domena internetowa
15 lipca 2014

Jak odzyskać domenę internetową?

W jed­nym z ostat­ni­ch wpi­sów po­sta­wi­łem py­ta­nie, czy do­me­na in­ter­ne­to­wa pod­le­ga ochro­nie? Odpowiedziałem na nie twier­dzą­co  i przed­sta­wi­łem obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy, na grun­cie któ­ry­ch ta­kiej ochro­ny moż­na do­cho­dzić. W dzi­siej­szym tek­ście kon­ty­nu­uję pod­ję­ty wą­tek i wska­zu­ję na kon­kret­ne spo­so­by do­cho­dze­nia tej ochro­ny. Odpowiadam na py­ta­nie “jak od­zy­skać do­me­nę in­ter­ne­to­wą”, czy­li co zro­bić w sy­tu­acji, gdy oso­ba […]

domena internetowa
5 lipca 2014

Czy domena internetowa podlega ochronie?

Domena in­ter­ne­to­wa od­gry­wa dzi­siaj waż­ną ro­lę w kon­tek­ście pro­fe­sjo­na­li­zmu i bu­do­wa­nia wi­ze­run­ku fir­my. Każdy świa­do­my przed­się­bior­ca przy­wią­zu­je wa­gę do swo­je­go ozna­cze­nia w sie­ci. Dlatego co­raz czę­ściej spo­ty­kam się z py­ta­nia­mi, czy do­me­na in­ter­ne­to­wa pod­le­ga ochro­nie i czy są ja­kieś spo­so­by na do­me­no­wy­ch oszu­stów. W dzi­siej­szym wpi­sie od­po­wiem na py­ta­nie nr 1 – opo­wiem o praw­ny­ch […]

4 czerwca 2014

Znak towarowy jako słowo kluczowe w kampanii AdWords

Grzegorz Marczak opu­bli­ko­wał wczo­raj na Antyweb.pl tek­st o spo­rze po­mię­dzy por­ta­lem Cinkciarz.pl a Walutomat.pl w przed­mio­cie re­ali­zo­wa­nia przez Walutomat kam­pa­nii AdWords na sło­wa klu­czo­we, sta­no­wią­ce znak to­wa­ro­wy Cinkciarza. Czytelnicy blo­ga za­rzu­ci­li au­to­ro­wi po­wierz­chow­no­ść, brak szcze­gó­łów, bar­dzo ogól­ni­ko­we przed­sta­wie­nie te­ma­tu. Zupełnie jak­by po­mi­nę­li ka­te­go­rię wpi­su – mo­je prze­my­śle­nia. Trudno wy­ma­gać od Grzegorza, by za­dzi­wił świat po­głę­bio­ną […]

6 listopada 2013

Jak naśladować, by nie mieć problemów?

<< Lego vs Cobi – kloc­ki przed są­dem >> Funkcjonuje w Polsce usta­wa, któ­ra no­si dum­ny ty­tuł usta­wy o zwal­cza­niu nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji. Jaki cel po­sta­wił so­bie usta­wo­daw­ca, wy­da­jąc tak za­ty­tu­ło­wa­ne dzie­ło, nie trud­no się do­my­ślić. Czy mu się uda­ło? To dłu­ga hi­sto­ria. Nie na dzi­siaj, bo dzi­siaj bę­dzie o na­śla­dow­nic­twie pro­duk­tów, któ­re to na­śla­dow­nic­two zo­sta­ło […]