W dniu 14.12.2016 r., o go­dz. 23:00 za­koń­czy­łem sprze­daż bo­xu świą­tecz­ne­go.

Jeśli chce­sz w przy­szło­ści do­wie­dzieć się o po­dob­ny­ch ak­cja­ch, za­pi­sz się na new­slet­ter.

Bądź na bie­żą­co, za­pi­sz się na new­slet­ter.

Powyższych zgód udzie­la­sz mi, czy­li Wojciechowi Wawrzak, ul. Tatrzańska 91/51, 93-279 Łódź. Twoje da­ne bę­dą prze­twa­rza­ne wy­łącz­nie w ce­lu prze­sy­ła­nia new­slet­te­ru. W każ­dej chwi­li bę­dzie­sz mó­gł uzy­skać do­stęp do swo­ich da­ny­ch, po­pra­wić je lub usu­nąć. Podanie da­ny­ch je­st do­bro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do za­pi­su na new­slet­ter.