Czy wie­sz, że za klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne w re­gu­la­mi­nie skle­pu in­ter­ne­to­we­go gro­zi ka­ra pie­nięż­na do 10% ob­ro­tu z po­przed­nie­go ro­ku?

Czy wie­sz, że są fir­my, któ­re wy­szu­ku­ją błę­dy w re­gu­la­mi­na­ch, by po­tem po­wia­do­mić ko­go trze­ba?

Czy sły­sza­łeś o sy­tu­acja­ch, gdy na stro­nie skle­pu po­ja­wia się pro­dukt w błęd­nej, za­ni­żo­nej ce­nie, a kon­su­ment do­ma­ga się sprze­da­ży wła­śnie w tej ce­nie, bo zło­żył za­mó­wie­nie w od­po­wied­nim mo­men­cie?

Wszystkich ty­ch sy­tu­acji mo­że­sz unik­nąć dzię­ki do­bre­mu re­gu­la­mi­no­wi.

Nie bę­dzie­sz mu­siał mar­twić się, czy sko­pio­wa­ny z Internetu re­gu­la­min je­st po­praw­ny.

Nikt nie za­rzu­ci ci sto­so­wa­nia klau­zul nie­do­zwo­lo­ny­ch.

Będziesz mó­gł przed­sta­wić klien­to­wi przej­rzy­ste, zro­zu­mia­łe i le­gal­ne za­sa­dy sprze­da­ży.

Regulamin sklepu internetowego – pakiet

Przygotowałem dla cie­bie sza­blon re­gu­la­mi­nu wraz z in­struk­cją je­go wy­peł­nie­nia oraz wzo­rem for­mu­la­rza od­stą­pie­nia od umo­wy i for­mu­la­rza re­kla­ma­cyj­ne­go.

Dodatkowo udo­stęp­niam ci za­le­ce­nia do­ty­czą­ce wy­glą­du i funk­cjo­no­wa­nia skle­pu pod ką­tem usta­wy o pra­wa­ch kon­su­men­ta oraz wy­tycz­ne od­no­śnie po­twier­dze­nia za­war­cia umo­wy na od­le­gło­ść.

To kom­plet do­ku­men­tów, któ­ry po­zwo­li ci przy­go­to­wać twój sklep do le­gal­ne­go star­tu.

W skład pa­kie­tu wcho­dzą:

  • re­gu­la­min skle­pu in­ter­ne­to­we­go wraz z in­struk­cją je­go wy­peł­nie­nia,
  • wzór for­mu­la­rza od­stą­pie­nia od umo­wy,
  • wzór for­mu­la­rza re­kla­ma­cyj­ne­go,
  • za­le­ce­nia do­ty­czą­ce wy­glą­du i funk­cjo­no­wa­nia skle­pu pod ką­tem usta­wy o pra­wa­ch kon­su­men­ta,
  • wy­tycz­ne do­ty­czą­ce po­twier­dze­nie za­war­cia umo­wy na od­le­gło­ść.

Cały pa­kiet kosz­tu­je 251 zł brut­to. Możesz go ku­pić, kli­ka­jąc w po­niż­szy przy­ci­sk.

Zastanawiasz się, czy mo­że­sz mi za­ufać? Oto jed­ne z mo­ich re­fe­ren­cji:

Krzysztof Grzegorzewski, plat­for­ma dropka.pl

W imie­niu fir­my dropka.pl chciał­bym ser­decz­nie po­dzię­ko­wać Panu Wojciechowi za pro­fe­sjo­nal­ną ob­słu­gę i świet­nie przy­go­to­wa­nie fir­my pod wzglę­dem praw­nym.

Jesteśmy bar­dzo za­do­wo­le­ni ze współ­pra­cy. W przy­szło­ści na pew­no sko­rzy­sta­my jesz­cze z usług Pana Wojciecha. Obsługa fa­cho­wa, pro­fe­sjo­nal­na oraz ter­mi­no­wa, du­że za­an­ga­żo­wa­nie i za­in­te­re­so­wa­nie te­ma­tem, in­dy­wi­du­al­ne po­dej­ście do spra­wy, a tak­że mnó­stwo przy­dat­ny­ch wska­zó­wek i rad.

Serdecznie po­le­cam.

Pakiet vs indywidualna usługa

Regulaminy skle­pów in­ter­ne­to­wy­ch przy­go­to­wu­ję na co dzień na in­dy­wi­du­al­ne za­mó­wie­nia mo­ich klien­tów.

Koszt in­dy­wi­du­al­nej usłu­gi to 400 zł net­to + VAT = 492 zł brut­to. W skład usłu­gi wcho­dzi rów­nież au­dyt praw­ny skle­pu.

Z my­ślą o ty­ch, któ­rzy ma­ją ogra­ni­czo­ny bu­dżet, przy­go­to­wa­łem pro­po­zy­cję eko­no­micz­ną, któ­ra jed­no­cze­śnie speł­nia wszyst­kie mo­je stan­dar­dy.

Szablon re­gu­la­mi­nu opra­co­wa­łem na pod­sta­wie wie­lu in­dy­wi­du­al­ny­ch re­gu­la­mi­nów. Wiem, co sprze­daw­ca po­trze­bu­je i wiem, cze­go nie po­trze­bu­je, by nie wpa­ść na mi­nę klau­zul nie­do­zwo­lo­ny­ch.

Nie chcia­łem jed­nak ogra­ni­czać się do sa­me­go re­gu­la­mi­nu. Dlatego ca­ły pa­kiet za­wie­ra:

  • re­gu­la­min skle­pu in­ter­ne­to­we­go wraz z in­struk­cją je­go wy­peł­nie­nia,
  • wzór for­mu­la­rza od­stą­pie­nia od umo­wy,
  • wzór for­mu­la­rza re­kla­ma­cyj­ne­go,
  • za­le­ce­nia do­ty­czą­ce wy­glą­du i funk­cjo­no­wa­nia skle­pu pod ką­tem usta­wy o pra­wa­ch kon­su­men­ta,
  • wy­tycz­ne do­ty­czą­ce po­twier­dze­nie za­war­cia umo­wy na od­le­gło­ść.

Pakiet kosz­tu­je 251 zł brut­to. Dobra wia­do­mo­ść je­st ta­ka, że je­śli po za­ku­pie po­sta­no­wi­sz sko­rzy­stać z mo­jej in­dy­wi­du­al­nej usłu­gi, bę­dzie­sz mó­gł do­pła­cić róż­ni­cę w ce­nie, tj. 241 zł i zle­cić mi in­dy­wi­du­al­ne przy­go­to­wa­nie re­gu­la­mi­nu wraz z prze­pro­wa­dze­niem au­dy­tu.

Jeśli chce­sz ku­pić pa­kiet, klik­nij w po­niż­szy przy­ci­sk.

Jeśli ma­sz ja­kie­kol­wiek py­ta­nia lub chce­sz zle­cić mi in­dy­wi­du­al­ne wdro­że­nie praw­ne two­je­go skle­pu, na­pi­sz na ad­res wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.


Masz zna­jo­my­ch za­in­te­re­so­wa­ny­ch sprze­da­żą on-line? Udostępnij im ten link. Dzięki!