Nawigacja

Chcesz pro­wa­dzić sklep in­ter­ne­to­wy zgod­nie z pra­wem? Musisz speł­nić kil­ka wy­ma­gań.

Opowiem ci dzi­siaj o two­ich obo­wiąz­ka­ch ja­ko sprze­daw­cy in­ter­ne­to­we­go.

Pokażę krok po kro­ku jak wy­glą­da wdro­że­nie praw­ne skle­pu in­ter­ne­to­we­go.

Jeśli nie pro­wa­dzi­sz skle­pu, a ser­wis in­ter­ne­to­wy, to prze­czy­taj o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną.

Czytaj tu­taj: Czy ser­wis in­ter­ne­to­wy mu­si mieć re­gu­la­min? Poradnik o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną.

Wdrożenie prawne

Wdrożenie praw­ne skle­pu in­ter­ne­to­we­go. Brzmi ta­jem­ni­czo, praw­da?

Już tłu­ma­czę, w czym rze­cz.

Na wdro­że­nie praw­ne skle­pu in­ter­ne­to­we­go skła­da­ją się na­stę­pu­ją­ce czyn­no­ści:

 • za­pro­jek­to­wa­nie pro­ce­su za­ku­po­we­go,
 • przy­go­to­wa­nie re­gu­la­mi­nu,
 • przy­go­to­wa­nie tre­ści za­kła­dek na stro­nie skle­pu,
 • za­pro­jek­to­wa­nie pro­ce­su zbie­ra­nia zgód na prze­twa­rza­nie da­ny­ch oso­bo­wy­ch,
 • przy­go­to­wa­nie po­li­ty­ki pry­wat­no­ści,
 • wdro­że­nie pro­ce­dur ochro­ny da­ny­ch oso­bo­wy­ch,
 • przy­go­to­wa­nie we­wnętrz­nej do­ku­men­ta­cji ochro­ny da­ny­ch oso­bo­wy­ch,
 • zgło­sze­nie zbio­rów da­ny­ch do GIODO / po­wo­ła­nie ABI,
 • osta­tecz­ny au­dyt przed star­tem skle­pu.

To wszyst­ko po­wi­nie­neś zro­bić, je­śli chce­sz, by twój sklep dzia­łał zgod­nie z pra­wem.

Za chwi­lę opo­wiem ci o naj­waż­niej­szy­ch ele­men­ta­ch wdro­że­nia.

Proces zakupowy

Gdy zgła­sza się do mnie wła­ści­ciel skle­pu in­ter­ne­to­we­go, to naj­czę­ściej chce po pro­stu re­gu­la­min. Ja za­wsze wte­dy tłu­ma­czę, że war­to by­ło­by za­cząć od cze­goś in­ne­go.

Warto by­ło­by za­cząć od za­pro­jek­to­wa­nia pro­ce­su za­ku­po­we­go. A je­śli wer­sja be­ta skle­pu je­st już go­to­wa, to od zwe­ry­fi­ko­wa­nia, czy ten pro­ces zo­stał wdro­żo­ny zgod­nie z pra­wem.

Proces za­ku­po­wy to pro­ce­du­ra skła­da­nia przez ku­pu­ją­ce­go za­mó­wie­nia.

Koszyk oraz for­mu­la­rz za­mó­wie­nia mu­szą dzia­łać w od­po­wied­ni spo­sób. Na po­szcze­gól­ny­ch eta­pa­ch mu­szą być ku­pu­ją­ce­mu pre­zen­to­wa­ne okre­ślo­ne in­for­ma­cje.

Kupujący mu­si wie­dzieć, co ku­pu­je i za ile ku­pu­je.

Wybór form do­sta­wy i płat­no­ści mu­si być dla ku­pu­ją­ce­go ja­sny. Kupujący mu­si wie­dzieć, ile za­pła­ci za do­sta­wę, w ja­ki spo­sób ma za­pła­cić, kie­dy mo­że spo­dzie­wać się za­mó­wie­nia.

Kupujący mu­si zo­stać po­in­for­mo­wa­ny o pra­wie do od­stą­pie­nia od umo­wy i moż­li­wo­ści skła­da­nia re­kla­ma­cji.

Kupujący mu­si mieć moż­li­wo­ść za­po­zna­nia się z re­gu­la­mi­nem skle­pu, je­go za­ak­cep­to­wa­nia i ewen­tu­al­ne­go wy­ra­że­nia do­dat­ko­wy­ch zgód mar­ke­tin­go­wy­ch.

Kupujący mu­si zo­stać po­in­for­mo­wa­ny, że skła­da­jąc za­mó­wie­nie, zo­bo­wią­za­ny je­st do za­pła­ty. Najłatwiej zro­bić to, de­fi­niu­jąc wła­ści­wą tre­ść przy­ci­sku fi­na­li­zu­ją­ce­go skła­da­nie za­mó­wie­nia.

Jeśli chce­sz być w 100% zgod­ny z pra­wem i w 100% trans­pa­rent­ny, po­sta­raj się, by wszyst­kie te in­for­ma­cje zna­la­zły się w pro­ce­sie skła­da­nia za­mó­wie­nia.

To ni­by ba­nal­ne, ale czę­sto wi­dzę ko­szy­ki i pro­ce­du­ry skła­da­nia za­mó­wie­nia, któ­re są nie­czy­tel­ne, nie­zro­zu­mia­łe, ma­ło kla­row­ne.

Pomyśl, że tu­taj nie cho­dzi tyl­ko o pra­wo, ale rów­nież o do­świad­cze­nie użyt­kow­ni­ka. W Internecie wy­gry­wa­ją dzi­siaj ci, któ­rzy nie ka­żą użyt­kow­ni­kom za­sta­na­wiać się i do­my­ślać, co sprze­daw­ca miał na my­śli.

Transparentność pro­ce­su za­ku­po­we­go to klu­cz do suk­ce­su.

Regulamin sklepu internetowego

Gdy ma­sz już pew­no­ść, że pro­ces za­ku­po­wy je­st zgod­ny z pra­wem, czas na przy­go­to­wa­nie re­gu­la­mi­nu.

Regulaminu po­trze­bu­je­sz po to, by speł­nić wo­bec kon­su­men­ta sze­reg obo­wiąz­ków in­for­ma­cyj­ny­ch, o któ­ry­ch mó­wi usta­wa o pra­wa­ch kon­su­men­ta.

Regulaminu po­trze­bu­je­sz rów­nież po to, by za­wrzeć w nim wszyst­kie in­for­ma­cje do­ty­czą­ce umo­wy sprze­da­ży, któ­rą ku­pu­ją­cy bę­dą za­wie­rać z to­bą za po­śred­nic­twem skle­pu in­ter­ne­to­we­go.

Regulamin nie je­st tyl­ko przy­krym obo­wiąz­kiem. Regulamin ma chro­nić cię przed pro­ble­ma­tycz­ny­mi ku­pu­ją­cy­mi. Jeśli za­dba­sz o do­brze na­pi­sa­ny re­gu­la­min, bę­dzie­sz miał so­lid­ny ar­gu­ment przy ewen­tu­al­ny­ch sy­tu­acja­ch spor­ny­ch.

Kupujący skła­da za­mó­wie­nie, a na­stęp­nie oka­zu­je się, że nie je­steś w sta­nie zre­ali­zo­wać te­go za­mó­wie­nia, bo twój do­staw­ca wła­śnie sprze­dał ostat­nią sztu­kę pro­duk­tu i już go nie ma.

Jeśli w re­gu­la­mi­nie od­po­wied­nio zde­fi­niu­je­sz chwi­lę za­war­cia umo­wy sprze­da­ży, a za­mó­wie­nie ku­pu­ją­ce­go opi­sze­sz ja­ko ofer­tę za­war­cia umo­wy, to bę­dzie­sz mó­gł ła­two wy­brnąć z tej sy­tu­acji.

To sa­mo do­ty­czy po­mył­ki w ce­nie pro­duk­tu. Wskutek błę­du, przy dro­gim pro­duk­cie po­ja­wi­ła się bar­dzo ni­ska ce­na. Bystry ku­pu­ją­cy zło­żył za­mó­wie­nie i do­ma­ga się je­go re­ali­za­cji. Poradzisz so­bie, gdy bę­dzie chro­nił cię re­gu­la­min.

Regulamin ma cię chro­nić. Nie mo­że cię jed­nak chro­nić nad­mier­nie.

Nie za­miesz­czaj w re­gu­la­mi­nie po­sta­no­wień, któ­re czy­nią cię wład­cą a ku­pu­ją­ce­go two­im pod­da­nym.

Takie po­sta­no­wie­nia to klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne, któ­re za­mia­st po­móc, na­ro­bią ci kło­po­tów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie śpi, a po­zew skie­ro­wa­ny do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów to nic trud­ne­go.

Przykłady klau­zul nie­do­zwo­lo­ny­ch:
 • w przy­pad­ku uszko­dze­nia opa­ko­wa­nia po­trą­ca­my 5% war­to­ści to­wa­ru,
 • przy wy­bo­rze prze­sył­ki Pocztą Polską przez klien­ta, nadaw­ca w przy­pad­ku jej za­gi­nię­cia od­po­wia­da za to­war do kwo­ty 110 zł,
 • sprze­daw­ca nie od­po­wia­da za opóź­nie­nia w do­sta­wie lub brak moż­li­wo­ści do­star­cze­nia to­wa­ru w przy­pad­ku gdy to­war zo­sta­nie w ter­mi­nie prze­ka­za­ny fir­mie spe­dy­cyj­nej, a ta nie wy­wią­że się z umo­wy do­star­cze­nia w usta­lo­nym ter­mi­nie,
 • wszel­kie zwro­ty mu­szą uprzed­nio zo­stać zgło­szo­ne na ad­res e-mail xyz@xz.pl; w przy­pad­ku zgo­dy skle­pu na zwrot czę­ści po upły­wie 10 dni, za­strze­ga­my w ta­ki­ch przy­pad­ka­ch moż­li­wo­ść po­trą­ce­nia czę­ści środ­ków z ty­tu­łu kosz­tów ob­słu­gi zwro­tu,
 • mi­mo do­ło­że­nia na­le­ży­tej sta­ran­no­ści w ofer­cie pre­zen­to­wa­nej na stro­nie skle­pu mo­gą się po­ja­wić błę­dy, któ­re jed­nak nie mo­gą być pod­sta­wą do pod­no­sze­nia rosz­czeń wo­bec sprze­daw­cy.

Takich kwiat­ków w re­gu­la­mi­na­ch skle­pów in­ter­ne­to­wy­ch je­st na pęcz­ki. Wszystkie mo­że­sz zna­leźć w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych.

Praktyczna ra­da z mo­jej stro­ny je­st ta­ka, byś w re­gu­la­mi­nie nie pi­sał za du­żo. Ogranicz się do mi­ni­mum wy­ma­ga­ne­go przez prze­pi­sy, nie kom­bi­nuj i za nic w świe­cie nie sta­raj się prze­chy­trzyć ku­pu­ją­ce­go.

Po pro­stu graj fa­ir.

Zakładki na stronie sklepu

Oprócz re­gu­la­mi­nu, war­to mieć na stro­nie skle­pu rów­nież od­dziel­ne za­kład­ki do­ty­czą­ce naj­waż­niej­szy­ch kwe­stii.

Polecam stwo­rzyć dwie za­kład­ki:

 • do­sta­wa i płat­no­ść,
 • zwro­ty i re­kla­ma­cje.

Treść ty­ch za­kła­dek to nic nad­zwy­czaj­ne­go. Możesz po pro­stu sko­pio­wać po­sta­no­wie­nia re­gu­la­mi­nu do­ty­czą­ce ty­ch czte­rech kwe­stii i umie­ścić w od­po­wied­nim miej­scu.

Ja jed­nak za­chę­cam cię, byś za­in­we­sto­wał w do­bre „co­py” i uczy­nił te za­kład­ki jak naj­bar­dziej przy­stęp­ny­mi dla ku­pu­ją­cy­ch.

Jestem prze­ko­na­ny, że ku­pu­ją­cy do­ce­nią waż­ne dla ni­ch in­for­ma­cje po­da­ne w faj­nej for­mie.

Potwierdzenie zawarcia umowy

Potwierdzenie za­war­cia umo­wy to tak na­praw­dę czę­ść pro­ce­su za­ku­po­we­go. Wyodrębniłem jed­nak to za­gad­nie­nie, bo wi­dzę, że sprze­daw­cy czę­sto o nim za­po­mi­na­ją lub trak­tu­ją po ma­co­sze­mu.

Każdemu kon­su­men­to­wi, któ­ry ku­pi coś w two­im skle­pie in­ter­ne­to­wym, ma­sz obo­wią­zek prze­ka­zać po­twier­dze­nie za­war­cia umo­wy sprze­da­ży na trwa­łym no­śni­ku.

Art. 21 usta­wy o pra­wa­ch kon­su­men­ta

1. Przedsiębiorca ma obo­wią­zek prze­ka­zać kon­su­men­to­wi po­twier­dze­nie za­war­cia umo­wy na od­le­gło­ść na trwa­łym no­śni­ku w roz­sąd­nym cza­sie po jej za­war­ciu, naj­póź­niej w chwi­li do­star­cze­nia rze­czy lub przed roz­po­czę­ciem świad­cze­nia usłu­gi.

Takie po­twier­dze­nie mo­że­sz wy­słać ma­ilem lub do­łą­czyć wy­dru­ko­wa­ne do prze­sył­ki z za­mó­wie­niem. Oba roz­wią­za­nia moż­na uznać za trwa­ły no­śnik.

Potwierdzenie po­win­no za­wie­rać m.in. na­stę­pu­ją­ce in­for­ma­cje:

 • two­je da­ne,
 • da­ne ku­pu­ją­ce­go,
 • za­ku­pio­ne pro­duk­ty wraz z ich ce­ną,
 • spo­sób do­sta­wy i ce­na do­sta­wy,
 • spo­sób płat­no­ści za za­mó­wie­nie,
 • pro­ce­du­ra roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji,
 • po­ucze­nie o pra­wie od­stą­pie­nia od umo­wy.

Najłatwiejszym spo­so­bem do­rę­cze­nia ku­pu­ją­ce­mu ta­kie­go po­twier­dze­nia je­st wy­ko­rzy­sta­nie do te­go wia­do­mo­ści wy­sy­ła­nej ja­ko po­twier­dze­nie za­mó­wie­nia. Wystarczy do­sto­so­wać tre­ść tej wia­do­mo­ści do te­go, co po­win­no za­wie­rać po­twier­dze­nie za­war­cia umo­wy.

Jeśli nie je­steś w sta­nie tech­nicz­nie ro­ze­grać prze­sy­ła­nia ma­ilo­wo po­twier­dze­nia, za­wsze mo­że­sz do­łą­czać po­twier­dze­nia do prze­sy­łek dla ku­pu­ją­cy­ch.

Polecam two­jej szcze­gól­nej uwa­dze po­twier­dze­nie za­war­cia umo­wy, bo z mo­ich ob­ser­wa­cji wy­ni­ka, że znacz­na czę­ść sprze­daw­ców o nim za­po­mi­na.

Wyróżnij się i przy­go­tuj po­twier­dze­nie za­war­cia umo­wy speł­nia­ją­ce wy­mo­gi praw­ne, a jed­no­cze­śnie przy­ja­zne dla użyt­kow­ni­ka. Sekret tkwi w do­brym „co­py”. Jeśli za­dba­sz o tre­ść wia­do­mo­ści, ku­pu­ją­cy na pew­no to do­ce­nią.

Polityka prywatności

Polityka pry­wat­no­ści wią­że się ści­śle z te­ma­tem da­ny­ch oso­bo­wy­ch.

W po­li­ty­ce pry­wat­no­ści po­win­ny zna­leźć się pod­sta­wo­we in­for­ma­cje do­ty­czą­ce te­go, co dzie­je się z da­ny­mi oso­bo­wy­mi ku­pu­ją­cy­ch.

Polityka po­win­na obej­mo­wać in­for­ma­cje o:

 • ad­mi­ni­stra­to­rze da­ny­ch,
 • pod­sta­wie prze­twa­rza­nia da­ny­ch (re­ali­za­cja umo­wy sprze­da­ży),
 • moż­li­wo­ści wy­ra­że­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­ny­ch w in­ny­ch ce­la­ch (np. ce­le mar­ke­tin­go­we, prze­sy­ła­nie in­for­ma­cji han­dlo­wy­ch),
 • do­bro­wol­no­ści po­da­nia da­ny­ch oso­bo­wy­ch,
 • moż­li­wo­ści do­stę­pu do da­ny­ch, ich po­pra­wia­nia, żą­da­nia usu­nię­cia w okre­ślo­ny­ch wy­pad­ka­ch.

Polityka pry­wat­no­ści nie je­st do­ku­men­tem obo­wiąz­ko­wym. Jest jed­nak do­ku­men­tem przy­dat­nym, by speł­nić wszyst­kie obo­wiąz­ki in­for­ma­cyj­ne ja­kie cią­żą na to­bie ja­ko ad­mi­ni­stra­to­rze da­ny­ch oso­bo­wy­ch ku­pu­ją­cy­ch.

Polityka pry­wat­no­ści mo­że być sa­mo­dziel­nym do­ku­men­tem, ale mo­że być rów­nież czę­ścią re­gu­la­mi­nu. Ja naj­czę­ściej wpi­su­ję po­li­ty­kę w re­gu­la­min.

Dane osobowe

Polityka pry­wat­no­ści to nie wszyst­ko, co wią­żę się z da­ny­mi oso­bo­wy­mi.  Są jesz­cze in­ne kwe­stie.

Jako sprze­daw­ca w skle­pie in­ter­ne­to­wym, prze­twa­rza­sz da­ne oso­bo­we ku­pu­ją­cy­ch. Najczęściej ro­bi­sz to w kil­ku ce­la­ch:

 • re­ali­za­cja za­mó­wie­nia,
 • mar­ke­ting,
 • zwro­ty i re­kla­ma­cje,
 • fak­tu­ro­wa­nie.

Każdy cel prze­twa­rza­nia da­ny­ch oso­bo­wy­ch to od­ręb­ny zbiór da­ny­ch, któ­ry pod­le­ga zgło­sze­niu do GIODO – za wy­jąt­kiem zbio­ru do fak­tu­ro­wa­nia.

Zanim jed­nak zgło­si­sz zbiór do GIODO, mu­si­sz pa­mię­tać o:

 • pra­wi­dło­wym za­pro­jek­to­wa­niu pro­ce­su zbie­ra­nia zgód na prze­twa­rza­nie da­ny­ch,
 • wdro­że­niu od­po­wied­ni­ch pro­ce­dur ochro­ny da­ny­ch oso­bo­wy­ch,
 • za­war­ciu umów po­wie­rze­nia da­ny­ch oso­bo­wy­ch,
 • przy­go­to­wa­niu we­wnętrz­nej do­ku­men­ta­cji ochro­ny da­ny­ch oso­bo­wy­ch.

O da­ny­ch oso­bo­wy­ch w skle­pie in­ter­ne­to­wym na­pi­sa­łem od­dziel­ny ar­ty­kuł.

Znajdziesz go tu­taj: da­ne oso­bo­we w skle­pie in­ter­ne­to­wym, jak nad ni­mi za­pa­no­wać?

Ostateczny audyt

Gdy już zro­bi­sz to, co pra­wo od cie­bie wy­ma­ga, war­to jesz­cze raz spraw­dzić, czy aby na pew­no wszyst­ko gra.

Ostateczny au­dyt po­le­ga na prze­kli­ka­niu się przez fi­nal­ną wer­sję skle­pu i zwe­ry­fi­ko­wa­niu, czy na­pi­sa­ny re­gu­la­min od­po­wia­da wszyst­kim roz­wią­za­niom tech­nicz­nym oraz czy ni­cze­go nie bra­ku­je w pro­ce­sie za­ku­po­wym.

Ostateczny au­dyt to rów­nież czas na spraw­dze­nie ca­ło­ści przy­go­to­wa­nej do­ku­men­ta­cji. Nie tyl­ko do­ku­men­tów, któ­re wi­docz­nie są na stro­nie skle­pu, ale rów­nież do­ku­men­tów we­wnętrz­ny­ch. Lepiej zro­bić to te­raz, bo póź­niej praw­do­po­dob­nie nie znaj­dzie­sz już na to cza­su.

Potrzebujesz in­dy­wi­du­al­nej po­mo­cy przy skle­pie in­ter­ne­to­wym?

Napisz do mnie na ad­res wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

W ra­ma­ch osta­tecz­ne­go au­dy­tu war­to rów­nież przyj­rzeć się opi­som i zdję­ciom pro­duk­tów. W szcze­gól­no­ści pod ką­tem, czy nie na­ru­sza­ją praw osób trze­ci­ch.

Czasem mu­si być to po pro­stu szcze­ry ra­chu­nek su­mie­nia. Przygotowałem opi­sy sa­me­mu, czy sko­pio­wa­łem od ko­goś in­ne­go. Wykonałem zdję­cia sa­mo­dziel­nie, czy wzią­łem ze stro­ny pro­du­cen­ta. Wątek wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej je­st bar­dzo waż­ny, a czę­sto w skle­pa­ch po­mi­ja­ny.

Jeśli osta­tecz­ny au­dyt nie wy­ka­że żad­ny­ch nie­pra­wi­dło­wo­ści, nie po­zo­sta­je już nic in­ne­go jak pu­ścić sklep w eter. Niech dzie­ją się za­ku­py!

Przydał ci się ten ar­ty­kuł? Udostępnij go in­nym. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to do­słow­nie chwi­lę.

Chcesz otrzy­my­wać wię­cej ar­ty­ku­łów ta­ki­ch jak ten? Zapisz się na new­slet­ter.

Powyższych zgód udzie­la­sz mi, czy­li Wojciechowi Wawrzak, pro­wa­dzą­ce­mu dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą pod fir­mą „Usługi praw­ne i księ­go­we Wojciech Wawrzak” z sie­dzi­bą w Łodzi (93-279), ul. Tatrzańska 91/51.

 • Anet

  A co w sy­tu­acji, gdy two­rzy się sklep nie po­bie­ra­ją­cy od użyt­kow­ni­ka żad­ny­ch da­ny­ch oso­bo­wy­ch, na­wet ema­il? Sprzedaż dó­br cy­fro­wy­ch z płat­no­ścią w sys­te­ma­ch płat­no­ści on­li­ne. Bez fak­tur, prze­le­wów, itp. Klient za­ma­wia on­li­ne, do­ko­nu­je płat­no­ści, sklep do­sta­je po­twier­dze­nie płat­no­ści i udo­stęp­nia na ko­niec przed­miot cy­fro­wy. Czy ta­ka sprze­daż je­st w ogó­le re­gu­lo­wa­na?

  A co do ty­ch wy­ma­ga­ny­ch zgód mar­ke­tin­go­wy­ch. Trudno o przej­rzy­sto­ść ta­kie­go pro­ce­su za­ku­po­we­go i nie spo­sób po­li­czyć, acz nie bę­dzie to ni­ska kwo­ta, ile osób zre­zy­gno­wa­ło z za­mó­wie­nia wi­dząc 4 róż­ny­ch check­bo­xów wy­ma­ga­ny­ch do zło­że­nia za­mó­wie­nia, np. [ ] ak­cep­tu­ję re­gu­la­min, [ ] wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­ny­ch, [ ] wy­ra­żam zgo­dę na otrzy­my­wa­nie new­slet­ter, [ ] wy­ra­żam zgo­dę na roz­po­czą­cie wy­ko­ny­wa­nia umo­wy przed… Kiedy wpro­wa­dzi­łem w skle­pie tę „trans­pa­rent­no­ść” to za­mó­wie­nia spa­dły o po­ło­wę. Ustawodawca wy­ma­ga, aby każ­da zgo­da by­ła osob­na trak­tu­jąc klien­ta jak nie­do­ro­zwi­nię­te­go, a każ­de­go sprze­daw­cę jak oszu­sta i zło­dzie­ja. Jedyną gru­pą cie­szą­cą się ze zmian są za pew­ne praw­ni­cy, któ­rzy za ta­ką pa­pie­ro­lo­gię i dum­nie zwa­ny „au­dyt” po­bie­ra­ją pew­nie z pa­rę ty­się­cy.

  • Dzień do­bry! Sprzedaż dó­br cy­fro­wy­ch to ta­ka sa­ma sprze­daż jak pro­duk­tów ma­te­rial­ny­ch i wszyst­kie opi­sa­ne w tym ar­ty­ku­le za­sa­dy znaj­du­ją w niej za­sto­so­wa­nie. Przepisy są jed­no­znacz­ne i nie po­zo­sta­wia­ją wąt­pli­wo­ści, jak zgod­nie z pra­wem na­le­ży wdro­żyć sprze­daż on-line. To, czy sprze­daw­ca do te­go się do­sto­su­je, czy nie, to już każ­do­ra­zo­wo in­dy­wi­du­al­na de­cy­zja sprze­daw­cy.

   • Anet

    Spotykam się z opi­nia­mi, że w przy­pad­ku każ­dej sprze­da­ży on­li­ne wy­ma­ga­na je­st re­je­stra­cja zbio­ru da­ny­ch w gio­do, ale w tym wy­pad­ku nie ma żad­ne­go zbio­ru da­ny­ch oso­bo­wy­ch. Zatem chy­ba nie wszyst­kie opi­sa­ne w ar­ty­ku­le kwe­stie do­ty­czą ta­kie­go ro­dza­ju sprze­da­ży, jak opi­sa­łem. W prze­pi­sa­ch ni­gdzie nie je­st rów­nież okre­ślo­ne, że po­li­ty­ka pry­wat­no­ści je­st wy­ma­ga­nym do­ku­men­tem. Regulamin tak, zgło­sze­nie do gio­do tak, pod pew­ny­mi wa­run­ka­mi, a po­li­ty­ka pry­wat­no­ści, to twór prze­nie­sio­ny z za­gra­ni­cy ni­gdzie nie umo­co­wa­ny w pol­skim pra­wie. Informacje umiesz­cza­ne w po­li­ty­ce po­win­ny się po pro­stu zna­leźć w re­gu­la­mi­nie.

    • Cytuję frag­ment po­wyż­sze­go ar­ty­ku­łu:

     „Polityka pry­wat­no­ści nie je­st do­ku­men­tem obo­wiąz­ko­wym. Jest
     jed­nak do­ku­men­tem przy­dat­nym, by speł­nić wszyst­kie obo­wiązki
     in­for­ma­cyjne ja­kie cią­żą na to­bie ja­ko ad­mi­ni­stra­to­rze da­nych
     oso­bo­wych ku­pu­ją­cych.

     Polityka pry­wat­no­ści mo­że być sa­mo­dziel­nym do­ku­men­tem, ale
     mo­że być rów­nież czę­ścią re­gu­la­minu. Ja naj­czę­ściej wpi­suję
     po­li­tykę w re­gu­la­min.”

     • Anet

      Czyli in­for­ma­cji o prze­twa­rza­niu da­ny­ch i spo­so­bie ich wy­ko­rzy­sty­wa­nia nie mu­si być w re­gu­la­mi­nie i moż­na je so­bie umie­ścić w ja­kimś osob­nym pli­ku gdzieś tam pod­lin­ko­wa­nym (zwał jak zwał)? Nie są­dzę.

     • Wystarczy choć­by po­in­for­mo­wać o tym w pierw­szym ma­ilu wy­sy­ła­nym do użyt­kow­ni­ka. Double-opt-in da­je ra­dę.

     • Anet

      Odnosi się Pan do zgód mar­ke­tin­go­wy­ch czy do in­for­ma­cji o prze­twa­rza­niu da­ny­ch oso­bo­wy­ch i re­je­stra­cji w gio­do?

     • Odnoszę się do obo­wiąz­ków in­for­ma­cyj­ny­ch, któ­re cią­żą na ad­mi­ni­stra­to­rze da­ny­ch. Zgody mar­ke­tin­go­we mu­szą być check­bo­xa­mi.

 • Bardzo do­bry ar­ty­kuł i jak­że po­moc­ny!!! Wreszcie wszyst­kie nie­zbęd­ne da­ne ze­bra­ne w jed­nym miej­scu 😀 Już nie­dłu­go wy­ko­rzy­stam wszyst­kie po­ra­dy do mo­jej stro­ny, któ­ra wła­śnie prze­ży­wa me­ta­mor­fo­zę 🙂 Dzięki za wpis i po­wo­dze­nia na Gali Blog Roku 🙂

  Pozdrawiam
  Marta 🙂

  • Miło mi, że ar­ty­kuł oka­zał się po­moc­ny. 🙂 Dzięki za ży­cze­nia po­wo­dze­nia!

 • Mika

  Witam, po­sia­dam już sklep sta­cjo­nar­ny, za­sta­na­wiam się jed­nak nad sprze­da­żą in­ter­ne­to­wą. Czy mo­gę sprze­da­wać asor­ty­ment któ­ry już za­ku­pi­łam i znaj­du­je się on na sta­nie skle­pu sta­cjo­nar­ne­go?

 • Świetny ar­ty­kuł dla po­cząt­ku­ją­cy­ch. Aż mi­ło po­czy­tać krót­kie, ale war­to­ścio­we tre­ści 😉

 • ulciakk

  Kocham ten tek­st, aku­rat wła­śnie ta­kie­go po­trze­bo­wa­łam! Gratulacje na­gro­dy Blog Roku (w su­mie to chy­ba 2-óch na­gród)!

  • Cieszę się, że mo­głem po­móc. Dziękuję za gra­tu­la­cje – tak, zdo­by­łem dwie na­gro­dy. Więcej tu­taj: http://prakreacja.pl/blog-roku-warto-wierzyc-w-marzenia/.

   • ulciakk

    Wiem, czy­ta­łam, cie­szę się ra­zem z Tobą 😉 Jeszcze raz gra­tu­lu­ję, na­le­ża­ło Ci się za tę ca­łą ma­sę przy­dat­ny­ch i świet­nie po­da­ny­ch in­for­ma­cji na blo­gu. Widać, że ilo­ść cza­su i za­an­ga­żo­wa­nia (i ser­ca!) ja­kie tu wkła­da­sz je­st ogrom­na.

    • Dziękuję za sło­wa do­ce­nie­nia, to waż­ne dla każ­de­go twór­cy!

 • Cześć Wojtek ! Zbiera mi się na wy­mio­ty jak czy­tam za każ­dym ra­zem o to­nie pa­pier­ków, for­mal­no­ści i wszech­obec­ny­ch pa­ra­gra­fa­ch, ale twój blog czy­ta się bar­dzo przy­jem­nie.

  Nie mo­gę zna­leźć orzeczenia/interpretacji na te­mat prze­sła­nek kie­dy uzna­je się że dzia­łal­no­ść in­ter­ne­to­wa je­st pro­wa­dzo­na w Polsce (kie­dy trze­ba za­kła­dać DG w PL). Załóżmy, że żad­ny­ch dó­br nie wy­twa­rzam w Polsce. Wysyłam je z za­gra­ni­cy. Co je­śli to­wa­ry miał­by przy­sta­nek w Polsce(tylko prze­ła­du­nek i nada­nie z pol­ski do od­bior­cy koń­co­we­go). Czy miej­sce lo­ka­li­za­cji ser­we­ra stro­ny in­ter­ne­to­wej ma zna­cze­nie ? Mógłbyś mo­że pod­rzu­cić ja­kie­goś lin­ka ?

  • Cześć Rekinie! Przyznam szcze­rze, że nie mam „pod rę­ką” ta­kiej in­ter­pre­ta­cji, nie zaj­mo­wa­łem się wcze­śniej ta­kim te­ma­tem. Ale to bar­dzo in­te­re­su­ją­ca kwe­stia. Zapisuję w Evernote do spraw­dze­nia. Od ra­zu do­strze­gam jed­nak wą­tek opo­dat­ko­wa­nia. Nawet, je­śli uda się usta­lić, że dzia­łal­no­ść nie mu­si być za­re­je­stro­wa­na w Polsce, to w przy­pad­ku opo­dat­ko­wa­nia do­cho­dów wła­ści­we bę­dzie pań­stwo, gdzie sprze­daw­ca po­sia­da re­zy­den­cję po­dat­ko­wą.

 • KamilP

  Witam,
  Ja mam py­ta­nie od­no­śnie po­twier­dze­nia za­war­cia umo­wy. Prowadzę sprze­daż wy­sył­ko­wą i nie mam obo­wiąz­ku po­sia­da­nia ka­sy fi­skal­nej.
  Czy ja­ko po­twier­dze­nie za­ku­pu mu­szę klien­to­wi wy­sta­wić fak­tu­rę czy mo­że to być do­ku­ment na­zwa­ny „po­twier­dze­nie za­ku­pu”, któ­ry bę­dzie za­wie­rał wszyst­kie w/w da­ne?

  • Dokument za­ty­tu­ło­wa­ny „po­twier­dze­nie za­ku­pu” lub „po­twier­dze­nie za­war­cia umo­wy” bę­dzie ok.

 • Piotrek Dziedzicz

  Kompletna li­sta nie tyl­ko te­go co wią­żę się z wdro­że­niem praw­nym w skle­pie in­ter­ne­to­wym do po­bra­nia z: https://resources.callpage.io/80-elementow-i-funkcji-sklepu-internetowego