Nawigacja

Twój partner w biznesie jest cudzoziemcem lub nie mieszka w Polsce i zastanawiasz się czy możecie wspólnie założyć spółkę? Przeczytaj dzisiejszy artykuł i pozbądź się wszelkich wątpliwości.

Autorem tego artykułu jest Rafał Gondzio, który w ramach bloga praKreacja.pl odpowiada za dział spółek. Z Rafałem możesz skontaktować się, pisząc na adres spolki@prakreacja.pl.

W czasach Internetu współpraca z partnerami z zagranicy to chleb powszedni. Obecnie możesz prowadzić (prawie) dowolne przedsięwzięcie z ludźmi z drugiego końca świata, bez wychodzenia z domu. Agencja marketingowa prowadzona wspólnie i zdalnie z Australijczykiem czy Brytyjczykiem? Żaden problem.

Międzynarodowemu biznesowi sprzyja nie tylko Internet, ale również migracja ludzi i znajomość języków obcych, które powodują, że otwierają się nowe możliwości. Restauracja w Polsce prowadzona przez polsko-włoską parę albo sklep z polskimi produktami za granicą z zagranicznym wspólnikiem? Śmiało! Pamiętaj tylko o dobrej lokalizacji i ciesz się waszym biznesem.

Współpraca na kontrakcie nie budzi większych problemów z jej dopuszczalnością i rozliczeniem. Jest to możliwe i wszyscy to wiedzą. Ale wiele osób ma wątpliwości, gdy zamiast typowego kontraktu pojawia się możliwość założenia spółki.

Jeśli chcesz założyć biznes ze swoim zagranicznym partnerem, pewnie zadajesz sobie pytanie czy możesz to zrobić. I słusznie, bowiem w tym zakresie istnieją przepisy, które powinieneś poznać zanim założysz spółkę z cudzoziemcem.

Zastanawiasz się, czy w ogóle warto zakładać spółkę?

Przeczytaj ten artykuł: Czy warto założyć spółkę? 3 pytania, które pomogą ci podjąć decyzję.

Prawo właściwe

W pierwszej kolejności powinieneś wiedzieć, że jeśli zakładasz spółkę w Polsce, to podlega ona pod przepisy prawa polskiego.

Spółka w założeniu jest przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą, a jej prowadzenie na terenie Polski jest regulowane przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zerknij na przepis art. 1 tej ustawy:

Art. 1

Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej […].

Jeśli natomiast ze swoim partnerem zakładacie spółkę w innym państwie, to najpewniej podlegasz pod przepisy tego państwa. Upewnij się w tym zakresie poprzez konsultację z miejscowym prawnikiem.

Gdy już wiesz, że zakładasz spółkę w Polsce, lektura powołanej wyżej ustawy udzieli ci odpowiedzi czy możesz to zrobić ze swoim zagranicznym partnerem. Prześledźmy ją wspólnie.

Ustawa określa grupy cudzoziemców, które mogą prowadzić działalność gospodarczą, a tym samym założyć spółkę. Nie sposób ich wszystkich wymienić, zatem poniżej umieszczę treść przepisu. Nie czytaj go jednak jeszcze, tylko przejdź do dalszej części artykułu. Pokażę ci jednocześnie, jak ze ściany tekstu, która potrafi przyprawić o ból głowy także prawnika, uzyskać tylko to, co nas interesuje.

Art. 13

1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

2. Obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy:

1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

c) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144 lub art. 159 ust. 1, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.),

d) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną członkowi rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit. a, b, e oraz f,

e) status uchodźcy,

f) ochronę uzupełniającą,

g) zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,

h) zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

i) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,

2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,

3) posiadają ważną Kartę Polaka,

4) są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 904), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi – mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

2a. Obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c, d i h, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Jak widzisz, lista jest bardzo długa i wymaga lektury razem z ustawą o cudzoziemcach. Nawet prawnik musi poświęcić sporo czasu i uwagi, by to ogarnąć. Zanim jednak zwrócisz się o konkretną pomoc do prawnika, przejdźmy do sposobów samodzielnego ustalenia czy możesz założyć spółkę ze swoim wspólnikiem.

Obywatelstwo

W pierwszej kolejności, zapytaj swojego przyszłego wspólnika o jego obywatelstwo. Obywatele konkretnych państw mogą bowiem podejmować w Polsce działalność gospodarczą bez ograniczeń, w tym założyć dowolną spółkę.

Teraz przejdź do treści przepisu i przeczytaj, o jakie państwa chodzi. W ustawie państwa nie są konkretnie wskazane, zostały podane zbiorczo. Pod poniższymi linkami znajdziesz listy państw, których obywatele są uprzywilejowani:

Jak możesz zauważyć, lista państw, których obywatele mogą prowadzić w Polsce działalność gospodarczą bez ograniczeń jest dość długa i obejmuje prawie całą Europę oraz sporo rozwiniętych państw z całego świata.

Jeśli twój wspólnik jest obywatelem jednego z podanych państw – możesz z nim założyć dowolną spółkę. Podczas rejestracji należy wówczas okazać dokument potwierdzający obywatelstwo twojego wspólnika.

Jeśli jednak twój wspólnik nie jest obywatelem państwa z listy, musisz dokonać dalszych ustaleń, o czym poniżej.

Zastanawiasz się, która spółka będzie dla ciebie najlepsza?

Przeczytaj ten artykuł: Którą spółkę wybrać? Praktyczny przewodnik.

Związek z Polską

Jak mogłeś zauważyć w treści przepisu, działalność gospodarczą mogą prowadzić również cudzoziemcy, którzy niezależnie od swojego podstawowego obywatelstwa, mają jakikolwiek związek z naszym krajem.

Zapytaj zatem o to swojego wspólnika – czy on lub jego rodzina mieszka w Polsce lub tu przebywa, czy załatwiał jakieś formalności związane z legalizacją pobytu itp.

Jeśli na któreś z pytań odpowiedział twierdząco, najprawdopodobniej będzie wiedział, co to za procedura, a wtedy twoje poszukiwania będą zawężone do mniejszej liczby kategorii.

A jeśli twój wspólnik mieści się w jednej z kategorii to może założyć z tobą każdy rodzaj spółki – cywilną, osobową czy kapitałową. Nie musi w tym zakresie spełniać nawet jakichś specjalnych wymogów – wystarczy, że przedłoży dokument, który potwierdza jego przynależność do danej kategorii (np. kartę stałego pobytu).

Brak obywatelstwa i związku z Polską

Jeśli jednak twój wspólnik nie mieści się w żadnej z podanych kategorii ani nie posiada określonego obywatelstwa o którym pisałem powyżej – wówczas obowiązują go ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jakie to są ograniczenia? Oto przepis ustawy w tym zakresie:

Art. 13.

3. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1–2a mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

A zatem, cudzoziemiec, który nie spełnia przytoczonych kryteriów może założyć tylko określony rodzaj spółki – komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną.

Z jednej strony to dość istotne ograniczenie, ale z drugiej niekoniecznie – są to formy prawne, dzięki którym można prowadzić prawie wszystkie rodzaje działalności.

Jak mogłeś zauważyć, cudzoziemcy niespełniający kryteriów nie mogą prowadzić jednoosobowej działalności gospodarczej oraz części spółek osobowych, a także spółki cywilnej.

Dla wspólników, którzy nie chcieliby sformalizowanej współpracy i dodatkowych kosztów jest to dość poważne utrudnienie.

Polak mieszkający za granicą

Jest jeszcze jedna kwestia, którą należy poruszyć, mianowicie założenie spółki wspólnie z Polakiem mieszkającym za granicą. Biorąc pod uwagę ilość Polaków za granicą to istotna kwestia praktyczna.

Otóż, w takim przypadku nie ma żadnych ograniczeń – polski obywatel może założyć spółkę razem z rodakiem z zagranicy posiadającym polskie obywatelstwo.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy w sprawie spółek?

Wyślij wiadomość na adres spolki@prakreacja.pl.

Podsumowanie

Zbliżamy się do końca artykułu. Podsumujmy to co zostało w nim zawarte:

  • Abyś mógł założyć dowolną spółkę z cudzoziemcem, musi on bądź być obywatelem jednego z państw o których stanowi ustawa (linki do listy państw podałem w artykule) bądź jeśli nie jest obywatelem państwa z list, musi posiadać określony związek z naszym krajem.
  • Jeśli nie posiada ani obywatelstwa, ani związków z Polską – może założyć tylko określone spółki – komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną.
  • Powyższe ograniczenia nie dotyczą naszych rodaków za granicą z polskim obywatelstwem.

A jak to jest u ciebie? Czy rozważasz założenie spółki z cudzoziemcem?

Podobał ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Dzięki poniższym przyciskom zajmie ci to dosłownie chwilę.

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do strefy wiedzy dla kreatywnych.

Interesuje cię tematyka spółek? Zapisz się na newsletter, by otrzymywać więcej artykułów takich jak ten.

Administratorem podanych przez ciebie danych osobowych będę ja, tj. Wojciech Wawrzak, ul. Tatrzańska 91/51, 93-279 Łódź. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania ci newslettera. W każdej chwili będziesz mógł uzyskać dostęp do swoich danych, poprawić je lub usunąć. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję