Oferujesz promocje i obniżki cen? Uważaj, OMNIBUS wprowadza nowe wymogi i nie wszystko jest jasne.

Prowadzisz akcje promocyjne związane z obniżaniem cen? Od 1 stycznia 2023 roku nie wystarczy już tylko przekreślić ceny. Musisz również podać najniższą cenę, która obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką.

Prakreacja.pl
Ten poradnik jest częścią cyklu poświęconego zmianom przepisów prawa e-commerce wynikających z wdrożenia dyrektyw europejskich, m.in. OMNIBUS. Artykuły cyklu:

1. Czy klient może zwrócić kurs on-line?

2. Regulamin newslettera (lead magnet). Kiedy potrzebny?

3. Oferujesz promocje i obniżki cen? Uważaj, OMNIBUS wprowadza nowe obowiązki.

4. Publikujesz opinie o swoich produktach lub usługach? Masz nowe obowiązki.

Potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu twojego sklepu do zmian? Sprawdź gotowe pakiety e-commerce dostępne w sklepie lub napisz na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.Mockupy trzech pakietów e-commerce

Spis treści

Obniżka ceny – nowy obowiązek informacyjny

Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług przewiduje od 01.01.2023 r. nowy obowiązek. To wynik implementacji do polskiego prawa dyrektywy OMNIBUS.

Prakreacja.pl
W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Mamy też kilka doprecyzowań.

Prakreacja.pl
Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, z zastrzeżeniem, że terminy, o których mowa w ust. 2 i 3, nie mają zastosowania.

A gdyby ktoś upatrywał nadziei w rozróżnieniu informacji od reklamy…

Prakreacja.pl
Do reklamy towaru lub usługi wraz z ceną, przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio.

Kara za brak informacji przy obniżce ceny

Bywa, że przepisy wprowadzają jakieś obowiązki, ale nie przewidują kary za ich niewypełnianie.

Nie tym razem.

Prakreacja.pl
Jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1–5, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20 000 zł.

Jeżeli przedsiębiorca nie wykonał obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1–5, co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 40 000 zł

Jak informować o obniżce ceny?

Wiesz już, że od 01.01.2023 r. informując o obniżce ceny, masz obowiązek uwidaczniać najniższą cenę, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką. Jak to dokładnie zrobić? W tym zakresie ustawa oddala od siebie problem, odsyłając do rozporządzenia wykonawczego.

W chwili publikacji tego artykułu, nowe rozporządzenie w sprawie uwidaczniania cen jest dopiero na etapie projektu i do informowania o obniżonej cenie ustosunkowuje się bardzo lakonicznie.

Prakreacja.pl
Informację o obniżonej cenie uwidacznia się w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy, w szczególności:

1) na wywieszce;
2) w cenniku;
3) w katalogu;
4) na obwolucie;
5) w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu.

To wszystko, co projekt rozporządzenia ma do powiedzenia, gdy chodzi o uwidacznianie informacji o obniżonej cenie. Wspaniale, prawda?

Nie mając krajowych zaleceń, pozostaje sięgnąć do europejskich zasobów. Ponieważ obowiązek informowania o cenie sprzed obniżki jest pomysłem europejskiego prawodawcy, Komisja Europejska wydała wytyczne dotyczące realizacji tego obowiązku.

Różne sposoby komunikowania obniżki ceny

Wytyczne KE pozwalają zorientować się w różnych sposobach ogłoszenia obniżki ceny.

Prakreacja.pl
Na przykład obniżka ceny może zostać ogłoszona:

— w ujęciu procentowym (%), np. „20% taniej”, lub w postaci konkretnej kwoty, np. „10 EUR taniej”,

— poprzez podanie nowej (niższej) ceny wraz z podaniem poprzednio stosowanej (wyższej) ceny. Poprzednia cena może zostać przedstawiona w formie przekreślonej, np. „teraz 50 EUR, było 100 EUR” lub „50 EUR/100 EUR”,

— za pomocą jakiejkolwiek innej techniki promocyjnej, np. „dzisiaj taniej o kwotę VAT”, która informuje konsumenta, że obniżka ceny jest równa wartości podatku VAT (co nie oznacza, że podatek VAT nie jest pobierany),

— poprzez przedstawianie aktualnej ceny jako ceny „wyjściowej” lub podobnej i podanie wyższej ceny jako nadchodzącej ceny normalnej.

Obniżki procentowe

W Wytycznych KE zauważyła pokusę manipulowania obniżkami procentowymi.

Prakreacja.pl
Jeżeli ogłoszenie o obniżce ceny brzmi „50% taniej”, a najniższa cena w ciągu 30 poprzednich dni wynosiła 100 EUR, sprzedawca będzie musiał przedstawić 100 EUR jako „wcześniejszą” cenę, od której oblicza się 50-procentową obniżkę, pomimo faktu, że ostatnia cena sprzedaży towaru wynosiła 160 EUR.

Ja pokażę to na jeszcze bardziej czytelnym, moim zdaniem, przykładzie.

  • W dniu 11 listopada produkt kosztował 170 zł (jednodniowa promocja).
  • W dniu 24 listopada cena produktu wynosi 200 zł (regularna cena).
  • W dniu 30 listopada sprzedawca wprowadza cenę 150 zł.
  • Sprzedawca chce zakomunikować obniżkę procentowo.

Procent obniżki prezentowanej w dniu 30 listopada nie może być liczony od ceny 200 zł, ale od ceny 170 zł, ponieważ 170 zł to najniższa cena, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Obniżki ceny częściej niż raz na 30 dni

Gdy zmodyfikujemy nieco powyższy przykład, dojdziemy do jeszcze ciekawszego wniosku.

  • W dniu 11 listopada produkt kosztował 100 zł (jednodniowa ULTRA promocja).
  • W dniu 24 listopada cena produktu wynosi 200 zł (regularna cena).
  • W dniu 30 listopada sprzedawca wprowadza cenę 150 zł (zwykła promocja).

Komunikując zwykłą promocję w dniu 30 listopada, sprzedawca musi uwidocznić najniższą cenę, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

W tej sytuacji, cena promocyjna z 30 listopada jest wyższa niż cena z 11 listopada, co sprawia, że nie tylko przekaz marketingowy ulega osłabieniu, ale i konsument może być zdezorientowany. Komunikowana jest mu obniżka do 150 zł, a jednocześnie widoczna cena 100 zł jako najniższa z okresu ostatnich 30 dni.

Jaki z tego wniosek?

Trzeba zacząć myśleć strategicznie, biorąc pod uwagę 30-dniowe okresy.

A jeśli w danym przypadku nie ma takiej możliwości, pozostaje jeszcze uwidacznienie wielu różnych cen. Przewiduje to również Komisja Europejska w swoich wytycznych.

Prakreacja.pl
Jednocześnie art. 6a nie uniemożliwia sprzedawcy podania innych cen odniesienia przy ogłaszaniu obniżki ceny, pod warunkiem że takie dodatkowe ceny odniesienia są wyraźnie wyjaśnione, nie wprowadzają w błąd i nie odwracają uwagi konsumenta od podanej zgodnie z art. 6a „wcześniejszej” ceny.

Na przykład podmiot gospodarczy, który stosuje obniżki cen częściej niż raz na 30 dni, mógłby dodatkowo poin­formować konsumenta o innych poprzednio stosowanych cenach w następujący sposób: „20% taniej od [data począt­kowa] do [data końcowa]: 80 EUR zamiast 100 EUR, nasza najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni. Nasza regularna cena, poza okresami promocyjnymi, w ciągu ostatnich 30 (lub 100 itp.) dni wynosiła 120 EUR.

Dość pokrętne, prawda?

Czeka nas mnóstwo zabawy przy konstruowaniu przekazów promocyjnych!

Obniżki ceny w różnych kanałach sprzedaży

Jeżeli prowadzisz sprzedaż przez różne kanały sprzedaży, uważaj na ogólne informacje o obniżkach. Zwraca na to uwagę KE w swoich wytycznych.

Prakreacja.pl
W przypadku gdy podmiot gospodarczy sprzedaje towary za pośrednictwem różnych kanałów/punktów sprzedaży (np. różnych sklepów stacjonarnych lub internetowych) po różnych cenach i te różne kanały/punkty sprzedaży są przed­ miotem ogólnego ogłoszenia o obniżce ceny, podmiot gospodarczy musi podać jako „wcześniejszą” cenę odpowiednich towarów w poszczególnych kanałach/punktach sprzedaży najniższą cenę stosowaną w każdym kanale/punkcie sprze­daży w ciągu co najmniej 30 ostatnich dni.

Wprowadzające w błąd ogłoszenia o obniżkach cen, które stwarzają wrażenie, że obniżka obowiązuje we wszystkich kanałach/punktach sprzedaży danego podmiotu gospodarczego, podczas gdy obniżką cen są w rzeczywistości objęte tylko niektóre kanały/punkty sprzedaży, podlegają ocenie pod kątem zgodności z przepisami dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych.

Ogólne obniżki cen

Sprzedawcy lubią posługiwać się hasłami typu „20% taniej”. Również ten wątek dostrzegła KE.

Prakreacja.pl
Art. 6a nie uniemożliwia podmiotom gospodarczym ogłaszania obniżek cen w sposób ogólny, na przykład „20% zniżki na wszystko dzisiaj”, lub „20% zniżki na wszystkie dekoracje świąteczne w tym tygodniu”.

Jeżeli obniżka ceny zostaje ogłoszona w formie ogólnego oświadczenia, np. fizycznego banera lub komunikatu internetowego, „wcześniejsza” cena nie musi być podana na tym samym nośniku, na którym prezen­towane jest ogłoszenie o obniżce ceny.

„Wcześniejsza” cena poszczególnych towarów objętych ogłoszeniem musi nato­miast zostać podana w punkcie sprzedaży, tj. na odpowiednich metkach z cenami w sklepach lub w sekcjach cenowych interfejsów sklepów internetowych.

Możesz zatem ustawić np. pop-up z ogólną informacją o obniżce, ale przy poszczególnych towarach nadal musisz uwidaczniać najniższą cenę z okresu 30 dni poprzedzających obniżkę.

Programy lojalnościowe i personalizowane obniżki cen

Wytyczne KE uwzględniają również programy lojalnościowe.

Prakreacja.pl
Art. 6a dyrektywy w sprawie podawania cen nie ma zastosowania do programów lojalnościowych dla klientów sprzedawcy, takich jak karty rabatowe lub kupony, które uprawniają konsumenta do zniżki cenowej na wszystkie produkty sprzedawcy lub na określony asortyment produktów w dłuższych nieprzerwanych okresach (np. 6 miesięcy, 1 rok) lub które umożliwiają gromadzenie punktów do wykorzystania podczas przyszłych zakupów.

Podobnie jak personalizowane obniżki cen.

Prakreacja.pl
Art. 6a dyrektywy w sprawie podawania cen nie ma również zastosowania do faktycznych spersonalizowanych obniżek cen, które nie mają charakteru „ogłoszenia” o obniżce ceny.

Typowym przykładem takich obniżek cen są obniżki wynikające z wcześniejszych zakupów dokonanych przez konsumenta u danego sprzedawcy, np. gdy konsument otrzymuje przy zakupie kupon „20% taniej”, ważny podczas kolejnych zakupów dokonanych do końca danego miesiąca.

Inne przykłady faktycznych spersonalizowanych obniżek cen, które nie są objęte zakresem art. 6a, to obniżki przyznawane danemu konsumentowi przy szczególnych okazjach, takich jak przystąpienie do programu lojalnościowego, ślub lub urodziny konsumenta, a także obniżki stosowane w momencie zakupu, które nie zostały „ogłoszone” z wyprzedze­niem.

Ale UWAGA, programy lojalnościowe i personalizowane nie mogą być fikcją.

Prakreacja.pl
Z kolei art. 6a dyrektywy w sprawie podawania cen będzie miał zastosowanie do tych obniżek cen, które, mimo że przedstawiane jako spersonalizowane, są w rzeczywistości oferowane/ogłaszane ogółowi konsumentów.

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy podmiot gospodarczy udostępnia kupony lub kody rabatowe potencjalnie wszystkim konsumentom odwiedzającym sklep stacjonarny lub internetowy w określonych okresach.

Przykładem mogą być takie kampanie jak „Dzisiaj 20% taniej przy użyciu kodu XYZ”, lub „W ten weekend 20% zniżki na wszystko tylko dla uczestników programu lojalnościowego”, gdy kod/program lojalnościowy jest dostępny dla wielu lub większości klientów bądź przez wielu lub większość klientów wykorzystany.

W takich przypadkach podmiot gospodarczy musi spełnić wymogi określone w art. 6a, tj. zapewnić, aby „wcześniejsza” cena wszystkich towarów objętych obniżką ceny była najniższą publicznie dostępną ceną w ciągu ostatnich 30 dni (zob. pkt 2.1 dotyczący ogólnych ogłoszeń o obniżkach cen).

Kody rabatowe

O wymogach dotyczących obniżek cen w związku z kodami rabatowymi nagrałem krótkie wideo.

Obniżki cen w relacjach z przedsiębiorcami

Regulacja europejska poświęcona cenom ma za zadanie chronić konsumenta.

Prakreacja.pl
Celem niniejszej dyrektywy jest ustalenie podawania ceny sprzedaży oraz ceny za jednostki miary produktów oferowanych konsumentom przez podmioty gospodarcze w celu lepszego przekazywania informacji konsumentom oraz ułatwienia porównywania cen.

Czy to oznacza, że w przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami (B2B) nie ma obowiązku uwidaczniania najniższej ceny w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką? Na gruncie europejskiej dyrektywy faktycznie nie ma takiego obowiązku. Polskie przepisy budzą jednak wątpliwości.

Prakreacja.pl
Ustawa określa sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług oraz skutki nieprzestrzegania jej uregulowań.

Przepisów ustawy nie stosuje się do informowania o cenach w obrocie między osobami fizycznymi, z których żadna nie jest przedsiębiorcą, a także do informowania o cenach uregulowanego na podstawie odrębnych ustaw.

Literalna wykładnia przepisów prowadzi do wniosku, że obowiązków związanych z obniżkami cen nie ma, gdy po obu stronach transakcji są osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

Co jednak w sytuacji, gdy po obu stronach transakcji są przedsiębiorcy? Z pomocą przychodzi uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej.

Należy wyjaśnić, że art. 4 ust. 2 będzie miał zastosowanie do każdej obniżki ceny, która jest komunikowana konsumentom przez przedsiębiorcę.

Regulacje mają zastosowanie również do przedsiębiorców, którzy prowadzą równolegle sprzedaż w obszarze B2B oraz B2C, z zaznaczeniem, że te przedmiotowe przepisy obowiązują jedynie w relacjach konsument-przedsiębiorca (np. sklep prowadzi sprzedaż nastawioną na przedsiębiorców, ale konsument również może dokonać tam zakupów).

Cieszy, że ustawodawca przekazuje wyjaśnienia zgodne z europejską dyrektywą. Szkoda tylko, że czyni to w uzasadnieniu do projektu ustawy, a same przepisy sugerują coś zupełnie innego.

Co zatem powinien zrobić przedsiębiorca, który chce komunikować obniżki cen innym przedsiębiorcom, np. na platformie sprzedaży B2B? Stosować się do obowiązków związanych z obniżkami, biorąc pod uwagę literalną treść przepisów, czy odpuścić sobie uwidacznianie najniższej ceny z okresu 30 dni przed obniżką, polegając na prounijnej interpretacji prawa?

Komora maszyny losującej jest pusta, następuje zwolnienie blokady…

Co z przedsiębiorcami na prawach konsumenta?

Przypominam, że od 1 stycznia 2021 roku oprócz konsumentów i przedsiębiorców mamy jeszcze jedną grupę klientów – przedsiębiorców na prawach konsumentów (PNPK). Czyli takich przedsiębiorców, którzy wprawdzie kupują „na firmę”, ale zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego, np. kancelaria prawna kupująca lodówkę do biura.

Czy obowiązek uwidaczniania najniższej ceny obowiązującej w okresie 30 dni przed obniżką dotyczy również przedsiębiorców na prawach konsumenta?

Przypomnijmy raz jeszcze wyłączenie z polskiej ustawy.

Prakreacja.pl
Przepisów ustawy nie stosuje się do informowania o cenach w obrocie między osobami fizycznymi, z których żadna nie jest przedsiębiorcą, a także do informowania o cenach uregulowanego na podstawie odrębnych ustaw.

Jeżeli twoim klientem jest przedsiębiorca na prawach konsumenta, to nie mamy do czynienia z obrotem między osobami fizycznymi, z których żadna nie jest przedsiębiorcą. Wręcz odwrotnie, po obu stronach są przedsiębiorcy.

No to jak, stosujemy wymogi dot. obniżek, czy nie? Niby przepis jest jasny, ale skoro uzasadnienie projektu ustawy wyłącza z obowiązków dot. obniżek relacje przedsiębiorca-przedsiębiorca, to może nie trzeba się przejmować? Ale zaraz, zaraz… skoro przedsiębiorcy na prawach konsumenta mają z założenia korzystać z określonych uprawnień konsumenckich, to może na potrzeby uwidaczniania cen również trzeba traktować ich jako konsumentów?

Komora maszyny losującej jest pusta, następuje zwolnienie blokady…

Zdjęcie aut. Waldemar Brandt pobrane z serwisu Pexels.

Obniżki cen usług i treści cyfrowych

Nowe obowiązki dot. obniżek cen wywołują wątpliwości nie tylko w kontekście ich stosowania do relacji pomiędzy przedsiębiorcami. Dyskusyjne są również obniżki cen usług i treści cyfrowych.

Wytyczne Komisji Europejskiej są jasne.

Prakreacja.pl
Dyrektywa w sprawie podawania cen ma zastosowanie do „produktów”, które należy traktować w kontekście tej dyrektywy jako „towary”. „Towary” są zdefiniowane w innych przepisach unijnego prawa ochrony konsumentów jako rzeczy ruchome. W związku z tym dyrektywa w sprawie podawania cen, w tym art. 6a, nie ma zastosowania do usług (w tym usług cyfrowych) ani do treści cyfrowych.

Polski ustawodawca, mając taką możliwość (dyrektywa na to pozwala) objął zastosowaniem nowych wymogów dot. obniżek cen również usługi. Zapomniał przy tym przesądzić wprost kwestii usług cyfrowych i treści cyfrowych.

Skoro ustawodawca zawiódł (nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni), trzeba wspomóc się interpretacją własną. W interpretacjach zwykle pomocne są definicje. Sprawdźmy więc.

Prakreacja.pl
Definicje z ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Towar – rzecz, również energia oraz prawa majątkowe zbywalne.

Usługa – czynność świadczona odpłatnie, wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Czy treść cyfrowa jest towarem na gruncie tej definicji?

Na pewno nie jest rzeczą, na pewno nie jest energią. Można byłoby się pokusić o podciągnięcie jej pod prawa majątkowe, biorąc pod uwagę, że najczęściej jest jednocześnie utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Niemniej, taka interpretacja kłóci się z fundamentami implementacji dyrektyw europejskich opartej właśnie na rozróżnianiu towarów, usług cyfrowych i treści cyfrowych. Pokazuje to zresztą nowelizacja ustawy o prawach konsumenta, które te pojęcia rozdziela.

Prakreacja.pl
Definicje z ustawy o prawach konsumenta

Towar – rzecz ruchoma, a także woda, gaz i energia elektryczna, w przypadku gdy są oferowane do sprzedaży w określonej objętości lub ilości.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą konsument jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za treść cyfrową, usługę cyfrową lub towar, a w odniesieniu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartośc.

Rozbieżność definicji pomiędzy ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług a ustawą o prawach konsumenta jest zadziwiająca, biorąc pod uwagę, że obie ustawy nowelizowane są w ramach tej samej implementacji dyrektyw europejskich. Cóż, taki mamy klimat, można by rzec.

Czy więc obowiązek uwidaczniania najniższej ceny z okresu 30 dni przed obniżką dotyczy również treści cyfrowych? Komora maszyny losującej jest pusta, następuje zwolnienie blokady…

Z usługami cyfrowymi wcale nie jest łatwiej. Bo niby intuicyjnie usługę cyfrową trzeba uznać za usługę, ale skoro mamy definicję ustawową odwołującą się do klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, to należałoby zerknąć do Polskiej Klasyfikacji Produktów i Usług (PKWiU), ale biorąc pod uwagę, że pochodzi ona z 2015 r., to jakoś trudno się spodziewać, żebyśmy znaleźli tam usługi cyfrowe w rozumieniu nowych dyrektyw europejskich.

Czy zatem obowiązek uwidaczniania najniższej ceny z okresu 30 dni przed obniżką dotyczy również usług cyfrowych? Komora maszyny losującej jest pusta, następuje zwolnienie blokady…

Jak żyć bez stresu?

Biorąc pod uwagę omówione wątpliwości, najprostszym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie jednolitych zasad akcji promocyjnych w stosunku do całości oferty i wszystkich klientów.

Tym bardziej, że nawet gdyby przyjąć brak stosowania nowych wymogów do usług i treści cyfrowych, to mamy jeszcze ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która budzące wątpliwości obniżanie cen może uznać właśnie za taką nieuczciwą praktykę.

Prakreacja.pl

Artykuł jest częścią cyklu poświęconego zmianom przepisów prawa e-commerce wynikających z wdrożenia dyrektyw europejskich, m.in. OMNIBUS. Artykuły cyklu:

Czy klient może zwrócić kurs on-line? 

Regulamin newslettera (lead magnet). Kiedy potrzebny?

Publikujesz opinie o swoich produktach lub usługach? Masz nowe obowiązki.

Indywidualna pomoc

Jeżeli potrzebujesz indywidualnego wsparcia przy przygotowaniu twojego sklepu do zmian w prawie, napisz na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Podsumowanie – obniżki cen

Jeżeli prowadzisz akcje promocyjne związane z obniżaniem cen, musisz przygotować się do nowych warunków związanych z uwidacznianiem najniższej ceny, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

To wynik implementacji dyrektywy OMNIBUS.

Nie jest jasne, czy polskie przepisy o obniżkach należy stosować wyłącznie w relacji przedsiębiorca-konsument, czy również w transakcjach między przedsiębiorcami, w tym przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

Wątpliwe je również rozstrzygnięcie, czy nowe wymogi dotyczą usług oraz treści cyfrowych.

Wydaje się, że najprościej przewidzieć jednolite zasady obniżania cen w stosunku do całości oferty i wszystkich klientów, co pozwoli uniknąć wątpliwości dot. różnych interpretacji.

Na ten moment brak krajowych wytycznych określających szczegóły realizacji nowego obowiązku.

Pewnych wskazówek dostarczają wytyczne Komisji Europejskiej, ale wszystko wyjdzie w praniu.

Już teraz pomyśl, w jaki sposób przeprojektować swoje akcje promocyjne, by nadal były efektywne, a jednocześnie zgodne z nowymi przepisami.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy, napisz na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Gotowe rozwiązanie do zastosowania od ręki

Jeżeli z jakiś względów nie chcesz lub nie możesz skorzystać z indywidualnej pomocy prawnej, a potrzebujesz dostosować swój sklep do zmian w prawie od 01.01.2023 r., sprawdź ofertę gotowych pakietów e-commerce dostępnych od ręki w blogowym sklepie.

Wybór pakietu zależy od tego, co sprzedajesz przez internet:

W razie pytań dotyczących pakietów, napisz na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi systemu komentarzy Disqus w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu komentarze.