Nawigacja

Dzisiaj ra­no roz­po­czą­łem swo­ją przy­go­dę z Periscope. To apli­ka­cja, któ­ra z jed­nej stro­ny po­zwa­la trans­mi­to­wać wi­deo na ży­wo, a z dru­giej uczest­ni­czyć ak­tyw­nie w ta­ki­ch trans­mi­sja­ch. Jako wi­dz, ko­rzy­sta­łem z Periscope już od ja­kie­goś cza­su. W koń­cu sam po­sta­no­wi­łem zo­stać trans­mi­tu­ją­cym.

Po co mi Periscope?

Jestem praw­ni­kiem, więc na Periscope rów­nież bę­dzie o pra­wie. Ale w naj­luź­niej­szej for­mu­le, jak tyl­ko je­st to moż­li­we.

Wymusza to zresz­tą spo­sób dzia­ła­nia apli­ka­cji. Mają być to spon­ta­nicz­ne trans­mi­sje na ży­wo, a nie przy­go­to­wy­wa­ne skrzęt­nie na­gra­nia. Będzie więc spon­ta­nicz­nie. Na ty­le, na ile spon­ta­nicz­nym mo­że być praw­nik.

Dostaję na co dzień mnó­stwo wia­do­mo­ści z róż­ny­mi za­py­ta­nia­mi. Trudnymi, ła­twy­mi, in­te­re­su­ją­cy­mi, nud­ny­mi. Będę wy­bie­rał naj­faj­niej­sze te­ma­ty i przed­sta­wiał je na Periscope. Oto mój po­my­sł na to me­dium.

Czy wy­pa­li? To za­le­ży od cie­bie. Od te­go, czy bę­dę miał dla ko­go trans­mi­to­wać i z kim spo­ty­kać się na ży­wo.

Dołącz do mnie

Dlatego za­chę­cam cię do ob­ser­wo­wa­nia mo­je­go pro­fi­lu – @wojciechwawrzak.

Jeśli jesz­cze nie ma­sz na swo­im smart­fo­nie apli­ka­cji Periscope, nie zwle­kaj dłu­żej, za­in­sta­luj. Jestem prze­ko­na­ny, że bę­dzie­sz za­do­wo­lo­ny.

Jeśli nie bę­dzie­sz chciał słu­chać nud­ne­go praw­ni­ka, za­wsze mo­że­sz po­oglą­dać na ży­wo pla­żę w Miami. Ja tak cza­sem ro­bię i je­st su­per.

Poniżej mo­że­sz zo­ba­czyć za­pis dzi­siej­szej po­ran­nej trans­mi­sji. Jeśli ci się spodo­ba, za­ob­ser­wuj mój pro­fil – @wojciechwawrzak. Jeśli ci się nie spodo­ba, rów­nież za­ob­ser­wuj mój pro­fil – daj mi szan­sę na wy­ka­za­nie się w przy­szło­ści.

Powiedz in­nym, że roz­po­czą­łem swo­ją przy­go­dę z Periscope. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom, zaj­mie ci to do­słow­nie chwi­lę.

Chcesz być na bie­żą­co z blo­giem? Zapisz się na new­slet­ter.

Powyższych zgód udzie­la­sz mi, czy­li Wojciechowi Wawrzak, pro­wa­dzą­ce­mu dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą pod fir­mą „Usługi praw­ne i księ­go­we Wojciech Wawrzak” z sie­dzi­bą w Łodzi (93-279), ul. Tatrzańska 91/51.

 • Nie sły­sza­łem o tej apli­ka­cji, ale wy­da­je się, że da­je du­że moż­li­wo­ści, zwłasz­cza dla osób, któ­re chcą prze­ka­zać coś war­to­ścio­we­go.

  Pozdrawiam me­ga po­zy­tyw­nie

  • Aplikacja je­st su­per. Korzystam od ty­go­dnia i je­stem za­chwy­co­ny!

 • Trafiona – za­to­pio­na.
  Nie da­rzę sym­pa­tią Periscope i tym sa­mym po­zo­sta­je mi po­że­gnać się z Twoimi we­bi­na­ra­mi 🙁

  • Bez obaw. Webinary na­dal bę­dą w tra­dy­cyj­nej for­mie. Będę row­nież ro­bił trans­mi­sję li­ve na Facebooku. Dla każ­de­go coś do­bre­go. ?

   • To do­brze!
    Przeczytałam przed chwi­lą „Webinar
    od­bę­dzie się w ra­ma­ch apli­ka­cji Periscope do­stęp­nej na smart­fo­ny” i lek­ko mnie ścię­ło

    • Po pro­stu chcę przy­cią­gnąć do tej apli­ka­cji ko­lej­ne oso­by, bo uwa­żam, że w mą­dry spo­sób moż­na ją faj­nie wy­ko­rzy­sty­wać, ale to tyl­ko je­den z kil­ku ka­na­łów, ja­ki­mi chcę roz­po­wszech­niać mo­je tre­ści. ?

     • Dobrze to sły­szeć.
      Na swo­ją obro­nę mam tyl­ko otrzy­ma­ny dzi­siaj ema­il z in­for­ma­cją o we­bi­na­rium do­ty­czą­ce­go ochro­ny da­ny­ch oso­bo­wy­ch.
      Gdzie je­st wy­raź­nie na­pi­sa­ne, że na we­bi­nar nie ma za­pi­sów (od­bę­dzie się w ra­ma­ch apli­ka­cji Periscope do­stęp­nej na smart­fo­ny). I, że je­śli chcę wziąć w nim udział ko­niecz­na je­st in­sta­la­cja wła­ści­wej apli­ka­cji. Żadnych in­for­ma­cji, że we­bi­nar bę­dzie udo­stęp­nio­ny w póź­niej­szym terminie/ lub al­ter­na­tyw­nym ka­na­łem.
      Dla mnie by­ło to rów­no­znacz­ne z do­stę­pem tyl­ko i wy­łącz­nie przez Periscope.

     • Przepraszam, wia­do­mo­ść mo­gła wpro­wa­dzać w błąd. Pisałem ją na szyb­ko, wie­dzio­nym spon­ta­nicz­nym po­my­słem dzi­siej­sze­go spo­tka­nia na Periscope. Być mo­że nie­po­trzeb­nie okre­śli­łem spo­tka­nie mia­nem „we­bi­nar”, bio­rąc pod uwa­gę, że wcze­śniej okre­śla­łem tym ter­mi­nem spo­tka­nia w po­ko­ju we­bi­na­ro­wym, wg tra­dy­cyj­ne­go mo­de­lu we­bi­na­ro­we­go przez Google Hangout. Dzisiejsze spo­tka­nie je­st jed­nym z wie­lu, ja­kie bę­dą mia­ły miej­sce na Periscope, ale oso­by, któ­re z apli­ka­cji nie ko­rzy­sta­ją nie mu­szą czuć się strat­ne, bo bę­dę rów­nież trans­mi­sje li­ve na Facebooku oraz na­dal tra­dy­cyj­ne we­bi­na­ry. Co wię­cej, po­cię­te trans­mi­sje z Periscope bę­dą tra­fia­ły na mój ka­nał YT.