Czas na Periscope
4 kwietnia 2016

Periscope – nowy rozdział w historii blogu

Dzisiaj rano roz­po­czą­łem swoją przy­godę z Periscope. To apli­ka­cja, która z jed­nej strony po­zwala trans­mi­to­wać wi­deo na żywo, a z dru­giej uczest­ni­czyć ak­tyw­nie w ta­kich trans­mi­sjach. Jako widz, ko­rzy­sta­łem z Periscope już od ja­kie­goś czasu. W końcu sam po­sta­no­wi­łem zo­stać trans­mi­tu­ją­cym.

Wdrożenie prawne sklepu internetowego
12 marca 2016

Sklep internetowy – wdrożenie prawne

Chcesz pro­wa­dzić sklep in­ter­ne­towy zgod­nie z pra­wem? Musisz speł­nić kilka wy­ma­gań. Opowiem ci dzi­siaj o two­ich obo­wiąz­kach jako sprze­dawcy in­ter­ne­to­wego. Pokażę krok po kroku jak wy­gląda wdro­że­nie prawne sklepu in­ter­ne­to­wego.

ubezpieczenie zdrowotne
5 marca 2016

Ubezpieczenie zdrowotne freelancera

Emerytura to dla fre­elan­cera wi­zja mgli­sta, od­le­gła i abs­trak­cyjna. Inaczej niż cho­roba, która może przy­da­rzyć się w każ­dej chwili. Dlatego fre­elan­ce­rzy czę­sto py­tają mnie, jak za­pew­nić so­bie ubez­pie­cze­nie zdro­wotne.

Legalny newsletter z MailChimp najnowsze rozwiązanie
19 lutego 2016

Legalny newsletter z MailChimp – najnowsze rozwiązanie

Gdy w ubie­głym roku upadł pro­gram Safe Harbour, wśród użyt­kow­ni­ków MailChimpa świa­do­mych pro­blemu ochrony da­nych oso­bo­wych po­ja­wił się nie­po­kój. Przyznam, że sam ule­głem wąt­pli­wo­ściom i za­czą­łem roz­glą­dać się za in­nym roz­wią­za­niem. Dostępne al­ter­na­tywy nie speł­niły jed­nak mo­ich ocze­ki­wań. Dlatego po raz ko­lejny przy­sia­dłem to te­matu i zna­la­złem roz­wią­za­nie na le­galny new­slet­ter z MailChimp. Podzielę się […]

Jak bezboleśnie przejść na samozatrudnienie i założyć firmę_-min
3 lutego 2016

Jak bezboleśnie przejść na samozatrudnienie i założyć firmę?

Etat nie trwa wiecz­nie. Wiem, bo re­gu­lar­nie zgła­szają się do mnie klienci po kon­sul­ta­cję w za­kre­sie sa­mo­za­trud­nie­nia. Najczęściej pro­gra­mi­ści, ale nie tylko. W od­po­wie­dzi na liczne za­py­ta­nia, po­sta­no­wi­łem omó­wić naj­waż­niej­sze za­gad­nie­nia zwią­zane z tym te­ma­tem. Jeśli chcesz bez­bo­le­śnie przejść na sa­mo­za­trud­nie­nie, czy­taj uważ­nie.

Blog
20 stycznia 2016

Czy własny blog to rzeczywiście sposób na niższy podatek?

Rzeczpospolita do­nosi, że wła­sny blog jest spo­so­bem na niż­szy po­da­tek. Dopiero co blo­gos­fera ochło­nęła po ar­ty­kule w Gazecie Prawnej na te­mat re­je­stra­cji blo­gów, a już mamy ko­lejny hit. Tym ra­zem ko­rzystny dla blo­ge­rów. Chodzi o moż­li­wość za­li­cza­nia wy­dat­ków zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem bloga do kosz­tów dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. I to wy­dat­ków nie byle ja­kich, bo np. kosz­tów […]

Dlaczego blogi nie powinny być prasą?
18 stycznia 2016

Dlaczego blogi nie powinny być prasą?

Czy blogi obo­wią­zuje prawo pra­sowe? Czy blog można uznać za prasę w ro­zu­mie­niu prawa pra­so­wego? Czy blog trzeba re­je­stro­wać? Odpowiedzi na te py­ta­nia udzie­li­łem swo­jego czasu w ar­ty­kule co to jest prasa, czyli czy mu­szę coś re­je­stro­wać? Odpowiedź była po­zy­tywna – blog może być na grun­cie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów uznany za prasę. Dzisiaj za­daję inne py­ta­nie. […]

2016 - mój rok
2 stycznia 2016

Nowy wygląd bloga na 2016 rok

2016 rok to bę­dzie mój rok. Wypowiadam te słowa gło­śno i dum­nie. Być może dla nie­któ­rych nieco buń­czucz­nie, ale ja wie­rzę w siłę spraw­czą po­zy­tyw­nego my­śle­nia. Czuję eks­cy­ta­cję na myśl o tym, co chcę w 2016 roku osią­gnąć. Pragnę ci o mo­ich pla­nach opo­wie­dzieć. Pozwolisz?

Reklamacja bez paragonu
8 grudnia 2015

Reklamacja bez paragonu? To możliwe.

Moim ro­dzi­com od­mó­wiono zwrotu pie­nię­dzy za wa­dliwy ze­gar, bo zgu­bili pa­ra­gon. Sprzedawca nie był w sta­nie na­pra­wić ze­gara, ani wy­mie­nić go na nowy. Odmówił jed­nak zwrotu pie­nię­dzy, po­nie­waż ro­dzice nie mieli pa­ra­gonu. Pomogła do­piero moja in­ter­wen­cja, choć sprze­dawca i tak upie­rał się, że nie mam ra­cji.

umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych-min
19 listopada 2015

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, kiedy potrzebna?

Umowa po­wie­rze­nia prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych to umowa, którą po­wi­nien za­wrzeć pra­wie każdy przed­się­biorca. Podobnie jak pra­wie każdy przed­się­biorca po­wi­nien wdro­żyć ochronę da­nych oso­bo­wych w swo­jej fir­mie. O ile jed­nak co­raz wię­cej przed­się­bior­ców stara się dbać o dane oso­bowe, o tyle więk­szość po­mija umowę po­wie­rze­nia prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych. Mimo do­brych chęci, na­ru­szają prze­pisy ustawy o ochro­nie […]