Kontakt

Kontakt

Ten blog to miej­sce, któ­re ma od­po­wia­dać na po­trze­by czy­tel­ni­ków.

Liczę na in­te­rak­cję i kon­takt z to­bą.

Jeśli ma­sz ja­kie­kol­wiek py­ta­nia, uwa­gi, wąt­pli­wo­ści, pro­po­zy­cje, po­my­sły do­ty­czą­ce pu­bli­ko­wa­ny­ch tre­ści, na­pi­sz do mnie na ad­res wojciech.wawrzak@prakreacja.pl

Bądź ze mną w social media

Kanały spo­łecz­no­ścio­we są uzu­peł­nie­niem te­go, co dzie­je się na blo­gu. Znajdziesz tam mo­je krót­kie my­śli na te­mat pra­wa, ale i nie tyl­ko.