

  Dzień dobry, mam pytanie co do rozliczania
  pracowników cudzoziemców, którzy

  -są zatrudnieni w Polskiej firmie,
  mieszkają za granicą, pracę wykonują za granicą, posiadają certyfikat
  rezydencji podatkowej, są zatrudnieni na umowę o dzieło z przeniesieniem praw
  autorskich.

  Pytanie jaki podatek?

  Jakie rozliczenie roczne do US?

  Pozdrawiam

  • Dzień dobry Pani Małgorzato! W sytuacji, gdy wykonawca dzieła nie przebywa na terytorium Polski, pracuje zdalnie, to wynagrodzenie z takiej umowy w ogóle nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

 • Małgorzata

  Dzien dobry, jeszcze jedno wydaje mi się skomplikowane pytanie-otóż studenci z Ukrainy studiujący w Polsce odbywają praktyki na Ukrainie, (Słowacji, czy w Czechach). Tam mają opiekuna praktyk, który jest Ukraincem, wykonuje tę pracę na zlecenie szkoły np. z Warszawy i co dalej – jaki podatek, jakie składki Zus, czy potrzebuje zezwolenia na pracę (pomimo ze praca jest w jego kraju). Mam wiele wątpliwości, gdyż Ukraina nie należy do UE. Dziękuję pięknie i pozdrawiam.

  • Tutaj podobna sytuacja jak przy poprzednim pytaniu – praca wykonywana jest przez rezydenta ukraińskiego na terenie Ukrainy, zatem podatek w Polsce w ogóle nie jest odprowadzany od takiej umowy.

 • Małgorzata

  Dziękuję pięknie za odpowiedź, pozdrawiam serdecznie

 • Kasia

  Dzień dobry,
  a co jeśli obcokrajowiec prowadzi działalność gospodarczą? czy musi ją rejestrować w Polsce jeśli jest spoza UE?
  Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam,
  Kasia

  • Pani Kasiu, jeśli obcokrajowiec chce prowadzić na terenie Polski działalność gospodarczą, to może to robić, ale musi zarejestrować ją na takich samych zasadach jak obywatel Polski.

 • kamoni

  Dzien dobry, mam taka sytuacje, ze jestem obywatelem Polski, ale jestem rezydentem w Japonii (tutaj zyje i pracuje “stacjonarnie”). Pracuje zdalnie w Polsce i US wymaga ode mnie tzw. certyfikatu rezydencji podatkowej, ktorego Japonia nie wystawia (oba kraje maja umowe o unikaniu podwojnego opodatkowania…), wiec wszystko wskazuje, ze musze placic te 20% w Polsce. Czy jesli mialabym zalozona dzialanosc gospodarcza w Japonii, to wtedy dostane cala kwote brutto?

  • Tak, jeśli będzie Pani wykonywać usługi w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej w Japonii, otrzyma Pani kwotę brutto, a rozliczać będzie przychód w ramach działalności w Japonii.

 • iwona

  Witam. Mam jeszcze pytanie dotyczące artykułu – jeśli nie prowadzę działalności gospodarczej, zawieram umowę o dzieło z obcokrajowcem ( Francja , USA) który prowadzi działalność, to ja jestem wykonawcą ( na terenie Polski) czy muszę odprowadzać podatek jeszcze w Polsce, czy dostanę pod koniec roku podatkowego jakieś dokumenty od zamawiających ? będę wdzięczna za odpowiedz.

  • Dzień dobry Pani Iwono! Tak, jak polski rezydent podatkowy ma Pani obowiązek płacić podatki w Polsce od wszystkich przychodów, niezależnie od ich źródła i kraju pochodzenia. Dokumentów od zamawiającego prawdopodobnie nie otrzyma Pani żadnych, bo od umowy o dzieło nie będzie on pobierał podatku w swoim kraju.

 • Paweł

  Witam,
  Rozumiem, że w sytuacji, gdy w ramach mojej działalności
  gospodarczej zawieram umowę z Ukraińcem, który:
  – nie jest polskim rezydentem,
  – nie prowadzi działalności gospodarczej,
  – umowę wykonuje na Ukrainie (projekt graficzny strony WWW)
  to nie mam obowiązku rozliczania podatku od tej umowy.

  Czy mam jednak jakieś obowiązki dokumentacyjne względem US
  lub tej osoby? Jakieś deklaracje wypełnić i przesłać tej osobie itp.

  • Panie Pawle, nie ma Pan żadnych obowiązków z tytułu takiej umowy. Przelewa Ukraińcowi wynagrodzenie w kwocie brutto i on sam musi rozliczyć się na Ukrainie.

 • Ewa

  Organizacja pozarządowa potrzebuje wypłacić wynagrodzenie kilku profesorom-obcokrajowcom za opracowanie części publikacji. Jakie powinniśmy podpisać umowy? Umowa o dzieło na opracowanie danego materiału? Dzieło będzie wykonywane za granicą, więc czy też potrzebujemy certyfikat o rezydenctwie za granicą? Czy ma znaczenie czy obcokrajowiec jest z UE (Węgry, Słowacja) czy nie (USA? Ukraina? Gruzja?)

  Co jeśli w ramach umowy profesor ma przyjechać do Polski i zaprezentować artykuł? Czy wtedy podlegamy opodatkowaniu w Polsce?

  • Umowa o dzieło jest ok. Jeśli umowa wykonywana zdalnie za granicą, certyfikat rezydencji zbędny, obcokrajowiec dostaję kwotę brutto i sam rozlicza się u siebie. Nie ma znaczenia kraj pochodzenia. Jeśli profesor otrzymuje wynagrodzenie za pracę wykonywaną na terenie Polski, należy zastosować zasady opisane w tym artykule.

 • Lukasz Macczak

  Mam pytanie, może Pan pomoże. Chcę założyć agencję reklamową, która będzie wyświetlać reklamy dostawców na stronach/w aplikacjach mobilnych, które to z kolei należą do wydawców. Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób płacić zagranicznym wydawcom, którzy to nie są rezydentami Polski:
  -są obywatelami UE (brak działalności)
  -nie są obywatelami UE (brak działalności)
  -powyższe, ale mają działalność, zapewne muszą mi wystawić fakturę na daną kwotę, ale wolę się upewnić
  -czy i jakie mam obowiązki dokumentacyjne wobec Polskich urzędów przy każdej grupie
  Początkowo będę wykonywał około 400 płatności miesięcznie, do 100 wydawców. Z czasem, liczba może wzrosnąć.
  Czy wypłaty dla wydawców (udostępnienie miejsca reklamowego), mogę wliczyć w koszty działalności?
  W jaki sposób mam podpisywać umowy z dużą liczbą osób, które działają głównie online? Rozumiem, że bez umowy się nie obejdzie. Jak Pan by to rozwiązał? Umowa przesyłana przy każdej płatności mailem, do podpisania, zeskanowania i odesłania?

  • Dzień dobry Panie Łukaszu, odpowiedziałem mailowo.

   • Antonii Woźniak

    Witam serdecznie

    Panie Wojciechu, miałbym analogiczne pytanie jak powyżej, jak moża się z Panem skontaktować ?

    Pozdrawiam

 • Agata

  Szanowny Panie ,
  współpracujemy z artystką- polką , która ma certyfikat rezydencji w USA i tam płaci podatki czasami przylatuje na koncerty do Polski i podpisuje z nami umowy o dzieło Pobiera kwotę brutto pytanie czy my w Polsce powinniśmy jeszcze płacić od niej podatek ???

  • Pani Agato, tak – nierezydenci podlegają opodatkowaniu od dochodów uzyskiwanych na terytorium RP.

   • Agata

    Szanowny Panie
    ale tak jak wspomniałam artystka posiada certyfikat rezydencji USA i tam sie rozlicza z podatków
    i twierdzi ,że od 20 lat nie rozlicza się z podatków
    w Polsce tylko w Stanach

    • Wszystko pięknie, ale proszę zwrócić uwagę na art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na
     terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają
     obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na
     terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

     Treść tego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że nawet rezydent USA podlega opodatkowaniu, jeśli chodzi o przychody osiągane na terytorium RP.

     • Agata

      ale czy w taki razie korzysta z rozliczeń jakie mają artyści czyli 50 % uzysku ?

     • Agata

      Artykuł 15

      Wolne zawody

      1. Dochód osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z wykonywania wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności może być opodatkowany przez to Umawiające się Państwo. Poza wyjątkami przewidzianymi w ustępie 2 taki dochód będzie zwolniony od opodatkowania przez drugie Umawiające się Państwo.

      2. Dochód wymieniony w punkcie 1, uzyskany przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw z wykonywania wolnego zawodu o samodzielnym charakterze w drugim Umawiającym się Państwie może być opodatkowany przez drugie Umawiające się Państwo, jeżeli osoba fizyczna przebywa w tym drugim Umawiającym się Państwie przez okres lub okresy, sięgające łącznie lub przekraczające 183 dni w ciągu roku podatkowego.

      3. Określenie “wolny zawód” obejmuje między innymi samodzielne wykonywanie działalności naukowej, literackiej, artystycznej jak również samodzielną działalność lekarzy, adwokatów, inżynierów, architektów, lekarzy dentystów, dziennikarzy i innych.

     • To bardzo dobry ruch, że sięgnęła Pani do konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ja powołałem się na zasadę ogólną. Jeśli konwencja przewiduje możliwość uniknięcia opodatkowania “od razu”, to jak najbardziej można z tego skorzystać.

 • Magdalena

  Witam Mam firmę w Polsce -projektuje grafikę do gier komputerowych. Chcę podjąć współpracę z obywatelem Rosji. Ma mi dostarczyć certyfikat rezydencji ,na terenie swojego kraju nie prowadzi działalności(ma umowę o pracę) Czy mogę podpisać z taką osobą umowę na o świadczenie usług na podstawie której będą powstawały kolejne “dzieła” (w rozumieniu ustawy prawo autorskie), ale ze względu na brak potrzeby traktowania ich jako przedmiot umowy, będzie to umowa o charakterze ciągłym, Będziemy razem współuczestniczy w tworzeniu contentu na mojej stronie(serwerze). Wszystko będzie robione zdalnie. Rozumiem ,że podatku dochodowego nie będę płacić? A co z podatkiem vat? ja jestem czynnym vatowcem. Czy to nie będzie import usług?
  Z góry dziękuje za pomoc.

  • Dzień dobry Pani Magdaleno! Nie ma przeszkód, by podjęła Pani współpracę z obywatelem Rosji w takim przedmiocie, jak to Pani opisała. W tym wypadku odpowiednia będzie ramowa umowa współpracy, która będzie przewidywała warunki, na jakich zawierane są poszczególne umowy o dzieło. Należy zadbać o odpowiednią treść umowy – tak, by nie była to umowa o świadczenie usług, ale właśnie umowa, z której wynikać będzie, że poszczególne zamówienia to oddzielne umowy o dzieło, których warunki reguluje umowa ramowa. Od takiej umowy, nie płaci Pani podatku dochodowego, bo wypłaca wykonawcy kwotę brutto i on sam musi odprowadzić stosowne podatki w Rosji. Współpraca nie podlega podatkowi VAT i nie jest to import usługi, ponieważ po drugiej stronie jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, a nie przedsiębiorca.

   • Magdalena

    Bardzo dziękuje za wyjaśnienie. Miłego dnia

 • Małgosia

  Witam,
  Mam zawartą umowę o dzieło z polką, która mieszaka w Londynie (podała w oświadczeniu taki adres do celów podatkowych). Umowa wykonywana była w Polsce. Ta osoba jest Prezesem fundacji. Czy umowę o dzieło mam z nią rozliczyć tak jak z osobą nie będącą polskim rezydentem??

  • Dzień dobry! Jeśli umowa wykonywana była na terytorium Polski, to podlega opodatkowaniu w Polsce. Niemniej jednak, należy zajrzeć do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią i sprawdzić, jak została w tym przypadku uregulowana kwestia podwójnego opodatkowania.

 • kofeina

  Dzień dobry! Mam pytanie o, jak na razie, hipotetyczną sytuację – zatrudniam nierezydenta na umowę o dzieło, za którą płacę 200 zł (umowa z tą kwotą). Jako, że jest nierezydentem, to stawka zryczałtowanego podatku powinna być równa 20% (art. 29 updof). A, że umowa określa zapłatę w wysokości do 200 zł, to stawka zryczałtowanego podatku powinna być równa 18% (art. 30 ust. 1 pkt. 5a updof). Czy wie Pan może która ze stawek ma tutaj zastosowanie i dlaczego?

  • Moim zdaniem art. 29, ponieważ jest to przepis szczególny znajdujący zastosowanie do nierezydentów.

   • kofeina

    Dziękuję bardzo za odpowiedź.

 • http://disqus.com/embed/commen

  Dzien dobry,
  mam pytanie, biuro tłumaczeń w Polsce zawarło umowę o dzieło z osobą fizyczną z Węgier na wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego. Tłumaczeni wykonywane było w Węgrzech, ale przeslane mailowo do Polski. Czy powinnam naliczyć 20% zryczałtowanego podatku, czy podatek powinien zostac zapłącony przez osobe mieszkającą i wykonującą tam dzieło?
  Z góry dzieuje za odpowiedz.
  iw

 • Dzika

  Dobry wieczór, mam taki problem i prosiłabym o pomoc. Chcę w mojej polskiej firmie zatrudnić pracownika na umowę o dzieło do pracy przy zleceniu realizowanym w Hiszpanii, pracownik pochodzi z Turkmenistanu, a obecnie zamieszkuje w Estonii, gdzie nie ma obywatelstwa. Jak w takiej sytuacji powinnam rozliczyć taką umowę i czy powinnam poprosić pracownika o dostarczenie jakiś konkretnych dokumentów?

  • Umowa jest wykonywana poza Polską, więc w Polsce nie będzie podlegać opodatkowaniu, ale zleceniobiorca powinien dostarczyć certyfikat rezydencji.

 • Jola

  Dzień dobry,
  jestem w dość nieprzyjemnej sytuacji, czy może mi Pan udzielić porady? Otóż pracowałam przez 7 miesięcy jako grafik na umowę o dzieło dla niemieckiej firmy. Miesiąc temu dostałam wypowiedzenie, a po dwóch tygodniach zaproponowali mi wykonanie zlecenia (na tych samych warunkach, co wcześniej). Zgodziłam się. Pracę wykonałam w kilka dni, przyjęli ją i wykorzystali na swojej stronie internetowej. 2 listopada wystawiłam rachunek i do tej pory nie otrzymałam wynagrodzenia. Szef nie udzielił mi żadnych wyjaśnień, nie reaguje moje upomnienia o zapłatę..
  Moje pytanie brzmi: czy powinnam pójść do prawnika (czy mam prawo wyegzekwować wypłatę) czy po prostu dałam się oszukać?

  • Jak najbardziej ma Pani szansę starać się o wynagrodzenie, choć ze względu na to, że zleceniodawca ma miejsce siedziby za granicą, sprawa będzie nieco bardziej skomplikowana. Niemniej jednak, miejscowa kancelaria prawna powinna Pani pomóc.

 • ооо

  Proszę o pomoc. Jestem z Ukrainy. Studiuje w Polsce na studiach dziennych. W ciągu zeszlego roku pracowalem jako freelancer bez zawarcia umowy na clienta iz ia granicy. Otrzymałem kilka raz wpłaty na konto w Polsce. Czy powinien ja placić podatek i jak jego rozliczyć?

  • Dzień dobry! Jeśli uznamy, że ma Pan w Polsce rezydencję podatkową, to obowiązek zapłaty podatku występuje w Polsce i trzeba go zapłacić.

 • Marchew

  Co w wypadku, kiedy odpowiedź na pierwsze pytanie jest negatywna? Kiedy przeprowadziłam się za granicę (zarejestruję się na pobyt czasowy) i będę podpisywać umowę o bycie “external subcontractor” z firmą z jeszcze innego kraju?

  • To już nie kwestia prawa polskiego wtedy, ale prawa, gdzie masz miejsce zamieszkania i rezydencję podatkową.

   • Marchew

    Czy miejsce zamieszkania i rezydencja podatkowa mogą się zatem różnić, jeśli jestem w obecnym kraju tymczasowo?

    • Jeśli przebywasz w Polsce dłużej ni 183 dni w roku albo uważasz, że to w Polsce masz centrum interesów życiowych, to mamy do czynienia z rezydencją podatkową polską. W przeciwnym wypadku, rezydencja podatkowa będzie tam, gdzie przebywasz dłużej niż 183 dni albo gdzie masz centrum interesów życiowych.

 • Szajlej

  Bardzo dobry artykuł:) Dużo mi rozjaśnił. Dziękuję bardzo!

  mam jednak jedne przypadek, który nie bardzo wiem jak ugryźć:/ W podsumowaniu Pańskiego artykułu jest przedstawiona następująca opcja:

  1. obcokrajowiec nie jest polskim rezydentem,
  2. obcokrajowiec nie prowadzi działalności gospodarczej.
  3. umowa wykonywana jest w Polsce.

  Co natomiast w sytuacji kiedy 1 i 3 punkt są takie same, ale obcokrajowiec prowadzić działalność gospodarczą w USA i ma Polskie paszport (ośrodek interesów ma w USA i nie spędza w Polsce dłużej niż 183 dni)?

  Czy dobrze wywnioskowałem z komentarzy pod artykułem, że nie patrząc na umowę o unikanie podwójnego opodatkowania, ja mając działalność gospodarczą muszę odprowadzać podatek w Polsce podpisując z nim umowę o dzieło?

  Jeśli tak to czy w umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA w punkcie wolny zawód łapie się przeprowadzenie warsztatu biznesowego?

  “Wolne zawody

  1. Dochód osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z wykonywania wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności może być opodatkowany przez to Umawiające się Państwo. Poza wyjątkami przewidzianymi w ustępie 2 taki dochód będzie zwolniony od opodatkowania przez drugie Umawiające się Państwo.

  2. Dochód wymieniony w punkcie 1, uzyskany przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw z wykonywania wolnego zawodu o samodzielnym charakterze w drugim Umawiającym się Państwie może być opodatkowany przez drugie Umawiające się Państwo, jeżeli osoba fizyczna przebywa w tym drugim Umawiającym się Państwie przez okres lub okresy, sięgające łącznie lub przekraczające 183 dni w ciągu roku podatkowego.

  3. Określenie “wolny zawód” obejmuje między innymi samodzielne wykonywanie działalności naukowej, literackiej, artystycznej jak również samodzielną działalność lekarzy, adwokatów, inżynierów, architektów, lekarzy dentystów, dziennikarzy i innych.”

  • Jeśli obcokrajowiec prowadzi działalność gospodarczą i rozliczenie następuje na podstawie wystawionej przez niego faktury, to kwestie rozliczeń podatkowych ciążą na obcokrajowcu jako na przedsiębiorcy.

   • szajlej

    Tylko tu pojawi się problem, że ja nie jestem vat-owce i jak on wystawi mi fakturę z USA to ponoć ja mam dopłacić vat do urzędu:/
    Z tąd myślałem o rozwiązaniu rozliczenia za pomocą umowy o dzieło.

    • Dlaczego miałby Pan płacić podatek VAT jako osoba prywatna, dokonująca “zakupu usługi” od firmy zagranicznej?

     • szajlej

      Tak jak zaznaczyłem w komentarzu ja prowadzę działalność gospodarczą 🙂 Chcę zaprosić osobę z zagranicy aby przeprowadziła warsztat w Polsce dla znajomych. Trenerowi zależy, żeby rozliczyć się u siebie w kraju a mi na tym, żeby nie płacić od tego Vat-u, którego nie będę mógł odliczyć bo podraża to nasze koszty.

     • W przypadku rozliczenia z trenerem jako osobą prywatną, będzie musiał zapłacić podatek w Polsce, ponieważ przychód osiągany jest na terytorium Polski. W jego imieniu będzie musiał Pan odprowadzić podatek jako płatnik zgodnie z procedurą przewidzianą dla odprowadzania podatku od przychodów obcokrajowców. Nie jest to temat na rozmowę w komentarzach, ponieważ kwalifikuje się na indywidualną konsultację.

 • magdalena

  Świetnie sie to czyta, ale co w przypadku kiedy :
  1. obcokrajowiec nie jest polskim rezydentem,

  2. obcokrajowiec nie prowadzi działalności gospodarczej.

  3. umowa nie jest wykonywana w Polsce.

  Z góry dziękuję

  • Jeśli chodzi o wątpliwości inne niż opisane w artykule, zapraszam do indywidualnych konsultacji e-mail. 🙂

 • KG

  Jaki popdatek z obcokrajowcem kiedy umowa jest z przeniesieniem praw autorskich?

  • Sytuacja taka sama jak w artykule, czy podatek zryczałtowany. 🙂

 • Kasia

  Witam Panie Wojtku. Jestem grafikiem i chciałabym rozpocząć współpracę z klientem z Niemiec. Niestety klient nie posiada na chwilę obecną działalności gospodarczej, czy w związku z tym ja jako grafik freelancer mogę podpisać z nim umowę o dzieło na wykonanie danych projektów, ale w związku z taką umową kto rozlicza podatek i gdzie ? ( klient czy ja?) Czy lepszą opcją było by “zaczekanie na klienta z otwarciem jego firmy” i zawarcie umowy w ramach jego firmy ? 🙂

  • Dzień dobry, Pani Kasiu! Jak najbardziej może Pani podpisać umowę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Umowę rozlicza Pani w Polsce samodzielnie.

 • Vladyslav

  Dzień dobry Panie Wojtku,

  a co w przypadku jeżeli ob­co­kra­jo­wiec nie je­st re­zy­den­tem UE, nie pro­wa­dzi dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej oraz umowa nie jest wykonywana w Polsce?

  Niżej Pan już odpisał: “nie ma Pan żadnych obowiązków z tytułu takiej umowy. Przelewa Ukraińcowi wynagrodzenie w kwocie brutto i on sam musi rozliczyć się na Ukrainie” oraz “umowa jest wykonywana poza Polską, więc w Polsce nie będzie podlegać opodatkowaniu, ale zleceniobiorca powinien dostarczyć certyfikat rezydencji”.

  Z tego co rozumiem, to mogę jako firma podpisać taką umowę z ob­co­kra­jo­wcem, a potem odliczyć to jako koszt firmy? Jedynie co jest potrzebne od ob­co­kra­jo­wca – certyfikat rezydencji? Bez tego nie będę mógł podpisać umowę?

  Bardzo dziękuję Panu za pomóc!

  • Dzień dobry! Niestety od 01.01.2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące podatku u źródła i w tym przypadku może być konieczne odprowadzenie zryczałtowanego podatku dochodowego. O podatku u źródła pisałem ostatnio na przykładzie Facebooka tutaj: https://prakreacja.pl/reklama-facebook-podatek/.

 • Paweł

  Panie Wojciechu, zajmuję się pośrednictwem w sprzedaży nieruchomości oraz kredytami hipotecznymi. Osoba mieszkająca i pracująca na terenie Irlandii ma rozległe kontakty zarówno zagranicą jak i w Polsce, chce podpisać ze mną umowę o dzieło i polecać mi klientów chcących kupić nieruchomość w Polsce czy wziąć kredyt hipoteczny w Polsce na taki zakup. Osoba ta ma też zameldowanie na terenie Polski. Czy w momencie rozliczania się z tą osobą na podstawie rachunku do umowy o dzieło, mam obowiązek płacenia zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego w Polsce za tą osobę czy będzie ona się rozliczała z dochodów z umowy o dzieło ze mną w Irlandii? Metoda unikania podwójnego opodatkowania w tym przypadku to wyłączenie z progresją.

 • Paweł

  Panie Wojciechu, przypominam się odnośnie mojego pytania. Zajmuję się pośrednictwem w sprzedaży nieruchomości
  oraz kredytami hipotecznymi. Osoba mieszkająca i pracująca na terenie
  Irlandii ma rozległe kontakty zarówno zagranicą jak i w Polsce, chce
  podpisać ze mną umowę o dzieło i polecać mi klientów chcących kupić
  nieruchomość w Polsce czy wziąć kredyt hipoteczny w Polsce na taki
  zakup. Osoba ta ma też zameldowanie na terenie Polski. Czy w momencie
  rozliczania się z tą osobą na podstawie rachunku do umowy o dzieło, mam
  obowiązek płacenia zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego w
  Polsce za tą osobę czy będzie ona się rozliczała z dochodów z umowy o
  dzieło ze mną w Irlandii? Metoda unikania podwójnego opodatkowania w tym
  przypadku to wyłączenie z progresją.

  • Dzień dobry, Panie Pawle! Jeżeli osoba ma rezydencją podatkową poza Polską, to wchodzi tutaj w grę tzw. podatek u źródła. Proszę doczytać o tym w stosownych materiałach dostępnych w Internecie. Indywidualnych konsultacji nie udzielam w komentarzach. 🙂