5 sierpnia 2016

Czy serwis internetowy musi mieć regulamin? Poradnik o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Czy wie­sz, że za­kła­da­jąc kon­to na Facebooku, za­wie­ra­sz z Markiem umo­wę? Jest to umo­wa o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną. Na jej pod­sta­wie, Mark za­pew­nia ci do­stęp do kon­ta, po­zwa­la pu­bli­ko­wać i udo­stęp­niać tre­ści, ko­men­to­wać, ku­po­wać re­kla­my. Wszystkie funk­cje Facebooka to usłu­gi świad­czo­ne dro­gą elek­tro­nicz­ną. Facebook je­st usłu­go­daw­cą, a ty usłu­go­bior­cą. A czy wie­sz, że gdy sam […]

3 lutego 2016

Jak bezboleśnie przejść na samozatrudnienie i założyć firmę?

Etat nie trwa wiecz­nie. Wiem, bo re­gu­lar­nie zgła­sza­ją się do mnie klien­ci po kon­sul­ta­cję w za­kre­sie sa­mo­za­trud­nie­nia. Najczęściej pro­gra­mi­ści, ale nie tyl­ko. W od­po­wie­dzi na licz­ne za­py­ta­nia, po­sta­no­wi­łem omó­wić naj­waż­niej­sze za­gad­nie­nia zwią­za­ne z tym te­ma­tem. Jeśli chce­sz bez­bo­le­śnie przej­ść na sa­mo­za­trud­nie­nie, czy­taj uważ­nie.

Reklamacja bez paragonu
8 grudnia 2015

Reklamacja bez paragonu? To możliwe.

Moim ro­dzi­com od­mó­wio­no zwro­tu pie­nię­dzy za wa­dli­wy ze­gar, bo zgu­bi­li pa­ra­gon. Sprzedawca nie był w sta­nie na­pra­wić ze­ga­ra, ani wy­mie­nić go na no­wy. Odmówił jed­nak zwro­tu pie­nię­dzy, po­nie­waż ro­dzi­ce nie mie­li pa­ra­go­nu. Pomogła do­pie­ro mo­ja in­ter­wen­cja, choć sprze­daw­ca i tak upie­rał się, że nie mam ra­cji.

Czy przedsiębiorca może zawrzeć umowę o dzieło?
2 grudnia 2015

Czy przedsiębiorca może zawrzeć umowę o dzieło?

Prowadzę dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą. Czy mo­gę za­wrzeć umo­wę o dzie­ło? Jeśli szu­ka­sz od­po­wie­dzi na to py­ta­nie, do­sko­na­le tra­fi­łeś. Odpowiadam na nie co naj­mniej kil­ka ra­zy w mie­sią­cu. Dzisiaj po­dzie­lę się od­po­wie­dzią z to­bą.

firma
6 sierpnia 2014

Czy można w ramach jednej firmy rozwijać wiele marek?

Zaskakująco czę­sto spo­ty­kam się z py­ta­nia­mi przed­się­bior­ców, czy jed­na fir­ma mo­że być wła­ści­cie­lem wie­lu ma­rek. Odpowiedź na to py­ta­nie je­st bar­dzo pro­sta. Chcąc za­osz­czę­dzić na po­ra­dzie praw­ni­ka, wy­star­czy przej­ść się do jed­ne­go z wszę­do­byl­ski­ch w Polsce mar­ke­tów i przyj­rzeć ety­kie­tom po­szcze­gól­ny­ch pro­duk­tów. Można też prze­czy­tać po­niż­szy tek­st, w któ­rym wy­ło­żę wszyst­ko ni­czym ka­wę na ła­wę.