art. 172 prawa telekomunikacyjnego
9 września 2015

Tajemnica, którą skrywa art. 172 prawa telekomunikacyjnego

To ko­niec te­le­mar­ke­tin­gu. Nigdy wię­cej SPAMu. Od cza­su no­we­li­za­cji pra­wa te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go (25.12.2014) na pew­no spo­tka­łeś się z ta­ki­mi ha­sła­mi wie­lo­krot­nie. Zmieniony art. 172 wy­wo­łał licz­ne dys­ku­sje i kon­tro­wer­sje. W dzi­siej­szym ar­ty­ku­le po­ka­żę ci, jak od­po­wied­nio pa­trzeć na ten prze­pis. Jeśli za­sta­na­wia­sz się, jak roz­gryźć zgo­dę na uży­wa­nie te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ny­ch urzą­dzeń koń­co­wy­ch, czy­taj da­lej.

mailing
10 sierpnia 2015

Jak wysyłać mailing zgodnie z prawem?

E-mail mar­ke­ting je­st jak rock – ni­by daw­no już umarł, a jed­nak wciąż ma rze­sze fa­nów. Potwierdzają to licz­ne py­ta­nia, co i jak moż­na wy­słać ma­ilem, by nie na­ro­bić so­bie kło­po­tów. Wciąż wie­le osób nie ma od­po­wied­niej wie­dzy na te­mat praw­ny­ch aspek­tów e-mail mar­ke­tin­gu i po­wie­la nie­bez­piecz­ne mi­ty na ten te­mat. Obalę je dzi­siaj i […]

30 kwietnia 2015

Jak chronić pomysł na kampanię reklamową?

Wpadłeś na po­my­sł ory­gi­nal­nej kam­pa­nii re­kla­mo­wej. Przedstawiłeś go klien­to­wi. Klient po­wie­dział, że się za­sta­no­wi i ode­zwie za ja­kiś czas. Nie ode­zwał się. Po kil­ku mie­sią­ca­ch wi­dzi­sz świet­ną kam­pa­nię zre­ali­zo­wa­ną na pod­sta­wie two­je­go po­my­słu. Problem po­le­ga na tym, że zre­ali­zo­wał ją ktoś in­ny.

2 lutego 2015

Prawo dla marketera – podstawy, które powinien znać każdy

Reklama to bran­ża, w któ­rej dzia­ła co­raz wię­cej pod­mio­tów. Duże agen­cje re­kla­mo­we, śred­nie i ma­łe fir­my, fre­elan­ce­rzy, czy w koń­cu eta­tow­cy i sa­mo­za­trud­nie­ni. W re­kla­mie dzie­je się wie­le i dzie­je się pręż­nie. Dlatego po­sta­no­wi­łem przy­go­to­wać cy­kl wpi­sów de­dy­ko­wa­ny wszyst­kim, któ­rzy w bran­ży re­kla­mo­wej funk­cjo­nu­ją. Na roz­grzew­kę, przy­go­to­wa­łem dla Ciebie kil­ka pod­sta­wo­wy­ch in­for­ma­cji, któ­re po­zwo­lą nam […]

prawo reklamy
9 października 2014

Prawo reklamy w pigułce: naucz się oceniać, czy reklama jest zgodna z prawem

Prawo re­kla­my to dzie­dzi­na pra­wa wy­jąt­ko­wa. Potrafi za­in­te­re­so­wać na­wet ty­ch, któ­rzy na co dzień od pra­wa trzy­ma­ją się jak naj­da­lej. W dzi­siej­szym wpi­sie przed­sta­wię pod­sta­wy pra­wa re­kla­my. Po lek­tu­rze te­go tek­stu, bę­dzie­sz w sta­nie oce­nić obej­rza­ną re­kla­mę nie tyl­ko pod wzglę­dem es­te­tycz­nym, ale rów­nież praw­nym. Uważaj jed­nak – od tej chwi­li Twoje spoj­rze­nie na re­kla­mę […]

29 czerwca 2014

Blogerzy vs hbo, czyli prawo do wizerunku w praktyce

Wystarczył je­den po­st Pawła Opydo, by pół Polski za­in­te­re­so­wa­ło się pra­wem do wi­ze­run­ku i pró­bo­wa­ło za­bły­snąć spe­cja­li­stycz­ną wie­dzą z za­kre­su wy­zna­cza­nia gra­ni­cy mię­dzy na­ru­sze­niem wi­ze­run­ku a do­zwo­lo­ną sa­ty­rą. Nic tyl­ko po­zaz­dro­ścić Pawłowi wpły­wu na in­ter­ne­to­wą spo­łecz­no­ść. Nie chcę na­wet my­śleć, co ja mu­siał­bym zro­bić, by po­cią­gnąć za so­bą ta­kie tłu­my. Na szczę­ście je­stem tyl­ko skrom­nym […]

11 czerwca 2014

Sobowtór znanej osoby w reklamie a prawo do wizerunku

Aktorzy, spor­tow­cy, mu­zy­cy i ce­le­bry­ci wsze­la­kie­go in­ne­go sor­tu za­ra­bia­ją dzi­siaj kro­cie na dzia­łal­no­ści re­kla­mo­wej. Przeciętny Kowalski ła­pie się za gło­wę na sa­mą my­śl o wy­na­gro­dze­niu, ja­kie otrzy­ma­li Robert Lewandowski i je­go żo­na za udział w re­kla­mie T-Mobile Usługi Bankowe, nie wspo­mi­na­jąc już na­wet o wie­lo­let­nim kontr­ak­cie Marka Kondrata z ING. To tyl­ko dwa z wie­lu […]

4 czerwca 2014

Znak towarowy jako słowo kluczowe w kampanii AdWords

Grzegorz Marczak opu­bli­ko­wał wczo­raj na Antyweb.pl tek­st o spo­rze po­mię­dzy por­ta­lem Cinkciarz.pl a Walutomat.pl w przed­mio­cie re­ali­zo­wa­nia przez Walutomat kam­pa­nii AdWords na sło­wa klu­czo­we, sta­no­wią­ce znak to­wa­ro­wy Cinkciarza. Czytelnicy blo­ga za­rzu­ci­li au­to­ro­wi po­wierz­chow­no­ść, brak szcze­gó­łów, bar­dzo ogól­ni­ko­we przed­sta­wie­nie te­ma­tu. Zupełnie jak­by po­mi­nę­li ka­te­go­rię wpi­su – mo­je prze­my­śle­nia. Trudno wy­ma­gać od Grzegorza, by za­dzi­wił świat po­głę­bio­ną […]

9 maja 2014

Jeszcze nie miałam tego w ustach, czyli gdzie jest granica w reklamie?

Podczas ostat­niej po­dró­ży po mie­ście na­tkną­łem się na ba­ner re­kla­mo­wy z no­śnym ha­słem “Jeszcze nie mia­łam te­go w usta­ch“. Zaciekawiony dwu­znacz­nym (a w za­sa­dzie to jed­no­znacz­nym – przy­naj­mniej dla męż­czy­zny) prze­ka­zem i bra­kiem wska­za­nia re­kla­mo­wa­ne­go pro­duk­tu, szyb­ko wpi­sa­łem fra­zę w Google. Seksistowska re­kla­ma zu­py – przy­kuł mo­ją uwa­gę ty­tuł ar­ty­ku­łu na Onecie. Kliknąłem (jak na […]

28 marca 2014

Reklama alkoholu na blogu

Blog to miej­sce, któ­re po­wszech­nie je­st już po­strze­ga­ne ja­ko prze­strzeń re­kla­mo­wa. Coraz wię­cej ma­rek za­in­te­re­so­wa­ny­ch je­st obec­no­ścią na blo­ga­ch. Wśród ni­ch znaj­du­ją się pro­du­cen­ci al­ko­ho­lu, któ­rym blo­gi mo­gą wy­da­wać się szcze­gól­nie atrak­cyj­ne – ze wzglę­du na po­szu­ki­wa­nie spo­so­bów ”obej­ścia” za­ka­zu re­kla­my i pro­mo­cji te­goż pro­duk­tu. Bloger, de­cy­du­jąc się w tym przy­pad­ku na współ­pra­cę z mar­ką, […]

4 lutego 2014

Zakaz reklamy alkoholu w prawie polskim

Alkohol to je­den z tzw. pro­duk­tów sen­sy­tyw­ny­ch. Czyli ta­ki­ch, któ­re ze wzglę­du na swo­je wła­ści­wo­ści wy­ma­ga­ją ostroż­ne­go sto­so­wa­nia lub wią­żą się z za­gro­że­niem dla zdro­wia i ży­cia ludz­kie­go. W związ­ku z tym, w pra­wie od­naj­dzie­my sze­reg re­gu­la­cji, któ­re ma­ją za­po­bie­gać ne­ga­tyw­nym zja­wi­skom zwią­za­ny­mi z kon­sump­cją al­ko­ho­lu. Wśród ni­ch, znaj­du­ją się prze­pi­sy po­świę­co­ne je­go re­kla­mie. Przyjrzę […]