Nawigacja

Umowa o dzieło to forma za­trud­nie­nia, z którą osoby za­ra­bia­jące na wła­snej kre­atyw­no­ści spo­ty­kają się na co dzień.

W ostat­nim cza­sie pi­sa­łem o niej w od­nie­sie­niu do pracy gra­fika (czy­taj: Umowa o dzieło: kom­pen­dium wie­dzy dla gra­fika).

Dzisiejsze za­gad­nie­nie ad­re­so­wane jest na­to­miast do wszyst­kich, któ­rzy z umową o dzieło spo­tkali się, bądź do­piero mogą się spo­tkać.

Tym za­gad­nie­niem jest aspekt po­dat­kowy umowy, który – są­dząc po licz­nych py­ta­niach w sieci – sta­nowi dla wielu osób za­gadkę. Jeśli chcesz po­znać za­sady roz­li­cza­nia umowy o dzieło, czy­taj da­lej.

Składki ”nie”, podatek ”tak”

W obec­nym sta­nie praw­nym umowa o dzieło nie pod­lega oskład­ko­wa­niu. Oznacza to, że nie są od niej od­pro­wa­dzane składki na ubez­pie­cze­nia spo­łeczne i ubez­pie­cze­nie zdro­wotne.

Pracujesz na umo­wie o dzieło i chcesz być ubez­pie­czony?

Przeczytaj mój inny ar­ty­kuł: ubez­pie­cze­nie zdro­wotne fre­elan­cera.

Natomiast do­chód uzy­ski­wany na pod­sta­wie umowy o dzieło pod­lega opo­dat­ko­wa­niu na za­sa­dach ogól­nych, tj. po­dat­kiem do­cho­do­wym od osób fi­zycz­nych.

Strony umowy

Kwestie po­dat­kowe za­leżą od tego, kim są strony umowy. Umowa o dzieło może zo­stać za­warta w na­stę­pu­ją­cych kon­fi­gu­ra­cjach:

 • za­ma­wia­jący: osoba fi­zyczna nie pro­wa­dząca dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej
  wy­ko­nawca: osoba fi­zyczna nie­pro­wa­dząca dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej
 • za­ma­wia­jący: przed­się­biorca
  wy­ko­nawca: osoba fi­zyczna nie­pro­wa­dząca dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej
 • za­ma­wia­jący: przed­się­biorca
  wy­ko­nawca: przed­się­biorca

#1: Umowa o dzieło między osobami fizycznymi

Gdy umowa za­wie­rana jest po­mię­dzy oso­bami fi­zycz­nymi nie­pro­wa­dzą­cymi dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, obo­wią­zek roz­li­cze­nia po­datku spo­czywa na wy­ko­nawcy dzieła. Od za­ma­wia­ją­cego otrzy­muje on więc wy­na­gro­dze­nie brutto.

Nie ma jed­nak obo­wiązku od­pro­wa­dzać od umowy / umów o dzieło za­li­czek na po­da­tek do­cho­dowy w ciągu roku. Przychód (wy­na­gro­dze­nie brutto) uzy­skany z umowy / umów o dzieło wy­ka­zuje w rocz­nym ze­zna­niu po­dat­ko­wym (PIT) jako przy­chód z in­nych źró­deł albo jako przy­chód z praw ma­jąt­ko­wych, je­śli umowa prze­wi­duje prze­nie­sie­nie au­tor­skich praw ma­jąt­ko­wych.

W przy­padku prze­nie­sie­nia au­tor­skich praw ma­jąt­ko­wych, wy­ko­nawca ma prawo za­sto­so­wać 50% koszty uzy­ska­nia przy­chodu.

Przykład: Pan X za­wiera z Panem Y umowę o wy­ko­na­nie dzieła w po­staci sza­blonu strony in­ter­ne­to­wej wraz z prze­nie­sie­niem praw au­tor­skich za wy­na­gro­dze­niem w kwo­cie 1000 zł. Pan Y przy­go­to­wuje sza­blon i otrzy­muje umó­wione wy­na­gro­dze­nie brutto 1000 zł. W ze­zna­niu rocz­nym wy­ka­zuje kwotę 1000 zł jako przy­chód z praw ma­jąt­ko­wych. Jako koszt uzy­ska­nia przy­chodu ma prawo wpi­sać 500 zł (50% kwoty wy­na­gro­dze­nia ze względu na prze­nie­sie­nie praw au­tor­skich do sza­blonu na Pana X)

#2: Umowa o dzieło między osobą fizyczną, a przedsiębiorcą

Inaczej wy­gląda sy­tu­acja, gdy umowa za­wie­rana jest po­mię­dzy osobą fi­zyczną nie­pro­wa­dzącą dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej (wy­ko­nawca dzieła), a przed­się­biorcą (za­ma­wia­jący).

W ta­kiej sy­tu­acji, za­ma­wia­jący dzieło przed­się­biorca jest płat­ni­kiem, który ma obo­wią­zek po­brać i od­pro­wa­dzić za­liczkę na po­da­tek do­cho­dowy od wy­na­gro­dze­nia prze­wi­dzia­nego w umo­wie (za­liczkę ob­li­cza się odej­mu­jąc od wy­na­gro­dze­nia koszty uzy­ska­nia przy­chodu – w branży kre­atyw­nej naj­czę­ściej bę­dzie to 50% – i mno­żąc tak otrzy­maną kwotę przez 18%).

Freelancer a po­da­tek VAT?

Przeczytaj mój inny ar­ty­kuł: fre­elan­cer, umowa o dzieło i po­da­tek VAT – czy to się łą­czy?

Wykonawca dzieła otrzy­muje więc wy­na­gro­dze­nie netto (po­mniej­szone o ob­li­czoną za­liczkę). Mimo to, ma obo­wią­zek uwzględ­nić je w ze­zna­niu rocz­nym (PIT). Do końca lu­tego po­wi­nien otrzy­mać od za­ma­wia­ją­cego dzieło przed­się­biorcy imienną in­for­ma­cję PIT-11, która po­służy mu do wy­peł­nie­nia ze­zna­nia.

Przykład: Pan X, pro­wa­dzący dzia­łal­ność go­spo­dar­czą (ka­wiar­nię) za­wiera z Panem Y umowę o wy­ko­na­nie dzieła w po­staci sza­blonu strony in­ter­ne­to­wej ka­wiarni za wy­na­gro­dze­niem w kwo­cie 1000 zł. Pan Y przy­go­to­wuje sza­blon. Jako wy­na­gro­dze­nie otrzy­muje kwotę 910 zł. Dlaczego? Wynagrodzenie brutto to 1000 zł, ale Pan X od­pro­wa­dził za­liczkę na po­da­tek do­cho­dowy w wy­so­ko­ści 90 zł (1000 zł – 500 zł jako koszty uzy­ska­nia przy­chodu = 500 zł; 500 zł x 18% = 90 zł). W ze­zna­niu rocz­nym Pan Y wy­każe jako przy­chód 1000 zł, jako koszty uzy­ska­nia przy­chodu 500 zł i jako za­pła­coną za­liczkę 90 zł.

#3: Umowa o dzieło między przedsiębiorcami

Jeszcze ina­czej wy­gląda sy­tu­acja, gdy przed­się­biorca (za­ma­wia­jący) za­wiera umowę o dzieło z in­nym przed­się­biorcą (wy­ko­nawca dzieła) w za­kre­sie wy­ko­ny­wa­nej przez tego dru­giego dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej.

W tej sy­tu­acji, wy­ko­nawca dzieła w tre­ści umowy albo od­dziel­nym oświad­cze­niu de­kla­ruje, że wy­ko­na­nie dzieła mie­ści się w za­kre­sie wy­ko­ny­wa­nej przez niego dzia­łal­no­ści.

W tym przy­padku za­ma­wia­jący zwol­niony jest z obo­wiązku po­bra­nia i od­pro­wa­dze­nia za­liczki na po­da­tek do­cho­dowy. Wykonawca otrzy­muje wy­na­gro­dze­nie brutto i musi je roz­li­czyć w ra­mach przy­cho­dów z pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej (zgod­nie z wy­braną dla swo­jej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej formą opo­dat­ko­wa­nia).

Przykład: Pan X, pro­wa­dzący dzia­łal­ność go­spo­dar­czą (ka­wiar­nię) za­wiera z Panem Y rów­nież pro­wa­dzą­cym dzia­łal­ność go­spo­dar­czą (stu­dio gra­ficzne) sza­blon strony in­ter­ne­to­wej ka­wiarni za wy­na­gro­dze­niem w kwo­cie 1000 zł. Pan Y przy­go­to­wuje sza­blon.  Otrzymuje wy­na­gro­dze­nie brutto 1000 zł. Ponieważ roz­li­cza się na za­sa­dach ogól­nych w sys­te­mie mie­sięcz­nym, musi roz­li­czyć ów przy­chód ra­zem z po­zo­sta­łymi z da­nego mie­siąca i od­pro­wa­dzić od ca­ło­ści przy­cho­dów za­liczkę na po­da­tek do­cho­dowy.

Jeśli jed­nak wy­ko­nawca dzieła pro­wa­dzi dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, ale wy­ko­na­nie dzieła nie mie­ści się w jej za­kre­sie – spo­sób roz­li­cze­nia umowy bę­dzie ana­lo­giczny do opi­sa­nego w punk­cie dru­gim.

Podsumowanie

Umowa o dzieło pod­lega opo­dat­ko­wa­niu za­wsze. W za­leż­no­ści jed­nak od kon­fi­gu­ra­cji stron i wy­so­ko­ści wy­na­gro­dze­nia, szcze­gó­łowe za­sady roz­li­cza­nia róż­nią się. Wchodząc w re­la­cje za­wo­dowe z okre­ślo­nymi pod­mio­tami, warto mieć te róż­nice na uwa­dze.

Potrzebujesz in­dy­wi­du­al­nej po­mocy?

Napisz do mnie na ad­res wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Wpis po­świę­cony zo­stał roz­li­cza­niu umów o dzieło za­wie­ra­nych mię­dzy kra­jo­wymi pod­mio­tami. Dowiedz się rów­nież, jak roz­li­czyć umowy, w któ­rych jedna ze stron jest ob­co­kra­jow­cem:

Jeśli szu­kasz pod­po­wie­dzi, jak przy­go­to­wać swoje ze­zna­nie roczne, prze­czy­taj mój ar­ty­kuł na ten te­mat – Zeznanie roczne fre­elan­cera: do­chody za­gra­niczne.

Pomogłem? Ty mo­żesz po­móc mi, udo­stęp­nia­jąc ten tekst po­przez swoje ka­nały spo­łecz­no­ściowe. Dzięki przy­ci­skom po­ni­żej zaj­mie to do­słow­nie chwilę, dzięki!

Szukasz wzoru umowy o dzieło? Sprawdź:

Jesteś fre­elan­ce­rem i zma­gasz się z nie­rze­tel­nymi klien­tami? Dowiedz się, jak ich zdy­scy­pli­no­wać:

O pra­wie po­dat­ko­wym prze­czy­tasz rów­nież tu­taj:

Tutaj te­mat ważny dla przed­się­bior­ców:

Nie je­stes pe­wien co do kwoty netto i brutto? Sprawdź tu­taj:

Chcesz otrzy­my­wać dar­mową wie­dzą o pra­wie dla kre­atyw­nych? Zapisz się na new­slet­ter. Podaj swoje imię oraz ad­res e-mail.

Powyższych zgód udzie­lasz mi, czyli Wojciechowi Wawrzak, pro­wa­dzą­cemu dzia­łal­ność go­spo­dar­czą pod firmą „Usługi prawne i księ­gowe Wojciech Wawrzak” z sie­dzibą w Łodzi (93-279), ul. Tatrzańska 91/51.

 • lu­kasz

  A jak w przy­padku punktu: „#3: Umowa o dzieło mię­dzy przed­się­bior­cami” wy­gląda sprawa po­datku VAT ?

  • Trafne py­ta­nie. Właśnie pra­cuję nad opra­co­wa­niem po­świę­co­nym temu za­gad­nie­niu – zo­sta­nie opu­bli­ko­wane na blogu w nie­dłu­gim cza­sie. 🙂

 • Krzysztof

  Witam. Jak wy­gląda spo­sób od­pro­wa­dze­nia po­datku do US w przy­padku, gdy zle­ce­nio­biorca umó­wił się ze zle­ce­nio­dawcą, że to zle­ce­nio­dawca do­kona po­trą­ceń na po­czet po­datku od osób fi­zycz­nych (oby­dwaj nie pro­wa­dzący dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej)? Zleceniodawca wy­pła­cił zle­ce­nio­biorcy kwotę netto za wy­ko­naną umowę o dzieło. Zatem do czy­jego US musi wpła­cić za­liczkę po­datku do­cho­do­wego – zle­ce­nio­dawcy, czy zle­ce­nio­biorcy i czy wy­peł­nia przy tym ja­kiś PIT, czy ko­pię PIT-u prze­ka­zuje zle­ce­nio­biorcy?

  • Dzień do­bry, Krzysztof! 🙂 Taki układ mię­dzy stro­nami jest nie­prak­tyczny. W opi­sa­nej sy­tu­acji, de­cy­zję, czy od­pro­wa­dzać za­liczki w ciągu roku z umowy o dzieło po­dej­muje zle­ce­nio­biorca, a nie zle­ce­nio­dawca. Jeśli de­cy­duje się od­pro­wa­dzać, po­wi­nien zro­bić to sa­mo­dziel­nie. Zatem udział zle­ce­nio­dawcy jest tu­taj nie­po­trzebny. Może on wpraw­dzie do­ko­nać prze­lewu na konto US wła­ści­wego dla zle­ce­nio­biorcy, ale i tak to zle­ce­nio­biorca bę­dzie mu­siał uwzględ­nić po­tem te za­liczki w de­kla­ra­cji rocz­nej.

 • Tomasz

  Witam! mam pe­wien pro­blem. Otóż roz­ważmy taki przy­pa­dek. Osoba pra­cuje tylko na pod­sta­wie umowy o dzieło (bez żad­nych in­nych umów). Roczny przy­chód z ty­tułu umów to np 100 000 zł.
  Jaki po­da­tek po­wi­nien zo­stać za­sto­so­wany w tym przy­padku?
  Do 85 500 (max kwota z 50% KUP) tys bę­dzie 18% po­da­tek od kwoty ok 42750, ale jak roz­li­czyć po­zo­stałe 14500?
  Czy bę­dzie to po­da­tek 32%, czy 18%?
  Czy do­brze my­ślę, okre­śla­jąc do­chód na 57250 (42750+14500), co jest niż­sze od progu po­dat­ko­wego 85500?
  Czy może jest ina­czej – 85500 to kwota na 18% (nie­za­leż­nie, czy od­li­czamy 50%), a 14500 to kwota na 32%.
  Z góry bar­dzo dzię­kuję!

  • Witaj, Tomaszu, miło Cię tu­taj wi­dzieć po raz pierw­szy! 🙂 Ponieważ po­da­tek ob­li­czamy od do­chodu, progi po­dat­kowe rów­nież do­ty­czą do­chodu. A więc do­brze my­ślisz, że do­chód bę­dzie niż­szy od II progu po­dat­ko­wego 🙂 Pozdrawiam!

 • Anita

  Witam!
  Zamierzam pod­pi­sać umowę o dzieło z prze­ka­za­niem au­tor­skich praw ma­jąt­ko­wych z za­gra­nicz­nym przed­się­biorcą. Nie pro­wa­dzę jed­nak firmy. Zleceniodawca prze­śle mi kwotę brutto i nie za­płaci za mnie za­li­czek na po­da­tek do­cho­dowy. Umowa za­kłada, że w trak­cie jej trwa­nia, zle­ce­nio­dawca wy­płaci mi mniej­szą część usta­lo­nej kwoty wy­na­gro­dze­nia w celu po­kry­cia kosz­tów wy­ko­na­nia dzieła. Pozostałą część wy­płaci po za­koń­cze­niu umowy.
  Wykonanie dzieła po­trwa za­pewne dwa, trzy mie­siące.
  Moje py­ta­nie brzmi- czy mam obo­wią­zek od­pro­wa­dze­nia co­mie­sięcz­nych za­li­czek na po­da­tek do­cho­dowy do urzędu skar­bo­wego za każ­dym ra­zem, gdy otrzy­mam część wy­na­gro­dze­nia, czy może mam moż­li­wość zro­bić to do­piero po za­koń­cze­niu umowy i od­pro­wa­dzić po­da­tek od ca­ło­ści kwoty wy­na­gro­dze­nia?
  Czy z ra­cji tego, że jest to umowa o dzieło z prze­nie­sie­niem praw au­tor­skich, mam moż­li­wość spłaty po­datku do­cho­do­wego w roz­li­cze­niu rocz­nym, czy ra­czej mam obo­wią­zek spłaty w ter­mi­nie do 20. dnia mie­siąca na­stę­pu­ją­cego po mie­siącu uzy­ska­nia do­chodu?
  Jaki for­mu­larz PIT wy­brać, je­żeli mam moż­li­wość roz­li­czyć to w ra­mach ar­ty­stycz­nej dzia­łal­no­ści oso­bi­stej?

 • Kinga

  Bardzo po­mocny ar­ty­kuł!!! Dziękuję za po­świę­cony czas i rze­telną in­for­ma­cję.

  po­zdra­wiam ser­decz­nie 🙂

 • Agnieszka

  wi­tam, pod­pi­sa­łam (jako przed­się­biorca) umowę o dzieło z prze­ka­za­niem au­tor­skich praw ma­jąt­ko­wych ze sto­la­rzem ar­ty­stą, który wy­ko­nał drew­niane (uni­kalne, ar­ty­styczne) wy­po­sa­że­nie w lady i półki sklepu. Księgowa chce to za­księ­go­wać bez uwzględ­nie­nia 50% kosz­tów. Czy ma ra­cję?

  • Krótka piłka: nie ma ra­cji. Przeniesienie au­tor­skich praw ma­jąt­ko­wych = 50% KUP.

 • Tomek

  Panie Wojtku – bar­dzo pro­szę o wy­ja­śnie­nie kwe­stii istot­nej dla wszyst­kich chyba gra­fi­ków, za­wie­ra­ją­cych umowy o dzieło ze swymi zle­ce­nio­daw­cami… Jak czę­sto mo­żemy ta­kie umowy za­wie­rać, by nie być zmu­szo­nymi (na sku­tek uzna­nia przez US na­szych dzia­łań za­rob­ko­wych jako „zor­ga­ni­zo­wane i cią­głe”) do za­kła­da­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej? Czyli – co, w świe­tle prawa po­dat­ko­wego ozna­cza ter­min „oka­zjo­nal­nie”?

  • Panie Tomku – za­py­tał Pan o bar­dzo ważną kwe­stię. Rzeczywiście, mo­głem wspo­mnieć we wpi­sie. Niestety, trudno tu­taj o jed­no­znaczną od­po­wiedź, bo­wiem nie ma żad­nej gra­nicy kiedy dzia­ła­nia za­czy­nają być zor­ga­ni­zo­wane i cią­głe. Nie ma tu żad­nej liczby umów, które można bez­kar­nie za­wrzeć. O re­gu­lar­no­ści może świad­czyć cho­ciażby utrzy­my­wa­nie port­fo­lio z za­chętą do kon­taktu w spra­wie in­dy­wi­du­al­nego zle­ce­nia. W prak­tyce za­czyna się od fre­elan­cingu, a gdy za­robki stają się re­gu­larne – idzie się w dzia­łal­ność. I to jest do­bry kie­ru­nek. Ja za­wsze mó­wię, że gdy za­czyna się już za­ra­biać re­gu­lar­nie i do­chody stają się w ja­kiś spo­sób prze­wi­dy­walne – to czas, by po­my­śleć o dzia­łal­no­ści.

 • Tomek

  Bardzo dzię­kuję… Czyli – jak w wielu in­nych kwe­stiach – wszystko w rę­kach Wielkiego Interpretatora, czyli na­czel­nika lo­kal­nego US. Nic, to! System jest po to, żeby się z nim zma­gać 🙂

 • kirk

  Wielkie dzięki:)

 • kirk

  Mam jedno py­ta­nie. Na umo­wie o dzieło (przy­pa­dek 2) trzeba wpi­sać kwotę brutto – przy­kła­dowe 1000 – tak?

 • Ghostwriter

  Dzień do­bry, pa­nie Wojtku. Zajmuję się sze­roko po­ję­tym „pi­sa­niem” – zle­ce­nia na tek­sty dzien­ni­kar­skie zda­rzają się, nie­stety, rzadko, za to naj­czę­ściej po­ma­gam stu­den­tom w – pro­szę wy­ba­czyć eu­fe­mizm – ich ostat­niej dro­dze przed obroną pracy dy­plo­mo­wej. Pracuję przy tym na cały etat w in­nej branży. Zakładając za­tem, że owo „pi­sa­nie” jest moim do­dat­ko­wym za­ję­ciem, my­ślę nad stwo­rze­niem strony in­ter­ne­to­wej z w/w ofertą tek­stów, po­nie­waż obec­nie klienci tra­fiają do mnie w głów­nej mie­rze przez pocztę pan­to­flową. Jak wów­czas, nie pro­wa­dząc dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej i roz­li­cza­jąc się jako osoba fi­zyczna w co­rocz­nym ze­zna­niu po­dat­ko­wym, taka strona wy­gląda od strony praw­nej? Czy za­zna­cza­jąc w re­gu­la­mi­nie współ­pracy, że pod­pi­suję ze zle­ce­nio­daw­cami umowy o dzieło jako osoba fi­zyczna i tak też w rze­czy­wi­sto­ści czy­niąc, taka forma re­klamy swo­ich usług (strona WWW) nie jest czymś nie­zgod­nym z pra­wem?

  Z wy­ra­zami sza­cunku,
  Ghostwriter;)

  • Panie Ghostwriterze (ha, jak to faj­nie brzmi)! 🙂 Pana py­ta­nie to ty­powy pro­blem fre­elan­ce­rów w Polsce. Sporo osób roz­li­cza się wła­śnie tak jak Pan mówi – na pod­sta­wie umów o dzieło. Szczególnie w po­cząt­ko­wym eta­pie dzia­łal­no­ści, gdy do­chody nie są re­gu­larne i stałe. Niemniej jed­nak, taką ak­tyw­ność – szcze­gól­nie gdy to­wa­rzy­szy temu pro­fe­sjo­nalna strona in­ter­ne­towa i re­klama w sieci – można uznać już za dzia­łal­ność go­spo­dar­czą i ZUS oraz US mogą kwe­stio­no­wać brak za­re­je­stro­wa­nia ta­kiej dzia­łal­no­ści przez Pana + do­ma­gać się za­le­głych zo­bo­wią­zań pu­blicz­no­praw­nych za mi­nione okresy. Działanie w za­mie­rza­nej przez Pana for­mule przez dłuż­szy czas jest za­tem obar­czone ry­zy­kiem, na które jed­nak spora część osób się de­cy­duje. Ja za­wsze mó­wię, że na po­czątku to jest ok, na­to­miast gdy za­czyna się już z tego wy­cią­gać ja­kieś pie­nią­dze, le­piej po­my­śleć o dzia­łal­no­ści. Tym bar­dziej, że przy pracy na pe­łen etat, z dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej płaci Pan wy­łącz­nie składkę zdro­wotną, bo ZUS opła­cany jest w ra­mach sto­sunku pracy.

   P.S. Ostatnia droga przed obroną pracy dy­plo­mo­wej – ge­nialne! 🙂 W ra­zie ko­lej­nych py­tań, pro­szę o kon­takt ma­ilowy na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

   • Ghostwriter

    Dziękuję za wy­czer­pu­jącą od­po­wiedź:)

 • KWW

  mamy py­ta­nie
  Jesteśmy KWW otwo­rzo­nym na czas wy­bo­rów, ra­chunki roz­li­czone i ra­chu­nek ban­kowy jest juz za­mkniety
  Wypłacilismy kilka dni temu dzie­ło­biorcy kwotę brutto nie po­trą­ca­jąc po­datku. po pro­stu nie wie­dzie­li­śmy, my­śle­li­śmy ze wy­star­czy pit roczny.
  Czy dzie­ło­biorca może sam wpła­cić ten po­da­tek do 20 na­step­nego mie­siąca ? (wiemy że na na­sza prośbę zrobi to)
  Czy bę­dziemy mieli ja­kieś pro­blemy z tego ty­tułu z US?

  • Nie wiem, jaki sta­tus ma KKW i czy nie do­ty­czą go ja­kieś szcze­gólne za­sady. Zasada ogólna jest taka, że je­śli dzie­ło­dawca jest osobą pry­watną, dzie­ło­biorca roz­li­cza po­da­tek w ze­zna­niu rocz­nym sa­mo­dziel­nie. Jeśli dzie­ło­dawca jest przed­się­biorcą, roz­li­cza po­da­tek za dzie­ło­biorcę.

 • mał­go­rzata

  Dzień do­bry, pra­cow­nik jest za­trud­niony na umowę o dzieło z pra­wami au­tor­skimi, pi­sze oświad­cze­nie i prosi o za­prze­sta­nie na­li­cza­nia 50% kosz­tów uzysk. przy­chodu, ale chce mieć 20% koszty. Czy wy­maga to zmiany umowy , czy wy­star­czy samo świad­cze­nie.

  • Dzień do­bry! 🙂 50% KUP to prawo, a nie obo­wią­zek, więc je­śli wy­ko­nawca dzieła re­zy­gnuje z ta­kich kosz­tów, nie ma z tym więk­szego pro­blemu – wy­star­czy oświad­cze­nie.

 • Darek

  Szanowny Panie Wojtku,
  Wciąż nur­tuje mnie kilka nie­ja­sno­ści:
  1. Załóżmy, że 2 osoby fi­zyczne nie ma­jące dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej i za­wie­rają ze sobą umowę o dzieło z prze­ka­za­niem praw autorskich(50%) (pro­jekt in­sta­la­cji elek­trycz­nej). Kwotę jaką tu przyj­mijmy to 1000zł brutto. Jak to te­raz ugryźć ? Zleceniodawca płaci 1000zł brutto wy­ko­nawcy pro­jektu, czyli ile z tego 1000zł do­staje do ręki wy­ko­nawca ? Oraz czy zle­ce­nio­dawca musi się z tego 1000zł jako roz­li­czyć ? Jeśli wy­ko­nawca do­sta­nie ten 1000zł zł to jak od­li­czy te wszyst­kie po­datki (pro­szę o spro­sto­wa­nie ile mu się na­leży) to czy on jesz­cze musi po­tem uwzględ­nić to w PIT 37 jako inne przy­chody ? Jeśli tak to jak to wy­peł­nić.

  2. Załóżmy, że osoba fi­zyczna chce za­wrzeć umowę o dzieło z przed­się­biorcą. Fizyczniak bę­dzie wy­ko­ny­wać pro­jekt in­sta­la­cji elek­trycz­nej dla przed­się­biorcy za 1000zł brutto. Ile z tej kwoty do­sta­nie do ręki fi­zycz­niak i ile musi z tego od­jąć i za­pi­sać w ze­zna­niu po­dat­ko­wym w PIT 37. Ile z tego 1000zł brutto przed­się­biorca musi za­pła­cić po­datku i jak to ma udo­ku­men­to­wać.
  Bardzo pro­szę o po­radę. Dziękuję bar­dzo

  • Panie Darku, za­dał Pan bar­dzo kon­kretne py­ta­nia, na które nie udzielę od­po­wie­dzi bez­płat­nie. Jeśli nie jest Pan w sta­nie sa­mo­dziel­nie – na pod­sta­wie ar­ty­kułu – roz­li­czyć po­datku w tych spra­wach, po­wi­nien Pan sko­rzy­stać z po­mocy pro­fe­sjo­na­li­sty. W ra­zie ta­kiej po­trzeby, pro­szę o kon­takt ma­ilowy pod ad­re­sem wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

 • in­ży­nier

  Witam pana. Ja w swo­jej pracy twór­czej mam na­stę­pu­jący dy­le­mat: Za zre­ali­zo­wany pro­jekt na pod­sta­wie umowy o dzieło z prze­nie­sie­niem praw au­tor­skich, mam do­sta­wać co roku % zy­sków uzy­ski­wa­nych przez zle­ce­nio­dawcę – roz­li­cza­nie raz do roku – w ta­kim przy­padku koszty uzy­ska­nia co roku wy­no­szą 50%, czy 20%?

 • Wyczytałem gdzieś, że „Na PIT-11 nie uj­muje się wy­płat z ty­tułu umów zle­ce­nie i in­nych umów
  roz­li­cza­nych w ra­mach dzia­łal­no­ści wy­ko­ny­wa­nej oso­bi­ście, je­żeli kwota
  na­leż­no­ści okre­ślona w umo­wie za­war­tej z osobą nie­bę­dącą pra­cow­ni­kiem
  płat­nika nie prze­kra­cza 200 zł. Podatek w ta­kim przy­padku po­bie­rany jest
  ry­czał­towo – w kwo­cie 18% przy­chodu bez po­mniej­sza­nia o koszty jego
  uzy­ska­nia.” – czy do­brze ro­zu­miem, że w ta­kim przy­padku (jako wy­ko­nawca, umowa o dzieło) nie do­stanę PIT-11 od zle­ce­nio­dawcy?

  • Witaj Marku, do­brze ro­zu­miesz. 🙂

   • Dzięki za po­twier­dze­nie – po­zdra­wiam. 🙂

 • Sylwia

  Witam Pana. Na wste­pie prze­pra­szam za brak pol­skich zna­kow. Mam do Pana py­ta­nie, mia­no­wi­cie je­stem za­trud­niona na pod­sta­wie umowy o dzielo i chcia­la­bym sie do­wie­dziec jaki pro­cent z do­chodu wraz z roz­li­cze­niem pitu bede mu­siala wpla­cic do Urzedu Skarbowego. Szczerze mo­wiac nie wie­dzia­lam, ze jest taka pro­ce­dura i nie je­stem zbyt za­do­wo­lona z tego po­wodu. Prosze mi po­wie­dziec, czy duza czesc mo­jej wy­platy bede mu­siala zwro­cic do US? Dziekuje za od­po­wiedz, po­zdra­wiam, Sylwia

  • Mamy w Polsce dwie stawki po­datku do­cho­do­wego od osób fi­zycz­nych: 18% i 32%. Dochody do kwoty 85 tys. 528 zł opo­dat­ko­wane są stawką 18%, nad­wyżka po­nad tę kwotą stawką 32%.

 • Tomek

  Witam, świety blog Panie Wojciechu! Mam jed­nak py­ta­nie od­no­śnie umowy o dzieło. Ja osoba fi­zyczna po­sia­dam do­menę in­ter­ne­tową. Pewna osoba chce ją ode mnie na­być. Czy można to zro­bić przez umowę o dzieło a dzieło za­ty­tu­ło­wać: „wy­ko­na­nie ce­sji praw i obo­wiąz­ków z umowy za­war­tej z nask o utrzy­ma­nie na­zywy do­meny xxx.pl” Czy to wo­góle be­dzie moż­liwe? Bardzo dzie­kuję za ja­kie­kol­wiek su­ge­stie. Pozdrawiam. Tomek

  • Witam, Panie Tomku! Dziękuję za cie­płe słowa. Niestety, w tym przy­padku umowa o dzieło nie znaj­duję za­sto­so­wa­nia.

 • UNOwiec

  Dzień do­bry,

  czy wie Pan może jak kształ­tuje się sprawa roz­li­czeń w przy­padku, gdy Zamawiającym jest or­ga­ni­za­cja mię­dzy­na­ro­dowa nie od­pro­wa­dza­jąca w ogóle po­dat­ków, czyli też żad­nych za­li­czek? Czy po­winna być wów­czas trak­to­wana jak w pierw­szym przy­padku, de facto mię­dzy oso­bami fi­zycz­nymi?

  • Dzień do­bry. Interesujące py­ta­nie. W ta­kim wy­padku rze­czy­wi­ście obo­wią­zek za­płaty za­liczki zo­sta­nie prze­nie­siony na wy­ko­nawcę. 🙂

 • Aneta

  Panie Wojtku, czy przy­go­to­wał Pan już może ten ar­ty­kuł dot. umowy o dzieło i po­datku VAT? Jak go do­li­czać na ja­kimś kon­kret­nym pro­stym przy­kła­dzie żeby zro­zu­mieć me­cha­nizm. I to w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach opi­sa­nych wy­żej (przed­się­biorca / os. fi­zyczna bez dzia­łal­no­ści lub dwie osoby fi­zyczne)
  Jeśli tak, pro­szę o link, a je­śli nie, to pro­szę o ar­ty­kuł. 🙂

  po­zdra­wiam

  • Postaram się, by ar­ty­kuł go­towy był na po­nie­dzia­łek. 🙂

 • codo

  Panie Wojciechu, pro­wa­dzę jed­no­oso­bową dzia­łal­ność go­spo­dar­czą i chciał­bym za­wrzeć umowę o dzieło z osobą nie pro­wa­dzącą dzia­łal­no­ści (Wykonawcą). Przedmiot dzieła nie jest zwią­zany z pro­wa­dzoną przeze mnie dzia­łal­no­ścią (więc nie po­daję na­wet NIPu w da­nych do umowy – tylko PESEL). Czy mimo to na mnie ciąży obo­wią­zek roz­li­cze­nia po­datku ? Z góry dzię­kuję za od­po­wiedź i po­zdra­wiam.

  • W ta­kiej sy­tu­acji, po­da­tek po­wi­nien sa­mo­dziel­nie roz­li­czyć Wykonawca.

 • Agnieszka

  Panie Wojciechu, mam ta­kie py­ta­nie, pra­co­wa­łam przez mie­siąc, mia­łam do­stać umowę o dzieło, ale jej nie dostałam…i się zwol­ni­łam. Pani księ­gowa mó­wiła mi wcze­śniej, że zo­sta­nie od­pro­wa­dzony po­da­tek od umowy, ale skoro nie pod­pi­sa­łam nic, to czy pra­co­dawca i tak od­pro­wa­dzi ten po­da­tek, mimo nie pod­pi­sa­nej umowy? Czy to jest moż­liwe? Dziękuję za od­po­wiedź i po­zdra­wiam.

  • Umowa o dzieło może być rów­nież za­warta w for­mie ust­nej. Zatem na­wet od umowy ust­nej pra­co­dawca jest obo­wią­zany od­pro­wa­dzić po­da­tek.

 • Ala

  Witam Panie Wojtku, mam py­ta­nie od­no­ście ter­minu za­płaty do US zry­czał­to­wa­nego po­datku od umowy o dzieło po­ni­żej war­to­ści 200zł, je­śli umowa zo­stała za­warta od 20.02.2015 do 31.03.2015. Czy roz­li­czam tę umowę tylko raz- czyli po­da­tek płace za ma­rzec 2015, czyli do 20 kwiet­nia? Z góry dzię­kuje za od­po­wiedź:)

  • Witam ser­decz­nie. Jeśli wy­płata miała miej­sce raz, to i po­da­tek raz. Jeśli w kilku ra­tach, to od każ­dej raty z osobna.

   • Ala

    Bardzo dzię­kuję:)

 • Kamil

  Dzień Dobry
  Panie Wojciechu moja sy­tu­acja wy­gląda na­stę­pu­jąco – po­sia­dam kilka umów o dzieło na kwoty nie­prze­kra­cza­jące 50zł (wy­ko­nawca). Czy w ta­kiej sy­tu­acji nie mu­szę roz­li­czać się z urzę­dem, po­da­tek zo­stał po­brany już wcze­śniej i nie do­stanę od ‚za­ma­wia­ją­cego’ pit’u 11?

  Z góry bar­dzo dzię­kuje za od­po­wiedź i prze­pra­szam za tak ba­nalne py­ta­nie.

  • Panie Kamilu, nie otrzyma Pan PIT11, po­da­tek zo­stał za­pła­cony przez zle­ce­nio­dawcę i Pan nie musi go już roz­li­czać w ze­zna­niu rocz­nym.

   • Kamil

    Bardzo dzię­kuje za od­po­wiedź i po­świę­cany czas na za­in­te­re­so­wa­nie się py­ta­niami użyt­kow­ni­ków.
    Wszystkiego do­brego
    Pozdrawiam ser­decz­nie

 • EWelina

  Ewelina Dzien do­bry. Moj pro­blem po­lega na tym , gdyż mam ode­brać PIT 11 w fir­mie w któ­rej nie pod­pi­sy­wa­łam na­wet umowy o dzieło. Chciałam pra­co­wać w tej fir­mie i wy­pi­sa­łam kwe­stio­na­riusz oso­bowy. nie ro­zu­miem jak na tej pod­sta­wie firma wy­sta­wiła PIT. Czy jest to mo­zliwe?

  • Jeśli nie otrzy­mała Pani żad­nego wy­na­gro­dze­nia, to nie ma co w ta­kim PIT11 ująć, więc nie bar­dzo ro­zu­miem, co firma chce tam Pani wpi­sać.

 • Małgorzata

  DZIEŃ DOBRY MÓJ MĄŻ PRACOWAŁ NA UMOWE O DZIEŁO W OKRESIE 13 GRUDNIA DO 31 STYCZNIA2014 ,10LUTY2014 DO30KWIETNIA2014,02CZERWCA2014DO31LIPCA2014 CZY POWINIEN DOSTAĆ PITA OD PRACODAWCY

  • Tak, po­wi­nien do końca lu­tego otrzy­mać PIT11 od pra­co­dawcy.

   • Małgorzata

    Dziękuję bo pra­co­dawca mówi że nie ma pita co w ta­kiej sy­tu­acji

    • Zawsze warto wy­słać pra­co­dawcy pi­smo wzy­wa­jące do prze­sła­nia PIT-11, a na­stęp­nie po­pro­sić urząd skar­bowy lub urząd kon­troli skar­bo­wej o in­ter­wen­cję, bo nie­wy­da­nie PIT11 jest prze­stęp­stwem skar­bo­wym.

     • Małgorzata

      DZIĘKUJE

   • Ala

    Panie Wojtku, a czy je­śli umowy były po­ni­żej 200zł, to też po­wi­nien do­stać PIT11? czy wów­czas nie wy­stąpi po­da­tek zry­czał­to­wany od umowy o dzieło i pra­co­dawca nie wy­sta­wia PIT11 tylko wy­syła do US PIT8AR? Z góry dzię­kuję za od­po­wiedź.

 • Radek

  Witam Panie Wojtku, chciał­bym się do­wie­dzieć jak wy­gląda roz­li­cze­nie umowy o dzieło, w przy­padku gdy war­tość jed­nego „dzieła” (w tym wy­padku były to an­kiety te­le­fo­niczne) wy­nosi 2zł brutto, a cał­ko­wita kwota jaką otrzy­ma­łem od pra­co­dawcy nie prze­kra­cza 2000 zł?

  • Jeśli zle­ce­nio­dawca po­trak­tuje każde dzieło z osobna, to od­pro­wa­dza zry­czał­to­wany po­da­tek i wy­syła do urzędu PIT8AR. Pan nie otrzy­muje PIT11 i nie uwzględ­nia tego przy­chodu w ze­zna­niu rocz­nym.

 • gra­zyna

  dzień do­bry, mam py­ta­nie mia­łam umowę o dzieło w 2014 r na kwotę 350 zł. do ręki do­sta­łam 300 zł a 50 zł pra­co­dawca od­pro­wa­dził do urzędu skar­bo­wego. Dostałam PIT 11 i moje py­ta­nie brzmi czy te­raz mu­szę roz­li­czyć się z urzę­dem skar­bo­wym i zło­żyć pit 37, nad­mie­niam, że to był mój je­dyny do­chód w 2014r.

 • marcin241

  Witam pa­nie Wojciechu mam py­ta­nie czy może byc za­warta umowa o dzieło mie­dzy osoba fi­zyczna (zle­ca­jący) a dwoma oso­bami fi­zycz­nymi (wy­ko­nawca)? czy to na może byc na jed­nej umo­wie?

 • Agata

  Witam. Mam taki pro­blem. Syn – stu­dent
  pra­co­wał w wa­ka­cje na bu­do­wie na umowę o dzieło. Umowy do­sta­wał
  ty­go­dniowe. Dochód brutto nie prze­kra­czał 2500 zł. W PIT 11 ma kwotę
  po­nad 5 000. Co mamy ro­bić ? Zależ nam aby ta kwota była zgodna ze sta­nem fak­tycz­nym.

 • marcin241

  Dziekuje bar­dzo za od­po­wiedż, a po­da­tek w US roz­kłada się po po­ło­wie na te dwie osoby ( wy­ko­nawcy)?

  • Każdy płaci po­da­tek od tego, co rze­czy­wi­ście otrzy­mał jako wy­płatę.

 • Jerzy

  Witam Panie Wojciechu, czy eme­ryt może za­wrzeć umowę o dzieło jako osoba fi­zyczna z firmą bu­dow­laną o spra­wo­wa­nie funk­cji kie­row­nika bu­dowy? Czy taka umowa ma sens? A może lepiej/wygodniej/bezpieczniej za­re­je­stro­wać dzia­łal­ność go­spo­dar­czą? Co jest bar­dziej opła­calne dla eme­ryta? Będę wdzięczny za od­po­wiedź.

  • Kierownik bu­dowy bar­dziej pod­cho­dzi pod zle­ce­nie. A de­cy­zja o dzia­łal­no­ści to kwe­stia tego, czy bę­dzie to jed­no­ra­zowe zle­ce­nie, czy pla­nuje Pan re­gu­lar­nie ta­kie zle­ce­nia ła­pać.

   • Jerzy

    Dziękuję bar­dzo za od­po­wiedź, ale jed­nak upie­rał­bym się ra­czej przy umo­wie o dzieło. Chodzi ra­czej o jed­no­ra­zowe zle­ce­nie i – nie ma co ukry­wać – o jak naj­mniej­sze koszty, za­równo ze strony pra­co­dawcy, jak i mo­jej (nie in­te­re­suje mnie dal­sze do­fi­nan­so­wy­wa­nie ZUS-u). Czy są ja­kieś prze­ciw­wska­za­nia do za­wie­ra­nia tego ro­dzaju umów o dzieło? Można je pod­wa­żyć?

    • Umowa o dzieło jest umową re­zul­tatu. W prze­ci­wień­stwie do umowy zle­ce­nie, która jest umową sta­ran­nego dzia­ła­nia. Zatem w przy­padku umowy o dzieła od­po­wiada Pan za okre­ślony re­zul­tat swo­ich dzia­łań. W ra­mach umowy zle­ce­nia zo­bo­wią­zuje się Pan sta­ran­nie dą­żyć do okre­ślo­nego efektu, ale od­po­wiada za efekt swo­ich dzia­łań. Wydaje mi się, że kie­row­nik bu­dowy pod­pada pod umowę zle­ce­nie, ale to już de­cy­zja Pana i pra­co­dawcy, który po­nosi od­po­wie­dzial­ność za „fik­cyjną” umowę o dzieło w przy­padku kon­troli.

 • Paweł

  Witam. Mam za­gwostkę od­no­śnie mo­jej pro­fe­sji. Czy mogę pod­pi­sy­wać umowy zle­ce­nie lub o dzieło w przy­padku usługi ba­da­nia hol­te­row­skiego lub re­ha­bi­li­ta­cji pa­cjenta? Jeśli tak to która forma umowy jest lep­sza? No i jesz­cze py­ta­nie (może na­iwne) czy przy kwo­tach rzędu 100-200 zł mu­szę się roz­po­cząć?

  • Panie Pawle, w kon­tek­ście tego py­ta­nia pro­szę za­po­znać się z wpi­sem po­świę­co­nym gra­nicy mię­dzy dzia­łal­no­ścią wy­ko­ny­waną oso­bi­ście a dzia­łal­no­ścią go­spo­dar­czą: http://prakreacja.pl/freelancer-dzialalnosc/. Stan fak­tyczny do­ty­czy in­nych usług, ale można go od­nieść do Pana sy­tu­acji. Jeśli cho­dzi o umowę, to bar­dziej za­sadna wy­daje się umowa zle­ce­nie. Obowiązek roz­li­cza­nia po­datku do­ty­czy na­wet naj­mniej­szych kwot.

 • Paweł

  Tzn. Nie roz­po­cząć, a roz­li­czać (eh… Auto uzu­peł­nia­nie 🙂

 • Paweł

  Dziękuję i po­zdra­wiam. Ta rada jest bez­cenną.

 • Marcin

  Witam ser­decz­nie Panie Wojciechu,
  Mam py­ta­nie o umowę o dzieło – je­stem wy­ko­nawcą, i w 2014 roku wy­ko­na­łem 3 dzieła (3 umowy osoba fizyczna-osoba fi­zyczna), i do­tych­czas na pod­sta­wie in­for­ma­cji obie­go­wych są­dzi­łem, że mogę na­leżny po­da­tek od­pro­wa­dzić wraz z ze­zna­niem rocz­nym w tym roku (do końca kwiet­nia). Jednak po­ja­wiają się wąt­pli­wo­ści – jak po­winno się od­pro­wa­dzić ten po­da­tek?

  Z góry dzię­kuję za po­moc i po­zdra­wiam!

  • Obowiązek od­pro­wa­dza­nia za­li­czek w ciągu roku do­ty­czy umów za­gra­nicz­nych. W przy­padku umów pol­skich można zro­bić to jed­no­ra­zowo w ze­zna­niu rocz­nym.

   • Marcin

    Bardzo ser­decz­nie dzię­kuję 🙂

   • Joanna Zalewska

    Przepraszam naj­moc­niej, że do­py­tuję, choć by może to pa­dło już tu gdzieś.
    Czy do­brze ro­zu­miem – roz­li­cza­nie zbior­cze wraz z ze­zna­niem rocz­nym do­ty­czy tylko osób fi­zycz­nych? Czy osoby pro­wa­dzące dzia­łal­ność jed­no­oso­bową i za­wią­zały kilka umów o dzieło w ciągu roku – też tak mogą, czy mu­szą co mie­siąc? Są to umowy z oso­bami fi­zycz­nymi.
    Pytam, bo zna­jomy księ­gowy twier­dzi, że mu­szę za­pła­cić po­da­tek za taką umowę do 20 dnia mie­siąca na­stę­pu­ją­cego po mie­siącu, w któ­rym wy­pła­cono kwotę za­płaty. Martwię się, bo zna­la­złam umowę z marca, za którą nie od­pro­wa­dzi­łam skła­dek i nie wiem, czy mogę np. do­łą­czyć tę składkę do składki z in­nego mie­siąca? Logiczne by się wy­da­wało, że można jed­no­ra­zowo, bo prze­cież ani US nie ma umów, ani w prze­le­wach nie pi­sze się, kogo do­ty­czą te składki, a roz­li­cze­niu po­dat­ko­wym też się po­daje chyba zbior­czo wszystko.
    I dru­gie py­ta­nie – no wła­śnie – za­po­mnia­nej umowy nie uję­łam w roz­li­cze­niu KPiR, jako kosztu. Czy można ta­kie rze­czy zro­bić po cza­sie, czy już za późno i prze­pa­dło?

    Z góry dzię­kuję za po­moc, po­zdra­wiam.

    • Rozumiem, że py­ta­nia Pani jako przed­się­biorca, który za­trud­nił osobę fi­zyczną bez DG na pod­sta­wie umowy o dzieło. Zakładam, że przez po­ję­cie składki ro­zu­mie Pani za­liczkę na po­da­tek do­cho­dowy. Przepisy wy­raź­nie prze­wi­dują, że przedsiębiorca-płatnik od­pro­wa­dza za­liczkę na po­da­tek do­cho­dowy w imie­niu zle­ce­nio­biorcy do 20-go dnia mie­siąca na­stę­pu­ją­cego po dniu wy­płaty wy­na­gro­dze­nia. Nie kie­ru­jemy się lo­giką, ale brzmie­niem prze­pisu, który nie po­zo­sta­wia tu­taj wąt­pli­wo­ści. Koszt można uwzględ­nić z opóź­nie­niem.

     • Joanna Zalewska

      Rozumiem. Tak – pi­sząc składki mia­łam na my­śli po­da­tek oczy­wi­ście.
      Dziękuję ser­decz­nie za wy­ja­śnie­nie.
      Pozdrawiam!

     • Wszystkiego do­brego!

 • Pati

  Witam. Ciekawy ar­ty­kuł, jed­nakże nie wy­czer­puje wszyst­kich aspek­tów. Chciałam do­py­tać o kilka z nich.
  Moja sy­tu­acja przed­sta­wia się na­stę­pu­jąco. Jestem osobą fi­zyczną pra­cu­jącą na eta­cie. Interesuję się końmi i na­gry­wam na ka­merę vi­deo za­wody z ich udzia­łem. Niedawno Stadnina koni (a więc przed­się­biorca) za­mó­wiła u mnie film z koń­skich za­wo­dów spor­to­wych ro­ze­gra­nych na te­re­nie ich stad­niny w X/2014. To już drugi taki przy­pa­dek na­szej współ­pracy. Wpierw stad­nina sama wy­sta­wiła umowę o dzieło, po­trą­ca­jąc na­leżny po­da­tek. Tym ra­zem, po­pro­sili mnie o na­pi­sa­nie umowy, gdyż księ­gową za­trud­niają tylko na dni za­wo­dów (Umowę de facto pod­pi­suję z Klubem Jeździeckim dzia­ła­ją­cym przy stad­ni­ni­nie, nie z samą stad­niną, po­dej­rze­wam, że mają tu ja­kąś „roz­dziel­ność” czy coś).
  Nigdy nie wy­sta­wia­łam dla przed­się­biorcy umowy o dzieło, nie wiem, jak to się robi i w ja­kiej wy­so­ko­ści na­li­czyć KUP i po­da­tek (i czy to ma być 20% czy 50% – po­przed­nia umowa była na 20% /nie prze­no­szę praw au­tor­skich choć Klub może roz­po­wszech­niać film/) i czy w ogóle mogę ja to zro­bić, czy Klub po­wi­nien? Jeđli mogę, to jak będą się przed­sta­wiać dla kwoty 1000 PLN? Kiedy mu­szę za­pła­cić ten po­da­tek – od razu po otrzy­ma­niu za­płaty czy ja­koś na ko­niec roku po­dat­ko­wego? Czy jest coś jesz­cze, co po­win­nam wie­dzieć?

  Pozdrawiam ser­decz­nie,
  Patrycja

  • Pani Patrycjo, nie­moż­li­wym jest od­po­wiedź w jed­nym ar­ty­kule na wszyst­kie moż­liwe pro­blemy. Natomiast, gdy cho­dzi o in­dy­wi­du­alne py­ta­nia tak roz­bu­do­wane jak Pani, udzie­lam in­dy­wi­du­al­nych kon­sul­ta­cji ma­ilo­wych od­płat­nie. W ra­zie za­in­te­re­so­wa­nia, za­pra­szam do kon­taktu.

 • Adam

  Witam 🙂

  Jeżeli umowa o dzieło zo­stała ze­rwana z winy wy­ko­nawcy, a mimo wszystko zo­stała ona wy­ce­niona na 2000zl brutto, to czy mam obo­wią­zek od­pro­wa­dzić od tego po­da­tek, mimo nie otrzy­ma­nia tych pie­nię­dzy? Podkreślam, że zo­sta­łem oszu­kany i ak­tu­al­nie trwa roz­prawa są­dowa, jed­nak wąt­pię, żeby wy­rok za­padł przed koń­cem kwiet­nia. Pieniądze, które za­ro­bi­łem są u za­ma­wia­ją­cego.

  • Panie Adamie, do­póki nie otrzyma Pan wy­płaty od za­ma­wia­ją­cego, nie ciąży na Panu obo­wią­zek po­dat­kowy z ty­tułu tej umowy.

 • jo­anna

  wi­tam otóż mam ta­kie py­ta­nie. Dzisiaj do­wie­dzia­łam się ze nie do­stane od pra­co­dawcy PITu-11 po­nie­waż nie prze­kro­czy­łam kwoty 200zl. Czy pra­co­dawca musi wy­słac inny PIT. Pytam po­nie­waż nie mam z czego się te­raz roz­li­czyc

  • Umowy zle­ce­nia / dzieło do 200 zł nie pod­le­gają uwzględ­nie­niu w ze­zna­niu rocz­nym, wszystko jest ok.

 • Przemek

  mam py­ta­nie je­żeli umowa o dzieło jest po­mię­dzy osobą fi­zyczną nie­po­sia­da­jąca dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej a przed­się­biorcą to jaka kwota po­winna zna­leźć się na tej umo­wie?

  • Kwota usta­lona przez strony. Przedsiębiorca, jaka wy­ko­nawca dzieła, roz­li­cza umowę w ra­mach pro­wa­dzo­nej przez sie­bie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej.

 • Marlena

  Witam. Proszę o pod­po­wiedź w kwe­stii roz­li­cze­nia mo­jego na­rze­czo­nego. A do­kład­niej od kilku mie­sięcy pra­cuje jako osoba fi­zyczna u osoby pro­wa­dzą­cej dzia­łal­ność go­spo­dar­czą. Raz w mie­siącu pod­pi­sują umowę o dzieło. Wypłata to ok 1600zł netto. Nie do­stał PIT 11. Czy jego przy­pa­dek pod­lega roz­li­cze­niu? Czy po­winno gdzieś się zgło­sić fakt nie otrzy­ma­nia PITu? Nie chcia­ła­bym sy­tu­acji gdy US na­li­czy nam ja­kieś kary za to.Proszę także o in­for­ma­cję czy bę­dzie on mu­siał opła­cić po­da­tek lub coś in­nego, po­nie­waż żadne składki nie były od­pro­wa­dzane

  • Pani na­rze­czony po­wi­nien otrzy­mać PIT-11. Jeśli nie otrzy­mał, pro­szę wy­sto­so­wać do zle­ce­nio­dawcy we­zwa­nie do przy­sła­nia PIT-11. Fakt nie­do­rę­cze­nia PIT-11 po­winna Pani rów­nież zgło­sić do Urzędu Skarbowego. W przy­padku, gdy zle­ce­nio­dawca nie przy­go­tuje PIT-11, po­da­tek bę­dzie mu­siał na­rze­czony wy­ka­zać w ze­zna­niu rocz­nym i za­pła­cić po­da­tek sa­mo­dziel­nie.

 • ma­rika

  A co zro­bić, gdy umowa o dzieło jest pod­pi­sana przeze mnie a np na 3000 zł, a w rze­czy­wi­sto­ści po 1000zł biorą za usługę ko­le­dzy z ze­społu mu­zycz­nego, a ja za­ra­biam na usłu­dze rów­nież ty­siąc?

  • Sprawa jest kło­po­tliwa. Jeśli prze­lew otrzy­muje Pani w peł­nej kwo­cie na swoje konto, for­mal­nie po­da­tek po­wi­nien zo­stać za­pła­cony od ca­łej kwoty przez Panią, a gdy da­lej trans­fe­ruje na ko­le­gów – ko­le­dzy po­winni rów­nież za­pła­cić. Więc mamy po­dwójne opo­dat­ko­wa­nie. Dlatego ważne jest sfor­mu­ło­wa­nie umowy tak, by wy­eli­mi­no­wać to po­dwójne opo­dat­ko­wa­nie. W tym celu, każdy czło­nek ze­społu musi otrzy­mać swoje wła­sne wy­na­gro­dze­nie i po­winno wy­ni­kać to z umowy.

 • ja

  Witam, Panie Wojciechu mam py­ta­nie do­ty­czące PIT – 11 kwota po­ni­żej 200 zł brutto – umowa zle­ce­nie, mia­no­wi­cie otrzy­ma­łam wła­śnie taki PIT i czy mu­szę się z niego roz­li­czyć ?

  • Nie po­winna Pani otrzy­mać PIT-11 w ta­kiej sy­tu­acji, ale je­śli już otrzy­mała, to po­winna Pani uwzględ­nić w roz­li­cze­niu.

 • IB

  Umowa o działo zo­stała za­warta w 2014 roku, a ra­chu­nek wy­sta­wiony i wy­na­gro­dze­nie wy­pła­cone w 2015. W roz­li­cze­niu po­dat­ko­wych, za który rok po­winna zo­stać uwzględ­niona?

 • Paulina

  Dzień do­bry Panie Wojtku, w 2014 roku mia­łam umowę o pracę, do­dat­kowo otrzy­ma­łam jed­no­ra­zowe wy­na­gro­dze­nie z ty­tułu umowy o dzieło od in­nego zle­ce­nio­dawcy. czy w ta­kiej sy­tu­acji po­win­nam otrzy­mać od każ­dego pra­co­dawcy PIT 11, i zło­żyć de­kla­ra­cję w po­staci PIT 37 za oba do­chody?

  • Pani Paulino, jest do­kład­nie tak, jak Pani to przed­sta­wiła.

 • ewa

  Mam za­pła­cić 1000 zł (do ręki) twórcy wi­zu­ali­za­cji, umowa o dzieło z prze­nie­sie­niem praw au­tor­skich do dzieła , ja­kie kwoty po­ka­zuje brutto, po­da­tek itp, Czy Zleceniobirca po­wi­nien wy­sta­wić mi ra­chu­nek, pro­wa­dzę jed­no­oso­bową dzia­łal­ność pro­jek­to­wa­nia wne­trz

  • Zleceniobiorca po­wi­nien do­star­czyć Pani ra­chu­nek, by mo­gła Pani za­księ­go­wać wy­na­gro­dze­nie dla zle­ce­nio­biorcy po stro­nie kosz­tów. Podatek od kwoty brutto wy­li­cza się w na­stę­pu­jący spo­sób: wy­na­gro­dze­nie brutto x 50% x 18%.

   • ewa

    dzię­kuję bar­dzo, zna­la­złam kal­ku­la­tor, który na­uczył mnie prze­li­czać z netto na brutto dla umowy o dzieło, już po­ka­za­łam „mło­demu” wi­zu­ali­ście jak wy­sta­wiać ra­chu­nek

 • Maciej

  Witam Panie Wojciechu. W 2014 roku za­ro­bi­łem około 12 tys zł w Anglii, otrzy­ma­łem sty­pen­dium 2000 zł i do­sta­łem 185 zł (umowa o dzieło). Czy mu­szę roz­li­czyć się przez PIT( je­stem stu­den­tem, je­śli ta in­for­ma­cja jest po­mocna)?

  • Tak, bę­dzie po­trzebny PIT-36 z za­łącz­ni­kiem Z/G ze względu na wy­ka­za­nie za­rob­ków zza gra­nicy.

 • Joanna

  Panie Wojciechu, czy można umowę o dzieło pod­pi­sać po wy­ko­na­niu „zle­ce­nia”?

  • Nie, w ta­kiej sy­tu­acji pod­pi­su­jemy umowę o prze­nie­sie­nie praw au­tor­skich / udzie­le­nie li­cen­cji do wy­ko­na­nego już dzieła.

 • justa-na

  Witam Panie Wojciechu. Zawarłam umowę o dzieło od marca 2014 do marca 2015 i wtedy też bę­dzie wy­pła­cone wy­na­gro­dze­nie, a co za tym idzie nie po­sia­dam PIT11 za 2014 rok. Czy po­win­nam ja­koś uwzględ­nić tą umowę w roz­li­cze­niu rocz­nym za rok 2014?

  • Jeśli w związku z umową nie otrzy­mała Pani żad­nego wy­na­gro­dze­nia w 2014 r., umowa nie pod­lega uwzględ­nie­niu w roz­li­cze­niu rocz­nym za rok 2014.

 • Marek

  Panie Wojciechu, dzię­kuję za ar­ty­kuł. Był dla mnie bar­dzo po­mocny. Chciałbym pro­sić o po­moc w od­po­wie­dzi na dwa py­ta­nia:

  1. Czy w przy­padku umowy mię­dzy dwoma oso­bami fi­zycz­nymi przy­chód z in­nych źró­deł po­wi­nien być wy­ka­zany w PIT 37 w od­po­wie­niej ru­bryce czy też obo­wią­zuje wtedy PIT 36?

  2. Cytat:
  „Gdy umowa za­wie­rana jest po­między oso­bami fi­zycz­nymi nie­pro­wa­dzą­cymi dzia­łal­ności go­spo­dar­czej, obo­wiązek roz­li­czenia po­datku spo­czywa na wy­ko­nawcy dzieła. Od za­ma­wia­ją­cego otrzy­muje on więc wy­na­gro­dzenie brutto.”

  Czy do­brze ro­zu­miem, że w ta­kim przy­padku na­wet gdy na umo­wie wid­nieje za­pis, że wy­na­gro­dze­nie jest wy­na­gro­dze­niem netto, to bę­dzie to bez zna­cze­nia i mu­szę je po­trak­to­wać jako kwotę brutto i za­pla­cić od niej po­da­tek po­da­tek?
  Czy już po pod­pi­sa­niu ta­kiej umowy mogę wy­sta­wić ra­chu­nek na kwotę wyż­szą i do­ma­gać się od za­ma­wia­ją­cego wy­pła­ce­nia od­po­wied­nio wyż­szej kwoty?

  • Dzień do­bry Panie Marku!

   1. Jest to do­chód uzy­ski­wany bez po­śred­nic­twa płat­ni­ków, za­tem obo­wią­zuje PIT-36.

   2. To pod­sta­wowa nie­ści­słość w wielu umo­wach. Może do­ma­gać się Pan od kon­tra­henta kwoty wyż­sze, bo je­śli za­pi­sane zo­stało netto, to jest to kwota, którą po­wi­nien Pan do­stać „do ręki”, za­tem musi do­stać wyż­szą, by sa­mo­dziel­nie opła­cić po­da­tek. Natomiast na pewno po­wsta­nie tu­taj mię­dzy Panem i kon­tra­hen­tem spór. Dlatego za­wsze naj­le­piej wy­raź­nie w umo­wie po­sta­na­wiać jaka do­kład­nie kwota zo­sta­nie wy­pła­cona, jaka jest kwotą netto, a jaka kwotą brutto.

 • Mediator

  Witam, pa­nie Wojciechu.
  Jako osoba fi­zyczna, nie pro­wa­dząca dzia­łal­no­ści wy­ko­nuję umowę o dzieło (au­tor­skie szko­le­nie) dla sto­wa­rzy­sze­nia, które nie jest płat­ni­kiem VAT. Kto płaci po­da­tek (18% od 50% kosz­tów uzy­ska­nia) i zgła­sza umowę do U. S. ? po­zdra­wiam, dzięki za rze­czo­wość

  • Rozumiem, że sto­wa­rzy­sze­nie, mimo nie­po­sia­da­nia sta­tusu po­dat­nika VAT, pro­wa­dzi dzia­łal­ność go­spo­dar­czą? Jeśli tak, to na sto­wa­rzy­sze­niu ciąży obo­wią­zek od­pro­wa­dze­nia po­datku.

 • Kamila

  Witam,

  wy­ko­na­łam pracę (szko­le­nie bhp) na umowę o dzieło, na kwotę 175zł brutto. Zleceniodawca nie wy­sta­wił mi in­for­ma­cji o po­bra­nych za­licz­kach. Jak ob­li­czyć kwotę za­liczki po­bra­nej przez płat­nika, do uwzględ­nie­nia w ze­zna­niu rocz­nym? Pozdrawiam.

  • Witam, umowy do 200 zł nie pod­le­gają uwzględ­nie­niu w ze­zna­niu rocz­nym, a zle­ce­nio­dawca od­pro­wa­dza po­da­tek zry­czał­to­wany i nie wy­sta­wia PIT-11.

   • Kamila

    Bardzo dzię­kuję za od­po­wiedź, pa­nie Wojciechu.

   • Kamila11

    Dzień do­bry,
    W wy­padku gdy wy­ko­na­łam pracę na umowę o dzieło na kwotę mniej­szą niż 200 zł brutto oraz uzy­ska­łam przy­chód nie pod­le­ga­jący po­dat­kowi to mu­szę zło­żyć ze­zna­nie roczne?

   • just me

    Dlaczego nie uwzględ­nił Pan tej in­for­ma­cji w ar­ty­kule – to prze­cież ważne :/..

 • Marcin

  Witam. Czy w przy­padku umowy o dzieło li­mit 85 528 zł do któ­rego mogę roz­li­czyć 50% kosz­tów uzy­ska­nia do­cho­dów zwięk­sza się w przy­padku roz­li­cze­nia ra­zem z żoną?

 • Chris

  Witam. Wykonałem umowę o dzieło na kwotę 494 zł 51 gr (koszt uzy­ska­nia przy­chodu 50%). Niestety firma która mi to zle­cała prze­stała ist­nieć i nie mogę się do­pro­sić PIT za rok 2014. Sam mogę szybko ob­li­czyć co mam wpi­sać do PITU rocz­nego, ale w umo­wie o dzieło z nimi są wy­pi­sane in­for­ma­cje że opła­cili z tego „ZUS i ubez­pie­cze­nie zdro­wotne”. Ale z tego co wiem to umowa o dzieło nie pod­lega oskładkowaniu…więc co mam wziąć pod uwagę roz­li­cza­jąc się z tej kwoty (494,51 zł) w roz­li­cze­niu rocz­nym – czy wy­star­czy tylko po­li­czyć kosz uzy­ska­nia przy­chodu (50% tej kwoty) i po­tem po­mno­żyć to przez 18% (by uzy­skać po­da­tek) ?

  • Witam ser­decz­nie. Tak, jak naj­bar­dziej – wy­star­czy od do­chodu ob­li­czyć po­da­tek. Składek ubez­pie­cze­nio­wych nie ma Pan pod­stawy żad­nych uwzględ­nić, po­nie­waż nie dys­po­nuje Pan do­ku­men­tem, z któ­rego wy­ni­ka­łoby, że ta­kie składki zo­stały za­pła­cone.

 • Artur

  Witam. Mam taki pro­blem. Pracodawca nie do­star­czył mi Pit-11 (wiem mial obo­wią­zek) i z tego tez faktu mam pro­blem z wy­pel­nie­niem PIT (wła­sci­wei ko­rekta)
  Mam roz­li­cze­nia od pra­co­dawcy:

  Kwota wy­na­gro­dze­nia brutto: 29962,31

  Podatek Vat: 0,00

  Kwota wy­na­gro­dze­nia Netto: 29962,31

  Składka na ubez­pie­cze­nie eme­ry­talne: 2924,33

  Składka na ubez­pie­cze­nie ren­towe: 449,44

  Składka na ubez­pie­cze­nie cho­ro­bowe : 734,11

  Koszty uzy­ska­nia: 5170,89

  Kwota do opo­dat­ko­wa­nia (po za­okrą­gle­niu) 18385

  Składka na ubez­pie­cze­nie zdro­wotne: 2326,89

  Podatek do­cho­dowy :1718

  Do wy­płaty (w tym po­da­tek Vat): 21809,54

  Która liczba od­nosi sie do pola „przy­chód”?

  Z mo­ich wy­li­czeń wy­cho­dzi mi za rok do od­da­nia po­nad 1700 pln

  • Artur

   Chciałem do­dać iż była to umowa zle­ce­nie

   • Przychód to za­wsze kwota wy­na­gro­dze­nia brutto.

    • Artur

     A jak ob­li­czyć składki spo­łeczne, które mogę od­li­czyc?

     • Ma Pan je po­dane. Wystarczy zsu­mo­wać i wpi­sać do od­po­wied­nich ru­bryk w PIT.

 • Dorota

  Witam,

  Podpisałam dwie umowy o dzieło. Pierwszą na okres 26-29 maja – kwota wy­na­gro­dze­nia 85 brutto (wy­na­gro­dze­nie do­stane w maju), na­to­miast druga umowa na okres 26 maj-3 czerwca, po za­koń­cze­niu otrzy­mam 122 brutto ( wy­na­gro­dze­nie do­stane w czerwcu). Czy w ta­kiej sy­tu­acji po­bie­rany jest jesz­cze zry­czał­to­wany po­da­tek do­cho­dowy 18%?

  • Pani Doroto, tak – tu­taj bę­dzie miał za­sto­so­wa­nie zry­czał­to­wany po­da­tek.

 • Estera

  Witam,

  W któ­rym miej­scu do­kład­nie w ze­zna­niu po­dat­ko­wym wy­ka­zać przy­chód z ty­tułu umowy o dzieło (z udzie­le­niem li­cen­cji i z kosz­tami uzy­ska­nia przy­chodu 50%), za­war­tej mię­dzy oso­bami fi­zycz­nymi nie pro­wa­dzą­cymi dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej?
  Czy to prawda, że z ty­tułu ta­kich umów nie można wpła­cać za­li­czek na po­da­tek do­cho­dowy tylko na­leży roz­li­czyć się jed­no­ra­zowo po zło­że­niu ze­zna­nia po­dat­ko­wego?

  Pozdrawiam,

  • Umowę taką można roz­li­czyć jako dzia­łal­ność wy­ko­ny­waną oso­bi­ście albo jako przy­chód z praw ma­jąt­ko­wych. Przy kwa­li­fi­ka­cji dru­giej wy­star­czy roz­li­cze­nie jed­no­ra­zowe w ze­zna­niu rocz­nym.

 • Kacper

  Panie Wojciechu, moje py­ta­nie może wy­dać się na­iwne i głu­pie, ale nie je­stem w sta­nie tej pod­sta­wo­wej in­for­ma­cji ni­gdzie zna­leźć (a do US nie mo­glem sie wczo­raj do­dzwo­nic). Jestem pre­ze­sem ma­lej i po­czat­ku­ja­cej fun­da­cji. Zatrudniam wla­snie pierw­sza w hi­sto­rii fun­da­cji (i pierw­szy raz w zy­ciu) osobe na umowe o dzielo. Wiem, ze to ja (czy ra­czej fun­da­cja) jest plat­ni­kiem po­datku – ale do kto­rego US mam wy­slac skladke (wla­sci­wego dla fun­da­cji czy pra­cow­nika?) i jak ozna­czyc ja, zeby byla przy­pi­sana do mo­jego pra­cow­nika? (uprze­dze – nie mam ksiegowego/ksiegowej)

  • Dzień do­bry Panie Kacprze, prze­pra­szam za opóź­nie­nie, już od­po­wia­dam… wła­ściwy urząd to urząd wła­ściwy dla Pana. Jak opi­sać? Nie ma po­trzeby tego ja­koś spe­cjal­nie opi­sy­wać. Identyfikator zo­bo­wią­za­nia to po pro­stu PIT-4.

 • Michał

  Witam, chciał­bym za­py­tać jak roz­li­czyć umowę o dzieło po­mię­dzy mną (osoba fi­zyczna) oraz drugą osobą fi­zyczną (zle­ce­nio­dawca) przy uwzględ­nie­niu iż pra­cuję jesz­cze na umowę o prace? Czy w ta­kim wy­padku roz­li­czam się przy roz­li­cze­niu rocz­nym?

  • Dzień do­bry Panie Michale! Dokładnie tak, roz­li­cza się Pan w ze­zna­niu rocz­nym, choć ma Pan też moż­li­wość wpłaty za­liczki w ciągu roku, gdyby Pan chciał.

 • Witam Pana, bar­dzo przy­datny blog i czę­sto ko­rzy­stam z in­for­ma­cji w nim za­war­tych.

  Chciałabym spy­tać, czy moż­liwe jest wy­ko­ny­wa­nie zle­ceń na umowę o dzieło je­śli cho­dzi o po­moc przy do­sto­so­wy­wa­niu sza­blo­nów, ich in­sta­la­cji na blo­gach, itp. bez ko­niecz­no­ści za­kła­da­nia wła­snej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej? Oczywiście póź­niej roz­li­cze­nie się. W in­ter­ne­cie prze­czy­ta­łam jed­nak, że nie na­leży nad­uży­wać (ja­kie li­mity?) tego spo­sobu za­ra­bia­nia, po­nie­waż może zo­stać na­rzu­cona nam ko­niecz­ność za­ło­że­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej.

  Wobec tego na­suwa mi się py­ta­nie, w jaki spo­sób można le­gal­nie za­ro­bić, kiedy nie mo­żemy zna­leźć „nor­mal­nej” pracy, a nie­wielki do­chód z pro­wa­dzo­nej „dzia­łal­no­ści” nie wy­star­czyłby na opła­ce­nie wszyst­kich skła­dek, które są nie­zbędne przy pro­wa­dze­niu firmy?

  Bardzo li­czę na ja­ką­kol­wiek wska­zówkę 🙂

  • Dzień do­bry! W za­kre­sie ko­niecz­no­ści za­ło­że­nia DG, od­sy­łam do mo­jego ar­ty­kułu na ten te­mat: http://prakreacja.pl/freelancer-dzialalnosc/.

   W ra­zie, gdy do­dat­kowy do­chód nie wy­nika z dzia­łań re­gu­lar­nych i zor­ga­ni­zo­wa­nych, można tak dzia­łać. Jeśli jed­nak to już dzia­łal­ność zor­ga­ni­zo­wana, która mimo to wy­ka­zuje mały do­chód, nie ma moż­li­wo­ści obej­ścia wy­mogu po­sia­da­nia dzia­łal­no­ści. W prak­tyce, fre­elan­ce­rzy tak długo dzia­łają „pry­wat­nie” aż nie stać ich na za­ło­że­nie firmy.

   • Bardzo dzię­kuję za szybką od­po­wiedź! Zdecydowanie ciężko oce­nić jest, kiedy dzia­łal­ność jest zor­ga­ni­zo­wana i cią­gła 🙂 Rozumiem, że na­leży roz­li­czyć się na PIT36 – inne źró­dła do­cho­dów?

    • Jeśli umowy o dzieło, to dzia­łal­ność wy­ko­ny­wana oso­bi­ście, a nie inne źró­dła.

     • Rozumiem. A w skład tej umowy może wcho­dzić umowa ustna, do któ­rej za­li­cza się ko­re­spon­den­cja ma­ilowa? Zawarta z osobą fi­zyczną nie­pro­wa­dzącą dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. Chodzi mi o brak pi­sem­nej umowy.

     • Tak, może być to umowa ustna.

     • Bardzo Panu dzię­kuję za od­po­wie­dzi. Oczywiście blog będę po­le­cać, bo jest bar­dzo przy­datny 😉

     • Każdy czy­tel­nik wię­cej na wagę złota!

     • Zgadzam się. Cieszę się, że udziela Pan dar­mo­wych po­rad na blogu i w ko­men­ta­rzach pro­stym, zro­zu­mia­łym ję­zy­kiem. To rzad­kość! Osobiście bar­dzo to do­ce­niam, mam na­dzieję, że czy­tel­nicy też 😉

 • Lukasz

  Witam, pro­wa­dzę dzia­łal­ność go­spo­dar­czą i mam za­miar za­trud­nić na umowę o dzieło osobę fi­zyczną, czy jest moż­liwe za­pi­sa­nie w umo­wie o sce­do­wa­niu obo­wiąz­ków po­dat­ko­wych na tę osobę? Abym wy­pła­cił jej pełną kwotę brutto?

  • Dzień do­bry! Niestety nie ma ta­kiej moż­li­wo­ści. Jeśli jest to Polak, ma Pan obo­wią­zek od­pro­wa­dzić za niego za­liczkę na po­da­tek do­cho­dowy, z czym wiążą się okre­ślone for­mal­no­ści po Pana stro­nie.

 • Sylwia

  Witam, pla­nuję roz­po­czę­cie prze­pro­wa­dza­nia szko­leń z za­kresu gra­fiki 3D, do­ce­lowo za­ję­cia na miej­scu w szko­łach gim­na­zjal­nych oraz li­ce­al­nych. Czy moż­liwe jest za­war­cie umowy o dzieło mię­dzy mną a pla­cówką, czy po­win­nam za­ło­żyć dzia­łal­ność i roz­li­czać się z każ­dym kur­san­tem? Jestem jesz­cze stu­dentką i roz­wa­ża­łam Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

  • Dzień do­bry! Jeśli pla­cówka zgo­dzi się za­trud­nić Panią na umowę o dzieło, nie ma prze­ciw­wska­zań, by tak zro­bić. W prze­ciw­nym wy­padku, trzeba bę­dzie po­my­śleć o al­ter­na­tyw­nej for­mie. Inkubatory Przedsiębiorczości czę­sto oka­zują się cał­kiem do­brym wyj­ściem na po­czą­tek.

 • Bartosz

  Witam. Jako sto­wa­rzy­sze­nie nie pro­wa­dzące dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej mu­simy opła­cić po­da­tek do­cho­dowy, z za­war­tych z wy­ko­naw­cami umów o dzieło. Umowy były jed­no­cze­śnie ra­chun­kiem wy­sta­wia­nym nam przez wy­ko­nawcę, a w ich tre­ści za­warta jest in­for­ma­cja, że po­da­tek do­cho­dowy opłaca zle­ce­nio­dawca. Wynagrodzenie zo­stało wy­pła­cone z dniem pod­pi­sa­nia umowy, który był rów­nież dniem wy­ko­na­nia dzieła. W jaki spo­sób po­win­ni­śmy opła­cić wspo­mniany po­da­tek w urzę­dzie skar­bo­wym? Pozdrawiam

  • Dzień do­bry Panie Bartoszu! W jaki spo­sób opła­cić po­da­tek? Nie ma tu­taj żad­nej szcze­gól­nej pro­ce­dury. Podatek od­pro­wa­dzany jest na konto wła­ści­wego urzędu skar­bo­wego prze­zna­czone dla wpłat na po­da­tek do­cho­dowy. Oprócz wpłaty po­datku, nie ma do­dat­ko­wego obo­wiązku w po­staci zło­że­nia de­kla­ra­cji, więc sprawa jest pro­sta.

 • Kasia

  Witam, Czy można za­wrzeć umowę o dzieło mię­dzy przed­się­biorcą (zle­ca­jący) a osobą pro­wa­dzącą dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, ale poza tą dzia­łal­no­ścią, czyli wy­ko­ny­waną oso­bi­ście a przed­mio­tem umowy bę­dzie dzia­łal­ność po­kry­wa­jąca się z pro­wa­dzoną przez przyj­mu­ją­cego zle­ce­nie (dzieło) dzia­łal­no­ścią go­spo­dar­czą? Czy można za­wrzeć umowę o dzieło na za­mon­to­wa­nie okien? Czy to ra­czej umowa zle­ce­nie? Pozdrawiam

  • Dzień do­bry Pani Kasiu! Umowę można za­wrzeć jak naj­bar­dziej. Jednak jej roz­li­cze­nie bę­dzie mu­siało zo­stać do­ko­nane w ra­mach dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. Nie ma moż­li­wo­ści roz­li­cze­nia umowy jako osoba pry­watna w sy­tu­acji, gdy przed­miot umowy po­krywa się z przed­mio­tem dzia­łal­no­ści.

 • Patryk

  Panie Wojciechu,

  Mam dzia­łal­ność jed­no­oso­bową, z po­datku roz­li­czam się kwar­tal­nie.
  Zawarłem umowę o dzieło z osobą fi­zyczną.
  W jaki spo­sób po­wia­da­miam urząd s. o tej umo­wie? Wypełniam ja­kiś PIT? Bo wy­ko­nawcy dzieła wy­sta­wiam PIT 11, prawda?

  • Dzień do­bry Panie Patryku! Nie ma ko­niecz­no­ści in­for­mo­wa­nia Urzędu Skarbowego o umo­wie. Ale Informację PIT-11 wy­syła Pan za­równo do urzędu skar­bo­wego, jak i do wy­ko­nawcy.

   • Patryk

    Panie Wojtku,
    Dostałem in­for­ma­cję że w tym przy­padku po­wi­nie­nem od­pro­wa­dzić za­liczkę po­datku do­cho­do­wego do US do 20 na­stęp­nego mie­siąca.
    Pit 4R do US do końca stycz­nia oraz PIT 11 tak jak Pan na­pi­sał.

    • Dokładnie.

     • Tomasz P

      Dzień do­bry, mam taki pro­blem.
      Jestem osobą pro­wa­dzącą jed­no­oso­bową dzia­łal­ność go­spo­dar­czą i za­trud­nia­łem osobę na umowę o dzieło, która nie pro­wa­dzi dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. Czyli ja je­stem płat­ni­kiem. Podatek do za­płaty jest 12 zł. Osoba mieszka w in­nym mie­ście. Pytanie moje brzmi: Do któ­rego Urzędu Skarbowego mam wy­słać ten po­da­tek? Swojego czy mo­jego pra­cow­nika?

      P.S. Czy grozi mi coś za 1 dzień opóź­nie­nia spłaty 12 zł ?

 • Krzysztof

  Panie Wojciechu,

  dzię­kuję za post. Jako sto­wa­rzy­sze­nie nie pro­wa­dzące dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej pod­pi­sa­li­śmy umowę o dzieło z ze­spo­łem, gra­ją­cym na na­szej uro­czy­sto­ści, koszt 2000 zł. Rozumiem, jak roz­li­czyć tę umowę i jak wpi­sać ją do na­szego CITu (koszt uzy­ska­nia przy­chodu 1600 zł). Co mamy jed­nak zro­bić z po­dat­kiem? W jaki spo­sób od­dać go do urzędu skar­bo­wego?

  Z góry dzię­kuję,
  K.

  • Dzień do­bry Panie Krzysztofie! Jeśli ze­spół pro­wa­dzi dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, ze­spół od­pro­wa­dza po­da­tek sa­mo­dziel­nie w ra­mach dzia­łal­no­ści. Jeśli ze­spół nie ma dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, po­da­tek na­leży od­pro­wa­dzić tak samo jak w przy­padku za­trud­nie­nia przez przed­się­biorcę osoby fi­zycz­nej. Wszystko znaj­duje się w ar­ty­kule.

 • Edyta

  Witam mam py­ta­nie wła­ści­cielka sklepu zle­ciła mi zro­bie­nie kilku bran­so­le­tek i na­szyj­ni­ków( zaj­muję się rę­ko­dzie­łem), jaką po­wi­ni­śmy spi­sać umowę i jak się roz­li­czać, jaki po­da­tek i PIT? Diękuję

  • Dzień do­bry! Umowa o dzieło, po­da­tek do­cho­dowy wg stawki 18%. Kwalifikacja przy­cho­dów jako dzia­łal­ność wy­ko­ny­wana oso­bi­ście, moż­li­wość za­sto­so­wa­nia 20-procentowych zry­czał­to­wa­nych kosz­tów uzy­ska­nia przy­chodu. Podatek od­pro­wa­dza wła­ści­cielka sklepu, po­trą­ca­jąc go z wy­na­gro­dze­nia brutto.

  • Edyta

   Dodam że nie pro­wa­dzę dzia­łal­no­ści, pra­cuję na pół etatu na umowę o pracę.

 • Monika

  Witam, czy chcąc ro­bić torty na za­mó­wie­nie po­win­nam za każ­dym ra­zem pi­sać umowę o dzieło (je­stem osobą fi­zyczną)? I czy od każ­dej kwoty na­leży od­pro­wa­dzić po­da­tek od przy­chodu (by­łyby to praw­do­po­dob­nie rzad­kie i ni­skie kwoty)?

  • Dzień do­bry! Umowa nie musi być za­warta na pi­śmie, może być za­warta choćby ust­nie. Zgodnie z prze­pi­sami prawa po­dat­ko­wego, każdy przy­chód, nie­za­leż­nie od jego wy­so­ko­ści, pod­lega opo­dat­ko­wa­niu.

 • ma­rzy­cielka

  Witam Pana,
  Czy w przy­padku umowy o dzieło zle­ce­nio­biorca nie bę­dzie mu­siał do­pła­cić US ? Otrzymałam od pra­co­dawcy 3 um. zle­ce­nie, każda na war­tość 750 zl netto, nie mam jesz­cze roz­li­cze­nia PIT, jed­nak za­siało mi sie zia­renko stra­chu czy cza­sem nie będę stratna :/

  • Jeśli zle­ce­nio­dawca od­pro­wa­dził po­da­tek za Panią, to stratna Pani nie bę­dzie.

 • mi­siek

  mam umowę zle­ce­nie chcia­łem za­py­tać czy pra­co­dawca od­pro­wa­dza od niej po­da­tek i czy mogę w ra­zie cho­roby iść na cho­ro­bowe

  • Ma obo­wią­zek od­pro­wa­dzić po­da­tek. Do ubez­pie­cze­nia cho­ro­bo­wego zle­ce­nio­dawca może zgło­sić Pana na Pana wy­raźny wnio­sek.

 • mi­siek

  mam jesz­cze jedno py­ta­nie czy będę mógł się roz­li­czyć z urzę­dem skar­bo­wym pro­szę o od­po­wiedz

 • Jacek

  Witam, a jak bę­dzie wy­glą­dała sy­tu­acja od­wrotna do tej przed­sta­wio­nej w #2 tj.: za­ma­wia­jący – osoba fi­zyczna nie­pro­wa­dząca dz. gosp., wy­ko­nawca – przed­się­biorca. Czy w ta­kim wa­rian­cie płat­ni­kiem bę­dzie wy­ko­nawca?

  • Tak, umowa do roz­li­cze­nia w ra­mach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej przez wy­ko­nawcę.

 • Tomasz

  Witam, czy można w umo­wie o dzieło okre­ślić, że za­płata na­stąpi przed jego ukoń­cze­niem?

  • Tak, jest to do­zwo­lone. Jeśli obie strony się na to go­dzą, to nie wi­dzę prze­ciw­wska­zań.

   • Tomasz

    Dziękuję bar­dzo za od­po­wiedź. Bardzo kon­kretny, przej­rzy­sty i es­te­tyczny blog.

    Pozdrawiam.

    • Cieszę się, że mo­głem po­móc i dzię­kuję za cie­płe słowa pod ad­re­sem bloga. 🙂

 • Pawel

  wi­tam

  Nie pro­wa­dzę dzia­łal­no­ści je­stem za­trud­niony na eta­cie. Chciałbym z przed­się­biorcą (pra­cuję w in­nej fir­mie) za­wrzeć umowę o dzieło na wy­ko­na­nie obu­dowy ma­szyny kwota brutto 3000zł czy po­da­tek jaki za­płaci przed­się­biorca to 3000×18%=540 czy 3000×20%x18%=108zł

 • Joanna

  Witam, w związku z tym, że kom­plet­nie się na tym nie znam pro­szę o inor­ma­cję jak mam wy­sta­wić ra­chu­nek. Otóż je­stem osobą fi­zyczną, która wy­ko­nała dzieło na rzecz osoby pro­wa­dzą­cej dzia­łal­ność go­spo­dar­czą. Kwota brutto to 220 zł i mam wy­ka­zać na r-ku koszt uzy­ska­nia przy­chodu. Jaka to bę­dzie kwota kup? Pozdrawiam.

  • Jeśli umowa prze­wi­duje prze­nie­sie­nie au­tor­skich praw ma­jąt­ko­wych, to KUP wy­nosi 50%. W prze­ciw­nym wy­padku 20%. Kwotę brutto mno­żymy przez stawkę pro­cen­tową KUP i wy­cho­dzą w ten spo­sób koszty uzy­ska­nia przy­chodu.

  • Ola

   Wszelkie pro­blemy i nie­ja­sno­ści z ob­li­cza­niem kosz­tów zwią­za­nych z umową o dzieło może roz­wią­zać kal­ku­la­tor http://poradnik.wfirma.pl/kalkulator-umow-o-dzielo, gdzie w pro­sty spo­sób do­ko­nasz wszel­kich prze­li­czeń. 🙂 Pozdrawiam

 • Joanna

  A po­da­tek do­cho­dowy w ta­kim przy­padku jak po­ni­żej ile pro­cent po­wi­nien wy­nieść (od kwoty 220 zł brutto). Powoli za­czy­nam ro­zu­mieć ale mli mi się kup z po­dat­kiem do­cho­do­wym.

  • 220 x 80% x 18% = po­da­tek przy 20% KUP.

   220 x 50% % 18% = po­da­tek przy 50% KUP.

 • Fotograf

  Witam , ro­bię zdję­cia i chcia­ła­bym ro­bić se­sje ślubne ple­ne­rowe na umowę o dzieło czyli umowa po­mię­dzy mną a osobą fi­zyczną , nie mam za­ło­żo­nej dzia­łal­no­ści . Jak wy­glą­da­łoby roz­li­cze­nie gdyby kwota wy­no­siła 600zł , ile mu­sia­ła­bym za­pła­cić po­datku ?

  • Umowa mię­dzy dwoma oso­bami fi­zycz­nymi to przy­chód z in­nych źró­deł roz­li­czany w ze­zna­niu rocz­nym. Podatek od ca­łej kwoty. 600 zł x 18% = 108 zł.

   • ziks

    a czemu nie od­li­czył Pan kosz­tów uzy­ska­nia przy­chodu ??? po­winno być 600 – 300 x 18% = 54 zł

    • W przy­padku przy­chodu z in­nych źró­deł nie uwzględ­niamy kosz­tów uzy­ska­nia przy­chodu. Jeśli za­li­czymy przy­chód jako przy­chód z praw ma­jąt­ko­wych, wtedy ist­nieje moż­li­wość roz­li­cze­nia kosz­tów.

 • Początkujący co­pyw­ri­ter

  Witam, za­czy­nam moją przy­godę jako co­pyw­ri­ter, osoba fi­zyczna. Od czego zależą/jak są usta­lane KUP? Chodzi mi o sy­tu­ację, w któ­rej ja­kaś firma zleca mi cy­klicz­nie ma­te­riały do na­pi­sa­nia. KUP będą wy­no­sić 20% czy 50%?

  • Jeśli w umo­wie znaj­dują się po­sta­no­wie­nia do­ty­czące prze­no­sze­nia au­tor­skich praw ma­jąt­ko­wych, to KUP wy­nosi 50%. Jeśli nie – wy­nosi 20%.

   • po­cząt­ku­jący co­pyw­ri­ter

    Dziękuję za od­po­wiedź. To naj­bar­dziej kon­kretne miej­sce w sieci, ja­kie zna­la­złem od­no­śnie ta­kich za­gad­nień. Rozumiem, że w przy­szło­ści mogę wy­ko­rzy­stać two­rzone tek­sty do bu­dowy swo­jego port­fo­lio?

 • Krystyna Garwol

  Rewelacyjny blog Panie Wojciechu, ar­ty­kuły na­pi­sane bar­dzo przy­stęp­nie, blog przej­rzy­sty jak i Pana strona fir­mowa, będę tu z pew­no­ścia wra­cać!

 • elis

  Witam, pro­szę o pod­po­wiedź – je­śli wy­ko­ny­wa­łam umowę o dzieło z 50% kosz­tami uzy­ska­nia z prze­nie­sie­niem praw au­tor­skich od wy­ko­na­nego pro­gramu to w PIT11 po­winno się to po­ja­wić w wie­szu umowy o dzieło czy prawa au­tor­skie i jak to wy­ka­zać w pit 37?

  • Obie kwa­li­fi­ka­cje są po­prawne – dzia­łal­ność wy­ko­ny­wa­nia oso­bi­ście lub przy­chód z praw ma­jąt­ko­wych.

 • Luk

  A jak wy­gląda sprawa sprze­daży po­świę­co­nego czasu np. Na na­bi­cie po­ziomu po­staci w grze?

  • Uważam, że to umowa zle­ce­nie, więc wszyst­kie opi­sane w tym ar­ty­kule za­sady znaj­dują za­sto­so­wa­nie za wy­jąt­kiem moż­li­wo­ści za­sto­so­wa­nia 50% KUP.

 • Łukasz

  Witam, je­śli pra­co­wa­łem w le­cie 2015r mia­łem 5 umów o dzieło na 2500zł brutto to ilę mogę do­stać kasy z pita ?

 • kry­stian

  czy umowę o dzieło na­leży wpi­sac w ru­brykę nr6 dzia­łal­nośc wy­ko­ny­wana oso­bi­scie . Czy pro­gram E-pity ob­li­czy ją

  • Tak, umowa o dzieło to dzia­łal­ność wy­ko­ny­wana oso­bi­ście. W jaki spo­sób działa pro­gram E-pity, nie wiem.

 • kry­stian

  mam pit 11 od pra­co­dawcy na pelny etat i pit 11 od osoby pro­wa­dzącą dzi­łal­nośc go­spo­dar­czą na umowe odzieło cz skła­dac dwie de­kla­ra­cje pit 37

  • Jedna de­kla­ra­cja, wszyst­kie do­chody w ra­mach jed­nej de­kla­ra­cji.

 • kry­stian

  Czy z umowy o dzieło na­leży się zwrot za­liczki po­bra­nej bo po wpi­sa­niu tej umowy zmniej­szył mi się zwrot z 2782 na 2781

  • To, czy w ze­zna­niu wyj­dzie zwrot, czy do­płata, to za­leży od źró­deł i wiel­ko­ści przy­cho­dów oraz za­li­czek od­pro­wa­dza­nych w ciągu roku.

 • kry­stian

  Jezeli mam dwa pit 11 to za­zna­czyć z wie­cej niz jed­nego sto­sunku pracy

 • ola

  Co je­śli za­ma­wia­jący nie za­pła­cił wy­ko­nawcy dzieła (nie­uczciwa firma)? I oczy­wi­ście pit 11 nie wy­słał. Czy wtedy mu­szę to wy­ka­zy­wać w pit?

  • Jeśli nie było za­płaty, to nie ma przy­chodu, a więc nie ma co opo­dat­ko­wy­wać.

 • Andrzej Dzięcioł

  Dołączam do py­ta­nia mo­jej po­przed­niczki, pra­co­wa­łem na umowę o dzieło ( sprzą­ta­nie po­se­sji ) przez okres ośmiu mc. za ostat­nie trzy mc. nie otrzy­ma­łem za­płaty i pit-11 praw­do­po­dob­nie też nie otrzy­mam , jak to wy­ka­zać ? je­stem osobą fi­zyczną ( ren­ci­sta ) zle­ce­nio­dawca to firma .

  • Brak za­płaty = brak ko­niecz­no­ści za­płaty po­datku, po­nie­waż nie po­wstał przy­chód.

 • Maja

  dzien do­bry,

  Co mam ro­bic gdy nie otrzy­ma­łam PIT 11?

  Pozdrawiam

  • Niestety, nie­otrzy­ma­nie PIT-11 nie zwal­nia z obo­wiązku roz­li­cze­nia się. Czyli trzeba się roz­li­czyć z tego w ze­zna­niu rocz­nym. Ale fakt nie­otrzy­ma­nia PIT-11 można zgło­sić.

 • mr. sosu

  Witam 🙂
  Zawarlem umowe o dzielo z ze­wnetrz­nym przed­sie­biorca (sam po­zo­sta­jac w sto­sunku pracy z in­nym). Umowa zo­stala za­warta wraz z prze­nie­sie­niem praw au­tor­skich (apli­ka­cja kom­pu­te­rowa). Zastosowalismy 50% koszty przy­cho­dow. Otrzymalem PIT-11 gdzie przy­chod zo­stal wy­ka­zany w po­zy­cji 49. tj Dzialalnosc wy­ko­ny­wana osobiscie…..zamiast w po­zy­cji 57. (Prawa au­tor­skie i inne prawa). Czy jest to pro­blem? Czy po­wi­nie­nem zglo­sic przed­sie­biorcy aby wy­ka­zal to w od­po­wied­niej ru­bryce? nie chcia­lem aby US mial wat­pli­wo­sci co do od­po­wied­niej stawki kosz­tow uzy­ska­nia przy­chodu, bo jak na moje oko, w tej chwili przed­sie­biorca wy­ka­zal, ze obo­wia­zuje stawka 20% ale pit-11 jest wy­pel­niony da­lej pra­wi­dlowo (koszty sa ob­li­czone na 50%). Wlasnie je­stem przed wy­pel­nie­niem PIT-37 i chcial­bym wie­dziec jak po­praw­nie go wy­pel­nic 🙂 Bede wdzieczny za wska­zowke.
  Pozdrawiam 🙂

  • Dzień do­bry! Kwalifikacja jest pra­wi­dłowa. Można wy­brać dzia­łal­ność wy­ko­ny­waną oso­bi­ście i za­sto­so­wać 50-procentowe koszty uzy­ska­nia przy­chodu. Nie ma z tym pro­blemu.

   Mam na­dzieję, że po­mo­głem. Jeśli tak, będę wdzięczny za głos ma mój blog w kon­kur­sie Blog Roku 2015. Wystarczy SMS o tre­ści E11116 na nu­mer 7124.

   SMS kosz­tuje 1,23 zł brutto. Pieniążki ze­brane pod­czas gło­so­wa­nia zo­staną prze­ka­zane Fundacji Dziecięcej Fantazja.

 • Vinegarr

  wi­tam.;) czy za­war­cie umowy z adwokatem/radcą praw­nym pro­wa­dzą­cym kan­ce­la­rię na­leży trak­to­wać jako za­war­cie umowy z osobą fi­zyczną?

  • Dzień do­bry! Jeśli umowa za­wie­rana jest z radcą praw­nym / ad­wo­ka­tem pro­wa­dzą­cym kan­ce­la­rię w for­mie jed­no­oso­bo­wej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, to tak – jest to umowa z osobą fi­zyczną. Niemniej jed­nak, roz­li­cze­nie tu­taj na­stę­puje na pod­sta­wie fak­tury wy­sta­wia­nej przez radcę / ad­wo­kata i radca / ad­wo­kat przy­chód roz­li­cza w ra­mach pro­wa­dzo­nej przez sie­bie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej.

   • Vinegarr

    Dziękuję za od­po­wiedź.:) Jednak źle się wy­ra­zi­łam, po­nie­waż mia­łam na my­śli sy­tu­ację, w kto­rej ad­wo­kat za­warł ze mną jako stu­dentką umowe o dzieło w celu wspar­cia pracy kan­ce­la­rii (w rze­czy­sto­sci po­winno to być oczy­wi­ście zle­ce­nie…). Nie by­łam pewna, czy mogę się spo­dzie­wać PIT-11 i zwle­ka­lam z roz­li­cze­niem rocz­nym.

 • tom

  wi­tam pro­szę mi to wy­ja­śnić

  Umowa o dzieło mię­dzy oso­bami fi­zycz­nymi

  Gdy umowa za­wie­rana jest po­mię­dzy
  oso­bami fi­zycz­nymi nie­pro­wa­dzą­cymi dzia­łal­no­ści
  go­spo­dar­czej, obo­wią­zek roz­li­cze­nia po­datku spo­czywa na wy­ko­nawcy dzieła. Od za­ma­wia­ją­cego otrzy­muje on więc wy­na­gro­dze­nie brutto.

  Nie ma jed­nak obo­wiązku od­pro­wa­dzać
  od umowy / umów o dzieło za­li­czek na po­da­tek do­cho­dowy w ciągu
  roku. Przychód (wy­na­gro­dze­nie brutto) uzy­skany z umowy / umów o
  dzieło wy­ka­zuje w rocz­nym ze­zna­niu po­dat­ko­wym (PIT) jako
  przy­chód z in­nych źró­deł.

  umowa miała miej­sce w 2015roku w czerwcu, roz­li­czona w 31/07/2015 w ca­ło­ści, za­warta po­mię­dzy dwiema oso­bami fi­zycz­nymi które nie pro­wa­dzą dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej.

  Czyli za­liczkę za wy­ko­nane dzieło mogę od­pro­wa­dzić w pi­cie rocz­nym PIT-37?

  czy jed­nak po­wi­nie­nem za­pła­cić za­liczkę na po­da­tek do 20-sierpnia 2015 i je­śli tak to ja­kie są za to kary?

  • W tym przy­padku w ogóle nie mó­wimy o za­liczce na po­da­tek. Przychody z in­nych źró­deł wy­ka­zy­wane są w ze­zna­niu rocz­nym PIT-36 i wy­cho­dzi w ze­zna­niu, czy trzeba bę­dzie do­pła­cić po­da­tek, czy nie.

   • tom

    czyli jesz­cze ina­czej na pit – 36 mam się roz­li­czyć? Czasem to nie jest
    Pit tylko dla osób które pro­wa­dzą dzia­łal­ność go­spo­dar­czą? Dodam że ja
    pra­cuję na umowę o pracę a w 2015roku mia­łem jedna za­wartą umowę o
    dzieło na wy­ko­na­nie se­sji zdję­cio­wej. Pytanie też czy można od kwoty
    od­pro­wa­dzić 18% po­da­tek od 50% kosz­tów przy­chodu czy jed­nak mam zro­bić
    to od 80%?

    • Pit-36 to de­kla­ra­cja wła­ściwa dla wszyst­kich, któ­rzy osią­gają do­chody bez po­śred­nic­twa płat­ni­ków. Przychody z in­nych źró­deł – tu­taj kosz­tów w ogóle nie sto­su­jemy. Podatek od 100%.

     • tom

      Dziękuję za in­for­ma­cję ale nie ro­zu­miem czemu nie sto­su­jemy żad­nych
      kosz­tów? Wyżej Pan pi­sze że od ta­kiej umowy jest po­da­tek 18% od 50% a u
      mnie nie? O cho cho­dzi? Czy w umo­wie musi być za­warta in­for­ma­cja że
      prawa au­tor­skie prze­cho­dzą na zle­ce­nio­dawcę dzieła? Oraz czy za­pis w
      umo­wie gdzie za­strze­gam so­bie prawo to pre­zen­ta­cji zdjęć do wła­snych
      ce­lów re­kla­mo­wych blo­kuje po­da­tek KUP (50%)?

     • Urzędy Skarbowej trak­tują umowę za­wartą mię­dzy dwoma oso­bami fi­zycz­nymi jako przy­chód z in­nych źró­deł, a przy­chód z in­nych źró­deł po­wo­duje, że nie mo­żemy roz­li­czać kosz­tów uzy­ska­nia przy­chodu. Chyba, że za­kwa­li­fi­ku­jemy taką umowę jako przy­chód z praw ma­jąt­ko­wych (au­tor­skich). Wtedy w ca­ło­ści wy­ka­zu­jemy jako przy­chód z praw ma­jąt­ko­wych z 50% KUP. To ogólne in­for­ma­cje. Po in­dy­wi­du­alną po­radę za­pra­szam na e-mail.

     • tom

      na Pan blogu w punk­cie 1 jest opi­sane nieco to ina­czej, tj.

      Umowa o dzieło mię­dzy oso­bami fi­zycz­nymi

      ….Ma przy tym prawo za­sto­so­wać koszty
      uzy­ska­nia tego przy­chodu w wy­so­ko­ści 20% wy­na­gro­dze­nia brutto
      albo 50% je­śli dzie­łem jest przed­miot ochrony prawa au­tor­skiego
      (np. zdję­cie, tekst, gra­fika).

      Teraz to jedno prze­czy dru­giemu, niby można sto­so­wać koszty 20% te­raz Pan po­daje że nie… W Izbie skar­bo­wej po­dają że niby też można kij wie jak jest w rze­czy­wi­sto­ści.

     • Przepraszam, po­wi­nien do­ko­nać ak­tu­ali­za­cji ar­ty­kułu. Stanowisko w za­kre­sie umów mię­dzy oso­bami fi­zycz­nymi może być różne. Nikt tu­taj nie udzieli Panu pew­nej od­po­wie­dzi. Proponowałbym za­py­tać się bez­po­śred­nio we wła­ści­wym dla Pana Urzędzie – w końcu tam wszystko bę­dzie prze­cho­dzić przez we­ry­fi­ka­cję. 🙂

     • tom

      hmm mimo wszystko dzię­kuję za odp. w każ­dym urzę­dzie mó­wią ina­czej zresztą jak zwy­kle w Polsce bywa za­wsze w ra­zie źle wy­peł­nio­nego pit po­nosi od­po­wie­dzial­ność po­dat­nik. Trudno tak to już jest… Izba skar­bowa jest naj­pew­niej­szym źró­dłem ta­ko­wych in­for­ma­cji. Czyli zo­staje wy­peł­nić pit 36 oraz 18% po­datku za­pła­cić od 80% z umowy.

     • W ra­zie wąt­pli­wo­ści, je­dyną opcją uzy­ska­nia wią­żą­cej in­for­ma­cji jest wy­stą­pie­nie o in­dy­wi­du­alną in­ter­pre­ta­cję prze­pi­sów prawa po­dat­ko­wego.

 • ma­txi

  Miałem w ze­szłym roku poza umową o pracę jed­no­ra­zową umowę o dzieło na kwotę 35 zł. Czy od biura, z któ­rym mia­łem umowę o dzieł przy ta­kiej kwo­cie też mu­szę do­stać PIT?

  • Nie, do 200 zł do­chody z umowy o dzieło / zle­ce­nia nie pod­le­gają wy­ka­za­niu w PIT-11.

 • Dominika Krystian

  Witam, osoba ma umowę o pracę i do­dat­kowo za­warła umowę o dzieło z osobą fi­zyczną na kwotę po­wy­żej 200 zł na zro­bie­nie zdjęć, gdzie na­stę­puje prze­nie­sie­nie praw wła­sno­ści. Czy od tej kwoty roz­li­cza­jąc się z po­datku do­cho­do­wego mogę od­li­czyć KUP (50%) oraz na­leży się roz­li­czyć w PIT 36 czy PIT 37. Bardzo dzię­kuję za in­for­ma­cja

  • Jeśli na­stę­puje prze­nie­sie­nie praw au­tor­skich, to przy­słu­guje 50% KUP. Właściwe ze­zna­nie to PIT-36.

 • Kris

  Witam ser­decz­nie, mam ta­kie py­ta­nie:
  Osoba pry­watna (za­ma­wia­jący) za­ma­wia od osoby pro­wa­dzą­cej dzia­łal­ność go­spo­dar­czą wy­ko­na­nie dzieła (umowa o dzieło). Czy w tym wy­padku za­ma­wia­jący ma obo­wią­zek wy­sta­wić PIT?

  • Dzień do­bry! Jeśli wy­ko­nawca umowy pro­wa­dzi dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, a przed­miot umowy wcho­dzi w za­kres tej dzia­łal­no­ści, to roz­li­cze­nia przy­chodu z umowy do­ko­nuje sa­mo­dziel­nie wy­ko­nawca w ra­mach swo­jej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. Na za­ma­wia­ją­cym nie ciążą żadne obo­wiązki.

 • Olek Nowak

  Miałem w ze­szłym roku umową o pracę kilka dni 500zł .Oraz jed­no­ra­zową umowę o dzieło na kwotę 130 zł brutto — moje py­ta­nie czy w PIT 37 mam do­li­czyć te 130zł , czy roz­li­czam tylko te 500 zł . Pit 11 mam tylko na 500zł ..

  • Dzień do­bry! Tylko 500 zł. Umowy o dzieło / zle­ce­nie do 200 zł nie pod­le­gają wy­ka­za­niu w ze­zna­niu rocz­nym.

   • Olek Nowak

    Bardzo dzię­kuję – po­zdra­wiam .

 • Jarek Wincek

  Umowę o dzieło za­war­łem w grud­niu 2015, wy­na­gro­dze­nie otrzy­ma­łem w 2016. Kiedy mam się roz­li­czyć z tej umowy z ze­zna­niu po­dat­ko­wym? Za 2015, czy 2016?

  • Decyduje data otrzy­ma­nia wy­płaty. Zatem tu­taj roz­li­czamy w ze­zna­niu za 2016 rok.

 • Marta Podsiedlik

  Dzień do­bry Panie Wojciechu,

  Pana ar­ty­kuł jest bar­dzo po­mocny. Jednak czy mógłby mi Pan wy­ja­śniać pewną
  sprawę?

  Otrzymałam od mo­jego pra­co­dawcy PIT-11, w któ­rym to mój przy­chód jest
  kwota już po­mniej­szona o po­łowę i od tego koszty uzy­ska­nia przy­chodu są po­mniej­szone w związku z czym za­liczka po­brana przez płat­nika wy­nosi za­le­d­wie kilka zło­tych. W roku 2015 na umowę o
  dzieło za­ro­bi­łam 2047 zł netto. Na in­for­ma­cji o do­cho­dach, która otrzy­ma­łam od
  pra­co­dawcy jest 950 zł kwotą przy­chodu , koszty uzy­ska­nia tego przy­chodu to
  po­łowa czyli 475 zł , co się równa do­cho­dowi, poza tym za­liczka po­brana przez
  płat­nika to 86. Czy skła­da­jąc PIT – 37 od­zy­skam
  tylko te 86 zło­tych?? Dodam, że w roku po­dat­ko­wym 2015 nie uzy­ska­łam do­chodu
  więk­szego niż 3091, który jest nie­opo­dat­ko­wany, czy za­tem nie po­win­nam otrzy­mać
  kom­plet­nego zwrotu po­datku?

  Proszę o po­moc.
  Pozdrawiam , Marta

  • Dzień do­bry Pani Marto! PIT-11 jest nie­pra­wi­dłowy. Przychód jest w nim źle wska­zany, bio­rąc pod uwagę rze­czy­wi­ście osią­gnięty. Proszę skon­tak­to­wać się z płat­ni­kiem w celu ko­rekty PIT-11.

   • Marta Podsiedlik

    Dziękuję Panie Wojciechu, tak wła­snie uwa­ża­łam. Jeszcze raz dzię­kuję za kon­sul­ta­cję! Pozdrawiam ser­decz­nie!

 • Grzegorz

  Witam, mam py­ta­nie od­no­śnie wy­peł­nie­nia pit 37. Dostałem od pra­co­dawcy pit 11, w któ­rym w ru­bryce „D – in­for­ma­cja o kosz­tach uzy­ska­nia przy­chodu ” mam za­zna­czony pkt. 1 – czyli że koszty uzy­ska­nia przy­cho­dów wy­ka­zane w poz. 30 są „z jed­nego sto­sunku pracy (sto­sun­ków po­krew­nych) na­to­miast w ru­bryce „E – do­chody po­dat­nika, po­brane za­liczki oraz po­brane składki” w po­zy­cji 30. Koszty uzy­ska­nia przy­cho­dów mam kwotę 1 668,72. Uzupełniając pita wy­świe­tla mi in­for­ma­cje, że li­mit kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­dów to 1335 zł. Czy w tej sy­tu­acji ru­bryka D, poz. 28 jest źle za­zna­czona?? Dodam też, że do li­sto­pada 2015 mój ad­res za­miesz­ka­nia był inny niż ad­res sie­dziby firmy, a od grud­nia 2015 mój ad­res za­miesz­ka­nia jest taki sam jak miej­sco­wość w któ­rej znaj­duje sie firma. Natomiast cały czas prze­by­wam w de­le­ga­cji w in­nej miej­sco­wo­ści. Czy w tej sy­tu­acji wy­peł­nia­jąc pit – 37 po­wi­nie­niem wy­brać w ru­bryce D pkt. 3 – czyli: z jed­nego sto­sunku pracy (sto­sun­ków po­krew­nych) pod­wyż­szone w związku z za­miesz­ka­niem po­dat­nika poza miej­sco­wo­ścią, w któ­rej znaj­duje sie za­kład pracy?
  Z góry dzię­kuję za po­moc i mam na­dzieję, że wszystko do­kład­nie wy­ja­śni­łem.

  • Dzień do­bry Panie Grzegorzu! Tak szcze­gó­łowe wy­ja­śnie­nia nie są miej­scem na ko­men­tarz. Co wię­cej, nie je­stem w sta­nie od­po­wia­dać na py­ta­nia do­ty­czące funk­cjo­no­wa­nia pro­gra­mów do przy­go­to­wy­wa­nia ze­znań. W ra­zie wąt­pli­wo­ści, za­pra­szam na mail.

 • Czy jako osoba fi­zyczna za­wie­ra­jąca umowę także z osobą fi­zyczną mu­szę wy­sta­wić jej ra­chu­nek do umowy? Czy wy­star­czy w umo­wie okre­ślić kwotę, ter­min za­płaty i po­dać nr ra­chunku ban­ko­wego?

  • Wystarczy okre­ślić wszystko w umo­wie. Choć ra­chu­nek jest fajną sprawą, gdy cho­dzi o po­rząd­ko­wa­nie so­bie wszyst­kich współ­prac na cele póź­niej­szych roz­li­czeń.

 • DarkaD

  Witam, po wielu po­szu­ki­wa­niach i braku kom­pe­ten­cji urzęd­ni­ków na­wet w sa­mym Urzędzie Skarbowym w końcu tra­fi­łam na ten ar­ty­kuł 🙂

  Mam py­tanko:
  1. umowa o dzieło z firmą z Londynu(rozpoczęta te­raz w grud­niu i też w grud­niu pierw­sza wy­płata)
  2. jed­no­krotna wy­płata 200 zł
  3. oni nie od­pro­wa­dzają po­dat­ków, więc ja mu­szę
  4. czy przy tej kwo­cie po­winna by­łam za­pła­cić w stycz­niu tylko to 18% od kwoty brutto czyli 200zł?
  czy po­li­czyć koszty uzy­ska­nia przy­chodu (20%), od­jąć je od kwoty brutto i po­tem z tego 18%?
  5. i te­raz w rocz­nym ze­zna­niu po­dat­ko­wym do­dać za­łącz­nik Z/G do pitu 36?

  6. W te­go­rocz­nych mie­sią­cach jak roz­li­czać kwotę 200 zł? Bo po­wy­żej to ro­zu­miem, że tak jak w ar­ty­kule i te „za­datki” po­tem su­mo­wać w picie36. A kwotę 200zł? za­li­czać po­tem z in­nymi za­dat­kami?

  Proszę o po­moc bo nie­źle się w tym po­gu­bi­łam

  • Kwota brutto – koszty uzy­ska­nia przy­cho­dów = do­chód. Dochód x 18% – za­liczka na po­da­tek.

 • Dorota

  Dzień do­bry Panie Wojciechu 🙂 na­szły mnie małe wąt­pli­wo­ści przy wy­peł­nia­niu pit-37.

  Mam umowę o pracę plus w ze­szłym roku roz­po­czę­łam współ­pracę na umowę o dzieło z prze­nie­sie­niem praw au­tor­skich (umowa jest za­warta od li­sto­pada 2015 do grud­nia 2016). W 2015 roku otrzy­ma­łam tylko raz wy­na­gro­dze­nie, ok 80zł i do­sta­łam do niego pit-11. Czy oba te do­chody wpi­sać do jed­nego pit-37? Umowa o dzieło nie jest uwa­żana za sto­su­nek pracy czyli mam do­chody tylko z jed­nego sto­sunku pracy plus do­dat­kowy do­chód z umowy o dzieło.

  Czy do­brze ro­zu­muję? 🙂

  Czy w ta­kim wy­padku kwotę kosz­tów uzy­ska­nia przy­chodu wpi­suje się z jed­nego sto­sunku pracy (1668,72zł) czy tez daje się sumę czyli 1668,72zł plus koszty z pit-11 za umowę o dzieło, mi wy­szło ok 39zł kosz­tów? Bo wy­daje mi się, że koszty na­leży zsu­mo­wać, ale im wię­cej nad tym my­ślę tym wię­cej mam wąt­pli­wo­ści 😉

  • Dzień do­bry! Po pro­stu prze­pi­suje Pani in­for­ma­cje z PIT-11 do od­po­wied­nich ru­bryk. Umowa o pracę to wy­na­gro­dze­nie ze sto­sunku pracy, umowa o dzieło to wy­na­gro­dze­nie z dzia­łal­no­ści wy­ko­ny­wa­nej oso­bi­ście lub z praw ma­jąt­ko­wych, je­śli było prze­nie­sie­nie praw au­tor­skich ma­jąt­ko­wych.

 • Czy je­śli pro­wa­dzę jed­no­oso­bową dzia­łal­ność go­spo­dar­czą nie zwią­zaną z blo­giem i chcia­ła­bym za­wrzeć umowę z firmą na opu­bli­ko­wa­nie na blogu po­stu spon­so­ro­wa­nego to mogę za­wrzeć ją jako osoba fi­zyczna na swoje imię i na­zwi­sko czy mu­szę zro­bić to jako jed­no­oso­bowa firma?

  EDIT: do­czy­ta­łam w in­nym ar­ty­kule na blogu, że mogę 🙂

 • Anonim

  dla­czego przy umo­wie o dzieło li­cząc np od stycz­nia po­wiedzmy 12 umów na 5000 (1 umowa na mie­siac) i 50% kosz­tow uzy­ska­nia przy­cho­dow, od wrze­śnia płaci się wyż­szy po­da­tek? w tym wy­padku, po­dob­nie jest z in­nymi kwo­tami z tym że im więk­sza kwota tym szyb­ciej jest wyż­szy po­da­tek, je­dy­nie przy kwo­cie 3500/msc i mniej­szych płaci się caly czas ten sam po­da­tek. Nigdzie nie moge zna­lezc in­for­ma­cji na ten te­mat, bo nie o próg 32%. Takie wy­li­cze­nia daje kal­ku­la­tor http://kariera.pracuj.pl/umowa-o-dzielo-kalkulator/ (nie wiem czy moge linki wkle­jać, w ra­zie czego pro­szę wy­rzu­cić)

  • Prawdopodobnie cho­dzi o li­mit 50% KUP, który wy­nosi 42 764,00 zł.

 • Czy jak je­stem osobą fi­zyczną i mam wy­słać zleceniodawcy(firma) umowę o dzieło z umó­wioną kwotą 500 zł netto to mam na umo­wie wpi­sać 500 netto czy po pro­stu 500? Druga sprawa w ra­chunku wy­sta­wio­nym prze ze­mnie gdzie opi­suje wszyst­kie koszty uzy­ska­nia przy­chodu, kwotę do wy­płaty itd mam wpi­sać jako kwotę brutto jak do­brze po­li­czy­łem 545zł tak żeby kwota do wy­płaty po od­li­cze­niu po­datku wy­nio­sła równe 500zł?

  • Dzień do­bry Panie Rafale! Umowa po­winna wska­zy­wać, że wy­na­gro­dze­nie wy­nosi 500 zł netto. Pana usta­le­nia do­ty­czące tre­ści ra­chunku rów­nież są pra­wi­dłowe – kwota brutto musi być ob­li­czona tak, by kwota do wy­płaty (netto) wy­no­siła 500 zł.

 • dio­vis

  Dzień do­bry.

  Pana wpisy są nie­sa­mo­wi­cie po­mocne! Ale mam jesz­cze kilka py­tań:
  Co w wy­padku kiedy płat­ni­kiem jest firma za­gra­niczna a ja nie mam dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej? Dostaję wy­płatę za umowę o dzieło i po­wi­nie­nem od­pro­wa­dzić od niej po­da­tek do­cho­dowy.
  Czy mu­szę to ro­bić w tym sa­mym mie­siącu czy mogę w ze­zna­niu na ko­niec roku?
  Czy jako osoba fi­zyczna w ogóle mogę wy­sy­łać za­liczkę na po­da­tek do­cho­dowy?
  Jeśli tak to co je­śli spóź­nię się z wpła­ce­niem za­liczki mie­siąc?

 • Gosia

  Dzień do­bry

  Umowa o dzieło za­warta przez osobę fi­zyczną i przed­się­biorcę na kwotę 1000zl. Jednak przy wy­sta­wia­niu ra­chunku przed­się­biorca z osoba fi­zyczną uzgod­nili że wy­płata ma być na kwotę 1500 czyli inna niż na umo­wie. Czy może tak być że ra­chu­nek jest wy­sta­wiony na kwotę wyż­szą niż okre­śla umowa o dzieło?

  • Tak, może tak być. Należy to ro­zu­mieć jako do­ro­zu­mianą zmianę umowy w za­kre­sie wy­so­ko­ści wy­na­gro­dze­nia.

 • Tom

  Dzień do­bry,
  Na po­czą­tek chciał­bym za­zna­czyć, że to naj­lep­szy blog jaki czy­ta­łem. Masa przy­dat­nych in­for­ma­cji. Dzięki niemu udało mi się uzy­skać do­fi­nan­so­wa­nie z Urzędu Pracy za co ser­decz­nie dzię­kuje.
  Mam małe py­ta­nie. Dwa mie­siące temu zre­ali­zo­wa­łem pro­jekt dla firmy jako osoba fi­zyczna nie pro­wa­dząca dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. Wszystko zo­stało za­ak­cep­to­wane i roz­li­czy­li­śmy się z klien­tem. W tej chwili je­stem już wła­ści­cie­lem firmy – mie­siąc temu ją za­ło­ży­łem, na­to­miast klient upo­mniał się o ra­chu­nek. W związku z tym czy po­wi­nie­nem wy­sta­wić mu ra­chu­nek jako osoba fi­zyczna (dla­tego, że zle­ce­nie zo­stało za­koń­czone jesz­cze przed otwo­rze­niem dzia­łal­no­ści) czy już jako firma i nor­mal­nie od­pro­wa­dzić od tego po­da­tek?
  Drugie py­ta­nie, po­nie­waż za­war­li­śmy z klien­tem „umowę” przez e-mail, nie okre­śla­jąc czy jest to umowa o dzieło czy umowa zle­ce­nie. Co w ta­kim wy­padku po­wi­nie­nem na­pi­sać na ra­chunku, po­nie­waż za­zwy­czaj przy nor­mal­nych umo­wach pi­sa­łem „Rachunek do umowy o dzieło za­war­tej…”.
  Będę ogrom­nie wdzięczny za po­moc, po­nie­waż na­wet w Urzędzie Skarbowym nie po­tra­fili mi do­ra­dzić 🙂
  Pozdrawiam ser­decz­nie

  • Dzień do­bry! Jeśli przy­chód uzy­skał Pan przed roz­po­czę­ciem dzia­łal­no­ści, to trak­to­wany jest jako przy­chód osoby pry­wat­nej, w związku z tym ra­chu­nek rów­nież po­wi­nien Pan wy­sta­wić jako osoba pry­watna.

 • Tom

  Ps. Oczywiście przy dru­gim py­ta­niu cho­dziło mi przy wy­sta­wia­niu ra­chunku jako osoba fi­zyczna.
  Jeśli tego typu po­rady udziela Pan płat­nie to pro­szę mi dać znać 🙂
  Pozdrawiam

 • Jan

  Dzień do­bry
  Mam py­ta­nie od­no­śnie umowy o dzieło firmy z osobą nie pro­wa­dzącą dzia­łal­no­ści.
  Czy jest moż­li­wość by w umo­wie była za­warta in­for­ma­cja o tym że zle­ce­nio­biorca ob­li­guje się sam za­pła­cić po­da­tek do­cho­dowy? Jeśli tak to czy wtedy przed­się­biorca musi wy­sta­wić PIT?
  Dodatkowo w urzę­dzie skar­bo­wym otrzy­ma­łem in­for­ma­cję od krzy­czą­cych Pań że nie ma­jąc firmy nie można wy­sta­wiać ra­chunku – „co ja so­bie my­ślę”.

  • Dzień do­bry Panie Janie! Jeśli przed­się­biorca za­trud­nia osobę pry­watną, nie ma moż­li­wo­ści, by na pod­sta­wie umowy to osoba pry­watna sa­mo­dziel­nie roz­li­czała po­datki. Ma to obo­wią­zek zro­bić przed­się­biorca. Jak naj­bar­dziej osoba pry­watna ma moż­li­wość wy­sta­wić ra­chu­nek.

 • Michał

  Witam ser­decz­nie, od kilku dni nie mogę się ode­rwać od tego bloga 🙂
  Jednak nie mogę zna­leźć in­for­ma­cji na nur­tu­jący mnie te­mat. Udało mi się zna­leźć klienta w Niemczech dla któ­rego chciał­bym wy­ko­nać apli­ka­cję kom­pu­te­rową. Wiem już jak to za­ła­twić (jako Freelancer) przy po­mocy umowy o dzieło z prze­nie­sie­niem praw, jed­nak ze względu na duży za­kres pracy będę po­trze­bo­wał po­mocy ko­legi, z któ­rym usta­li­łem po­dział wkładu pracy na 50/50. Czy jest ja­kiś spo­sób aby­śmy mo­gli na­pi­sać tylko jedną umowę dla nas obu i na jej pod­sta­wie roz­li­czyć do­chód? Zleceniodawca pre­fe­ruje jedną umowę za to za­da­nie, ja chciał­bym aby sy­tu­acja prawno-podatkowa była przej­rzy­sta i w pełni le­galna. Co mo­żemy zro­bić? Z góry dzię­kuję za od­po­wiedź.

  • Dzień do­bry Panie Michale! Dziękuję za cie­płe słowa na te­mat blogu, miło mi. Tak, mogą Panowie za­wrzeć jedną umowę, któ­rej stro­nami będą obaj. W umo­wie musi być wy­raź­nie wska­zane, jaka część wy­na­gro­dze­nia przy­słu­guje każ­demu. Wynagrodzenie po­winno być rów­nież wy­pła­cone każ­demu osobno na jego konto, by nie było wąt­pli­wo­ści.

 • hub

  Czy w sy­tu­acji kiedy w umo­wie o dzieło nie za­miesz­czono za­pi­sów o prze­nie­sie­niu au­tor­skich praw ma­jąt­ko­wych, można do­ko­nać prze­nie­sie­nia tych praw na pod­sta­wie za­pi­sów w ra­chunku wy­sta­wio­nym po wy­ko­na­niu dzieła i tym sa­mym prze­wi­dzieć w ra­chunku 50% koszt uzy­ska­nia przy­chodu?

  • Dzień do­bry! Przeniesienie praw au­tor­skich wy­maga umowy na pi­śmie. Rachunek nie bę­dzie speł­niał ta­kiej formy. Zatem w ta­kiej sy­tu­acji na­le­ża­łoby anek­so­wać umowę, by osią­gnąć za­mie­rzony cel moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z 50% KUP.

 • Erni

  Nareszcie! Po ca­łym dniu szpe­ra­nia po fu­rach, zna­la­złem to wszystko ja­sno opi­sane Dzięki 🙂

 • aśka

  Witam! Mam py­ta­nie od­no­ście umowy zle­ce­nie – 150 zł brutto. Nie za­pła­ci­łam od niej od niej po­datku tj. po­bra­łam od pra­cow­nika ale nie prze­ka­za­łam 20 czerwca do US a więc te­raz mam do­słać czy jak?

  • Dzień do­bry! W przy­padku umów do 200 zł po­biera się po­da­tek zry­czał­to­wany. Jeśli nie zo­stał po­brany, na­leży zro­bić to po fak­cie ze sto­sow­nymi od­set­kami za opóź­nie­nie.

 • Debora

  Dzień do­bry!

  Jestem po­cząt­ku­ją­cym fre­elan­ce­rem i ten blog to naj­cen­niej­sze źró­dło in­for­ma­cji ja­kie zna­la­złam. Dziękuję!

  Przedarłam się już przez sporą część tek­stów i ko­men­ta­rzy ale nie zna­la­złam od­po­wie­dzi na pro­blem, który obec­nie mnie do­ty­czy.

  Kilka ty­go­dni temu za­war­łam pierw­szą umowę z klien­tem in­dy­wi­du­al­nym, tj. firmą, która zle­ciła mi wy­ko­na­nie dzieła na osza­ła­mia­jącą kwotę 18zł. Problem w tym, że – mimo wy­szcze­gól­nie­nia na ra­chunku wszyst­kiego tak jak na­leży – otrzy­ma­łam pełną kwotę brutto. Nie mar­twi­łam się tym bo z tego co się orien­ta­cyj­nie do­wie­dzia­łam o tak gro­szowe sprawy nikt się nie cze­pia i spo­koj­nie mogę uwzględ­nić to w roz­li­cze­niu rocz­nym. Jednak te­raz na­su­nęły mi się pewne wąt­pli­wo­ści – umowa o dzieło i ra­chu­nek są, na­to­miast mimo tego, że cho­dzi o firmę roz­li­cze­nie spa­dlo na mnie. Czy to duży pro­blem i mu­szę ich te­raz ści­gać (czego się oba­wiam bo ko­mu­ni­ka­cja z nimi była tra­giczna), czy mu­szę wy­spo­wia­dać się US jak naj­szyb­ciej (ter­min 20 dnia mie­siąca już mi­nął) czy mogę to spo­koj­nie wrzu­cić do roz­li­cze­nia rocz­nego (i wtedy na pod­sta­wie tej umowy czy jako ‚inne źró­dła’)?

  Z góry uprzej­mie dzię­kuję za od­po­wiedź,
  Pozdrawiam!

  • Dzień do­bry! Cieszę się, że blog jest przy­datny. Myślę, że w tej sy­tu­acji jak naj­bar­dziej moż­liwe jest roz­li­cze­nie tego jako przy­chód z in­nych źró­deł w ze­zna­niu rocz­nym.

   • Debora

    Świetnie, mała rzecz a ode­tchnę­łam z ulgą. Dziękuję za bły­ska­wiczną od­po­wiedź 🙂

 • Adam

  Witam ser­decz­nie,

  py­ta­nie tro­chę z in­nej strony jed­nak dla mnie bar­dzo ważne.
  Czy mogę za­wrzeć dzien­nie 100 umów o dzieło tej sa­mej tre­ści o wy­ko­na­nie tego sa­mego pro­duktu dzia­ła­jąc jako osoba pry­watna?

  Chciałbym pro­wa­dzić sklep in­ter­ne­towy, w któ­rym sprze­da­wał­bym ko­szulki w se­rii li­mi­to­wa­nej gdzie każdy klient po­przez skła­da­nie za­mó­wie­nia przy­stę­po­wał by do umowy o dzieło wła­śnie.

  Bardzo pro­szę o od­po­wiedź bądź kon­takt poza fo­rum.

  Pozdrawiam nie­mniej ser­decz­nie jak na po­czątku 😉

  • Dzień do­bry! Takie roz­wią­za­nie bę­dzie wy­peł­niało zna­miona dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, która po­winna zo­stać za­re­je­stro­wana.

   • Adam

    Dziękuję bar­dzo za od­po­wiedź mimo iż jest ona nie po mo­jej my­śli.
    Szukam da­lej do­brego roz­wią­za­nia. 😉

    • Obawiam się, że przy ta­kim po­my­śle, nie ma in­nej opcji niż wła­sna dzia­łal­ność. Ewentualnie Inkubator Przedsiębiorczości, pod­pię­cie się pod inną firmę albo sko­rzy­sta­nie z ja­kieś plat­formy po­śred­ni­czą­cej w sprze­daży, która w za­mian po­biera pro­wi­zję.

     • Adam

      Właśnie roz­wa­żam dwie pierw­sze opcje.
      Dziękuję.

     • Sławomir Forysiak

      Panie Wojciechu mam py­ta­nie – czy sprze­daż dzieł wła­snej sztuki (-ob­razy, rzeźby sztuka użyt­kowa ),po­przez plat­formy po­śred­ni­czą­cej w sprze­daży, która w za­mian po­biera pro­wi­zję. nie wy­maga za­kła­da­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej? i jaki prze­pis za tym stoi ?

 • Anna Górska

  Dzień do­bry 🙂 tra­fi­łam na bloga szu­ka­jąc od­po­wie­dzi na nur­tu­jące mnie od dłuż­szego czasu za­gad­nie­nie i zna­la­złam od­po­wiedź, jed­nak chcia­łam do­py­tać o szcze­góły. Zajmuje się rę­ko­dzie­łem (wy­ko­nuje ręcz­nie ro­bione kartki, al­bumy, wg swo­jego po­my­słu). Umowa o dzieło by­łaby dla mnie ide­al­nym roz­wią­za­niem, po­nie­waż za­ję­cie to jest do­dat­kowe i nie sta­nowi pracy o cha­rak­te­rze cią­głym. Umowa o dzieło moze być za­wie­rana row­nież ust­nie, i moje py­ta­nie brzmi czy w rocz­nym roz­li­cze­niu mogę wpi­sać kwotę do­chodu z ta­kiej dzia­łal­no­ści nie po­partą żadną umową pi­semną? Chodzi mi to czy je­śli np. wpi­sze, że mój do­chód ze sprze­daży kar­tek w ciągu roku wy­niósł 150 zł, nie mu­szę mieć na to żad­nych do­wo­dów?

  Pozdrawiam ser­decz­nie,
  Ania

 • Anna

  Dzień do­bry 🙂

  tra­fi­łam na Pana bloga szu­ka­jąc od­po­wie­dzi na nur­tu­jące mnie od dłuż­szego czasu za­gad­nie­nie i zna­la­złam od­po­wiedź, jed­nak chcia­łam do­py­tać o szcze­góły.

  Zajmuje się rę­ko­dzie­łem (wy­ko­nuje ręcz­nie ro­bione kartki, al­bumy, wg swo­jego po­my­słu). Umowa o dzieło by­łaby dla mnie ide­al­nym roz­wią­za­niem, po­nie­waż jest to do­dat­kowe za­ję­cie i nie sta­nowi pracy o cha­rak­te­rze cią­głym. Umowa o dzieło może być za­wie­rana row­nież ust­nie, i moje py­ta­nie brzmi czy w rocz­nym roz­li­cze­niu mogę wpi­sać kwotę do­chodu z ta­kiej dzia­łal­no­ści nie po­partą żadną umową pi­semną? Jeśli np. wpi­sze, że mój do­chód ze sprze­daży kar­tek w ciągu roku wy­niósł 150 zł, nie mu­szę mieć na to żad­nych do­wo­dów?

  W jaki spo­sób w ogóle na­leży taki do­chód roz­li­czać? W PIT-11 nie bę­dzie ta­kich in­for­ma­cji a w PIT-37 gdzie na­le­ża­łoby to wpi­sać?

  Czy przy ta­kim za­ję­ciu umowa o dzieło z prze­nie­sie­niem praw au­tor­skich mia­łaby za­sto­so­wa­nie, je­śli tak w jaki spo­sób taką umowę roz­li­czyć?

  Pozdrawiam ser­decz­nie.

  • Dzień do­bry, Pani Anno! Jeśli nie bę­dzie Pani miała umowy na pi­śmie, taki przy­chód naj­le­piej roz­li­czyć jako przy­chód z in­nych źró­deł w de­kla­ra­cji PIT-36. Nie bę­dzie na­to­miast w tym za­kre­sie wła­ściwe za­wie­ra­nie umowy o dzieło z prze­nie­sie­niem au­tor­skich praw ma­jąt­ko­wych.

   • Anna

    Dziękuje bar­dzo za pod­po­wiedź.
    Pozdrawiam ser­decz­nie!

 • Darek

  Witam,
  nie zna­la­złem ni­gdzie od­po­wie­dzi na moje nur­tu­jące py­ta­nie do­ty­czące umowy o dzieło a w szcze­gól­no­ści jej li­mitu. Chodzi o to, że współ­pra­cuję z kil­koma fir­mami jako fo­to­graf fre­elan­cer. Rozliczam się na za­sa­dzie umów o dzieło z 50 % kosz­tów uzy­ska­nia przy­chodu. Przy tych umo­wach jest roczny li­mit w wy­so­ko­ści 42.764 zł czyli 50% pierw­szego progu po­dat­ko­wego. Do tego mam dwa py­ta­nia. 1. Czy kwota 42,764 to suma brutto wszyst­kich mo­ich umów o dzieło któ­rej nie mogę prze­kro­czyć w ciągu roku? 2. Co zro­bić je­śli zbli­żam się nie­uchron­nie do gra­nicy 42 tys.? W jaki spo­sób mogę da­lej roz­li­czać wy­ko­naną pracę? Czy mogę przejść na roz­li­cza­nie we­dług 20% kosz­tów?

  • Kwota 42 764,00 zł to kwota 50% kosz­tów uzy­ska­nia przy­chodu, która nie może zo­stać prze­kro­czona. Po jej prze­kro­cze­niu nie można przejść na 20% KUP.

   • Darek

    A je­śli nie prze­kro­czy­łem li­mitu to czy mogę roz­li­czać na 20% KUP?

 • Paulina

  Witam, pa­nie Wojtku 🙂
  Mam ogromny pro­blem, bo czy­tam o fre­elance i po­dat­kach z tym zwią­za­nych a mimo to nie udaje mi się wszyst­kiego kom­plet­nie zro­zu­mieć. Może le­piej na­kre­ślę swoją sy­tu­ację.
  Ukończyłam li­ceum i nie idąc w tym roku na stu­dia, chcę za­ro­bić nieco na ry­sun­kach kom­pu­te­ro­wych. Wykonuję zle­ce­nia dla osób pry­wat­nych zza gra­nicy, po­słu­gu­jąc się przy od­bie­ra­niu za­płat PayPalem. I tu­taj moje py­ta­nia:
  Co po­win­nam zro­bić, aby móc roz­li­czyć się z tych do­cho­dów? Od czego w ogóle za­cząć? Czy do każ­dego za­mó­wie­nia musi być spo­rzą­dzana ja­kie­goś ro­dzaju umowa (umowa + skany pod­pi­sów obu stron, co­kol­wiek?) czy wy­star­czy je­śli będę się roz­li­czać z kwoty, którą do­staję od „klienta”? Jeśli są po­trzebne, a zga­duję, że tak, to co po­winno sta­no­wić do­wód otrzy­ma­nia za­płaty – czy wy­star­czy do tego PayPalowy mail z po­twier­dze­niem od­bioru kwoty od in­nego użyt­kow­nika lub wy­sta­wiona dla klienta PayPalowa fak­tura?

  No i na sam ko­niec – czy aby za­cząć roz­li­czać się z do­cho­dów wy­ma­gana jest re­je­stra­cja w Urzędzie Skarbowym?

  Naprawdę mam na­dzieję, że kie­dyś w szko­łach wej­dzie pro­gram pra­wi­dłowo na­ucza­jący oby­wa­teli pła­ce­nia po­dat­ków, za­miast wy­sy­ła­nia ich w do­ro­słość bez tej prak­tycz­nej wie­dzy, za to ze stra­chem przez po­dat­kami i wał­ko­wa­nym 5 razy te­ma­tem o woj­nach grec­kich 🙁

  • Dzień do­bry, Pani Paulino! Jeśli nie chce Pani pod­pi­sy­wać umów, naj­ła­twiej bę­dzie roz­li­czać przy­chody jako przy­chody z in­nych źró­deł w ze­zna­niu rocz­nym. Nie jest ko­nieczna wcze­śniej­sza re­je­stra­cja w US. Po pro­stu, w na­stęp­nym roku składa się od­po­wied­nio wy­peł­nione ze­zna­nie roczne.

   • Paulina

    Dziękuję bar­dzo, bar­dzo ser­decz­nie! Czuję się te­raz znacz­nie pew­niej 🙂
    Pozdrawiam!

  • Sławomir Forysiak

   chyba le­piej by było by pań­stwo było dla oby­wa­tel czy by zli­kwi­do­wała po­datki od osób fi­zycz­nych któ­rych ob­sługa i tak zna­czaco prze­kra­cza zy­ski pan­stwa z tego ty­tułu co ozna­cza ze cały ten PIT to tylko na­rze­dzie kon­troli oby­wa­teli

 • slav

  Witam. Proszę o wy­tłu­ma­cze­nie kwstii od­pro­wa­dze­nia po­datku – w skró­cie sy­tu­acja wy­gląda tak: pro­wa­dzę dzia­łal­ność gosp., do­sta­łem zle­ce­nie na opra­co­wa­nie ra­portu za 1000zł netto, wy­ko­na­nie zle­ci­łem oso­bie fi­zycz­nej – za­war­łem z nią umowę o dzieło na kwotę 1000zł. Podstawa do opo­dat­ko­wa­nia to 800zl bo koszty uzu­ska­nia przy­chodu przez wy­ko­nawce dzieła to 20%. Rozumiem, że w KPIR księ­guję w ko­lum­nie 12 kwotę brutto (1000zł) na­to­miast wy­pła­cam 856zł (po­trą­cam po­da­tek 144zł czyli 18% z 800zł). Sam wy­sta­wiam też fak­turę zle­ca­ją­cemu na 1000zł netto. Dotąd ro­zu­miem ale co da­lej, kto fak­tycz­nie od­pro­wa­dza te 144zł – ma­te­ma­tycz­nie mi to nie pa­suje – bo prze­cież w KPIR wpi­suję przy­chód z fak­tury 1000zł, wpi­suję koszty uzy­ska­nia przy­chodu 1000zł brutto z umowy o dzieło czyli po od­ję­ciu do­chód mam 0 czyli po­datku nie ma. Gdzie ro­bię błąd my­ślowy, kto fak­tycz­nie i kiedy musi od­ro­wa­dzić te 144zł? A może jest to roz­li­czane do­opiero przy Pit11 (sły­sza­łem też coś o Pit4R)???

 • P. Wojtku, przej­rza­łam po­niż­sze ko­men­ta­rze i chyba nikt nie py­tał o tą kwe­stię.
  Jestem z wy­kształ­ce­nia wi­za­żystką, czy do­brze ro­zu­miem, że nie mu­szę za­kła­dać dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej a je­dy­nie pod­pi­sy­wać umowy o dzieło jako osoba fi­zyczna wy­ko­nu­jąca z inną osobą fi­zyczną np. przy­szłą panną młodą na ma­ki­jaż ślubny? A póź­niej (w ze­zna­niu rocz­nym) od­pro­wa­dzić od za­ro­bio­nej sumy składkę 20%?
  Czy w każ­dej sy­tu­acji mu­szę pod­pi­sać umowę i prze­cho­wy­wać ją do wglądu, czy wy­star­czy za­war­cie umowy ust­nie?
  Czy mogę wy­sta­wić ra­chu­nek oso­bie fi­zycz­nej zle­ca­ją­cej, jako po­kwi­to­wa­nie?
  Rozumiem, że od umowy o dzieło nie będę miała żad­nych ulg po­dat­ko­wych za np. za­ku­pione ma­te­riały do wy­ko­ny­wa­nia dzieła.
  To chyba wszystko o co chcia­łam spy­tać.
  Pozdrawiam.

 • Dorota

  Dzień do­bry Panie Wojtku.

  Nareszcie zna­la­złam coś konkretnego.Potrzebuję po­mocy w kwe­stii umowy o dzieło.Chodzi kon­kret­nie o Wspólnote miesz­ka­niową która nie pro­wa­dzi dzia­łal­no­ści gospodarczej.Rozpoczął się se­zon grzew­czy i je­den z wła­ści­cieli (bez­ro­botny) po­dej­mie się pa­le­nia Co-odpłatnie za 800 zł miesięcznie.W roku wy­nie­sie to 4tyś 800 zł. Będzie to umowa mię­dzy dwoma stro­nami fi­zycz­nymi .Podpiszemy umowę o dzieło i co dalej.Kto ma od­pro­wa­dzić po­da­tek do US.Jak to się od­nosi do rocz­nej kwoty wol­nej od po­datku tj .około 3000 tyś.

  • Sławomir Forysiak

   pa­le­nie w pie­cach nie jest dzie­łem, to jest zle­ce­nie

 • Adrianna

  Witam,
  pro­szę o wy­ja­śnie­nie i po­moc w roz­wią­za­niu pro­blemu.
  Wykonuję za­pisy umowy za­war­tej ze mną jako osobą fi­zyczną nie­pro­wa­dza­jącą dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej i otrzy­muje wy­na­gro­dze­nie. Czy mogę zle­cić oso­bie fi­zycz­nej wy­ko­na­nie dzieła? Jeżeli tak, to ja nie mam moż­li­wo­ści wy­sta­wie­nia te oso­bie PIT-11. Czy ja wy­na­gro­dze­nie osoby wy­ko­nu­ją­cej dzieło na moją rzecz mogę ja­koś so­bie „roz­li­czyć”?
  Pozdrawiam!

 • Zosia Górska

  Witam, su­per ar­ty­kuł. Mam py­ta­nie o taki przy­pa­dek: firma w trak­cie re­je­stra­cji za­gra­nicą a chcę za­wrzeć w Polsce umowę z firmą, która zleci mi wy­ko­na­nie dzieła. Czy w ta­kim przy­padku (skoro nie roz­li­czam się z fi­sku­sem w Polsce jako przed­się­biorca) mogę po pro­stu za­wrzec z tą firmą umowę o dzieło jako osoba fi­zyczna?

 • Nikodem

  Witam Serdecznie świetny Blog. Nie pro­wa­dzę dzia­łal­no­ści gosp. czy wy­ko­nu­jąc dzieło – gra­fika na ścia­nie, dla osoby fi­zycz­nej nie bę­dą­cej przed­się­biorcą je­stem zo­bo­wią­zany wy­sta­wić jej ja­kiś ra­chu­nek?

 • Rob R

  W sy­tu­acji, gdy ja je­stem wy­ko­nawcą dzieła, a za­ma­wia­ją­cym jest firma – po­da­tek wpła­cany jest do US wła­ści­wego ze względu na moje miej­sce za­miesz­ka­nia czy ze względu na sie­dzibę firmy? Dziękuję za od­po­wiedź.