Cześć!

Nazywam się Wojciech Wawrzak i je­stem praw­ni­kiem kre­atyw­ny­ch.

W dnia­ch 27.02.2016 – 29.02.2016 or­ga­ni­zo­wa­łem week­end z pra­wem dla biz­ne­su on-line.

W cią­gu trzech dni opo­wie­dzia­łem o naj­waż­niej­szy­ch aspek­ta­ch praw­ny­ch zwią­za­ny­ch z pro­wa­dze­niem biz­ne­su w Internecie.

 • Dzień 1 (27.02.2016): świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną.
 • Dzień 2 (28.02.2016): sprze­daż przez Internet.
 • Dzień 3 (29.02.2016): ochro­na da­ny­ch oso­bo­wy­ch w dzia­łal­no­ści in­ter­ne­to­wej.

Każdego dnia po­pro­wa­dzi­łem we­bi­nar na wska­za­ny te­mat.

Każdy we­bi­nar roz­po­czął się o go­dz. 20.30 i po­trwał do ok. 22.00.

Moja pre­zen­ta­cja po­trwa­ła ok. 30 mi­nut. Resztę cza­su prze­zna­czy­łem na py­ta­nia uczest­ni­ków.

Dzięki udzia­ło­wi w we­bi­na­ra­ch, uczest­ni­cy do­wie­dzie­li się, jak pro­wa­dzić biz­nes w Internecie zgod­nie z pra­wem.

Najważniejsze za­gad­nie­nia po­ru­szo­ne pod­czas we­bi­na­rów:

 • co to je­st usłu­ga świad­czo­na dro­gą elek­tro­nicz­ną,
 • ja­kie obo­wiąz­ki cią­żą na ad­mi­ni­stra­to­ra­ch por­ta­li in­ter­ne­to­wy­ch,
 • jak na­pi­sać re­gu­la­min por­ta­lu,
 • jak le­gal­nie wy­sy­łać in­for­ma­cje han­dlo­we,
 • jak sprze­da­wać na od­le­gło­ść zgod­nie z pra­wem,
 • jak na­pi­sać re­gu­la­min skle­pu in­ter­ne­to­we­go,
 • jak po­stę­po­wać z kon­su­men­ta­mi,
 • jak do­peł­nić wszyst­ki­ch obo­wiąz­ków wo­bec GIODO.

Na li­stę uczest­ni­ków za­pi­sa­ło się 508 osób. Wszyscy za­pi­sa­ni otrzy­ma­li do­stęp do na­grań we­bi­na­rów przez ści­śle li­mi­to­wa­ny czas.

Zapis na week­end nie je­st już moż­li­wy.

Możesz się jed­nak za­pi­sać na new­slet­ter i otrzy­mać po­wia­do­mie­nie o ko­lej­ny­ch we­bi­na­ra­ch.

Zapisz się na new­slet­ter.

Powyższych zgód udzie­la­sz mi, czy­li Wojciechowi Wawrzak, pro­wa­dzą­ce­mu dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą pod fir­mą „Usługi praw­ne i księ­go­we Wojciech Wawrzak” z sie­dzi­bą w Łodzi (93-279), ul. Tatrzańska 91/51.

Udostępnisz tę stro­nę in­nym?

 • Już się za­pi­su­ję!

 • roman71

  mmm

 • Malgorzata ‚Shayneen’ Nowak

  Super!!! Zapisałam się! Do zo­ba­cze­nia na we­bku 🙂

 • Z chę­cią do­łą­czam! 🙂

 • Z nie­ba mi ten kurs spa­da 🙂 Dziękuję! I nie mo­gę się do­cze­kać 🙂

 • Kuchnia Ilony

  Dlaczego tak póź­no do­wie­dzia­łam się o we­bi­na­rze 🙁 czy bę­dzie jesz­cze po­wtór­ka?

  • Nagrania są do­stęp­ne dla wszyst­ki­ch za­pi­sa­ny­ch do 01.03.2016 r., do go­dz. 23.00. Jeszcze moż­na się za­pi­sać. ?

   • Kuchnia Ilony

    Jak się cie­szę. Już za­pi­sa­na. Dziękuję i po­zdra­wiam 🙂

    • Super! Poproszę o SMS o tre­ści E11116 na nu­mer 7124 – mam szan­sę na Blog Roku! 🙂