Ramowa umowa współpracy czyli umowa o dzieło na kilka dzieł

Czy możesz zawrzeć jedną umowę dla kilku dzieł czy projektów? To dobre pytanie, jeśli chcesz z kimś współpracować na stałe i zlecać mu regularnie np. przygotowywanie grafik do social mediów, pisanie tekstów, transkrypcje lub inne projekty.

Czy musisz za każdym razem zawierać oddzielną umowę o dzieło? Nie musisz. Ramowa umowa współpracy to dobrodziejstwo, z którego możesz skorzystać.

Tutaj dowiesz się, kiedy zawrzeć taką umowę i na co zwrócić w niej uwagę, wraz z przykładowymi postanowieniami umownymi.

Spis treści

Ramowa umowa współpracy – podcast

O ramowej umowie współpracy możesz również posłuchać. Poniżej widzisz odtwarzacz, który pozwoli ci odsłuchać 58. odcinek podcastu Prawo dla kreatywnych poświęcony właśnie temu tematowi.

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi Soundcloud w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu odtwarzacz.

Wszystkie pozostałe odcinki podcastu „Prawo dla kreatywnych” znajdziesz na podstronie poświęconej podcastowi.

Wideo do obejrzenia

W ramach mojego autorskiego cyklu „Zapytaj prawnika” również podejmowałem temat ramowej umowy współpracy. Wideo dostępne poniżej.

W jednym z odcinków porównywałem umowę współpracy z umową o świadczenie usług.

Wszystkie odcinki cyklu „Zapytaj prawnika” znajdziesz na dedykowanej podstronie.

Ramowa umowa współpracy i składanie zamówień

Zamiast podpisywać kilka umów o dzieło, możesz zawrzeć umowę współpracy. Nie jest to umowa nazwana (w przeciwieństwie np. do umowy zlecenia) z kodeksu cywilnego – została wypracowana przez prawników po to, by sprostać wymaganiom biznesu.

Ramowa umowa współpracy reguluje współpracę polegającą na powierzaniu dzieł do wykonywania. W takiej umowie przewidujesz procedurę składania zamówień, czyli sposób, w jaki będziesz zlecać wykonawcy wykonywanie dzieł.

Prakreacja.pl
Przykładowe postanowienia z ramowej umowy współpracy

Umowa określa zasady współpracy stron w zakresie wykonywania przez Wykonawcę, na zamówienia składane przez Zamawiającego, oznaczonych dzieł, zwanych dalej „Dziełami”.

Jeżeli Zamawiający chce zamówić wykonanie określonego Dzieła, przesyła do Wykonawcy zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres XXX z określeniem szczegółów swojego zapotrzebowania, w tym oczekiwanego terminu realizacji.

Wykonawca deklaruje odpowiedź na przesłane zamówienie w ciągu XXX dni roboczych, chyba że wcześniej uprzedził Zamawiającego o swojej niedostępności w określonym przedziale czasu.

W odpowiedzi na zamówienie Wykonawca może zadać dodatkowe pytania, na które odpowiedzi ze strony Zamawiającego są niezbędne do określenia możliwych warunków wykonania Dzieła.

Dysponując wszelkimi niezbędnymi informacjami, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję warunków wykonania Dzieła, w szczególności oczekiwane wynagrodzenie oraz możliwy termin realizacji.

Jeżeli strony dojdą do porozumienia odnośnie wszystkich negocjowanych warunków wykonania Dzieła, dochodzi do zawarcia umowy o dzieło, mocą której Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dzieło zgodnie z ustalonymi wcześniej szczegółami, a Zamawiający zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie.

Celem uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie postanawiają, że umowa nie kreuje po stronie Zamawiającego jakiegokolwiek obowiązku składania zamówień u Wykonawcy ani przyjmowania tych zamówień przez Wykonawcę. Wykonawca może odmówić przyjęcia zamówienia składanego przez Zamawiającego bez podawania przyczyny. Ewentualne milczenie Wykonawcy nie prowadzi w jakichkolwiek okolicznościach do przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy o dzieło.

Ramowa umowa współpracy czyli umowa o dzieło na kilka dziełKompletny szablon ramowej umowy współpracy znajdziesz w blogowym sklepie.

Szablon jest w pełni edytowalny, opatrzony praktycznymi komentarzami do najważniejszych postanowień.

Kliknij w grafikę po lewej i zobacz ofertę.

Powyższe przykładowe postanowienia z ramowej umowy współpracy przewidują, że zamawiający nie jest zobowiązany do składania zamówień, a wykonawca nie musi ich przyjmować.

Nie jest to oczywiście jedyny dostępny sposób.

W ramowej umowie współpracy możemy równie dobrze przewidzieć określone gwarancje w zakresie zapotrzebowania na pracę wykonawcy, minimalną ilość zamówień w skali miesiąca, obowiązek przyjmowania zamówień, niemożność odmowy realizacji zamówienia za wyjątkiem istotnych okoliczności itp.

Ile sytuacji, tyle różnych ramowych umów współpracy. Jest to na tyle elastyczna konstrukcja, że pozwala dostosować umowę do realnego zapotrzebowania przy danej współpracy.

Ramowa umowa współpracy czyli umowa o dzieło na kilka dzieł
Elastyczność umowy współpracy zapewnia poczucie spokoju i komfortu. Zdjęcie autorstwa Evelina Zhu z Pexels.

Mniej formalności dzięki jednej umowie

W ramowej umowie współpracy zawarte jest, że jeżeli chcesz powierzyć wykonawcy wykonanie jakiegoś dzieła, wysyłasz mu maila z zamówieniem, a wykonawca się do tego ustosunkowuje.

Jeżeli przyjmie twoje zamówienie, dochodzi do zawarcia umowy o dzieło, ale nie wymaga to podpisywania odrębnego dokumentu. Do zawarcia umowy o dzieło dochodzi na podstawie już raz zawartej umowy współpracy.

Umowę współpracy podpisujesz raz, a na jej podstawie możesz wielokrotnie zamawiać różne dzieła.

Taka umowa może trwać w nieskończoność lub być zawarta na określony czas. Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz zawierać poszczególnych umów o dzieło, eliminując tym samym tworzenie kolejnych papierów.

Prakreacja.pl
Przykładowe postanowienia dot. czasu trwania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, a każda ze stron może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym.

Wypowiedzenie umowy nie wpływa na ważność i skuteczność zawartych uprzednio zgodnie z procedurą opisaną w § 2 umów o dzieło, ani na ważność i skuteczność przeniesienia autorskich praw majątkowych, choćby do przeniesienia tych praw miało dojść również po wypowiedzeniu niniejszej umowy.

Ramowa umowa współpracy czyli umowa o dzieło na kilka dziełKompletny szablon ramowej umowy współpracy znajdziesz w blogowym sklepie.

Szablon jest w pełni edytowalny, opatrzony praktycznymi komentarzami do najważniejszych postanowień.

Kliknij w grafikę po lewej i zobacz ofertę.

Możesz oczywiście inaczej uregulować czas trwania ramowej umowy współpracy.

Jeżeli zależy ci na dalej idącej trwałości współpracy, możesz np. zdecydować się na czas określony, a prawo do wypowiedzenia umowy uzależnić od zaistnienia konkretnych, ważnych powodów, które będą wprost wskazane w umowie.

Ramowa umowa współpracy a prawa autorskie

Ramowa umowa współpracy to również dobry sposób na jednorazowe zabezpieczenie praw autorskich, bez konieczności zawierania każdorazowo umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych albo umowy licencyjnej.

Aby każdorazowo nie zawierać umowy przenoszącej prawa / licencyjnej, zawiera się umowę współpracy, z której wynika, że każde dzieło wykonane w ramach zamówienia stanowi utwór, do którego przenoszone są autorskie prawa majątkowe na zamawiającego.

Prakreacja.pl
Przykładowe postanowienia dot. przeniesienia praw autorskich

Mocą niniejszej umowy, bez konieczności składania w tym zakresie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich zaakceptowanych przez Zamawiającego Dzieł.

Do przeniesienia autorskich praw majątkowych do Dzieła dochodzi z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Wykonawcy całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie tegoż Dzieła wraz z ewentualnym dodatkowym wynagrodzeniem za ponad-limitowe poprawki.

Jeżeli w okresie od zaakceptowania Dzieła do chwili zapłaty wynagrodzenia, Zamawiający potrzebuje korzystać z Dzieła, Wykonawca udziela na ten czas Zamawiającemu licencji na korzystanie z Dzieła na polach eksploatacji wskazanych w niniejszej umowie, z tym zastrzeżeniem, że licencja ta wygasa, jeżeli Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia w terminie 7 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury albo rachunku.

Ramowa umowa współpracy czyli umowa o dzieło na kilka dziełKompletny szablon ramowej umowy współpracy znajdziesz w blogowym sklepie.

Szablon jest w pełni edytowalny, opatrzony praktycznymi komentarzami do najważniejszych postanowień.

Kliknij w grafikę po lewej i zobacz ofertę.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych to oczywiście nie jedyny sposób na rozprawienie się z tą tematyką w ramowej umowie współpracy.

Równie dobrze możesz zdecydować się na licencję (wyłączną albo niewyłączną) czy też w ogóle pominąć prawa autorskie, jeżeli wykonywane zamówienia nie mają nic wspólnego z chronionymi utworami (choć w branży kreatywnej to rzadkość).

Ramowa umowa współpracy czyli umowa o dzieło na kilka dzieł
Większość zamówień w branży kreatywnej związana jest z prawami autorskimi. Zdjęcie autorstwa Marko Blazevic z Pexels.

Dodatkowe kwestie w ramowej umowie współpracy

Procedura składania zamówień, czas trwania umowy i prawa autorskie to nie wszystko, co pojawia się w ramowej umowie współpracy.

Inne kwestie, które pojawiają się w tego rodzaju umowie, to m.in.:

  • zaliczka / zadatek,
  • szczegóły wykonywania zamówień,
  • poprawki i uwagi,
  • opóźnienia w pracy,
  • odpowiedzialność za efekty pracy,
  • poufność (więcej: umowa o zachowaniu poufności),
  • dane osobowe,
  • aneksowanie umowy,
  • rozstrzyganie sporów.

Tak naprawdę są to tematy, które występują w większości innych umów w branży kreatywnej. Przykładowo, gdy zawierasz pojedynczą umowę o dzieło, też regulujesz w niej powyższe kwestie.

Dlatego nie omawiam tego wszystkiego w dzisiejszym artykule, zrobiłoby się nam jakieś przepastne tomiszcze, a nie o to chodzi. Dzisiaj chcę pokazać ci przede wszystkim na czym polega dobrodziejstwo ramowej umowy współpracy i kiedy warto ją wykorzystywać.

Gdybyś jednak chciał poczytać więcej, to na blogu znajdziesz sporo przydatnych materiałów, np.:

Czy ramową umowę współpracy trzeba zgłaszać do ZUS?

Od 01.01.2021 r. istnieje obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło.

Czy obowiązek ten dotyczy również ramowej umowy współpracy? Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista i wymaga dodatkowych wyjaśnień.

W ramach kancelarii praKreacja.legal przygotowaliśmy specjalistyczne opracowanie dotyczące obowiązku zgłaszania ramowej umowy współpracy do ZUS.

Ramowa umowa współpracy czyli umowa o dzieło na kilka dzieł

Jeżeli jesteś subskrybentem blogowego newslettera, opracowanie powinno być już u ciebie na skrzynce.

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się do newslettera, zrób to teraz, a w prezencie powitalnym otrzymasz opracowanie.

Prakreacja.pl

Podsumowanie

Długofalowe współprace można z powodzeniem realizować w ramach jednej umowy i nadal pozostawać w reżimie umowy o dzieło.

Ramowa umowa współpracy zawierana jest często wtedy, gdy chcemy czerpać korzyści związane z umową o dzieło, czyli uniknąć oskładkowania, ale nie chcemy zawierać wielu umów.

W takich sytuacjach ramowa umowa współpracy będzie jak najbardziej korzystna.

Ramowa umowa współpracy jest elastyczna i pozwala do wielu różnych kwestii podejść na wiele sposobów, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami przy danej współpracy.

Ramowa umowa współpracy – szablon do kupienia

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy przy ramowej umowie współpracy, wyślij wiadomość na adres kancelaria@prakreacja.legal.

Jeżeli szukasz szybkiego i prostego rozwiązania, sprawdź szablon ramowej umowy współpracy, który możesz kupić w blogowym sklepie.

Ramowa umowa współpracy czyli umowa o dzieło na kilka dzieł

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi systemu komentarzy Disqus w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu komentarze.