Nawigacja

Zawierasz umowę o dzieło z obcokrajowcem? Zastanawiasz się, jak rozliczyć podatek? Z tego wpisu dowiesz się jak to zrobić bezboleśnie. W pierwszej kolejności, musisz odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania.

#1: Czy wykonawca dzieła jest polskim rezydentem?

W pierwszej kolejności musisz ustalić, czy wykonawca działa jest (bądź nie) polskim rezydentem.

Polski rezydent to osoba mająca zamieszkania w Polsce. Przy czym, ustawodawca w art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „updof”) ustalił, kiedy można uznać, że dana osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zatem jeśli zdarzyłoby się, że dana osoba, mimo nieposiadania obywatelstwa polskiego, spełnia któryś z tych warunków, należy uznać ją za polskiego rezydenta.

Ustalenie to jest o tyle istotne, że w przypadku uznania obcokrajowca za polskiego rezydenta, do rozliczania podatku od zawartej z nim umowy o dzieło stosuje się zasady ogólne.

W takim przypadku, dalsza lektura tego tekstu może mieć wyłącznie walor edukacyjny, bowiem kolejne uwagi poświęcone zostaną rozliczaniu podatku od umowy o dzieło z nierezydentem. Jeśli zawierasz umowę z rezydentem, odsyłam Cię do tekstu o ogólnych zasadach rozliczania podatku od umowy o dzieło.

#2: Czy wykonawca dzieła prowadzi działalność gospodarczą?

Jeśli ustaliłeś już, że obcokrajowiec nie jest polskim rezydentem, możesz przejść do kolejnego punktu.

Po drugie, musisz odpowiedzieć na pytanie, czy obcokrajowiec prowadzi (bądź nie) działalność gospodarczą.

Jeśli prowadzi, a wykonanie dzieła objętego umową mieści się w zakresie tej działalności, nie interesuje Cię kwestia rozliczenia podatku. W takiej sytuacji, przedsiębiorca zagraniczny otrzymuje kwotę brutto i sam rozlicza podatek w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

#3: Czy umowa wykonywana jest w Polsce?

Jeśli ustaliłeś, że obcokrajowiec nie jest polskim rezydentem oraz nie prowadzi działalności gospodarczej, musisz jeszcze odpowiedzieć na pytanie, czy umowa wykonywana jest (była) na terytorium RP. Tylko bowiem w takim przypadku masz obowiązek rozliczenia podatku.

W przeciwnym razie – np. gdy umowa dotyczyła projektu strony internetowej i freelancer wykonywał ją na terenie swojego kraju – wynagrodzenie z takiej umowy w ogóle nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 2a updof, nierezydenci podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium RP.

Pytania przerobione? Rozliczamy umowę!

Jeśli ustaliłeś, że:

 • obcokrajowiec nie jest polskim rezydentem,
 • nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • umowa o dzieło wykonywana będzie w Polsce,

musisz poznać zasady rządzące rozliczaniem podatku od takich umów. W tym przypadku, obowiązki z rozliczeniem podatku są najbardziej rozbudowane i mogą sprawić  Ci najwięcej problemów. Dlatego postaram się przedstawić je w jak najbardziej przejrzystej formie.

Po pierwsze, od wynagrodzenia brutto przewidzianego dla wykonawcy dzieła, pobierasz zryczałtowany podatek w wysokości 20% (art. 29 ust. 1 pk 1 updof oraz art. 41 ust. 4 updof).

Uwaga – jeśli obcokrajowiec dostarczy ci certyfikat rezydencji, potwierdzający jego rezydencję podatkową innego państwa niż Polska, zastosowanie znajduje art. 29 ust. 2 updof, który umożliwia zastosowanie niższej stawki podatku, bądź niepobranie podatku w ogóle, jeśli wynika to z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a państwem, którego rezydentem podatkowym jest obcokrajowiec.

Po drugie, pobrany podatek odprowadzasz do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do wypłaty wynagrodzenia. Podatek wpłacasz na konto urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania – jeśli nie jesteś osobą fizyczną, to do urzędu właściwego ze względu na miejsce siedziby lub prowadzenia działalności (art. 42 ust. 1 updof).

Obowiązki po zakończeniu roku

Na tym kończą się Twoje bieżące obowiązki. Kolejne pojawiają się  w roku następującym po roku, w którym doszło do wypłacenia wynagrodzenia z umowy.

Po pierwsze, do końca stycznia należy przesłać do urzędu skarbowego tego samego, na którego konto wpłacany był podatekroczną deklarację PIT-8AR (art. 42 ust. 1a updof).

Po drugie, do końca lutego należy przesłać wykonawcy dzieła oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych roczną imienną informację IFT-1R (art. 42 ust. 2 pkt 2 updof). Właściwość urzędu uregulowana jest w tym przypadku w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych i zgodnie z art. 4 § 1 ustala się ją wg miejsca pobytu nierezydenta. Chodzi o ostatnie miejsce pobytu wykonawcy dzieła w Polsce.

W tym miejscu podkreślić pragnę, że roczna imienna deklaracja IFT-1R przesyłana jest do innego urzędu skarbowego niż roczna deklaracja PIT-8AR. Są to dwa różne dokumenty, które trafiają do dwóch różnych podmiotów. Dodatkowo, IFT-1R musi zostać przesłana również do wykonawcy dzieła.

Ustawa przewiduje jeszcze jeden obowiązek po Twojej stronie. Mianowicie, wykonawca dzieła może w dowolnym momencie złożyć wniosek o wystawienie mu imiennej informacji IFT-1 w odniesieniu do wykonanej umowy.

W takiej sytuacji, musisz dostarczyć mu taką informację w terminie 14 dni i dodatkowo przesłać ją urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (art. 42 ust 4 updof). Nie zwalnia to Ciebie od obowiązku złożenia również rocznej informacji IFT-1R w normalnym trybie.

By ułatwić zrozumienie przedstawionego schematu postępowania, posłużmy się przykładem.

Jan Kowalski, zamieszkały w Łowiczu i prowadzący działalność gospodarczą, zawiera z obcokrajowcem zamieszkałym na co dzień we Francji i nie prowadzącym działalności gospodarczej umowę o dzieło na wykonanie na terenie Polski – w Bydgoszczy – renowacji mebli. Wynagrodzenie – płatne w dniu 15 maja 2014 r. – określone zostało w umowie na kwotę 3000 zł. Wykonawca dzieła złożył w dniu 16 maja 2014 r. wniosek o sporządzenie imiennej informacji IFT-1.

 • Zryczałtowany podatek będzie wynosił 600 zł (3000 zł x 20%)
 • Jan Kowalski wpłaci na konto właściwego dla siebie urzędu skarbowego w Łowiczu podatek 600 zł do dnia 20 czerwca 2014 r.
 • Jan Kowalski sporządzi i prześle wykonawcy dzieła oraz urzędowi skarbowemu w Bydgoszczy informację IFT-1 do dnia 30 maja 2014 r.
 • Jan Kowalski prześle do właściwego dla siebie urzędu skarbowego w Łowiczu deklarację PIT-8AR do dnia 31 stycznia 2015 r.
 • Jan Kowalski prześle do wykonawcy działa na jego adres i do urzędu skarbowego w Bydgoszczy informację IFT-1R do dnia 28 lutego 2015 r.

Podsumowanie

Masz obowiązek rozliczyć podatek od umowy o dzieło z obcokrajowcem, jeśli:

 • obcokrajowiec nie jest polskim rezydentem,
 • obcokrajowiec nie prowadzi działalności gospodarczej.
 • umowa wykonywana jest w Polsce.

Omówione obowiązki są mocno rozbudowane i nie ułatwiają  życia. Nieoceniona w takim przypadku może okazać się pomoc profesjonalisty, który kompleksowo zajmie się rozliczeniem współpracy z cudzoziemcem.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy?

Napisz do mnie na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Tekst okazał się pomocny? Podaj go dalej poprzez swoje kanały społecznościowe. Dzięki poniższym przyciskom zajmie Ci to dosłownie chwilę.

O prawie podatkowym przeczytasz również tutaj:

To wszystko na dzisiaj, dziękuję za uwagę! Jeśli chcesz otrzymywać więcej artykułów takich jak ten, zapraszam do subskrypcji newslettera.

Administratorem Twoich danych osobowych będę ja, Wojciech Wawrzak, posługujący się adresem e-mail kontakt@wojciechwawrzak.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności. Ponadto, odnajdziesz je w wiadomości potwierdzającej zapis do newslettera.

Blog wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jego działania, korzystania z narzędzi analitycznych (Google Analytics), marketingowych (Facebook Custom Audiences), wtyczek społecznościowych (Facebook, LinkedIN, Twitter), systemu komentarzy (Disqus), odtwarzacza wideo (YouTube) oraz odtwarzacza podcastów (SoundCloud). Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję". Jeżeli chcesz edytować ustawienia plików cookies, kliknij w przycisk "Ustawienia".
Ustawienia Rozumiem i akceptuję