Porady dla kreatywnych

Porady prawne

Jeśli po­trze­bu­je­sz in­dy­wi­du­al­nej po­mo­cy praw­nej, na­pi­sz do mnie al­bo za­dzwoń.

Przedstaw mi swój pro­blem, a ja za­pro­po­nu­ję, co mo­że­my wspól­nie w tej spra­wie zro­bić i ile bę­dzie kosz­to­wać mo­ja pra­ca.

Otrzymasz ode mnie fak­tu­rę VAT.

Oto, czym się zaj­mu­ję::

  • kon­sul­ta­cje e-mail / Skype / te­le­fo­nicz­ne / na ży­wo w biu­rze w Łodzi,
  • pi­sem­ne opi­nie praw­ne,
  • umo­wy – dzie­ło, zle­ce­nie, li­cen­cyj­ne, spon­so­rin­gu, współ­pra­cy, bar­te­ro­we i in­ne,
  • re­gu­la­mi­ny skle­pów in­ter­ne­to­wy­ch,
  • re­gu­la­mi­ny kon­kur­sów i ak­cji pro­mo­cyj­ny­ch,
  • ochro­na twór­czo­ści i wi­ze­run­ku,
  • ochro­na da­ny­ch oso­bo­wy­ch – au­dyt, do­ku­men­ta­cja, re­je­stra­cja zbio­rów,
  • wspar­cie mar­ke­tin­go­we,
  • księ­go­wo­ść.

Kontakt ze mną: