Spółka z cudzoziemcem – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Twój partner w biznesie jest cudzoziemcem lub nie mieszka w Polsce i zastanawiasz się czy możecie wspólnie założyć spółkę? Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się czy spółka z cudzoziemcem jest w twoim przypadku dozwolona.

Prakreacja.pl
Autorem tego artykułu jest radca prawny Rafał Gondzio, który w ramach bloga praKreacja.pl odpowiada za dział spółek.

W dzisiejszym świecie współpraca z partnerami z zagranicy to chleb powszedni. Obecnie możesz prowadzić (prawie) dowolne przedsięwzięcie z ludźmi z drugiego końca świata, bez wychodzenia z domu. Międzynarodowemu biznesowi sprzyja nie tylko Internet, ale również migracja ludzi i znajomość języków obcych, które powodują, że otwierają się nowe możliwości. Współpraca na kontrakcie nie budzi większych problemów z jej dopuszczalnością i rozliczeniem. Jest to możliwe i wszyscy to wiedzą. Ale wiele osób ma wątpliwości, gdy zamiast typowego kontraktu pojawia się możliwość założenia spółki.

Jeśli chcesz założyć biznes wspólnie ze swoim zagranicznym partnerem, to pewnie zadajesz sobie pytanie czy spółka z cudzoziemcem wchodzi w grę jako forma prowadzenia wspólnego biznesu. Przede wszystkim mam dla ciebie dobrą wiadomość – z każdym cudzoziemcem możesz założyć spółkę. Przepisy ograniczają jednak rodzaje spółek jakie możesz założyć z pewną grupą cudzoziemców.

Zastanawiasz się, czy w ogóle warto zakładać spółkę?

Przeczytaj ten artykuł: Czy warto założyć spółkę? 3 pytania, które pomogą ci podjąć decyzję.

Spis treści

Spółka z cudzoziemcem – podstawy prawne

Jeśli zakładasz spółkę w Polsce z cudzoziemcem, to podlega ona pod przepisy prawa polskiego. Zasady działania spółek z cudzoziemcami reguluje w Polsce ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka z cudzoziemcem – grupy cudzoziemców

Aby wiedzieć czy dany typ spółki możesz założyć ze swoim przyszłym wspólnikiem, musisz ustalić do której grupy cudzoziemców należy twój biznesowy partner.

Ustawa rozróżnia 3 grupy cudzoziemców:

  1. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  2. cudzoziemcy posiadający tytuł prawny do pobytu na terytorium RP,
  3. pozostali cudzoziemcy.

Spółka z obywatelem UE lub EFTA

Pierwszą kategorią cudzoziemców są obywatele państw Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Listę państw członkowskich UE znajdziesz na oficjalnym portalu UE. Natomiast listę członków EFTA znajdziesz na oficjalnym portalu tej organizacji. Natomiast po szczegóły umowy o EOG odsyłam cię na stronę Parlamentu Europejskiego.

Reasumując, w skład tej grupy cudzoziemców wchodzą obywatele UE oraz EFTA, z wyjątkiem Szwajcarii (Szwajcaria jest członkiem EFTA, ale nie przystąpiła do umowy o EOG).

Cudzoziemcy należący do tej grupy są najbardziej uprzywilejowani, bowiem mogą bez ograniczeń prowadzić biznes w Polsce, w tym założyć i być wspólnikiem każdej spółki. Jeśli zatem twój partner w biznesie należy do tej kategorii cudzoziemców, to może stać się wspólnikiem twojej spółki.

Zastanawiasz się, która spółka będzie dla ciebie najlepsza?

Przeczytaj ten artykuł: Którą spółkę wybrać? Praktyczny przewodnik.

Spółka z cudzoziemcem posiadającym tytuł prawny do pobytu w RP

Drugą kategorią cudzoziemców określoną w ww. ustawie jest grupa cudzoziemców, która posiada określony tytuł prawny do pobytu na terytorium RP. Zerknij do wyciągu z tekstu ustawy:

Prakreacja.pl
Art. 4 ust. 2 ustawy [wyciąg]:

Obywatele innych państw niż państwa członkowskie, którzy:
1) posiadają w RP:
a) zezwolenie na pobyt stały,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
c) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w ustawie o cudzoziemcach,
d) status uchodźcy,
e) ochronę uzupełniającą,
f) zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
g) zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium RP,
h) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG;
2) korzystają w RP z ochrony czasowej,
3) posiadają ważną Kartę Polaka,
4) są członkami rodziny, w rozumieniu ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi,
5) przebywają na terytorium RP na podstawie ustawy o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c i g
– mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Nawet prawnikowi trudno przebić się przez taką ścianę tekstu. W skrócie chodzi o liczną w naszym kraju grupę obywateli takich państw, jak Ukraina, Białoruś czy Indie (oraz członków ich rodzin). Osoby te, by legalnie przebywać na terytorium naszego kraju przez dłuższy czas, muszą dopełnić różnego rodzaju formalności wizowych.

Cudzoziemcy z tej grupy, jeśli posiadają status, o którym mowa w ustawie, mogą bez ograniczeń prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Mogą także założyć z tobą jakąkolwiek spółkę.

Pozostali cudzoziemcy

W odniesieniu do trzeciej grupy cudzoziemców, którzy nie są ani obywatelami państw – sygnatariuszy umowy o EOG, ani nie posiadają tytułu prawnego do pobytu na terenie naszego kraju, obowiązują ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jakie to są ograniczenia? Oto przepis ustawy w tym zakresie:

Prakreacja.pl
Art. 4 ust. 3 ustawy:

Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1 i 2 mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

A zatem cudzoziemiec z trzeciej grupy cudzoziemców, by prowadzić biznes w Polsce, może robić to tylko w określony sposób. Spółka z cudzoziemcem z tej grupy może więc przybrać jedynie formę spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej.

Z jednej strony to dość istotne ograniczenie (bo wyklucza jednoosobową działalność gospodarczą i spółki osobowe), ale z drugiej niekoniecznie. Formy prawne, o których mowa w ustawie pozwalają prowadzić prawie wszystkie rodzaje działalności.

Spółka z Polakiem mieszkającym za granicą

Jest jeszcze jedna kwestia, którą należy poruszyć przy okazji spółki z cudzoziemcem. Mianowicie czy powołane wyżej przepisy dotyczą założenia spółki wspólnie z obywatelem polskim mieszkającym za granicą? Biorąc pod uwagę ilość Polaków na obczyźnie to istotna kwestia praktyczna.

Otóż, w takim przypadku nie ma żadnych ograniczeń – polski obywatel może założyć spółkę razem z rodakiem z zagranicy.

Prakreacja.pl
Potrzebujesz indywidualnej pomocy w sprawie spółek?

Wyślij wiadomość na adres kancelaria@prakreacja.legal.

Spółka z cudzoziemcem – podsumowanie

To wszystko co powinieneś wiedzieć o spółce z cudzoziemcem. Podsumujmy dzisiejszy wpis:

  • z każdym cudzoziemcem możesz założyć spółkę, jednak nie każdy rodzaj spółki jest dostępny dla wszystkich cudzoziemców;
  • bez ograniczeń spółki mogą zakładać obywatele państw – sygnatariuszy umowy o EOG i ci posiadający tytuł prawny do pobytu na terenie naszego kraju, np. Kartę Polaka;
  • pozostali cudzoziemcy mogą być wspólnikami spółki – komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej;
  • bez ograniczeń można założyć spółkę z obywatelem polskim mieszkającym za granicą.

A jak to jest u ciebie? Czy spółka z cudzoziemcem to jest to nad czym myślisz?

Newsletter

Interesuje cię tematyka spółek? Zapisz się na newsletter, by otrzymywać więcej artykułów takich jak ten.

Prakreacja.pl

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi systemu komentarzy Disqus w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu komentarze.