Umowa i zgoda na wykorzystanie wizerunku

Umowa i zgoda na wykorzystanie wizerunku

Gotowy wzór do kupienia + nieodpłatny poradnik na temat umowy o wykorzystanie wizerunku.

Szukasz umowy o wykorzystanie wizerunku? Chcesz mieć pewność, że możesz wykorzystać cudzy wizerunek w swoich działaniach? Przygotowałem dla ciebie szablony dokumentów, dzięki którym zapewnisz sobie jasność sytuacji i bezpieczeństwo przy rozpowszechnianiu cudzego wizerunku.

Umowa nieodpłatna

49
Umowa o nieodpłatne wykorzystanie wizerunku (bez wynagrodzenia)
 
 

Komplet dokumentów

89
Umowa o nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
Umowa o odpłatne wykorzystanie wizerunku
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Umowa odpłatna

49
Umowa o odpłatne wykorzystanie wizerunku (za wynagrodzeniem)
 
 

Zgoda

29
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku (jednostronne oświadczenie)
 
 

W razie pytań związanych z zamówieniem, napisz na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Umowa o wykorzystanie wizerunku oraz zgoda na rozpowszechnianie wizerunku – wzór

Do wyboru masz następujące dokumenty:

 • umowa o odpłatne wykorzystanie wizerunku,
 • umowa o nieodpłatne wykorzystanie wizerunku,
 • zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.

Każdy z tych dokumentów możesz kupić oddzielnie albo wszystkie naraz w komplecie, by być od razu przygotowanym na wszystkie możliwości.

Dokumenty mają postać plików .doc i możesz je dowolnie modyfikować. Kluczowe postanowienia opatrzyłem swoimi komentarzami, byś wiedział, o co chodzi i w razie potrzeby mógł bez problemu dostosować dokument do swoich indywidualnych potrzeb.

Dokumenty otrzymasz natychmiast po dokonaniu płatności na swój adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Za dokumenty zapłacisz szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem płatności tpay.com.

Kliknij w przycisk „Kup teraz” pod wybranym wariantem powyżej, by przejść do formularza zamówienia. Poniżej możesz natomiast przeczytać więcej na temat umowy o wykorzystanie wizerunku.

Umowa o wykorzystanie wizerunku - artykuł
Zdjęcie autorstwa Vlada Karpovich z Pexels

Umowa o wykorzystanie wizerunku – co powinna zawierać?

Umowa o wykorzystanie wizerunku nie należy do najbardziej skomplikowanych kontraktów i w wielu sytuacjach może zamknąć się na kilku stronach. Oczywiście są i takie współprace, gdzie dokument okaże się bardziej rozbudowany, np. przy znanych influencerach.

Spójrzmy teraz na minimum, jakie musi zawierać umowa o wykorzystanie wizerunku.

Nazwa umowy

Nazwa umowy nie ma większego znaczenia. Tytuł, jaki widnieje na górze dokumentu to tylko informacja o charakterze porządkowym. Decydujące znaczenie ma sama treść umowy.

Wystarczyłoby zatem nawet samo słowo „umowa”. Może być też „umowa o wykorzystanie wizerunku”. Czasem zdarza się również dalsze precyzowanie i tak powstają np.:

 • umowa o wykorzystanie wizerunku w portfolio,
 • umowa o wykorzystanie wizerunku w filmie,
 • umowa o wykorzystanie wizerunku w reklamie,
 • umowa o wykorzystanie wizerunku pracownika,
 • umowa o wykorzystanie wizerunku dziecka.

Niekiedy jako synonim umowy o wykorzystanie wizerunku używa się sformułowania „umowa na udostępnienie wizerunku”. To również dopuszczalne.

Strony umowy

Umowa o wykorzystanie wizerunku musi określać jej strony. Niby oczywiste, ale często widzę kontrakty, które już na wstępie zawierają błędy, bo np. reprezentacja spółki została błędnie określona.

Poniżej przykładowe postanowienie określające strony.

Prakreacja.pl
Umowa zawarta pomiędzy:

X-MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Medialna 60/4, 01-224 Kozie Głowy, NIP: 0000000000, KRS: 212121212121, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, reprezentowaną przez Jana Medialnego – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Nabywcą,

a

Janem Kowalskim, ul. Kowalskiego 15/24, 05-224 Mnichów Opolski, PESEL: 00000000000, zwanym dalej Uprawnionym.

Oczywiście, Nabywcą wcale nie musi być spółka. Równie dobrze może być to osoba fizyczna (np. fotograf), fundacja, stowarzyszenie czy jakikolwiek inny podmiot prawa cywilnego. Uprawnionym natomiast może być jedynie osoba fizyczna (np. modelka), ponieważ w myśl prawa tylko osoba fizyczna (człowiek) ma wizerunek i prawo do niego.

Data i miejsce zawarcia umowy

Zacząłem omawianie umowy o wykorzystanie wizerunku od jej stron, a co z datą i miejscem zawarcia? To zależy, w jaki sposób umowa jest zawierana.

Jeżeli obie strony spotykają się, by zawrzeć umowę, to wskazanie daty i miejsce tego spotkania jest jak najbardziej okej. Jeżeli jednak umowa zawierana jest na odległość (np. poprzez wymianę skanów podpisanych dokumentów), to tak naprawdę nie ma jednego miejsca zawarcia umowy, a data wynika z daty złożenia podpisów.

Dlatego w takiej sytuacji lepiej pominąć miejsce i datę zawarcia umowy, ograniczając się do wskazania daty złożenia podpisu przez każdą ze stron.

Przedmiot umowy

Umowa o wykorzystanie wizerunku, jak sama nazwa wskazuje, reguluje zasady korzystania z wizerunku. Odzwierciedla to wstępny paragraf regulujący przedmiot umowy.

Prakreacja.pl
§ 1 Przedmiot umowy

Umowa reguluje zasady korzystania z wizerunku Uprawnionego przez Nabywcę.

Taka technika redakcyjna nie jest oczywiście jedyną, bo równie dobrze można od razu uderzyć w konkrety i zacząć od szczegółowych postanowień regulujących korzystanie z wizerunku, ale ja osobiście lubię takie ogólne wprowadzenie porządkujące temat.

Zapewnia to czytelność i przyjazność umowy.

Zakres zezwolenia w umowie o wykorzystywanie wizerunku

Zakres zezwolenia na korzystanie z wizerunku to kluczowy element umowy.

Chodzi o to, żeby z umowy bez żadnych wątpliwości wynikało, w jakim zakresie Nabywca (np. fotograf, agencja marketingowa, przedsiębiorca, pracodawca) może korzystać z wizerunku Uprawnionego (profesjonalnego modela lub po prostu zwykłej osoby widocznej na zdjęciu / filmie).

Przykładowe sposoby korzystania z wizerunku możliwe do ujęcia w umowie:

 • rozpowszechnianie zdjęć na blogu / w portfolio,
 • włączanie wizerunku do różnego rodzaju publikacji,
 • umieszczenie wideo na YT,
 • wykorzystanie wizerunku w filmie,
 • wykorzystanie wizerunku w reklamie / prezentacji,
 • rozpowszechnianie w internecie,
 • stworzenie ulotek, katalogów lub innych materiałów drukowanych z wizerunkiem.

Tworząc umowę na udostępnienie wizerunku nie trzeba koniecznie posługiwać się jakąś fachową, wysublimowaną terminologią. Czasem lepiej opisywać zakres korzystania z wizerunku własnymi słowami, ale tak, żeby było jasne, o co chodzi.

Zakres zezwolenia na korzystanie z wizerunku
Kluczem skutecznej umowy jest precyzyjny zakres zezwolenia na korzystanie z wizerunku. Zdjęcie autorstwa Markus Winkler z Pexels.

Czas korzystania z wizerunku

Zakres zezwolenia to nie tylko sposoby korzystania z wizerunku, ale również czas, w jakim eksploatacja będzie miała miejsce. Najczęściej występuje jeden z trzech wariantów:

 • czas nieokreślony,
 • czas określony (np. rok, dwa lata),
 • dożywotnio – kontrowersyjne, czy w ogóle takie rozwiązanie jest prawnie skuteczne.

Przykładowe postanowienie umowne:

Nabywca uprawniony jest do korzystania z wizerunku Uprawnionego przez okres dwóch lat.

 

Umowa o wykorzystanie wizerunku — czy jest nieodwołalna?

Czas, na jaki udzielana jest zgoda na rozpowszechnianie wizerunku, jest istotny jeszcze z jednego powodu. Ponieważ wizerunek należy do sfery praw osobistych, przyjmuje się, że Uprawniony (np. model zaangażowany do udziału w reklamie) zawsze może cofnąć zgodę.

Jeżeli zależy ci na trwałości zgody, w umowie o wykorzystanie wizerunku warto wprowadzić karę umowną na wypadek jej cofnięcia.

Prakreacja.pl
Kara umowna

Uprawniony zobowiązuje się, że nie cofnie zgody na rozpowszechnianie wizerunku przez okres 2 lat od jej udzielenia. W przypadku naruszenia zobowiązania, Uprawniony zapłaci Nabywcy karę umowną w wysokości 50 000,00 zł płatną w terminie 7 dni od cofnięcia zgody, bez konieczności wzywania do jej zapłaty. Nabywca  zachowuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.

Powyższe postanowienie ma oczywiście charakter przykładowy. Zasady kary umownej można uregulować inaczej, jeżeli taka jest twoja wola.

Kara umowna to dobry mechanizm dyscyplinujący. Jednak nawet bez niej, Nabywca nie jest na straconej pozycji, jeśli Uprawniony zgodę cofnie. Zawsze można bowiem dowodzić wysokości szkody poniesionej wskutek cofnięcia zgody i dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Wynagrodzenie w ramach umowy o wykorzystanie wizerunku

Umowa o wykorzystanie wizerunku może być zarówno odpłatna, jak i nieodpłatna, w zależności od ustaleń stron. Ważne, żeby postanowienia umowy w pełni odzwierciedlały te ustalenia.

Przy nieodpłatności wielkiej filozofii nie ma, trzeba to po prostu wprost wskazać w kontrakcie.

Jeżeli umowa ma być odpłatna, wynagrodzenie może przyjąć różne warianty:

 • jednorazowe,
 • w ratach,
 • płatne z góry,
 • płatne z dołu,
 • pół na pół,
 • prowizyjne na podstawie poziomu sprzedaży.

Umowa o wykorzystanie wizerunku a podatek

Wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy o wykorzystanie wizerunku stanowi dla Uprawnionego przychód.

Jeżeli Uprawniony prowadzi działalność gospodarczą, sprawa jest prosta – wystawia fakturę i rozlicza przychód w ramach działalności.

Jeżeli jednak Uprawniony nie prowadzi działalności gospodarczej albo wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie mieści się w przedmiocie prowadzonej działalności, a Nabywca jest przedsiębiorcą, to na Nabywcy ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Żeby wywiązać się z obowiązków płatnika, Nabywca musi zakwalifikować wynagrodzenie do właściwego źródła przychodów.

Wydaje się, że najbardziej właściwą kwalifikacją są przychody z praw majątkowych. Ponieważ jednak wizerunek nie jest utworem ani artystycznym wykonaniem wg prawa autorskiego, wynagrodzenie za jego korzystanie nie może być uznane za wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich, co powoduje, że wyłączona jest możliwość zastosowania 50% KUP.

Umowa o wykorzystanie wizerunku a 50% KUP
Wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie podlega pod 50% KUP. Zdjęcie autorstwa Marta Branco z Pexels.

Składki ZUS od wynagrodzenia z umowy o wykorzystanie wizerunku

Czy wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku podlega pod składki ZUS?

Zasadniczo nie, ponieważ wśród tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego brak umowy o wykorzystanie wizerunku.

Jeżeli jednak wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku jest jedynie elementem jakiejś większej umowy, np. umowy z pracownikiem, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług lub innej umowy nienazwanej, do której stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia, to wynagrodzenie za udostępnienie wizerunku powinno być uwzględnione przy ustalaniu podstawy oskładkowania.

Prakreacja.pl
Temat składek ZUS przy umowie o wykorzystanie wizerunku jest tożsamy ze składkami ZUS przy umowie o przeniesienie praw autorskich albo umowie licencyjnej. Możesz przeczytać o tym więcej tutaj: wynagrodzenie za prawa autorskie – jak rozliczyć podatki i ZUS?

Co z RODO przy umowie o wykorzystaniu wizerunku?

Umowa o wykorzystanie wizerunku wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.

Co oczywiste, dane osobowe zawarte są w samej treści umowy. Dodatkowo, sam wizerunek jako taki należy do katalogu danych osobowych.

Pod kątem treści umowy, RODO ma takie znaczenie, że trzeba wyposażyć umowę w klauzulę informacyjną, czy to wpisaną bezpośrednio w treść kontraktu, czy to dodaną jako załącznik.

Skonstruowanie klauzuli informacyjnej nie jest szczególnie trudne. Wystarczy otworzyć art. 13 RODO i jechać po kolei. Pewien problem może powstać jednak przy ustaleniu podstawy prawnej dla przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku.

Biorąc pod uwagę, że rozpowszechnianie wizerunku odbywa się na podstawie zgody, odruchowo myśli się również o zgodzie, gdy chodzi o podstawę prawną przetwarzania danych.

Po co jednak komplikować sobie życie kolejną zgodą, skoro można sięgnąć po inne podstawy?

Moim zdaniem, jeżeli wizerunek ma być rozpowszechniany na podstawie umowy, to takie przetwarzanie wizerunku jako danych osobowych jest po prostu realizacją umowy, a więc mieści się w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

A nawet gdyby się nie mieściło, to uważam, że można w tej sytuacji skutecznie powoływać się na prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na rozpowszechnianiu wizerunku na podstawie zgody odebranej na gruncie wymagań z ustawy o prawie autorskim.

Umowa o wykorzystanie wizerunku – podsumowanie

Prakreacja.pl

Trzy najważniejsze kwestie w umowie o wykorzystanie wizerunku to zakres zezwolenia, czas korzystania z wizerunku i wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku.

Przy wypłacaniu wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku trzeba pamiętać o ustalaniach w zakresie podatku i składek ZUS.

Pod kątem RODO wizerunek należy do katalogu danych osobowych, a więc jego przetwarzanie musi spełniać wymogi RODO.

Wzór umowy o wykorzystanie wizerunku

Jeżeli nie masz czasu lub chęci bawić się w pisanie umowy o wykorzystanie wizerunku, możesz skorzystać z gotowego wzoru, którzy przygotowałem.

Do wyboru masz następujące dokumenty:

 • umowa o odpłatne wykorzystanie wizerunku,
 • umowa o nieodpłatne wykorzystanie wizerunku,
 • zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.

Każdy z tych dokumentów możesz kupić oddzielnie albo wszystkie naraz w komplecie, by być od razu przygotowanym na wszystkie możliwości.

Kliknij w przycisk „Kup teraz” pod wybranym wariantem powyżej, by przejść do formularza zamówienia.

Umowa nieodpłatna

49
Umowa o nieodpłatne wykorzystanie wizerunku (bez wynagrodzenia)
 
 

Komplet dokumentów

89
Umowa o nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
Umowa o odpłatne wykorzystanie wizerunku
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Umowa odpłatna

49
Umowa o odpłatne wykorzystanie wizerunku (za wynagrodzeniem)
 
 

Zgoda

29
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku (jednostronne oświadczenie)
 
 

W razie pytań związanych z zamówieniem, napisz na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

 

Poznaj opinie na temat moich produktów