Nawigacja

Jak idziecie pod górę, to nie trzeba narzekać, bo idziecie na sam szczyt. Takimi słowami Krzysztof Ignaczak skomentował zdobyte przez polską reprezentację siatkarzy Mistrzostwo Świata. Czy to przypadek, że finał odbywał się akurat wczoraj, w ostatni dzień lata? Nawet jeśli, to nieprzypadkowo ja zadaję takie pytanie dzisiaj. Bo dzisiaj to ja świętuję moje osobiste zwycięstwo – praKreacja.pl obchodzi swoje pierwsze urodziny.

Wszystko zaczęło się do spontanicznego pomysłu…

Równo rok temu opublikowałem tutaj swój pierwszy wpis. Krótki, niemerytoryczny i z kieliszkiem w nagłówku. Dzisiaj będzie trochę dłużej, równie niemerytorycznie i z dwoma kieliszkami u góry. Jeden jest dla Ciebie, a drugi dla mnie. Chcę się z Tobą napić, bo dzięki Tobie to miejsce ma sens.

Ten blog powstał w wyniku spontanicznego pomysłu. Ni stąd ni zowąd zachciało mi się pisać o prawie, wykupiłem miejsce na serwerze, domenę, szablon i przystąpiłem do dzieła. Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Pewnie nie jeden zbeształ by mnie za brak strategii, planu działania i dokładnego przemyślenia całej sytuacji, ale ja wiedziałem wtedy, że jeśli nie zacznę natychmiast, mogę nie zacząć nigdy. Więc zacząłem bez namysłu.

droga była wyboista…

Na początku wiedziałem tylko tyle, że chcę pisać o prawie autorskim w sposób kreatywny. Bez prawniczego nadęcia, skomplikowanej terminologii i wielokrotnie złożonych zdań. Chęci nie wystarczyły, brakowało warsztatu. Pierwsze wpisy były nudne, trudne i długie. Mało kto miał w ogóle ochotę to czytać.

Statystyki ze stycznia 2014 r.
Statystyki ze stycznia 2014 r.

Przez jakiś czas prowadziłem równolegle bloga osobistego. To nie pozwoliło mi skupić się odpowiednio na praKreacji. Chciałem upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, ale nie udało mi się tego pogodzić. Oba blogi na tym cierpiały, ale dużo czasu zajęło mi, by podjąć decyzję o wyborze miejsca, któremu chce się oddać.

ale w końcu się udało!

W czerwcu tego roku postanowiłem zawiesić blog osobisty. To był strzał w dziesiątkę. Skupiłem się na pracy nad tekstami prawniczymi, poprawiłem warsztat, wyszedłem bardziej do ludzi i nagle zaczęło przybywać mi czytelników. Ludzie zaczęli pokazywać sobie moje teksty, pisać do mnie maile, a ja nabierałem wiatru w żagle.

Statystyki z ostatnich 30 dni.
Statystyki z ostatnich 30 dni.

W lipcu obsłużyłem swojego pierwszego “własnego” klienta i otrzymałem pozytywne referencje.

Współpraca z Panem Wojciechem jest efektywna i konkretna. Terminowość stoi na wysokim poziomie, podobnie jak wsparcie i doradztwo w sprawach prawa autorskiego. Bardzo cenię sobie sposób przygotowania i opisywania dokumentów, który pozwala dokładniej zrozumieć wykładnię prawa. Z przyjemnością polecam usługi oferowane przez serwis praKreacja.pl osobom mającym na co dzień do czynienia z prawem autorskim.

To był krok milowy. Ostatecznie uwierzyłem w swoje możliwości i poświęciłem się blogowi na maksa. Lawina ruszyła. Bywały dni, gdy nie nadążałem odpisywać na maile. No i zdarzały się też takie, gdy panowała totalna pustka.

Lekcja pokory nie ominie nikogo

Jednego dnia byłem w euforii, drugiego trochę podupadałem na duchu. Nagły wzrost zainteresowania blogiem sprawił, że nakręciłem się na szybki sukces. Gdy w sierpniu Polacy pojechali na wakacje i poczta świeciła pustkami przez kilka tygodni, musiałem nauczyć się pokory. To była dla mnie bardzo ważna lekcja.

Nauczyłem się cierpliwości, skupienia i ciężkiej pracy w ciszy. Postanowiłem połączyć siły z moją mamą, która prowadzi biuro rachunkowe, a które zawsze traktowałem niesprawiedliwie i nie poświęcałem mu odpowiedniej ilości uwagi. Co tu dużo mówić, byłem trochę takim zapatrzonym w siebie gówniarzem. Wielki błąd, bo okazało się, że możemy z mamą stanowić świetny duet. Doradca podatkowy z 20-letnim doświadczeniem i młody prawnik.

Wciąż bardzo wiele jeszcze przede mną

Jak idziecie pod górę, to nie trzeba na­rzekać, bo idziecie na sam szczyt. Piękne te słowa Krzyśka Ignaczaka. Stawiam je sobie w tej chwili za wzór. Zrozumiałem, że to dopiero początek i jeszcze wiele potężnych gór przede mną.

Praca, cierpliwość i wytrwałość – tymi wartościami chce się kierować w najbliższym czasie. No i jeszcze życzliwość, uśmiech i przyjaźń, ale o tym pisałem już tutaj: Taki mam #lawstyle, czyli prawnik wśród blogerów.

Piękny początek, ale walka trwa

Najpiękniejsze jest to, że jestem dopiero na początku, a już tyle dobrego udało mi się osiągnąć. Pokochałem na dobre swój blog, bo dzięki niemu mogę “robić prawo” z poczuciem bycia potrzebnym. Czuję, że mam misję do wykonania. Utwierdzają mnie w tym wiadomości takie jak ta:

Rety, niech Pan tylko nie rezygnuje z tego zawodu, po prostu JEST PAN POTRZEBNY!  No i daje on Panu jako osobie wielce wrażliwej i otwartej, szanse na wspaniałe spełnianie siebie, i  na … ratowanie świata, naprawdę… Ludzie będą całe życie potrzebować Pańskiej porady, chociaż dobrego słowa. To wspaniale że jest Pan prawnikiem!

Nie chcę się jednak zatrzymywać w miejscu. Tak jak Polską reprezentację nie zadowalał srebrny medal, tak i mnie nie zadowalają obecne sukcesy. Doceniam je, ale chcę więcej. I będę o to więcej walczył ciężką pracą. Kolejne rozliczenie się z efektów już za rok – 22 września 2015 roku. Mam nadzieję, że wtedy również będziesz ze mną – podobnie jak dzisiaj.

Podziękowania należą się Tobie

Trochę się rozpisałem, ale mam nadzieję, że wybaczysz mi, bo w końcu to dzień dla mnie wyjątkowy. Wciąż jeszcze wzruszam się wczorajszym zwycięstwem polskich siatkarzy, a do tego cieszę się, że udało mi się prowadzić ten blog regularnie przez rok.

Wielkie dzięki za to, że jesteś! I proszę, przypomnij mi w chwili zwątpienia, że gdy idziemy pod górę, to nie trzeba narzekać, bo idziemy na sam szczyt. Umowa stoi?

Mam dzisiaj do Ciebie ogromną prośbę. Chciałbym podzielić się z całym światem swoją radością z Mistrzostwa Świata zdobytego przez polskich siatkarzy  i rocznicy mojego bloga. Zrobisz to dla mnie i udostępnisz ten tekst w swoich społecznościówkach? Dzięki poniższym przyciskom zajmie Ci to dosłownie chwilę, a ja będę przeszczęśliwy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się o mnie więcej, zapraszam do lektury rozmowy na zapleczu, którą przeprowadził ze mną Damian Moskalski znany jako Muszkieter:

Na koniec zachęcam Cię do subskrypcji mojego newslettera. Dzięki niemu możemy być w jeszcze bliższym kontakcie, bo do każdej wysyłanej wiadomości podchodzę mocno indywidualnie i wkładam w nią całe serce.

 • Gratuluje Wojtku, je­st co­raz wię­cej blo­gów o pra­wie i – co cie­szy – zde­cy­do­wa­na więk­szo­ść z ni­ch je­st bar­dzo faj­nie pro­wa­dzo­na, ale Twój ja­koś tak da­rzę naj­więk­szą sym­pa­tią 🙂

  • Dzięki, Kuba! Blogów praw­ni­czy­ch bę­dzie przy­by­wać la­wi­no­wo. Problem z ni­mi po­le­gać bę­dzie jed­nak na tym, że trak­to­wa­ne bę­dą przez ich au­to­rów wy­łącz­nie ja­ko po­ten­cjal­ne źró­dło zdo­by­wa­nia klien­tów. A nie tę­dy dro­ga. Blog mo­ty­wo­wa­ny wy­łącz­nie mar­ke­tin­go­wo nie przej­dzie – ta­kie je­st przy­naj­mniej mo­je zda­nie.

   • To za­le­ży na co się ten blog na­sta­wia. Nasz tzw. ru­ch ko­mer­cyj­ny nie po­cho­dzi z Wykopu czy Facebooka, tyl­ko z Google, a atrak­cyj­no­sc po­da­nia ma wplyw glow­nie na so­cial me­dia

    • Racja. A ja­kie wi­dzi­sz moż­li­we opcje te­go na­sta­wie­nia blo­ga?

     • Chyba głów­nie mar­ke­ting wi­ru­so­wy

     • Nie wiem, czy się zro­zu­mie­li­śmy. Pytałem o moż­li­we na­sta­wie­nia w ogó­le. Bo na­pi­sa­łeś “to za­le­ży na co się ten blog na­sta­wia”. Twoim zda­niem na co blo­gi praw­ni­cze mo­gą się na­sta­wiać w ogó­le?

     • Trudno po­wie­dzieć. Każdy ma ja­kiś po­my­sł na sie­bie, zo­ba­czy­my któ­ry był naj­lep­szy i jak to bę­dzie dzia­ła­ło za 5 lat. Jedno w bran­ży usług praw­ny­ch je­st na­to­mia­st pew­ne – win­ter is co­ming 😉

     • Jeśli do­pie­ro co­ming, a nie has co­me, to za­po­wia­da się naj­bar­dziej sro­ga zi­ma ty­siąc­le­cia 😀

 • Wojtek, co ja tu mo­gę na­pi­sać, gdy Ty już wszyst­ko na­pi­sa­łeś 🙂 Sukcesów gra­tu­lu­ję! Świadomości ży­czę Ci jesz­cze wię­cej niż ma­sz (włącz­nie z tym da­wa­niem so­bie cza­su na wy­brzmie­nie swo­ich po­trzeb wzglę­dem moż­li­wo­ści) i do­sko­na­le zda­ję so­bie spra­wę, że spo­tka­my się na szczy­cie.

  Wierzyłem i na­dal w Ciebie wie­rzę, a resz­ta… to już Twoja ro­bo­ta i spra­wa 🙂 Dziś świę­tu­ję ra­zem z Tobą, cie­szę się i je­stem z Ciebie dum­ny.

  • Dzięki, Damian! Mam ta­kie po­czu­cie, że na Ciebie za­wsze mo­gę li­czyć, a to bez­cen­ne.

   • Staram się po­ma­gać Ci być so­bą, bo to kim je­steś i kim za chwi­lę bę­dzie­sz – wie­sz od sa­me­go po­cząt­ku. Teraz jesz­cze sam za­czy­na­sz w to wie­rzyć, więc… suk­ces je­st mu­ro­wa­ny. Sukces przez du­że “S”, opar­ty na war­to­ścia­ch. Gdy bę­dzie­sz miał słab­szy dzień czy czas, a mnie za­brak­nie gdzieś w po­bli­żu – prze­czy­taj ten ko­men­ta­rz, by zła­pać od­de­ch i wró­cić na wła­ści­we to­ry 🙂

 • Wczoraj prze­czy­ta­łam do snu przez po­cke­ta, dzi­siaj wra­cam po­gra­tu­lo­wać! Gratuluję od­wa­gi, wy­trwa­ło­ści & po­więk­sza­ją­ce­go się gro­na czy­tel­ni­ków 🙂
  Często do Ciebie za­glą­dam, bo rze­czy­wi­ście po­da­je­sz w ła­twy do przy­swo­je­nia spo­sób tre­ści, któ­re cięż­ko mi zro­zu­mieć.
  Tak trzy­maj! 🙂

 • Działaj, dzia­łaj, dzia­łaj!
  To me­ga mo­ty­wu­ją­ce wi­dzieć olej­ną oso­bę, któ­rej się uda­je 🙂
  Będę czę­ściej ko­men­to­wał.

  • Bartek, wiel­kie dzię­ki za mo­ty­wa­cyj­ne­go kop­nia­ka! 🙂

 • Marcin Kozłowski

  Gratuluję 😉 Świetny blog, w szcze­gól­no­ści spo­sób w ja­ki prze­ka­zu­je­sz wie­dzę. Często stu­den­ci pra­wa po­wta­rza­ją, że wku­rza ich zły spo­sób prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy przez praw­ni­ków (zbyt za­wi­ły, su­chy), a potem…robią to sa­mo. Dobrze, że nie­któ­rzy sło­wa za­mie­nia­ją w czy­ny. Mam na­dzie­ję, że bę­dę mó­gł po­dob­ną hi­sto­rię na­pi­sać o swo­jej stro­nie po ro­ku.

  • Marcin, dzię­ki za cie­płe sło­wa! 🙂 A ja­ka to Twoja stro­na?

   • Marcin Kozłowski

    http://prawomedyczne.net.pl/ Dopiero za­czy­na­my, w pla­na­ch są ma­łe zmia­ny wi­zu­al­ne, do któ­ry­ch po­wo­li się za­bie­ra­my 😉

    • O, to Wy – Kasia Klemba mi o Was opo­wia­da­ła 🙂 Może ja­kieś spo­tka­nie w Łodzi?

     • Marcin Kozłowski

      No tak, po­zna­li­śmy się z Kasią na Legal Market Day w tym ro­ku 🙂 Spotkanie jak naj­bar­dziej, ale ak­tu­al­nie mam na gło­wie so­bot­ni eg­za­min na apli­ka­cję. Potem mo­że­my się do­ga­dy­wać 😉

     • Ja też przy­stę­pu­ję w so­bo­tę, bę­dzie­my w kon­tak­cie! 🙂

     • Marcin Kozłowski

      W ta­kim ra­zie do zo­ba­cze­nia i po­wo­dze­nia! 😉

     • Katarzyna Klemba

      Powodzenia Wojtku i Marcinie 🙂 Dołączcie do gro­na uczest­ni­ków, pa­sjo­nu­ją­cej apli­ka­cji, któ­rą ja mam na­dzie­ję la­da mo­ment szczę­śli­wie za­koń­czę 😉 Trzymam kciu­ki choć w 100% je­stem o Was spo­koj­na.

     • Dzięki!

 • Katarzyna Klemba

  Również przy­łą­czam się do gra­tu­la­cji i po­chwał :). Podziwiam ogrom­nie Twoją lek­ko­ść pió­ra (też bym tak chcia­ła 😉 i wiem, że doj­dzie­sz da­le­ko!
  Pozdrawiam ser­decz­nie

 • Gratuluję i po­wo­dze­nia tak trzy­maj 🙂

 • fan

  A ja je­stem cie­ka­wa jed­nej rze­czy (na blog tra­fi­łam bo ha­śle “zmy­ślo­ne ar­ty­ku­ły pu­de­lek”. Już któ­ryś raz czy­ta­jąc prze­tłu­ma­czo­ne frag­men­ty wy­po­wie­dzi czy wy­wia­dów gwiazd po­sta­no­wi­łam się­gnąć po ory­gi­nal­ny wy­wiad i oka­zy­wa­ło się, że czę­ść je­st moc­no ina­czej prze­tłu­ma­czo­na, a czę­ść DOSŁOWNIE wy­ssa­na z pal­ca. Po pro­stu wy­my­ślo­ne cy­ta­ty. Szokuje mnie, że nikt nic z tym nie ro­bi, głów­nie do­ty­czy do za­gra­nicz­ny­ch gwiazd, któ­re o ist­nie­niu ta­kie­go .. jak pu­de­lek za­pew­ne nie wie­dzą, ale i tak – czy na­praw­dę moż­na two­rzyć bez żad­ny­ch kon­se­kwen­cji ar­ty­ku­ły z wy­my­ślo­ny­mi sa­me­mu cy­ta­ta­mi?

  • Prawo jed­no, a prak­ty­ka dru­gie. Oczywiście, że nie moż­na two­rzyć ta­ki­ch ar­ty­ku­łów. Ale… czę­ść gwiazd nie do­cie­ra do ta­ki­ch ma­te­ria­łów, czę­ści to na rę­kę (nie waż­ne jak mó­wią, by­le mó­wi­li), a jesz­cze in­nej czę­ści szko­da za­cho­du na ba­ro­wa­nie się z ta­blo­ida­mi.