fbpx

Jak zorganizować konkurs na blogu?

Każdemu blogerowi prędzej, czy później przychodzi zorganizować u siebie konkurs. Nawet jeśli nie jest on formą współpracy komercyjnej z firmą, to po prostu inicjatywą własną blogera, który liczy, że w ten sposób zdobędzie nowych czytelników. I wtedy pojawiają się liczne pytania: czy mogę, a jeśli tak, to w jaki sposób i na jakich zasadach zorganizować u siebie konkurs? Pora rozwiać wątpliwości.

Spis treści

Co to jest konkurs?

Żeby móc rozmawiać o organizacji konkursu, najpierw należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym konkurs w ogóle jest. I od razu napotykamy problem – w prawie polskim nie ma ustawowej definicji konkursu.

W takim razie należy odwołać się – co czynią zresztą sądy przy okazji sporów pomiędzy podatnikami, a urzędami skarbowymi w związku ze sprawami dotyczącymi konkursów – do potocznego rozumienia pojęcia ”konkurs”. Internetowy słownik języka polskiego wydawnictwa PWN podaje następującą definicję konkursu:

 konkurs to impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.

Konkurs a loteria

Zdefiniowanie konkursu jest o tyle istotne, że pozwala odróżnić go od loterii, która podlega reżimowi ustawy o grach hazardowych, a co za tym idzie – której możliwość organizacji obwarowana jest szeregiem warunków. To, co pozwala rozróżnić konkurs od loterii to sposób wyłonienia zwycięzcy / zwycięzców.

W przypadku konkursu, zwycięzca jest wybierany. W przypadku loterii, zwycięzca jest losowany.

Innymi słowy, loteria polega na tym, że spośród wszystkich uczestników losuje się zwycięzcę. W konkursie, zgłoszenia podlegają ocenie na podstawie kryteriów wskazanych w regulaminie, a wybór zwycięzcy ma charakter subiektywny.

O ile prawo nie przewiduje żadnych szczególnych ograniczeń co do możliwości organizacji konkursu, o tyle czyni to w przypadku loterii. Dlatego, organizując na blogu konkurs, należy zawsze w sposób nie budzący wątpliwości wskazać, że zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie takich, a takich kryteriów, a nie wyłonieni w drodze losowania. Organizując bowiem loterię z pominięciem procedury przewidzianej w ustawie o grach hazardowych, narażamy się na karę.

Konkurs podlega regulacji kodeksu cywilnego

To, że w prawie polskim nie odnajdziemy definicji konkursu, nie oznacza, że pozostaje on poza sferą regulacji prawnej. Konkurs w takiej postaci, w jakiej pojawia się najczęściej na blogach, podlega regulacji Kodeksu Cywilnego (art. 919 – 921).

Konkurs należy uznać przyrzeczenie publiczne nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność.

Przyrzeczenie takie rodzi zobowiązanie, a więc gdyby komuś przyszło do głowy organizować konkursu bez pokrycia – odradzam serdecznie, bo zwycięzca będzie mógł domagać się wskazanej wcześniej nagrody na drodze sądowej.

Czy bloger może być organizatorem konkursu na blogu?

W prawie polskim nie ma żadnych szczególnych wymogów co do organizacji konkursu.

Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona) może być organizatorem konkursu.

W przypadku współpracy komercyjnych, formalnym organizatorem będzie jednak najczęściej firma zainteresowana współpracą.

Nie ma żadnych przeciwwskazań, by organizatorem konkursu na blogu był ktoś inny niż jego autor.

Najczęściej wygląda to w ten sposób, że autor publikuję informacje o konkursie na swoim blogu, a jako organizator wskazana jest w regulaminie konkretna firma. Ale nie jest to żaden prawny wymóg, lecz funkcjonujący praktyka.

Czy konkurs musi mieć swój regulamin?

Każdy konkurs musi mieć swój regulamin – to oczywiste. Organizator konkursu musi przecież wskazać, co można wygrać, na czym dany konkurs polega, jaki jest termin nadsyłania odpowiedzi i w jaki sposób zostanie wybrany zwycięzca.

Informacje takie znajdują się zawsze w samej treści postu. Czy to wystarczy? Tak. Skąd zatem kilkustronicowe regulaminy dostępne do pobrania? Dla zabezpieczenia interesów organizatora konkursu.

Wątpliwości i nieścisłości co do zasad konkursu, interpretowane będą bowiem na korzyść konsumenta.

Dlatego organizując konkurs, zawsze warto przygotować stosowny regulamin. W przypadku współpracy komercyjnej sprawa jest o tyle prostsza, że najczęściej firma takowym już dysponuje.

Co powinien zawierać regulamin konkursu?

Treść regulaminu nie jest nigdzie uregulowana, ale dobry regulamin konkursu to taki, który nie pozostawia wątpliwości co do jakichkolwiek kwestii z konkursem związanych. Dlatego regulamin powinien zawierać następujące dane:

  • organizator konkursu (dane pozwalające na niewątpliwą identyfikację organizatora)
  • zasady konkursu (zadanie konkursowe, termin nadsyłania odpowiedzi)
  • warunki uczestnictwa (kto może i kto nie może brać udziału)
  • zasady rozstrzygnięcia konkursu (kto i w jaki sposób wybierze zwycięzcę)
  • tryb reklamacji (co można zrobić, jeśli podważa się zasadność wyboru zwycięzcy)

Podatek

Ustawa o podatku od dochodów osób fizycznych przewiduje, że z tytułu wygranych w konkursach odprowadza się zryczałtowany podatek w wysokości 10% wygranej lub wartości nagrody. Ustawodawca przewidział jednak również, że jeśli konkurs organizowany i emitowany jest przez środki masowego przekazu (do których zalicza się internet), to

wygrana nieprzekraczająca jednorazowo kwoty 760 zł wolna jest od podatku.

Jeśli jednak wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł, organizator konkursu będzie musiał zapłacić stosowny podatek. Bezwzględnie należy pamiętać, że w przypadku konkursu to

organizator odprowadza podatek.

Zwracam w tym miejscu uwagę, że zwolnienie od podatku znajduje zastosowanie w przypadku, gdy spełnione są dwie przesłanki. Czyli nie wystarczy, że konkurs emitowany jest przez środki masowego przekazu, ale musi być również organizowany przez środki masowego przekazu.

Oznacza to, że gdy konkurs organizowany jest przez osobę prywatną, to mimo jego organizacji przez Internet, zwolnienie nie znajdzie tutaj zastosowania. Organizatorem musiałby być środek masowego przekazu, np. Gazeta Wyborcza, by zwolnienie zadziałało.

Dane osobowe

Uczestnictwo w konkursie zawsze związane jest z podaniem danych osobowych. Dlatego należy pamiętać, by zawsze wyraźnie wskazać w treści postu, bądź regulaminie konkursu, że

poprzez wzięcie udziału w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu.

Brak takiej zgody czyni przetwarzanie danych niedopuszczalnym i naraża organizatora na karę.

Podsumowanie

Organizacja konkursu nie jest niczym skomplikowanym z punktu widzenia prawa i nie należy jej się bać. Pamiętając o podstawowych zasadach opisanych powyżej, możemy spać spokojnie – bez obaw, że spotkają nas jakieś nieprzewidziane konsekwencje prawne.

Prakreacja.pl
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej przy organizacji konkursu, napisz do mnie na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl. Podziałamy razem. Co dwie głowy, to nie jedna.

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi systemu komentarzy Disqus w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu komentarze.