Art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ta strona stanowi dodatek do artykułu Jak bezboleśnie przejść na samozatrudnienie?

Poniżej możesz zapoznać się z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Art. 8 przewiduje, kiedy nie możesz skorzystać z formy opodatkowania w postaci ryczałtu.

Jeśli nie masz siły przebijać się przez tekst ustawy, napisz do mnie na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl, a ja odpłatnie pomogę ci ustalić, czy masz prawo do ryczałtu oraz kompleksowo ogarnę twoją działalność.

Art. 8

1. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,

e) świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,

6) rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

2. Jeżeli podatnicy wymienieni w ust. 1 pkt 6 nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, mogą do dnia rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 7, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

3. Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Załącznik nr 2 – Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług.

Lp.Symbol PKWiUNazwa usługi
123
1ex 02.40.10Usługi związane z leśnictwem
dotyczy wyłącznie:
– doradztwa w zakresie zarządzania lasem
2     41.00.10.0Usługi objęte grupowaniem „Budynki mieszkalne”
3     41.00.20.0Usługi objęte grupowaniem „Budynki niemieszkalne”
4ex 42.1Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych
dotyczy wyłącznie usług:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli
5ex 42.21Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów
dotyczy wyłącznie usług:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
6ex 42.22Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
dotyczy wyłącznie usług:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
7ex 42.91Pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej
dotyczy wyłącznie usług:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej
8ex 42.99Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie usług:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich
9     46.12Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
10     46.14Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
11     46.18Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów
12     46.19Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju
13     52.10.12.0Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
14ex 52.10.19.0Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów dotyczy wyłącznie:
– usług magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych
15     55.90.13.0Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu
16     58.11.60.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.
17     58.12.30.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)
18     58.14.40.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków
19     58.19.30.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych
20     58.21.40.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych
21     58.29.50.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych
22ex dział 59Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
z wyłączeniem:
– sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych (PKWiU 59.11.30.0),
– usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych (PKWiU 59.20.3),
– udzielania licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKWiU 59.20.40.0)
23     dział 60Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych
24     63.91.1Usługi agencji informacyjnych
25     63.99Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
26     Sekcja KUsługi finansowe i ubezpieczeniowe
27     68.10.1Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
28     68.20.1Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi****
29ex 68.3Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
     z wyjątkiem:
     68.32.1Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie**
30     dział 69Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego
31ex dział 70Usługi firm centralnych (head office); usługi doradztwa związane z zarządzaniem
z wyłączeniem:
– usług związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 70.22.16.0)
32     dział 71Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych
33     dział 72Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
34     dział 73Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej
35     74.1Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania
36ex 74.20.2Usługi fotograficzne specjalistyczne
dotyczy wyłącznie:
– usług fotoreporterów,
– usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych
37     74.3Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych*
38ex 74.90.1Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
– usług związanych z wykonywaniem obmiarów budowlanych,
– usług prognozowania pogody,
– usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń,
– usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
39ex 74.90.20.0Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
z wyłączeniem:
– usług doradców w zakresie agronomii
40     77.40Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
41     78.10.1Usługi świadczone przez urzędy/agencje pracy
42     79.90.32.0Usługi w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych
43     79.90.39.0Usługi w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
44     dział 80Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
z wyłączeniem:
– robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem
45ex 81.10.10.0Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku
dotyczy wyłącznie:
– usług związanych z obsługą budynków będących własnością rządu lub zajmowanych przez instytucje rządowe
46ex 82.9Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
z wyłączeniem:
– usług przyjmowania telefonów
47ex dział 84Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych
z wyłączeniem:
– usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0)***
48ex dział 85Usługi w zakresie edukacji*
z wyłączeniem:
– usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),***
– usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0)
49     dział 86Usługi w zakresie opieki zdrowotnej*
50     87.10.10.0Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską*
51ex 87.20.1Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi
dotyczy wyłącznie:
– usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale*
52ex 87.30.1Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym
dotyczy wyłącznie:
– usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale*
53ex 88.99.1Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
– usług pomocy społecznej świadczonych przez psychologów, psychoterapeutów w placówkach innych niż zarejestrowane szpitale i niezwiązanych z prowadzeniem praktyki prywatnej,*
– pomocy międzynarodowej dla ofiar katastrof, uchodźców i imigrantów, włącznie z udzielaniem schronienia
54     dział 90Usługi kulturalne i rozrywkowe
55ex dział 91Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury
z wyłączeniem:
– usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1)***
56     dział 93Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją
57     dział 94Usługi świadczone przez organizacje członkowskie
58     96.09.1Pozostałe usługi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane