Umowa o przeniesienie praw autorskich i umowa licencyjna

Umowa o przeniesienie praw autorskich i umowa licencyjna

Gotowe szablony do kupienia + nieodpłatny poradnik na temat umowy o przeniesienie praw autorskich oraz umowy licencyjnej.

Chcesz zawrzeć umowę o przeniesienie praw autorskich lub umowę licencyjną i zastanawiasz się jak zrobić to najlepiej? Zależy ci na zabezpieczeniu swoich interesów? Oprócz suchego wzoru, interesuje cię również instrukcja, jak postępować z poszczególnymi postanowieniami umowy? Mam coś dla ciebie.

Umowa o przeniesienie praw autorskich

199
Umowa o przeniesienie praw autorskich
 

PAKIET 2 UMÓW

299
Umowa o przeniesienie praw autorskich
Umowa licencyjna

Umowa licencyjna

199
Umowa licencyjna
 

W razie pytań związanych z zamówieniem, napisz na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Umowa o przeniesienie praw autorskich – wzór do kupienia

Z myślą o tobie przygotowałem dwa szablony umów:

 • umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych,
 • umowy licencyjnej.

Dokumenty pozwolą ci zawrzeć umowę świadomie, bez narażania się na przypadkowe postanowienia, których znaczenia nie jesteś do końca pewien.

W przygotowanych przeze mnie dokumentach najważniejsze postanowienia umowne zostały opatrzone komentarzami, które mają wyjaśnić ci, o co chodzi, dlaczego tak, a nie inaczej oraz w jaki sposób możesz dostosować umowę do swojej sytuacji, gdy będziesz tego potrzebować.

Szablony umów są w pełni edytowalne. Dokumenty otrzymujesz w formacie .doc.

Wybierz interesujący cię wariant zakupu i kliknij w przycisk „Kup teraz”, by przenieść się do formularza zamówienia. Za umowy zapłacisz szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą, a dokumenty otrzymasz natychmiast po dokonaniu płatności.

Poniżej znajdziesz natomiast poradnik o umowach dotyczących praw autorskich.

Umowa o przeniesienie praw autorskich - wzór
Zdjęcie autorstwa Thought Catalog z Pexels

Umowa o przeniesienie praw autorskich – co powinna zawierać?

Umowa o przeniesienie praw autorskich / umowa licencyjna powinna obejmować następujące kwestie:

 • nazwa umowy,
 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • strony umowy,
 • przedmiot umowy,
 • oświadczenia twórcy,
 • pola eksploatacji,
 • ograniczenia terytorialne / czasowe,
 • chwila przejścia prawa / udzielenia licencji,
 • prawa zależne,
 • autorskie prawa osobiste,
 • portfolio twórcy,
 • wynagrodzenie.

Nazwa umowy

Nazwa umowy to pikuś bez nadmiernego znaczenia. Tytuł na górze strony to po prostu informacja porządkowa. Wyznacznikiem jest treść umowy.

Wystarczyłoby zatem nawet samo słowo „umowa”, ale najczęściej jest to „umowa o przeniesienie praw autorskich”, „umowa licencyjna” czy „umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych”.

Bywa i tak, że już w tytule następuje wskazanie, jakiego utworu dotyczy umowa. Tak powstają np.

 • umowa o przeniesienie praw autorskich do logo,
 • umowa o przeniesienie praw autorskich do strony internetowej,
 • umowa o przeniesienie praw autorskich do artykułu,
 • umowa o przeniesienie praw autorskich do wideo,
 • umowa o przeniesienie praw autorskich do grafik,
 • umowa o przeniesienie praw autorskich do kursu on-line,
 • umowa o przeniesienie praw autorskich do zdjęć.

Data i miejsce zawarcia umowy o przeniesienie praw autorskich

Jeżeli spotykasz się z drugą stroną, by zawrzeć umowę, to wskazanie na wstępie daty i miejsce tego spotkania jest zasadne. Jeżeli jednak umowa zawierana jest na odległość (np. poprzez wymianę podpisanych egzemplarzy umowy przez pocztę), to tak naprawdę nie ma jednego miejsca zawarcia umowy, a data wynika z chwili złożenia podpisów.

W takiej sytuacji lepiej pominąć miejsce i datę zawarcia umowy, ograniczając się do wskazania daty przy składaniu podpisu.

Strony umowy

Umowa o przeniesienie praw autorskich / umowa licencyjna musi wskazywać strony. Niby oczywiste, ale często trzymam w rękach dokumentu, które od samego początku są błędne, bo np. reprezentacja spółki została opisana od czapy.

Poniżej przykładowe postanowienie określające strony.

Prakreacja.pl
Umowa zawarta pomiędzy:

X-MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Medialna 60/4, 01-224 Kozie Głowy, NIP: 0000000000, KRS: 212121212121, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, reprezentowaną przez Jana Medialnego – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Nabywcą,

a

Janem Kowalskim, ul. Kowalskiego 15/24, 05-224 Mnichów Opolski, PESEL: 00000000000, zwanym dalej Twórcą.

Oczywiście, Nabywcą wcale nie musi być spółka. Równie dobrze może być to osoba fizyczna, fundacja, stowarzyszenie czy jakikolwiek inny podmiot prawa cywilnego.

Podobnie z Twórcą. Wcale nie musi nim być freelancer. Może być nim np. spółka, która wcześniej nabyła autorskie prawa majątkowe od freelancera, a teraz przenosi je dalej. Wtedy jednak trzeba pamiętać o odpowiednim dopasowaniu postanowień w zakresie autorskich praw osobistych, ponieważ te zawsze pozostają przy twórcy, nawet jeżeli przenosi on autorskie prawa majątkowe.

Przedmiot umowy o przeniesienie praw autorskich

Zarówno umowa o przeniesienie praw autorskich, jak i umowa licencyjna dotyczą utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Umowa reguluje zasady i warunki przeniesienia przez Twórcę na Nabywcę autorskich praw majątkowych do logo, zwanego dalej „Utworem”.

Umowa reguluje zasady i warunki udzielenia Licencjobiorcy przez Licencjodawcę licencji na korzystanie z projektu graficznego strony internetowej, zwanego dalej „Utworem”.

W powyższych przykładach utworami są logo i strona internetowa, ale przedmiotem umowy o przeniesienie praw autorskich / umowy licencyjnej może być każdy inny utwór. Ważne, żeby można było bez cienia wątpliwości ustalić, o jaki dokładnie utwór chodzi.

Jeżeli masz taką możliwość, najlepiej graficzne odwzorowanie utworu uczynić załącznikiem do umowy. To pozwoli łatwo ustalić, o jaki utwór chodzi, bez zbędnych dywagacji.

Graficzne odwzorowanie Utworu, w celu jego identyfikacji, stanowi załącznik do umowy.

Jeżeli specyfika utworu nie pozwala na dołączenie do umowy jego graficznego odwzorowania, możesz np. określić tytuł utworu, datę i sposób jego dostarczenia czy podać jakiekolwiek inne informacje, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację utworu.

Umowa dotyczy nagrania wideo pt. „W tym domu straszy”, dostarczonego Nabywcy w postaci pliku .mov w dniu 15 marca 2022 roku poprzez udostępnienie pliku za pośrednictwem Google Drive na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Pamiętaj, żeby pod żadnym pozorem nie pozostawiać wątpliwości, jakiego utworu dotyczy umowa. W przyszłości może się to bowiem odbić czkawką, gdyby powstał spór co do legalności korzystania z utworu i kwestionowane byłoby, że ten konkretny utwór objęty został umową.

Oświadczenia twórcy

W każdej branży zdarzają się plagiaty, nielegalne zapożyczenia, nadmierne inspiracje i inne naruszenia praw autorskich. Umowa o przeniesienie praw autorskich / umowa licencyjna powinna zabezpieczać interesy nabywcy poprzez stosowne oświadczenia i gwarancje twórcy.

Twórca oświadcza, że przysługuje mu do Utworu pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych, a prawa te nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

Powyższy przykład to najprostszy wariant oświadczenia twórcy.

Czasem trzeba jednak pójść dalej, szczególnie, gdy utwór składa się z wielu elementów i nie wszystkie pochodzą bezpośrednio od twórcy.

Twórca oświadcza i gwarantuje Nabywcy, że Utwór nie narusza praw podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej.

Twórca oświadcza jednocześnie, że w Utworze wykorzystane są elementy, co do których autorskie prawa majątkowe przysługują podmiotom trzecim.

Twórca wykorzystał te elementy w Utworze na podstawie odpowiednich licencji udzielonych przez podmioty trzecie pozwalających na dalsze przeniesienie praw na Nabywcę.

Lista tych elementów stanowi załącznik do umowy.

Powyższy przykład odnosi się do elementów licencjonowanych przez podmioty trzecie, np. ikon, wektorów, fontów, zdjęć itp. Jeżeli twórca wykorzystał jakieś elementy nie na zasadzie licencji, ale po uprzednim nabyciu do tych elementów autorskich praw majątkowych, postanowienie powinno brzmieć inaczej.

Twórca oświadcza, że w Utworze wykorzystane są elementy stworzone przez podmioty trzecie, a Twórca nabył od tych osób autorskie prawa majątkowe w zakresie pozwalającym mu następnie na przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz że osoby te nie będą wykonywać autorskich praw osobistych do elementów Utworu, ani kierować do Nabywcy jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem przez Nabywcę z Utworu.

Generalnie, nie sposób przewidzieć wszystkich możliwości, bo np. może być i tak, że twórca wykorzystał jakiś element na zasadach prawa cytatu, bądź parodii, pastiszu, karykatury.

Podpisując umowę o przeniesienie praw autorskich trzeba po prostu dokładnie rozeznać sytuację utworu i zawrzeć w dokumencie stosowne postanowienia zabezpieczające. Jeżeli rozeznanie sytuacji napotyka na trudności można też posłużyć się nieśmiertelną formułą „jeżeli X to Y”.

Pola eksploatacji w umowie o przeniesienie praw autorskich / umowie licencyjnej

Umowę o przeniesienie praw autorskich / umowę licencyjną zawiera się wtedy, gdy ktoś ma prawa autorskie do utworu, a ktoś inny chce z tego utworu korzystać.

Sposób, w jaki ten ktoś inny chce korzystać z utworu to pola eksploatacji.

Pola eksploatacji wymienione są w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Prakreacja.pl
Art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Czasem w umowach powiela się po prostu sformułowanie ustawowe, ale coraz częściej idzie się dalej i opisuje pola eksploatacji bardziej szczegółowo, dodając również takie, które wprost nie są w przepisie wymienione, np:

 • wykorzystywanie utworu w celach reklamy, promocji lub merchandisingu,
 • rejestracja utworu jako znaku towarowego.

Najważniejsze jest to, żeby o polach eksploatacji w ogóle pamiętać. W przeciwnym wypadku umowa jest bezwartościowa.

Gdy opisujesz pola eksploatacji, zastanów się również zawsze, czy aby na pewno te wszystkie pola eksploatacji są potrzebne. Ja jestem zwolennikiem wpisywania do umowy tylko tych pól, na których faktycznie będzie następował użytek utworu, bez tworzenia konstrukcji nadmiarowych.

Choć oczywiście te konstrukcje nadmiarowe to pewna technika biznesowa. Skoro za te same pieniądze można nabyć więcej praw, to czemu by nabywać mniej. Niemniej, jeśli czytasz te słowa jako twórca, zachęcam cię do każdorazowego pochylania się nad polami eksploatacji, bo tutaj kryją się możliwości związane z negocjowaniem wynagrodzenia.

Ograniczenia terytorialne i czasowe

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych jest zasadniczo trwała – do przeniesienia praw dochodzi dożywotnio. Jak to zwykle jednak w prawie bywa, od zasady są wyjątki.

W drodze wyjątku, jeżeli strony tak ustalą, można w umowie postanowić, że prawa autorskie przechodzą tylko na jakiś czas, a potem powracają do twórcy.

Przeniesienie praw autorskich można też ograniczyć warunkiem – jeżeli jakiś warunek się spełni, prawa autorskie powrócą do twórcy.

Inaczej jest z licencją – ona z założenia jest czasowa i może przybrać różne warianty:

 • na czas określony,
 • na czas nieokreślony,
 • na czas określony z automatycznym przejściem na czas nieokreślony,
 • dożywotnia (kontrowersyjna, w prawie polskim zasadniczo nieskuteczna).

Jeżeli chodzi natomiast o ograniczenia terytorialne, trzeba tutaj zwrócić uwagę na art. 66 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Prakreacja.pl
Art. 66 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

1. Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej. 

Jeżeli chcesz osiągnąć inny skutek niż wynikający z przepisu, trzeba zawrzeć stosowne postanowienie w umowie, np. takie jak poniżej.

Licencja jest nieograniczona terytorialnie, co oznacza, że Nabywca może korzystać z Utworu na terenie całego świata.

Chwila przejścia praw / udzielenia licencji

Jeżeli nic innego nie wynika z umowy, skutek w postaci przeniesienia autorskich praw majątkowych albo udzielenia licencji osiągany jest z chwilą zawarcia umowy.

Jeżeli chcesz inaczej, trzeba zawrzeć odpowiednie postanowienie w umowie. Możliwości, jak zwykle, jest kilka:

 • z chwilą przekazania utworu,
 • z chwilą płatności wynagrodzenia,
 • w określonym dniu.

Dla twórcy najkorzystniejsza opcja to chwila płatności wynagrodzenia, bo stanowi to dodatkowe zabezpieczenie płatności – jeżeli nabywca nie zapłaci, to korzystanie z utworu stanowi naruszenie praw autorskich i twórcy przysługują dodatkowe roszczenia ochronne.

Próby skorelowania chwili przejścia praw z zapłatą wynagrodzenia nabywcy torpedują najczęściej, mówiąc, że mają określony termin płatności, np. 14 dni, a z utworu potrzebują korzystać już teraz. I na to znajdzie się lekarstwo.

Do przeniesienia autorskich praw majątkowych dochodzi z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Twórcy całości wynagrodzenia należnego Twórcy na podstawie umowy.

Jeżeli w okresie od zawarcia umowy do chwili zapłaty wynagrodzenia, Nabywca potrzebuje korzystać z Utworu, Twórca udziela na ten czas Nabywcy licencji na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanych w umowie, z tym zastrzeżeniem, że licencja ta wygasa, jeżeli Nabywca nie zapłaci Twórcy wynagrodzenia w terminie XXX dni od doręczenia Nabywcy faktury / rachunku.

Prawa zależne w umowie o przeniesienie praw autorskich

Prawo autorskie przewiduje również ochronę utworów zależnych.

Prakreacja.pl
Art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.

2. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. […]

Jeżeli nabywca praw autorskich / licencjobiorca ma mieć możliwość korzystania z opracowań utworu bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie zgody twórcy, trzeba w umowie zawrzeć stosowne postanowienie.

Twórca przenosi również na Nabywcę prawo do rozporządzania i korzystania z opracowania Utworu (prawo zależne).

Powyższy przykład opiera się na koncepcji, że prawo zależne podlega przeniesieniu tak samo jak autorskie prawa majątkowe. Jeżeli nie ufasz tej koncepcji, można odejść od przeniesienia prawa zależnego na rzecz zezwolenia i upoważnienia.

Twórca udziela Nabywcy zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu (prawo zależne)oraz upoważnia Nabywcę do udzielania w swoim imieniu takiego zezwolenia podmiotom trzecim.

Autorskie prawa osobiste

O ile autorskie prawa majątkowe można przenieść, o tyle autorskie prawa osobiste na zawsze pozostają przy twórcy. Czym są te prawa?

Prakreacja.pl
Art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

1) autorstwa utworu;

2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;

3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;

4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Autorskie prawa osobiste mają to do siebie, że mogą skomplikować korzystanie z utworu, nawet jeżeli doszło do przeniesienia autorskich praw majątkowych / udzielenia licencji.

Dlatego umowa o przeniesienie praw autorskich / umowa licencyjna powinna zabezpieczać w tym zakresie interesy nabywcy.

Twórca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do Utworu i upoważnia Nabywcę do wykonywania tych praw w swoim imieniu oraz do udzielania dalszych upoważnień podmiotom trzecim.

W razie naruszenia zobowiązania, o którym mowa powyżej, Twórca zapłaci Nabywcy karę umowną w wysokości XXX złotych, płatną w terminie 7 dni od wezwania do jej zapłaty.

Kara umowna w powyższym przykładzie nie jest obowiązkowa, ale przydatna jako narzędzie dyscyplinujące. Prawa autorskie osobiste mają bowiem to do siebie, że w każdej chwili można zmienić zdanie co do ich niewykonywania.

Zacytowane powyżej przykładowe postanowienie umowne dotyczy wszystkich autorskich praw osobistych. Zdarza się jednak tak, że umowa odnosi się oddzielnie do każdego z poszczególnych uprawnień, np. określając, że pośród praw osobistych, wykonywane będzie jedynie prawo do autorstwa poprzez zamieszczanie notki autorskiej określonej treści.

Portfolio twórcy

Z autorskimi prawami osobistymi łączy się temat portfolio twórcy.

Mianowicie, nawet jeśli dochodzi do przeniesienia autorskich praw majątkowych, twórca może być zainteresowany uwzględnianiem utworu w swoim portfolio, np. na stronie internetowej. Żeby uniknąć niepotrzebnych wątpliwości, warto precyzyjnie określić to w umowie, np. jak poniżej.

Twórca uprawniony jest do wykorzystywania Utworu w celu promocji świadczonych przez Twórcę usług, w szczególności do prezentacji Utworu w portfolio Twórcy, na stronie internetowej Twórcy, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Twórcę (Facebook, Twitter, Behance, LinkedIN, YouTube, Vimeo) i na przedstawianie Utworu potencjalnym klientom Twórcy.

Wynagrodzenie w umowie o przeniesienie praw autorskich

Co do wynagrodzenia, jak to zwykle bywa, jest kilka opcji:

 • jednorazowe,
 • w ratach,
 • płatne z góry,
 • płatne z dołu,
 • pół na pół,
 • zaliczka / zadatek,
 • prowizyjne od sprzedaży.

Opcje mogą się również mieszać, np. jak poniżej.

Z tytułu realizacji umowy Twórcy przysługuje wynagrodzenia złożone z dwóch składników:

1) jednorazowe wynagrodzenie płatne w terminie 7 dni od zawarcia umowy w wysokości XXX (słownie: XXX) złotych brutto,

2) wynagrodzenie prowizyjne brutto w wysokości XXX% (słownie: XXX procent) od ceny sprzedaży netto każdego zwielokrotnionego egzemplarza Utworu rozliczane i wypłacane w okresach kwartalnych.

Postanowieniem o wynagrodzeniu warto poświęcić odpowiednią dawkę uwagi. Pracujemy w końcu po to, żeby na tym zarabiać i warto wiedzieć, jak dokładnie ma wyglądać zarobek w danym przypadku.

Oczywiście, przeniesienie autorskich praw majątkowych lub licencja mogą być również nieodpłatne. Musi to jednak wynikać bezpośrednio z treści umowy z uwagi na art. 43 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Prakreacja.pl
Art. 43 ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Będąc przy przepisach ustawy, pamiętaj również o art. 45, który przewiduje, że „jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.”

Najlepiej rozwiązać ten problem poprzez odpowiedniej treści klauzulę umowną, która wprost przesądzi, że wynagrodzenie obejmuje zbiorczo wszystkie pola eksploatacji wskazane w umowie, chyba że faktycznie chcesz do każdego pola przypisywać oddzielne wynagrodzenie.

Czy umowa o przeniesienie praw autorskich jest odwołalna?

Tak jak pisałem już wcześniej, umowa o przeniesienie praw autorskich jest zasadniczo trwała i do przeniesienia autorskich praw majątkowych dochodzi dożywotnio, chyba że strony inaczej postanowią bezpośrednio w treści samej umowy.

Prawo autorskie wprowadza jednak pewne możliwości rozwiązania umowy.

Prakreacja.pl
Art. 56 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

1. Twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć ze względu na swoje istotne interesy twórcze.

Prakreacja.pl
Art. 57 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

1. Jeżeli nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca, który zobowiązał się do rozpowszechniania utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania w umówionym terminie, a w jego braku – w ciągu dwóch lat od przyjęcia utworu, twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć i domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż sześć miesięcy.

Prakreacja.pl
Art. 58 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jeżeli publiczne udostępnienie utworu następuje w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, którym twórca mógłby słusznie się sprzeciwić, może on po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia określonego umową.

Wzór umowy o przeniesienie praw autorskich a czasowość licencji

Tak jak pisałem już wcześniej, licencja zawsze ma charakter czasowy. Konstruowanie licencji dożywotniej na gruncie prawa polskiego jest kontrowersyjne i może okazać się nieskuteczne.

Z czasowością licencji wiąże się możliwość jej wypowiedzenia.

Prakreacja.pl
Art. 68 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

2. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony.

Jak widzisz w przywołanym powyżej przepisie, ustawowy termin wypowiedzenia licencji jest dość długi. Jeżeli chcesz go skrócić, trzeba wprowadzić do umowy odpowiednie postanowienie.

Przepis mówi również o licencji na czas nieoznaczony. A co z licencją na czas określony, np. dwa lata? W tym zakresie warto wprost przewidzieć w umowie jak sytuacja ma wyglądać. Najczęściej robi się tak, że umowa licencyjna na czas określony jest niewypowiadalna za wyjątkiem ważnych powodów, które dają prawo do wypowiedzenia, a które to powody wymienia się w umowie.

W zacytowanym art. 68 pojawia się jeszcze jedna istotna kwestia – maksymalny 5 letni termin licencji na czas określony. Właśnie dlatego licencja dożywotnia jest kontrowersyjna – po upływie 5 lat przekształci się bowiem w licencję na czas nieokreślony, którą można wypowiedzieć.

Umowa o przeniesienie praw autorskich a licencja na korzystanie z utworu

Ten poradnik dotyczy zarówno umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak i umowy licencyjnej, co znajduje odzwierciedlenie w jego treści. Zapoznając się z nim, możesz nabrać wątpliwości, która umowa będzie lepsza w twoim przypadku. Jak do tego podejść?

Podstawowym wyznacznikiem jest to, czy chcesz osiągnąć skutek trwały i przenieść prawa autorskie na zawsze, czy też raczej dążysz do tego, żeby tylko na jakiś czas pozwolić nabywcy na określone korzystanie z utworu.

W tym pierwszym przypadku lepsza będzie umowa o przeniesienie praw autorskich, a w tym drugim – licencyjna.

Pamiętaj również, że przy przeniesieniu praw autorskich twórca traci prawo do korzystania z utworu na polach eksploatacji wskazanych w umowie. W przypadku licencji istotne jest rozróżnienie dwóch jej rodzajów:

 • licencja niewyłączna,
 • licencja wyłączna.

W przypadku licencji niewyłącznej, twórca nie tylko możesz nadal korzystać sam z utworu, ale może również udzielać licencji innym podmiotom. W przypadku licencji wyłącznej, twórca nie może udzielać licencji innym podmiotom, a samodzielne korzystanie jest dyskusyjne, dlatego najczęściej przesądza się to w treści umowy.

Inne istotne rozróżnienie to forma zawarcia umowy. Przeniesienie praw autorskich i licencja wyłączna wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej, podczas gdy licencja niewyłączna może zostać udzielona w dowolnej formie.

Jak zamówić umowę o przeniesienie praw autorskich i jak z niej korzystać?

Jeżeli chcesz zawrzeć umowę o przeniesienie praw autorskich lub umowę licencyjną, zależy ci na zabezpieczeniu swoich interesów, a oprócz suchego wzoru, interesuje cię również instrukcja, jak postępować z poszczególnymi postanowieniami umowy, to mam coś dla ciebie.

Przygotowałem dwa szablony umów:

 • umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych,
 • umowy licencyjnej.

Dokumenty pozwolą ci zawrzeć umowę świadomie, bez narażania się na przypadkowe postanowienia, których znaczenia nie jesteś do końca pewien.

W przygotowanych przeze mnie dokumentach najważniejsze postanowienia umowne zostały opatrzone komentarzami, które mają wyjaśnić ci, o co chodzi, dlaczego tak, a nie inaczej oraz w jaki sposób możesz dostosować umowę do swojej sytuacji, gdy będziesz tego potrzebować.

Szablony umów są w pełni edytowalne. Dokumenty otrzymujesz w formacie .doc.

Wybierz interesujący cię wariant zakupu i kliknij w przycisk „Kup teraz”, by przenieść się do formularza zamówienia. Za umowy zapłacisz szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą, a dokumenty otrzymasz natychmiast po dokonaniu płatności.

Umowa o przeniesienie praw autorskich

199
Umowa o przeniesienie praw autorskich
 

PAKIET 2 UMÓW

299
Umowa o przeniesienie praw autorskich
Umowa licencyjna

Umowa licencyjna

199
Umowa licencyjna
 

W razie pytań związanych z zamówieniem, napisz na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Poznaj opinie na temat moich produktów